MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chia sẻ: icat

1. Trách nhiệm : - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MOÂ TAÛ COÂNG V I EÄC KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔ Ï P


Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn
Chöùc danh Keá toaùn toång hôïp
Maõ coâng vieäc KT-KTTH
Caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp TP. TCKT


1. T r aùch nhieäm :
­ Kieåm tra ñoái chieáu soá lieäu giöõa caùc ñôn vò noäi boä, döõ lieäu
chi tieát vaø toång hôïp.
­ Kieåm tra caùc ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh.
­ Kieåm tra söï caân ñoái giöõa soá lieäu keá toaùn chi tieát vaø toång
hôïp
­ Kieåm tra soá dö cuoái kyø coù hôïp lyù vaø Khôùp ñuùng vôùi caùc
baùo caùo chi tieát.
­ Haïch toaùn thu nhaäp, chi phí, khaáu hao,TSCÑ,coâng nôï, nghieäp vuï
khaùc, thueá GTGT vaø baùo caùo thueá khoái vaên phoøng CT, laäp
quyeát toaùn vaên phoøng cty.
­ Theo doõi coâng nôï khoái vaên phoøng coâng ty, quaûn lyù toång quaùt
coâng nôï toaøn coâng ty. Xaùc ñònh vaø ñeà xuaát laäp döï phoøng
hoaëc xöû lyù coâng nôï phaûi thu khoù ñoøi toaøn coâng ty.
­ In soå chi tieát vaø toång hôïp khoái vaên phoøng, toång hôïp coâng ty
theo qui ñònh.
­ Laäp baùo caùo taøi chính theo töøng quí, 6 thaùng, naêm vaø caùc
baùo caùo giaûi trình chi tieát.
­ Höôùng daãn xöû lyù vaø haïch toaùn caùc nghieäp vuï keá toaùn.
­ Tham gia phoái hôïp coâng taùc kieåm tra, kieåm keâ taïi caùc ñôn vò
cô sôû.
­ Caûi tieán phöông phaùp haïch toaùn vaø cheá ñoä baùo caùo.
­ Thoáng keâ vaø toång hôïp soá lieäu keá toaùn khi coù yeâu caàu.
­ Cung caáp soá lieäu Cho Ban Giaùm Ñoác hoaëc caùc ñôn vò chöùc
naêng khi coù yeâu caàu.
­ Giaûi trình soá lieäu vaø cung caáp hoà sô, soá lieäu cho cô quan thueá,
kieåm toaùn, thanh tra kieåm tra theo yeâu caàu cuûa phuï traùch
phoøng KT-TV.
­ Kieán nghò vaø ñeà xuaát bieän phaùp khaéc phuïc caûi tieán
­ Löu tröõ döõ lieäu keá toaùn theo qui ñònh.


2.Quyeàn ha ïn :
­ Tröïc tieáp yeâu caàu caùc keá toaùn ñieàu chænh nghieäp vuï khi phaùt
hieän sai
­ Yeâu caàu caùc keá toaùn vieân cung caáp baùo caùo kòp thôøi vaø
ñaày ñuû theo qui ñònh.


3.Quan heä :
- Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn-taøi
vuï
- Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân.
- Ñaûm baûo yeâu caàu baûo maät thoâng tin kinh teá – taøi chính.
- Lieân heä caùc boä phaân khaùc thoâng qua phuï traùch phoøng KT-TV
hoaëc theo qui ñònh.


4.Tieâu chuaån yeâu caàu :
­ Trình ñoä: Toát nghieäp Cao ñaúng trôû leân thuoäc ngaønh keá
toaùn,kieåm toaùn, taøi chính.
­ Coù naêng löïc nghieäp vuï keá toaùn, coù khaû naêng toång hôïp, naém
vöõng cheá ñoä keá toaùn.
­ Töï toå chöùc, saép xeáp vaø xaây döïng keá hoaïch ñeå thöïc hieän
nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng .
­ Bieát toång hôïp vaø phaân tích baùo caùo. Thi haønh nhieäm vuï chính
xaùc vaø ñuùng qui ñònh.
­ Coù kieán thöùc cô baûn veà coâng ngheä qui trình saûn xuaát trong
coâng ty
­ Söû duïng maùy vi tính thaønh thaïo (phaàn meàm excel, phaàm meàm
keá toaùn).

keá
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản