MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Chia sẻ: icat

1. Yêu cầu :  Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT  Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

MOÂ TAÛ COÂNG V I EÄC N HAÂN V I EÂN T H U Û QUYÕ


Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn
Chöùc danh Nhaân vieân thuû quyõ
Maõ coâng vieäc KT-TQ
Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT
tieáp


1. Yeâu caàu :
 Caäp nhaät ñaày ñuû , chính xaùc , kòp thôøi Thu – Chi – Toàn quyõ
tieàn maët vaøo Soå Quyõ - baùo caùo khi caàn cho BGÑ , KTT
 Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà traùch nhieäm veà quaûn lyù quyõ
tieàn maët ñaõ neâu treân
2. T r aùch nhieäm :
2.1 / NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ QUAÛN LYÙ TIEÀN MAËT :
A) Nghieäp vuï Thu – Chi T ieàn Maët :
 Moïi khoaûn thu chi phaùt sinh phaûi ñöôïc thöïc hieän trong quy ñònh coâng
ty, quyõ tieàm maët vaø coù chöùng töø .
 Khi nhaän ñöôïc Phieáu Thu , Phieáu Chi ( do Keá Toaùn laäp ) keøm theo
chöùng töø goác , Thuû Quõy phaûi :
• Kieåm tra soá tieàn treân Phieáu Thu , Phieáu Chi vôùi chöùng töø goác
• Kieåm tra noäi dung ghi treân Phieáu Thu , Phieáu Chi coù phuø hôïp vôùi
chöùng töø goác
• Kieåm tra ngaøy , thaùng laäp Phieáu Thu – Phieáu Chi vaø Chöõ kyù cuûa
ngöôøi coù thaåm quyeàn.
• Kieåm tra soá tieàn thu vaøo hoaëc chi ra cho chính xaùc ñeå nhaäp hoaëc
xuaát quyõ tieàn maët.
• Cho ngöôøi noäp tieàn hoaëc nhaän tieàn kyù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi .
• Thuû quyõ kyù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi vaø giao cho khaùch haøng 1 lieân
• Sau ñoù Thuû Quyõ caên cöù vaøo Phieáu Thu hoaëc Chi ghi vaøo Soå Quyõ
( vieát tay )
• Cuoái cuøng , Thuû Quyõ chuyeån giao 2 lieân coøn laïi cuûa Phieáu Thu
hoaëc Chi cho Keá Toaùn

 Khi chi taïm öùng , tröôøng hôïp naøy do Thuû quyõ theo doõi vaø ghi vaøo
Soå quyõ tieàn maët vaø vieát tay.
• Chi theo soá tieàn treân Phieáu nhaän taïm öùng do ngöôøi xin taïm öùng
laäp vaø phuï traùch cô sôû duyeät
• Löu giöõ Phieáu taïm öùng coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa phuï traùch cô sôû ,
ngöôøi nhaän taïm öùng vaø Thuû Quyõ . Tröïc tieáp theo doõi coâng nôï
taïm öùng
2
• Khi ngöôøi nhaän taïm öùng thanh toaùn , cuõng cho kyù vaøo phaàn quy
ñònh treân Phieáu vaø ghi roõ dö nôï coøn laïi . Thuû quyõ thu tieàn taïm
öùng vaøo Soå quyõ tieàn maët vieát tay
• Khi phaàn taïm öùng ñöôïc thanh toaùn ñôït cuoái , luùc ñoù Keá toaùn môùi
laäp Phieáu chi chính thöùc ñeå vaøo Soå quyõ tieàn maët treân maùy vaø
Thuû Quyõ tính toaùn soá cheânh leäch ñeå thu theâm hoaëc chi ra
• Ñoái töôïng xin taïm öùng phaûi laø CNV taïi cô sôû vaø thôøi gian thanh
toaùn taïm öùng toái ña 1 tuaàn
B) Quaûn lyù Quyõ tieàn maët :
• Tieàn maët toàn quyõ phaûi ñöôïc löu giöõ taïi keùt , khoâng ñöôïc ñeå ôû
nhieàu nôi hoaëc mang ra khoûi cô sôû . Khoâng ñöôïc ñeå tieàn cuûa caù
nhaân vaøo trong keùt
• Tieàn maët toàn quyõ phaûi ñöôïc saép xeáp theo loaïi giaáy baïc vaø ñöôïc
kieåm laïi cuoái ngaøy
• Cuoái ngaøy in Soå quyõ treân maùy vaø laáy ñaày ñuû chöõ kyù
• Haèng ngaøy , Keá Toaùn cuøng kieåm keâ quyõ tieàn maët vaø ñoái chieáu
soå saùch , kyù vaøo soå Quyõ ( vieát tay vaø baûn in )
• Khoùa Soå vaø nieâm keùt tröôùc khi ra veà

2.2/ PHÖÔNG PHAÙP LAÄP SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT :
A) Môû Soå :
• Soå vieát tay (cuûa Cuïc Thoáng Keâ ) ghi ñaày ñuû noäi dung ôû trang
ñaàu , ñaùnh soá trang do Thuû Quyõ thöïc hieän
• Soå in treân maùy thì in ra töø phaàn nhaäp lieäu cuûa keá toaùn
B) Ghi cheùp ( ñoái vôùi Soå vieát tay ) :
• Khoâng ñöôïc söû duïng buùt möïc ñoû ñeå ghi cheùp trong Soå Quyõ
• Neáu ghi cheùp sai , duøng thöôùc keû gaïch boû phaàn sai vaø ghi laïi vaøo
doøng keá tieáp
• Khoâng ghi choàng leân phaàn gaïch boû
• Caên cöù vaøo Phieáu Thu – Chi , Phieáu taïm öùng ñeå ghi vaøo caùc coät
töông öùng trong Soå Quyõ
• Phieáu Thu – Chi , Phieáu Taïm öùng phaûi theo ñuùng thöù töï soá phieáu
phaùt sinh
• Cuoái trang coäng trang ôû coät thu vaø chi nôi doøng quy ñònh
• Cuoái ngaøy , khoùa soå vaø coäng ngaøy ôû coät Thu – Chi vaø Toàn quyõ
• Ghi thaønh tieàn baèng chöõ vaø Keá toaùn cuøng Thuû Quyõ kyù teân
C) Löu giöõ vaø luaân chuyeån :
 Ñoái vôùi Soå quyõ tieàn maët vieát tay :Thuû Quyõ thöïc hieän vaø löu giöõ
ñeå quaûn lyù tieàn maët thöïc teá phaùt sinh taêng giaûm vaø thöïc toàn
 Ñoái vôùi Soå quyõ tieàn maët in töø maùy:
• Do Keá toaùn thöïc hieän treân maùy khi laäp Phieáu Thu- Chi vaø in ra cuoái
ngaøy theo tôø rôøi ( 2 lieân )
• Thuû Quyõ caäp nhaät vaø ñoùng laïi thaønh Soå theo thaùng ( lieân phuï )
• Lieân chính chuyeån noäp veà Coâng ty cuøng Phieáu Thu – Chi vaø chöùng
töø goác ñi keøm
• Bieân baûn kieåm keâ quyõ tieàn maët : Keá toaùn löu vaø Thuû Quyõ löu
( ñoùng soå )
3
3. Quyeàn haïn :
 Coù quyeàn yeâu caàu KTCS ñoái chieáu kòp thôøi soá lieäu treân Soå quyõ
tieàn maët vaø Soå saùch Keá toaùn , cuõng nhö kieåm keâ ñoät xuaát khi
caàn
 Ñöôïc phuï traùch cô sôû vaø caùc boä phaän coù lieân quan taïi Cô sôû
 Khi phaùt hieän vuï vieäc coù aûnh höôûng thieät haïi ñeán Tieàn maët coù
quyeàn baùo caùo tröïc tieáp vôùi phuï traùch cô sôû.


4. Moá i l ieân heä coâng taùc :
 Nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa GÑXN , PTCS
veà toå chöùc . Nhaän söï höôùng daãn tröïc tieáp töø KTT XN hoaëc KTCS
veà nghieäp vuï chuyeân moân
 Quan heä vôùi caùc Boä phaän lieân quan taïi ñôn vò cô sôû treân cô sôû
nghieäp vuï coù lieân quan
 Quan heä vôùi TPTV , boä phaän thanh toaùn cuûa Coâng Ty

5. Baùo caùo vaø uûy quyeàn:
 Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho keâ toaùn tröôûng vaø
phoù keá toaùn tröôûng, caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi
Ban laõnh ñaïo coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban
Giaùm ñoác thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung)
 Tröø khi coù yeâu caàu cuûa Toång Giaùm ñoác, thuû quyõ khoâng ñöôïc uyû
quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình.
6. T ieâu chuaån

 Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung hoïc taøi chính keá toaùn hoaëc töông ñöông
trôû leân.
 Kyõ naêng: Coù kinh nghieäm treân 1 naêm lieân tuïc ñaûm nhaän vai troø
thuû quyõ taïi caùc doanh nghieäp
 Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù.
Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản