Mở rộng tín dụng tài trợ Xuất nhập khẩu tại Vietcombank - 4

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
15
download

Mở rộng tín dụng tài trợ Xuất nhập khẩu tại Vietcombank - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHNT Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là Chi nhánh cấp I trong hệ thống NHNT Việt Nam, cùng với NHNT TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I 1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội Cơ cấu tổ chức của NHNT hà nội được trình bày theo sơ đồ sau Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức NHNT Hà Nội: 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội. Trong những năm vừa qua, cùng với hệ thống NHNT Việt Nam nói chung, NHNT Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mở rộng tín dụng tài trợ Xuất nhập khẩu tại Vietcombank - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHNT Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là Chi nhánh cấp I trong hệ thống NHNT Việt Nam, cùng với NHNT TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I 1 .2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội Cơ cấu tổ chức của NHNT hà nội được trình bày theo sơ đồ sau Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức NHNT Hà Nội: 2 . Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội. Trong những năm vừa qua, cùng với hệ thống NHNT Việt Nam nói chung, NHNT Hà Nội đ ã có nhiều thành công tích cực trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng đ ịnh vị trí của mình trong quá trình phát huy các nguồn nội lực, thu hút nguồn ngoại lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa b àn Thủ đô Hà Nội. Đây là kết quả được duy trì trong những năm vừa qua, đ ược thực hiện cụ thể trên các mặt nghiệp vụ: 2 .1. Về huy đ ộng vốn. - Nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế luôn là yêu cầu bức thiết, nhất là đối với địa b àn Hà Nội. Hiện nay, NHNT Hà Nội thực hiện huy động vốn bằng VND và các n goại tệ mạnh thông qua các h ình thức như : Tiết kiệm (có kỳ hạn và không kỳ h ạn), phát h ành k ỳ phiếu, trái phiếu, mở tài khoản... - Về ngoại tệ, NHNT Hà Nội thực hiện huy động và thu đổi 11 loại ngoại tệ, chủ yếu là các lo ại ngoai tệ mạnh và các ngo ại tệ phục vụ cho nhu cầu XNK của nền kinh tế. Trong năm 2002 vừa qua, với vị trí và uy tín được tạo dựng trong nhiều n ăm, NHNT Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác huy động vốn theo kế hoạch, đóng góp
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lớn vào thành tích huy đ ộng vốn chung của to àn hệ thống NHNT. Kết quả nh ư sau: Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh trong năm 2002 là 3996 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng k ỳ 2001. Trong đó: + Huy động từ dân cư đạt 3.254 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 81% tổng số vốn huy động + Huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 740 tỷ đồng, tăng 13% và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn huy động. Nhờ vậy, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh trong năm 2002 là 4.242 tỷ đồng. Trong đó: + Vốn đ iều lệ : 13 tỷ VND + Vốn và các qu ỹ khác: 107 tỷ VND (do tích lũy qua các n ăm). + Vốn huy động: 4.122 tỷ VND 2 .2. Về công tác sử dụng vốn. NHNT Hà Nội sử dụng vốn theo nguyên tắc: An to àn và Hiệu quả. Ngân Hàng chủ yếu cho vay các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Hiện nay NHNT Hà Nội cho vay 1 khách hàng tối đ a là 80 tỷ đồng, và cho vay trung – dài h ạn tối đa một dự án là 35 tỷ đồng. Ngân hàng tập trung cho vay phục vụ XNK, đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các nhà máy lớn trên địa bàn Hà Nội, cho vay các d ự án phục vụ công n ghiệp, giao thông công cộng, y tế, xây dựng cơ b ản... Phương thức cho vay của Ngân hàng là khá phong phú, tuy vậy hai phương thức cho vay chủ yếu của NHNT Hà Nội là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức tín dụng.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Với kết quả sử dụng vốn sinh lời của Chi nhánh trong năm 2002 đạt 99% tổng n guồn vốn huy động, tăng 62% so với năm 2001. Chi nhánh đã chủ động mở rộng hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế và tăng cường nguồn vốn cho NHNT Việt Nam, thông qua 2 kênh sử dụng vốn chính là đ ầu tư tín dụng trực tiếp và điều chuyển vốn nội bộ. Công tác tín dụng của Chi nhánh trong năm 2002 đã thực sự khởi sắc: Doanh số cho vay đạt 3. 625 tỷ đồng, tăng 64%. Doanh số thu nợ đ ạt 3. 255 tỷ đồng, tăng 62%, dư n ợ tín dụng đạt 985 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2001. Trong đó: - Dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 793 tỷ đồng, tăng 74%. Chi nhánh đã đ áp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho các khách hàng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ kinh doanh. Đặc biệt, Chi nhánh đã thực hiện cho vay USD đ ể thu mua và làm hàng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi nh ằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của thành phố với doanh số cho vay đ ạt 4 triệu USD. - Dư nợ tín dụng trung và dài h ạn đạt 192 tỷ đồng, tăng 107%. Chi nhánh đ ã chủ động tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô. Hiệu quả tín dụng của Chi nhánh là rõ rệt, mặc dù mở rộng và tăng nhanh cả về doanh số và số dư cho vay nhưng vẫn đảm b ảo an toàn và có ch ất lượng, d ư n ợ quá hạn chỉ chiếm 0,6% tổng dư nợ, đặc biệt trong năm 2002 không phát sinh một khoản nợ quá hạn n ào. 2 .3. Về công tác thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. Phát huy thế mạnh và uy tín đã tạo dựng được trên trường quốc tế của toàn h ệ thống, NHNT Hà Nội đ ã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n ghiệp hoạt động XNK trên địa bàn. Công tác thanh toán qu ốc tế năm 2002 có chất lượng tốt với tổng doanh số thanh toán XNK cả n ăm đạt 374 triệu USD, tăng 18% so với năm 2001 (Chủ yếu là thông qua L/C, D/P, D/A, TTR). Trong đó doanh số thanh toán nhập khẩu tăng 30%, riêng doanh số thanh toán xuất khẩu b ằng 78% so với doanh số thanh toán xuất năm 2001 do khó khăn hoạt động xuất khẩu chung của cả nước. Bảng 1: Doanh số thanh toán XNK qua các năm (Đơn vị: Nghìn USD) Chỉ tiêu 2000 2001 2002 Nhập khẩu 210. 144 239. 589 292. 196 Xuất khẩu 83. 434 87. 721 68. 863 (Nguồn: Báo cáo tín dụng của NHNT Hà Nội qua các năm) Đi đô i với hoạt động thanh toán XNK, công tác kinh doanh ngo ại tệ cung được chú trọng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu về ngoại tệ trong thanh toán XNK. Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2002 tăng mạnh, đạt 131 triệu USD, tăng 13% so với năm 2001. Chi nhánh đã tự chủ động cân đối các nguồn ngoại tệ để cung ứng cho nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu ding của các doanh nghiệp và khách hàng có quan hệ. 2. 4. Về công tác Kế toán, Thanh toán Ngân hàng Hiện nay NHNT Hà Nội đã tích cực chủ động tham gia cùng với NHNT Việt Nam và Ngân Hàng Nhà nước ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đ ại vào công tác thanh toán của ngân h àng đảm bảo thanh toán nhanh, chính xác và tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn của các doanh nghiệp qua Ngân hàng.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Có th ể nói, hiên nay NHNT Việt Nam nói chung và NHNT Hà Nội nói riêng có công ngh ệ thanh toán hiện đại nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. NHNT Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong toàn h ệ thống ứng dụng chương trình “Tầm nhìn 2010 – Hệ thống VCB Vision 2010”, đây là dự án của Ngân Hàng Th ế Giới do Vietcombank triển khai dựa trên n ền tảng công nghệ hiên đ ại nhất của Mỹ. Các ứng dụng nổi bật của chương trình này là: - Là hệ thống xử lý trực tuyến và các d ịch vụ hỗ trợ. - Có hệ thống định hư ớng khách h àng. - Giao dịch một cửa - Gửi một nơi, rút nhiều n ơi (điều này các Ngân hàng khác chưa làm được). - Thanh toán tự động. Nhờ đó, n ăm 2002 lượng khách h àng đến mở tài kho ản tăng 46% so với năm 2001, số lượng khách hàng có tài khoản đến 31/12/2002 là 31.982, trong đó có 570 đơn vị và 4106 cá nhân mở tài kho ản giao dịch tại Chi nhánh. Bảng 2: Số lượng tài khoản giao dịch qua các n ăm: (Đơn vị: tỷ đồng) Năm 2002 2001 2000 Số lượng 16. 248 21. 215 31. 982 ( nguồn: báo cáo của NHNT Hà n ội) Doanh số thanh toán trong hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương đạt 34.509 tỷ đồng, tăng 45%; Thanh toán bù trừ đạt 5.045 tỷ đồng, tăng 16%; Thanh toán qua NHNN đ ạt 2.294 tỷ đồng, tăng 47% so với n ăm 2001; Thanh toán liên Ngân h àng áp dụng từ tháng 5 - 2002 đạt 656 tỷ đồng.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2 .5. Về dịch vụ kiều hối, thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng Với chính sách đ a dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ n gân hàng, công tác d ịch vụ Ngân h àng của Chi nhánh trong n ăm 2002 tăng m ạnh. Chất lượng thanh toán và trình độ phục vụ ngày càng được nâng cao, công tác thanh toán chi trả kiều hối của Chi nhánh trong năm 2002 đạt doanh số 15,546 triệu USD. Tuy còn nhỏ so với hơn 2 tỷ USD kiều hối được chuyển về trong năm qua nhưng cũng đ ã tăng tới 94% so với n ăm 2001. NHNT Hà Nội đã mở rộng và phát triển các sản phẩm và d ịch vụ ngân h àng hiện đại vào cuộc sống. Ngoài các chương trình dịch vụ mới như VCB- Online, Home-banking, E-banking, Ci-tad... Ngân hàng đã chú trọng tạo đ iều kiện cho khách h àng giao dịch, tiếp cận với các dịch vụ thanh toán mới nhất của n gân hàng. Công tác phát hành th ẻ lần đầu tiên được Chi nhánh triển khai đã có h iệu quả tốt: - Thẻ rút tiền mặt tự động ATM số lư ợng phát hành đạt 3.086 thẻ, doanh số thanh toán là 35 tỷ đồng, - Thẻ Visa, Master số lượng thẻ mới phát h ành đã đạt 162 thẻ, doanh số thanh toán th ẻ tín dụng là 128 ngàn USD, tăng 44% so với năm 2001. Hiện nay n goài Visa và Master, NHNT Hà Nội còn phát hành và thanh toán các loại thẻ tín dụng khác như Amex, Diner Club, và thẻ ghi nợ VCB-ATM. Năm 2002 cũng là năm mà dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tăng mạnh về cả số lư ợng và loại hình b ảo lãnh. Nhiều hình thức bảo lãnh được thực hiện với các mức ký quỹ phù h ợp, tạo đ iều kiện cho khách hàng có th ể sử dụng dịch vụ bảo
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com l•nh ngân hàng mà không bị ứ đọng vốn (các loại hình bảo lãnh hiện nay ngân h àng đang áp dụng bao gồm: Bảo lãnh Thanh toán, bảo lãnh Dự thầu, và bảo lãnh Th ực hiện hợp đồng). Tổng doanh thu bảo lãnh cả n ăm đạt 72.135 triệu đồng, tăng 366% so với năm 2001. Năm vừa qua không có khoản bảo lãnh nào bị quá h ạn. Hiện nay Chi nhánh đang áp dụng việc tín chấp, giảm mức ký quỹ xuống nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. 3 . Thực trạng hoạt động tín dung xuất nhập khẩu tại NHNT Hà nội. Trong toàn bộ chuyên đề này t ỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD được sử dụng thống nhất như sau: Tỷ giá USSD/VNĐ = 14501 (n ăm 2000) = 15054 (năm 2001) = 15349 (năm 2002) 3 .1. Về công tác huy động vốn Huy đ ộng vốn là một khâu quan trọng trong hoạt động ngân hàng nhằm tạo n guồn cho hoạt động tài trợ của ngân h àng. Xét về mặt này NHNT Hà Nội đã thực hiện khá tốt. Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNT Hà Nội tiền gửi dân cư chiếm bộ phận chủ yếu trong tổng nguồn vốn huy đ ộng. Mặc dù gặp phải những khó khăn vào cuối năm 2002 do tình hình chính trị trên thế giới có biến động và sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, nhưng nhìn chung nguồn vốn của ngân hàng tăng nhanh qua các năm. Để đạt được kết quả huy đ ộng vốn như trên, Chi nhánh đ ã áp dụng nhiều biện pháp, h ình thức huy động khác nhau như phát hành k ỳ
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phiếu, cung cấp dịch vụ ATM, ngân hàng trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ, đ iều này đ ã tạo ra thuận lợi cho khách hàng, tạo uy tín cho ngân h àng. Trong năm 2002, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 3396342 triệu đồng tăng 21,53% so với năm 2001 + Nguồn vốn VND huy động n ăm 2002 đạt 11600 triệu đồng chiếm 29% tổng n guồn vốn, tăng 59,34% so với n ăm 2001. Nguyên nhân chủ yếu là l•i suất huy động tăng và đạt mức cao kỷ lục trong vài năm gần đây. + Huy đ ộng vốn ngoại tệ đạt 184790 ngh ìn USD tăng 10,78% so với năm 2001. + Trong cơ cấu nguồn vốn hu y động th ì huy động vốn ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn hơn so với huy động b ăng VND, đ ạt doanh số 2836342 triệu đồng (Quy VND theo tỷ giá 15349VND/USD), chiếm tỷ trọng 71% tổng nguồn vốn huy động 3 .2. Về hoạt động sử dụng vốn tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu Hoạt động tín dụng XNK tại Ngân h àng ngoại thương Hà Nội ngày càng diễn ra sôi nổi và đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động XNK của các doanh n ghiệp, Ngân hàng đã tiến hành đa dạng hoá các hình thức tài trợ, áp dụng nhiều h ình thức tài trợ mới, đồng thời không ngừng cải tiến các hình thức tài trợ mới. Hiện nay, tại NHNT Hà Nội có áp dụng nhiều hình thức tín dụng tài trợ XNK, b ao gồm: Cho vay phục vụ nhập khẩu, gồm có: - Cho vay Ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị, hàng hoá, khuyến khích cho vay đối với những mặt hàng mà trong n ước chưa sản xuất được. -Cho vay b ằng Đồng Việt Nam để mua Ngoại tệ phục vụ nhập khẩu.
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Mở L/C thanh toán h àng nhập khẩu, cho vay ký quỹ L/C. -Bảo lãnh. Cho vay phục vụ xuất khẩu, gồm có: - Cho vay vốn lưu động để thu mua, chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu theo đúng L/C quy định, hợp đồng ngoại thương đã ký kết. - Chiết khấu chứng từ hàng xu ất khẩu. Hiện nay tại NHNT Hà Nội chưa áp dụng các h ình thức như tín dụng thu ê mua, tín dụng chấp nhận hối phiếu, tín dụng bao thanh toán. Hoạt động tài trợ xuất nhập là ho ạt động sử dụng vốn chủ yếu của NHNT Hà Nội. Thực hiện phương châm m ở rộng hoạt động tín dụng đồng thời bảo đ ảm an toàn vốn, lợi nhuận hợp lý, Chi nhánh đã nổ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu về vốn cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đ ẩy sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên đ ịa bàn Thủ đô . Dựa trên sự phân loại tín dụng tài trợ XNK theo các tiêu chí khác nhau ta đi sâu phân tích tình hình hoạt động tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội: * Theo thời hạn khoản tài trợ Cuối năm 2001, do sự biến động về tình hình chính trị thế giới, nguy cơ kh ủng bố tăng cao, đặc biệt là sự kiện ngày 11/9, đ ã làm ảnh h ưởng đến hoạt đ ộng XNK của Việt Nam, do đó cũng làm ảnh h ưởng đến doanh số cho vay của ngân hàng, n ăm 2001 doanh số cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ chỉ có 26419 nghìn USD giảm 23, 2% so với năm 2000. Đầu năm 2002, ban giám đốc đã đặc biệt chú trọng đến công tác tín dung của Chi nhánh, đề ra nhiều biện pháp thiết thực, kết quả là doanh số cho va y đã tăng
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com m ạnh, tổng dư n ợ đạt 1502593 triệu đồng, tăng 60,7% so với n ăm 2001. Đặc biệt tín dụng ngắn hạn đ ạt 1459253 triệu đồng, tăng 63% so với n ăm 2001, doanh số cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ tăng m ạnh, đạt 46909 nghìn USD, tăng 77,6% so với năm 2001. Tín dụng trung dài hạn cũng có sự tiến bộ đáng kể đạt 43340 triệu đồng, tăng 3119 triệu so với n ăm 2001. Về cơ cấu cho vay qua biểu 1 ta thấy là tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay phục xuất nhập khâu. Năm 2002 cho vay ngắn hạn có sự tăng đột biến so với n ăm 2001 về doanh số cũng như cả 2 loại tiền VND, Ngo ại tệ. Biểu 2: Cơ cấu tín dụng theo theo thời hạn từ 2000 - 2 002 * Xét hoạt động tài trợ XNK theo mặt hàng xuất khẩu hay nhập khẩu Một nhiệm vụ quan trọng của Chi nhánh NHNT Hà Nội là phục vụ các doanh n ghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá XNK. Do đó, Ngân hàng rất chú trọng đ ến h ình thức cho vay theo mặt hàng. Các m ặt h àng chủ yếu m à ngân hàng tài trợ là: - Về xuất khẩu: Chi nhánh chú trọng cho vay đối với các ngành có th ế m ạnh của n ền kinh tế như hàng dệt may, h àng thủ công mỹ nghệ, giầy dép các loại, nông sản... -Về nhập khẩu: Chi nhánh quan tâm chú ý đến hoạt động cho vay nhập khẩu máy móc, điện tử và linh kiện, thuốc chữa bệnh, hoá chất các loại... NHNT Hà Nội không có sự phân biệt rõ ràng nào về ngh ành hàng đ ược XNK. Tuy nhiên, do nước ta đang trong giai đ oạn công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá nên các nhu cầu về máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, hàng hoá vật tư là nhu cầu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản