MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN AN TOÀN DỊCH BỆNH

Chia sẻ: keokeo1209

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà theo hướng bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, khả năng tiếp cận của người dân, tăng thu nhập cho người chăn nuôi và nhân rộng mô hình ra cộng đồng. Từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ không chuồng trại, sang chăn nuôi có quy mô, có chuồng trại an toàn dịch bệnh....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN AN TOÀN DỊCH BỆNH

Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH
Deleted: ¶CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN AN TOÀN DỊCH BỆNH


1. Tên hợp đồng khuyến nông: Mô hình chăn nuôi gà thả vườn an toàn dịch

bệnh.


2. Mục tiêu của hợp đồng:


- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà theo hướng bán

công nghiệp, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.


- Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, khả năng tiếp cận của người dân,

tăng thu nhập cho người chăn nuôi và nhân rộng mô hình ra cộng đồng.


- Từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ không chuồng trại, sang chăn

nuôi có quy mô, có chuồng trại an toàn dịch bệnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền

vững của ngành chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng khó khăn.


3. Phạm vi, địa bàn và thời gian thực hiện:


Phạm vi, địa bàn thực hiện: Xã Bình Sơn huyện Hiệp Đức.


Thời gian triển khai: 6 tháng


4. Yêu cầu của mô hình và mức hỗ trợ
4.1. Yêu cầu chung:Chỉ tiêu Đ Yêu Ghi chú

T VT cầuGà - Giống gà Ai
Formatted: Justified, Indent: First
hướng thịt Cập hoặc gà ta đã line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double
Giống gà (gà 21 ngày
được tuyển chọn.
Giố
tuổi)
ng sạch - Cấp giống

bệnh thương phẩm


Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
Mô hình có 30 After: 1.2 line, Line spacing: Double
C 2.00
Quy mô: Số con/ mô hình hộ nông dân tham
on 0
giaMỗi hộ nuôi
Diện Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
Chuồng trại (nông dân tự phải tự làm 1 chuồng After: 1.2 line, Line spacing: Double
tích
làm, Dự án hỗ trợ 1 phần lưới đảm bảo theo yêu
chuồng Formatted: Font: 14 pt

bao) cầu. Dự án hỗ trợ
>30m2/ hộ
20m lưới bao/ hộ.
An toàn dịch bệnh Thực hiện tiêm

phòng Vắc xin đúng Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
- Tiêm phòng vắc Đún và đủ theo quy định; After: 1.2 line, Line spacing: Double


xin g, đủ tiêu độc khử trùng
Formatted: Font: 14 pt
đầy đủ.
- Hóa chất khử Đầy

trùng đủHộ nuôi tự lo Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double
Đầy thức ăn cho gà, Dự án
Thức ăn
đủ hỗ trợ 3kg thức ăn bổ

sung / con.


Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
Tăn So với phương After: 1.2 line, Line spacing: Double


Hiệu quả kinh tế mô hình g từ 15- thức chăn nuôi trước

20% đây
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


4.2. Chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:Chỉ tiêu Đ Yêu Ghi chú
T VT cầu
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


Tỷ lệ nuôi sống đến 12 % ≥ 95

tuần tuổi
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


Khối lượng xuất chuồng k ≥

(lúc 16 tuần tuổi): g/con 2,0Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


Tiêu tốn thức ăn/ 1 kg tăng k ≤

khối lượng cơ thể g 3,0Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


4.3. Kết quả đầu ra yêu cầu:


+ Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình: 30 hộ;


+ Số nông dân đựoc tham quan mô hình: 30 lượt người;


+ Số hộ nông dân, số nông dân làm theo mô hình: trên 80%;


+ Số nông dân được tập huấn về kỹ thuật của mô hình: 30 lượt người;
+ Năng suất so với sản xuất đại trà tăng > 15%;


+ Thay đổi về kinh tế xã hội của xã tham gia thực hiện Hợp đồng khuyến nông:


-Tăng sản lượng thịt, tăng thu nhập cho đồng bào vùng Dự án;


-Tạo việc làm, góp phần ổn định về mặt xã hội, giảm tình trạng du canh du

cư, chặt phá rừng làm nương rẫy;


-Giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước.


5. Mức hỗ trợ:


5.1. Mức hỗ trợ giống, vật tư (*) :Yêu

TT Chỉ tiêu ĐVT cầu chương Ghi chú

trình
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


1 Giống (gà 21

ngày tuổi)
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


con 2.000
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


2 Thức ăn HH kg 6.000 Tỷ lệ đạm

17- 19%
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


3 Lưới bao dùng m 600 Lưới kẽm

làm chuồng B40, cao 1.4m
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


4 Vắc xin liều 14.000 3 liều

Gumboro, 1 liều

đậu, 2 liều

Newcastle, 1 liều

IB
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


5 Hoá chất sát lít 1.000 Phun tiêu

trùng độc khử trùng

mỗi tuần 1 lần.
(đã pha loãng)
Lượng phun = 1

lít/2m2 /lần
Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double


6 Giống giun quế Kg 120 Cung cấp

(tinh) giống cho ND ở
dạng sinh khối

tương đương với

lượng giống giun

quế tinh.

Formatted: Justified, Indent: First
line: 0.5", Space Before: 1.2 line,
After: 1.2 line, Line spacing: Double
(*)
: Hỗ trợ 100% cho nông dân. Vật tư cung ứng tại địa điểm triển khai mô

hình.


5.2. Mức hỗ trợ triển khai:Định Đơn giá
TT Chỉ tiêu ĐVT
mức (đồng)
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


Tập huấn: 01 Lần 2
1
lần/ 01 ngày.Định mức 01

lần+ Thù lao

giảng viên người/ngày 1
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


+ Thuê mướn

(hội trường, phục vụ,

thiết bị học tập) ngày 1+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho ND người/ngày 30+ Nước uống người/ngày 30 5.000
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


+Tài liệu,

VPP bộ 30
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


Tham quan: Lần 1
2
01 lần/ 01 ngày+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho nông dân người/ngày 30+ Thuê xe ca 1
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


+ Nước uống Người 30 5.000+ Hướng dẫn Người/

tham quan ngày 1
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


3 Hội thảo xác

định ND tham gia Lần 1

mô hình+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho nông dân người/ngày 40+ Nước uống người/ngày 40 5.000+ Tài liệu,

VPP bộ 40+ Thuê mướn

(hội trường, phục vụ,

thiết bị học tập) ngày 1
+Chi khác trọn gói 1
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


4 Hội nghị tổng

kết Lần 1+ Hỗ trợ tiền 20.000

ăn cho nông dân người/ngày 40+ Nước uống người/ngày 40 5.000+ Tài liệu,

VPP bộ 40+ Thuê mướn

(hội trường, phục vụ,

thiết bị học tập) ngày 1+Chi khác trọn gói 1
Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double


5 Thuê cán bộ tháng 5

theo dõi, chỉ đạo kỹ
thuật (01 người/5

tháng)

Formatted: Indent: First line: 0.5",
Space Before: 1.2 line, After: 1.2
line, Line spacing: Double
Ghi chú: Đối với các khoản chi cho nông dân như: Tiền ăn, nước uống, tài

liệu Nhà CCDV phải chi đúng với định mức.


5.3. Chi phí quản lý:Chi phí quản lý cho

nhà CCDV (% trên tổng mức %
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản