Mô tả công việc của kế toán kho

Chia sẻ: phuongthanh1

Những công việc mà nhân viên kế toán kho phải làm

Nội dung Text: Mô tả công việc của kế toán kho

MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN KHO


Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn
Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn kho
Maõ coâng vieäc KT-KTK
Caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp TP. TCKT


1.Traùch nhieäm :
- Laäp chöùng töø nhaäp xuaát, chi phí mua haøng, hoaù ñôn baùn haøng vaø keâ khai thueá ñaàu
vaøo ñaàu ra.
- Haïch toaùn doanh thu, giaù voán, coâng nôï.
- Theo doõi coâng nôï, laäp bieân baûn xaùc minh coâng nôï theo ñònh kyø (hoaêc khi coù yeâu
caàu), noäp veà PKT-TV
- Tính giaù nhaäp xuaát vaät tö haøng nhaäp khaåu, laäp phieáu nhaäp xuaát vaø chuyeån cho boä
phaän lieân quan.
- Laäp baùo caùo toàn kho, baùo caùo nhaäp xuaát toàn
- Kieåm soaùt nhaäp xuaát toàn kho
- Thöôøng xuyeân: kieåm tra vieäc ghi cheùp vaøo theû kho cuûa thuû kho, haøng hoaù vaät tö
trong kho ñöôïc saép xeáp hôïp lyù chöa, kieåm tra thuû kho coù tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa
coâng ty. Ñoái chieáu soá lieäu nhaäp xuaát cuûa thuû kho vaø keá toaùn.
- Tröïc tieáp tham gia kieåm ñeám soá löôïng haøng nhaäp xuaát kho cuøng thuû kho, beân giao,
beân nhaän neáu haøng nhaäp xuaát coù giaù trò lôùn hoaëc coù yeâu caàu cuûa caáp coù thaåm
quyeàn
- Tham gia coâng taùc kieåm keâ ñònh kyø (hoaëc ñoät xuaát). Chòu traùch nhieäm laäp bieân baûn
kieåm keâ, bieân baûn ñeà xuaát xöû lyù neáu coù cheânh leäch giöõa soå saùch vaø thöïc teá, noäp veà
PKT-TV.
- Noäp chöùng töø vaø baùo caùo keá toaùn theo qui ñònh.


2.Quyeàn haïn :
- Ñeà xuaát, vaø kieán nghò nhöõng vaán ñeà vöôùng maéc thuoäc traùch nhieäm cuûa mình.


3.Quan heä :
Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn-taøi vuï
-
Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân, thuû kho.
-
4.Tieâu chuaån yeâu caàu :
Trình ñoä: Toát nghieäp trung hoïc chuyeân nghieäp trôû leân.
-
Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn.
-
Caàn maãn , coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc.
-
Thi haønh nghieäp vuï chính xaùc vaø ñuùng qui ñònh.
-
Söû duïng maùy vi tính thaønh thaïo (phaàn meàm excel, phaàm meàm keá toaùn).
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản