MI-LI-MÉT VUÔNG - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Chia sẻ: lotus_6

Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông. Quan hệ giữa mi-limét vuông và xăng-ti-mét vuông. - Củng số về tờn gọi kớ hiệu, mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Hình vẽ biểu diễn hình vuụng cú cạnh dài 1cm như trong phần a) của SGK. - Bảng kẻ sẵn các cột như phần b) SGK nhưng chưa viết chữ và số. ...

Nội dung Text: MI-LI-MÉT VUÔNG - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

MI-LI-MÉT VUÔNG - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông. Quan hệ giữa mi-li-

mét vuông và xăng-ti-mét vuông.

- Củng số về tờn gọi kớ hiệu, mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Hình vẽ biểu diễn hình vuụng cú cạnh dài 1cm như trong phần a) của

SGK.

- Bảng kẻ sẵn các cột như phần b) SGK nhưng chưa viết chữ và số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy Hoạt động họcKIỂM TRA BÀI CŨ- Kiểm tra bài cũ:

1) Đổi ra dam2 - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới

5dam2 45m2 lớp theo dừi và nhận xét.
7dam2 72m2

21dam2 36m2

2) Đổi ra hm2

5hm2 42dam2

42hm2 624m2

15hm2 72dam2

- GV nhận xét và cho điể m HS.

DẠY - HỌC BÀI MỚi

- HS nghe để xác định nhiệm vụ
2.1. Giới thiệu bài: Hôm nay, cô

cùng các em sẽ học đơn vị đo diệ n của tiết học.

tích mi-li-mét vuông. Sau đó tỡ m

hiểu bảng đơn vị đo diện tích.

2.2. Giới thiệu dơn vị đo diện tích

mi-li-mét vuông

a) Hình thành biểu tượng về mi-

li-mét vuông

- HS nêu các đơn vị: cm2, dm2,
- GV yờu cầu: Hóy nờu cỏc đơn vị

m2, dam2, hm2, km2.
đo diện tích mà các em đó được học.

- GV treo hình vuụng minh họa - HS tính và nờu: diện tớch của

như SGK. Sau đó yêu cầu: hóy tính hình vuụng cú cạnh 1mm là:
1mm x 1mm = 1mm2
diện tớch của hình vuụng cú cạnh dài

1mm.

- GV hỏi: Dựa vào các đơn vị đo - HS nờu: Mi-li-một vuụng là diện

đó học, em hóy cho biết mi-li-một tớch của hình vuụng cú cạnh dài là

vuụng là gỡ? 1mm.

- HS nờu: mm2.
- Dựa vào cách kí hiệu của các đơn

vị đo diện tích đó học em hóy nờ u

cách kớ hiệu của mi-li-một vuụng.

b) Tỡm mối quan hệ giữa mi-li-

một vuụng và xăng-ti-mét vuông

- GV yờu cầu HS quan sỏt tiếp - HS tính và nờu:

1cm x 1cm = 1cm2
hình minh họa, sau đó yêu cầu HS

tính diện tích của hình vuụng cú cạnh

dài 1cm.

- GV hỏi: Diện tớch của hình - HS nờu: Diện tớch của hình

vuụng cú cạnh dài 1cm gấp bao nhiờ u vuụng cú canh dài 1cm gấp 100 lần

lần diện tớch của hình vuụng cú cạnh diện tớch của hình vuụng cú cạnh

dài 1mm? dài 1mm.

- Vậy 1cm2 bằng bao nhiờu mm2 - HS nờu: 1cm2 = 100mm2
- Vậy 1mm2 bằng bao nhiờu phần 1
- HS nờu: 1mm2 = cm2
100
của cm2?

2.3. Bảng đơn vị đo diện tích

- GV treo bảng phụ kẻ sẵn các cột

như phần b) SGK.

- GV nờu yờu cầu: Em hóy nờu cỏc - 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp

đơn vị do diện tích từ bé đến lớn. theo dừi và bổ sung ý kiến.

- GV thống nhất thứ tự các đơn vị - HS đọc lại các đơn vị đo diện

đo diện tích từ đến lớn với cả lớp, sau tích theo đúng thứ tự.

đó viết vào bảng đơn vị đo diện tích.

- HS nờu: 1m2 = 100dam2
- GV hỏi: 1 mét vuông bằng bao

nhiêu đề-xi-mét vuông?

- GV hỏi tiếp: 1 mét vuông bằng 1
- HS nờu: 1m2 = dam2
100
mấy phần đề-ca-mét-vuông?

- GV viết vào cột một:

1
1m2 = 100dm2 = dam2
100

- GV yêu cầu HS làm tương tự với - 1 HS lên bảng điền tiếp các

các cột khác. thông tin để hoàn thành bảng đơn vị

đo diện tích. Các HS khác làm vào
vở.

+ Mỗi đơn vị diện tích gấp bao + HS: Mỗi đơn vị diện tích gấp

nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền vớ i 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó.

nó?

+ Mỗi đơn vị đo diện tích bằng bao + Mỗi đơn vị đo diện tích bằng

nhiêu phần đơn vị lớn hơn liền nó? 1
đơn vị lớn hơn tiếp liền nó.
100

- Vậy hai đơn vị đo diện tích tiếp - Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền

liền nhau thì hơn, kém nhau bao nhau thì hơn, kén nhau 100 lần.

nhiêu lần?

2.4. Luyện tập – Thực hành

Bài 1

Bài 1a) GV cho HS làm miệng.

Bài 1b) GV cho HS làm trờn bảng

con.

Bài 2

Bài 2a) Cho HS làm miệng bằng

hình thức trũ chơi truyền điện.

Bài 3

- GV yờu cầu HS tự làm bài. - 2 HS lờn bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.

1 1
1mm2 = cm2 1dm2 = m2
100 100

8 7
8mm2 = cm2 7dm2 = m2
100 100

29 34 2
29mm2 = cm2 34dm2 = m
100 100

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên

bảng lớp, sau đó nhận xét và cho

điể m HS.CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS

chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản