Mở rộng phân vùng hệ thống trong Windows 7

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
88
lượt xem
18
download

Mở rộng phân vùng hệ thống trong Windows 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như bạn đã biết, phân vùng dành cho hệ điều hành là nơi nên được để dành nhiều khoảng trống hơn. Các ứng dụng như Hotfixes, Patches, Service Packs sẽ chiếm nhiểu khoảng trống trong phân vùng này. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng này nhiều thì càng cần nhiều khoảng trống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mở rộng phân vùng hệ thống trong Windows 7

  1. M r ng phân vùng h th ng trong Windows 7 Như b n ñã bi t, phân vùng dành cho h ñi u hành là nơi nên ñư c ñ dành nhi u kho ng tr ng hơn. Các ng d ng như Hotfixes, Patches, Service Packs s chi m nhi u kho ng tr ng trong phân vùng này. N u b n s d ng các ng d ng này nhi u thì càng c n nhi u kho ng tr ng. Các h ñi u hành trư c c a Microsoft có s n m t s ti n ích giúp ngư i dùng có th m r ng phân vùng ñĩa. Tuy nhiên, nh ng h ñi u hành này v n còn h n ch như ñĩa ph i ñư c c u hình là Dynamic Disks. M c dù m t s ng d ng khác có th m r ng phân vùng ñĩa, nhưng trong ph m vi bài báo này, chúng tôi xin t p trung vào m t s phương pháp có s n trong h ñi u hành. Không gi ng nh ng h ñi u hành trư c, Windows 7 cho phép b n có th m r ng phân vùng ñĩa m t cách d dàng cũng như làm chúng tr nên r ng hơn. Chú ý: - M r ng phân vùng yêu c u m t ñi u mà n u không ñáp ng ñư c, b n s không th m r ng phân vùng. Yêu c u là c ng c a b n ph i tr ng nơi phân vùng ñư c ch a. B n không th m r ng phân vùng nào n u như không có ch tr ng cho nó. - Khi m r ng phân vùng, các d li u hi n ñang t n t i phân vùng ñó s không b xóa. Tuy nhiên, ñ phòng tr thì b n v n nên s d ng m t phương th c sao d tr phù h p ñ l y l i d li u c a mình. - Bài báo này ch t p trung nói v m r ng phân vùng ñĩa h th ng nhưng nh ng phương pháp ñư c ñưa ra sau ñây v n có th ng d ng ñ m r ng b t c phân vùng nào khác, không ch riêng phân vùng h th ng. - M r ng phân vùng h th ng không yêu c u ph i kh i ñ ng l i máy. Cơ b n, có hai phương pháp m r ng phân vùng h th ng trong Windows 7: Cách 1: S d ng GUI m r ng phân vùng h th ng 1. ðăng nh p vào h th ng như ngư i qu n tr 2. M Control Panel > System and Maintenance > Administrative Tools > Computer Management. B n có th m Computer Management b ng cách vào Start > Computer > chu t ph i ch n Manage
  2. B n cũng có th vào tr c ti p Disk Management MMC b ng cách ñánh câu l nh “diskmgmt.msc” vào Run Nh p password ho c xác nh n n u có yêu c u khi ñăng nh p h th ng 3. Ch n Storage -> Disk Management
  3. 4. Ch n b n mu n m r ng, ví d C 5. Kích chu t ph i vào c n m r ng, ch n “Extend Volume” 6. Ch n “Next”
  4. 7. Windows 7 s cho th y dung lư ng mà b n có th m r ng thêm trong phân vùng trư c ñó. B n có th t nh p dung lư ng mu n m r ng b ng cách thay ñ i giá tr trong m c “Select the amount of space in MB”. Chú ý là b n không th nh p giá tr cao hơn giá tr ñã có s n. Sau ñó, Ch n “Next”
  5. 8. Quá trình m r ng s hoàn thành nhanh chóng mà không c n ph i kh i ñ ng l i. B n cũng có th nhìn th y kích thư c c a phân vùng m i. Cách 2: m r ng phân vùng h th ng b ng l nh M r ng m t phân vùng hay b ñĩa b ng giao di n dòng l nh CLI theo m t s bư c sau: 1. Ch n “Start” -> “CMD”. T t nh t là ch y câu l nh ñ qu n tr . ð làm ñư c ñi u này, ph i chu t vào “CMD” và ch n “Run as Administrator”.
  6. Khi l nh cho phép b x lý l nh ch y, nh p chu t ch n “Yes”. Ngoài ra, b n cũng có th s d ng câu l nh “CMD” và nh n CTRL + SHIFT + ENTER ñ hi n th bi u tư ng t t c a “Run as Administrator” 2. Câu l nh: Diskpart 3. L a ch n ñĩa và phân vùng phù h p ñ làm vi c. Thư ng trong Windows 7 là ñĩa 0 và phân vùng 2. Tuy nhiên, b n nên ch c ch n r ng b n ñã l a ch n ñúng ñĩa cũng như phân vùng ñ th c hi n bư c ti p theo. B n có th s d ng m t danh sách ñ hi n th ñĩa và phân vùng hi n có trư c khi thao tác sai m r ng phân vùng.
  7. 4. Khi ñã ch n ñư c ñĩa và phân vùng phù h p, ch y l nh “EXTEND”. N u b n không ghi rõ kích thư c m r ng, câu l nh s m r ng phân vùng b ng toàn b kho ng tr ng còn l i c a ñĩa. Extend size=500: m r ng phân vùng lên t i 500MB Extend: m r ng phân vùng v i t t c kho ng tr ng còn l i c a ñĩa Ngoài ra, b n không nên b i r i gi a l nh “extend” v i l nh “expand” trong Windows 7 khi th c hi n m r ng kích c ñĩa o. 5. Ki m tra l i dung lư ng phân vùng m i b ng l nh “list”
  8. 6. Thoát kh i DISKPART b ng l nh “Exit
Đồng bộ tài khoản