Mô tả công việc của kế toán công nợ

Chia sẻ: phuongthanh1

Những công việc mà nhân viên kế toán công nợ phải làm

Nội dung Text: Mô tả công việc của kế toán công nợ

MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN COÂNG NÔÏ


Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn
Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn coâng nôï
Maõ coâng vieäc KT-KTCN
Caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp TP. TCKT


1. Traùch nhieäm:
Kieåm tra caùc chöùng töø tröôùc khi laäp thuû tuïc thu chi theo qui ñònh Nhaø nöôùc ban haønh.
Laäp chöùng töø ban ñaàu (phieáu thu ,chi theo bieåu maãu soá 01-TT ,02-TT ban haønh theo QÑ soá
-
186 TC / CÑKT ngaøy 14/3/1995 cuûa Boä Taøi Chaùnh ) ñeå laøm caên cöù cho thuû quyõ thu chi
tieàn theo ñuùng qui ñònh vaø ñaûm baûo kòp thôøi chính xaùc
Ñònh khoaûn vaø phaân loaïi chöùng töø theo nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh
-
Chuyeån giao caùc chöùng töø ban ñaàu cho boä phaän lieân quan ( caùc ñôn vò cô sôû tröïc thuoäc Cty
-
) haèng thaùng vaøo ngaøy 01 ñeán ngaøy 05
Theo doõi caùc khoaûn taïm öùng noäi boä
-
In baùo caùo quyõ vaø soå quyõ tieàn maët
-
Ñoái chieáu kieåm tra toàn quyõ cuoái ngaøy vôùi thuû quyõ
-
Ñoái chieáu toàn quyõ tieàn maët giöõa baùo caùo quyõ vôùi keá toaùn toång hôïp Cty.
-
Laäp tôø khai haøng hoaù mua vaøo thueá GTGT theo bieåu maãu
-
Laäp phieáu noäp ngaân saùch – ngaân haøng theo yeâu caàu
-
Ñoùng chöùng töø theo nghieäp vuï phaùt sinh , soá thöù töï ,thôøi gian. Löu tröõ , baûo quaûn.
-
Yeâu caàu chaáp haønh nguyeân taéc baûo maät.
-
Laäp hôïp ñoàng huy ñoäng voán .
-
- Baùo soá dö huy ñoäng voán theo ñònh kyø (haèng thaùng ) hoaëc ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa
phoøng , BGÑ .
Tính laõi vay huy ñoäng voán theo töøng quyù ,töøng ñoái töôïng vaø thoâng baùo ñieàu chænh laõi suaát
-
huy ñoäng voán khi coù phaùt sinh.
- Nhaän chöùng töø côû sôû chuyeån (baûn sao hoùa ñôn ,phieáu nhaäp kho ,phieáu xuaát kho,…)
ñeå thanh toaùn .
- Haèng thaùng ñoái chieáu vôùi keá toaùn cô sôû tình hình coâng nôï noäi boä ,coâng nôï khaùch haøng.
Laäp lòch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi khaùch haøng .
-
Tính toaùn soá coâng nôï phaùt sinh haèng thaùng laäp giaáy thoâng baùo thanh toaùn coâng nôï (noäi boä
-
vaø khaùch haøng) haèng thaùng töø ngaøy 05 ñeán ngaøy 15 ( coù caäp nhaäp tình hình phaùt sinh taêng ,
giaûm trong kyø ).
- Theo doõi , laäp baùo caùo tình hình soá dö coâng nôï cuûa noäi boä theo töøng ñoái töôïng ñoät
xuaát hoaëc ñònh kyø (thaùng quyù naêm ) theo yeâu caàu BGÑ ,KTT , TP TV (coù ñoái
chieáu vôùi KTCS soá dö coâng nôï)
Yeâu caàu chaáp haøh nguyeân taéc baûo maät .
-
Laäp hoùa ñôn theo yeâu caàu cô sôû caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá vaø ñôn ñaët haøng ñaõ
-
kyù .
Caäp nhaät theo doõi vieäc giao nhaän hoùa ñôn (môû soå giao vaø kyù nhaän ) .
-
Môû soå theo doõi caùc hôïp ñoàng kinh teá daøi haïn
-
Laäp ,theo doõi thu hoài caùc bieân baûn chænh söûa ,thanh huyû hoùa ñôn kòp thôøi .
-
Giao hoùa ñôn chöa söû duïng cho caùc cô sôû do Cty qui ñònh töï laäp hoùa ñôn giao
-
khaùch haøng , kieåm tra hoùa ñôn cô sôû traû laïi, laäp phieáu theo doõi.
Haèng thaùng , quyù , naêm baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn thueá trong kyø (theo maãu
-
)
Nhaäp döõ lieäu xuaát hoùa ñôn vaøo maùy haèng thaùng baùo caùo tình hình xuaát hoùa ñôn
-
(doanh thu ) theo töøng ñôn vò cô sôû .
Saép xeáp löu tröõ hoùa ñôn (TGGT ,VCNB) ñaõ söû duïng theo thôøi gian ,thöù töï soá quyeån
-
, thöù töï soá hoùa ñôn.
Ñoùng daáu , phaùt aán chæ ,laäp phieáu xuaát aán chæ ,baùo caùo tình hình xuaát nhaäp toàn aán chæ
-
Nhaäp lieäu (nhaäp vaøo phaàn meàm keá toaùn) caùc döõ lieäu keá toaùn caên cöù theo hoùa ñôn
-
chöùng töø do caùc keá toaùn coâng trình cung caáp.
Kieåm tra vaø cuûng coá hoùa ñôn chöùng töø ñaàu vaøo, ñaàu ra phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa
-
Phaùp luaät vaø cheá ñoä keá toaùn thoáng ke
Thöïc hieän coâng taùc keá toaùn thu chi tieàn maët, taïm öùng baèng tieàn maët (chæ ñoái vôùi caùc
-
khoaûn taïm öùng khoâng naèm trong caùc coâng trình do keá toaùn coâng trình theo doõi), ñònh
kyø haøng tuaàn ñoái chieáu soá dö tieàn maët vôùi thuû quyõ.
Khai baùo thueá, quyeát toaùn thueá vôùi Cô quan thueá theo luaät ñònh.
-
Theo doõi vaø baùo caùo kòp thôøi tình hình thay ñoåi chính saùch veà thueá.
-
Chòu traùch nhieäm lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cuïc Thueá, Sôû, Ban ngaønh lieân quan.
-
Thöïc hieän chöùc naêng cuûa kieåm soaùt vieân noäi boä: kieåm tra ñoä tin caäy, tính trung thöïc,
-
khaùch quan vaø chính xaùc cuûa caùc khoaûn chi phí, caùc baùo caùo taøi chính, caùc coâng
trình, döï aùn…
Phuï traùch phaàn haønh keá toaùn Coâng trình - Coâng nôï Coâng trình
-

2.Quyeàn haïn:
- Khi chöùng töø thanh toaùn chöa hoaøn chænh chuû ñoäng trao ñoåi vôùi khaùch haøng ,KTCS ñeå
hoaøn thaønh nghieäp vuï thu ,chi
- Ñeà xuaát Phuï traùch Phoøng caùc tröôøng hôïp thanh toaùn khi coù vöôùng maéc.
- Ñeà xuaát bieän phaùp thu hoài coâng nôï höõu hieäu
- Chuû ñoäng nhaéc nhôû thanh toaùn coâng nôï .
- Ñeà xuaát Tröôûng Phoøng möùc thanh toaùn vaø lòch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi khaùch haøng
Ñeà xuaát höôùng xöû lyù khi phieáu yeâu caàu xuaát hoùa ñôn chöa phuø hôïp .
-
Ñeà xuaát khi coù ñieàu chænh ,söûa ñoåi , thanh huyû hoùa ñôn .
-
Laäp nhu caàu vaø ñeà xuaát ñaët in aán phaåm theo tình hình söû duïng .
-

3.Moái lieân heä coâng taùc:
- Tröïc thuoäc Phoøng Taøi vuï Coâng Ty : nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc
tieáp cuûa Tröôûng phoøng Taøi vuï
Nhaän thoâng tin veà thanh toaùn cuûa caùc keá toaùn cô sôû
-
Quan heä vôùi caùc Ñôn vò noäi boä thuoäc Coâng Ty trong pham vi traùch nhieäm cuûa mình
-
ñaûm nhieäm
-

Tieâu chuaån yeâu caàu :
Trình ñoä trung caáp keá toaùn .
-
Am hieåu caùc qui ñònh veà taøi chính.
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản