Mobile Networks Overview & 2G Standards Comparison

Chia sẻ: Trần Văn Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
210
lượt xem
99
download

Mobile Networks Overview & 2G Standards Comparison

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) I M obile Networks O verview 2) II Radio Technologies 3) III 2G Standards 4) IV G SM Advantages over CDM A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mobile Networks Overview & 2G Standards Comparison

 1. Mobile Networks Overview & 2G Standards Comparison Date
 2. O uti lne I ­M ²      obie  et or O ver ew l N w ks  vi ²  I   adi Technol es I ­R o  ogi ²  I     andar II­2G St ds ² I ­G SM V     Advant ages  overC D M A   Locaton,Dat   i   e,page    n° 2  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 3. C elul   et or l arN w ks O m nidi ectonal ­ r i U ni r i di ectonal Sect ed or Locaton,Dat   i   e,page    n° 3  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 4. C elul   et or H i or l arN w ks  st y  1st G ener i   aton:Anal N et or og  w ks  1979 C hi cago AM PS  1981 Sw eden NM T  1985 U nied  ngdom t Ki TAC S  2nd  ener i   i t   et or G aton:D gialN w ks  1992 Europe G SM   900   SM   /G 1800  1995 U SA I S95 C D M A) (  3rd  ener i   G aton:Feder i St atve  andards  2000 Europe U M TS  i dem        SA            U       I T  M 2000:ED G E  C D M A2000   +  Locaton,Dat   i   e,page    n° 4  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 5. Types    els or ofC l f D if entApplcatons fer   i i Gl obal Sat lt elie R ural Urban I buidi n­ l ng M i o­ el cr C l Pi C el co­ l M acr C el o­ l Locaton,Dat   i   e,page    n° 5  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 6. Ar t ur ofa  SM   et or chiect e    G N w k B ase  aton  st i Sub­Syst  B SS) em ( B B e a sy0 6 T T S B S B T T S S I N B SC M SC / VLR H LR / uC A B SC N et or Sub­ w k  Syst  N SS) em ( Locaton,Dat   i   e,page    n° 6  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 7. O uti lne I ­M ²      obie  et or O ver ew l N w ks  vi ²  I   adi Technol es I ­R o  ogi ²  I     andar II­2G St ds ² I ­G SM V     Advant ages  overC D M A   Locaton,Dat   i   e,page    n° 7  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 8. Ai nt f rI erace  uli e  M tpl Access  Schem e FD M A,TD M A  C D M A   &  FD M A TD M A CDM A Frequency Frequency Frequency C hannel3   C hannel2   Ch Ch Ch C hannel1   1 2 3 Ti e m Ti e m Ti e m C ode B andw i h  i si dt D vi on Frequency  i si D vi on Pseudo­ andom R i o  equenci nt Fr es i o  m e  ot nt Ti Sl s C ode Locaton,Dat   i   e,page    n° 8  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 9. Frequency  i si M uli e  D vi on  tpl Access FD M A B andw i h  i si i o  equenci dt D vi on nt Fr es  Each  useri assi  s  gned  a Pow er slce   t R F  i of he  spectum r FD M A  Applcatons i i  Anal C elul og  l ar    PS AM    MT N    TAC S Ti O ne  ser U Ti Anal PM R og  m m  e e Frequency  Anal Sat lt og  elies Locaton,Dat   i   e,page    n° 9  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 10. Ti e  i si M uli e  m D vi on  tpl Access TD M A Frequency  i si i o  m e  ot D vi on nt Ti Sl s TD M A  U ser shar one  F  rer s  e  R car i Pow er on  tm e  otbasi a i sl   s U se r  Applcatons i i  D i t   l ar gialcelul  G SM ,  D ­ PS AM  Sat lt ( elie VSAT) Ti Ti m m e e Frequency Locaton,Dat   i   e,page    n° 10  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 11. C ode  i si M uli e  D vi on  tpl Access CDM A Pseudo­ andom   ode  R C Sequence Pow er  Al  luser use he  ie  rer s  t entr car i CDM A al   he i e ! loft tm !  “ ead  Spr Spectum ”t r  echnol ogy  O ne  ser U  1  user=  U ni   1  que  gialcode di t   Ot   heruser =  oi s  N se Ti  Ti m m e e  Applcatons i i Frequency  D i t   elul  I 95) gialC l ar(S­  Sat lt ( l st ) elie G obal ar Locaton,Dat   i   e,page    n° 11  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 12. M uli e  tpl Access  Schem e C D M A  TD M A vs  C onver i 1 saton  C onver i 2 saton  C onver i 3 saton  TD M A CDM A Ti e m Locaton,Dat   i   e,page    n° 12  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 13. The  ockt lPary  C ai  t Anal 1/ ogy  3  Parygoer =  elul   t s  C l arusers  1­o­ conver i =  om . t 1  saton  C  R oom   Fr =  equency Locaton,Dat   i   e,page    n° 13  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 14. The  ockt lPary  C ai  t Anal 2/ ogy  3 FD M A,TD M A  C D M A   vs  FD M A TD M A CDM A Locaton,Dat   i   e,page    n° 14  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 15. The  ockt lPary  C ai  t Anal 3/ ogy  3 CDM A  Peopl fom   any  i e r m natons  speaki dif entl ng  fer  anguages  conver i vi tansl or satons  a r at  Phenom enaltansl or  r at  M or parygoer =>  si  oom e  t s  noi err  N oi i erer w ih  se nt f es  t conver i satons  “ ea    Ar ofcom f t e  orabl conver i   saton” ( oS)decr Q   eases Locaton,Dat   i   e,page    n° 15  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 16. O uti lne I ­M ²      obie  et or O ver ew l N w ks  vi ²  I   adi Technol es I ­R o  ogi ²  I     andar II­2G St ds ² I ­G SM V     Advant ages  overC D M A   Locaton,Dat   i   e,page    n° 16  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 17. M ai 2G   andar n  st ds  G SM  TD M A  ri erace ai nt f  C om pl e  em  R adi Access  C or N et or et syst ( o  &  e  w k)  Fr   ope    ih  ord­ i success om Eur butw t w l w de   G PR S orH i Speed  at f   gh  D a  U S­ M A  D ­ M PS) S­ TD ( A ,I 136,TD M A    C D M A O ne,I 95,C D M A  S­    Ai nt f ri erace  y  I 41 orC or N et or onl + S­ f   e  w k  Fr  he  SA  om t U and ite  ltl expor  tsuccess  PD C  Japanese  em syst Locaton,Dat   i   e,page    n° 17  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 18. 2G   andar St ds G SM ,I 136 D ­ PS)& S­ ( D M A)  S­ ( AM   I 95 C PC S  1900 800  H z M 900 M H z   1800 M H z   1900 M H z   TD M A G SM I 136 S­ I 136 S­ CDM A I 95 S­ I 95 S­ Locaton,Dat   i   e,page    n° 18  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 19. C elul   equency  l arFr Spectum   l i r Alocaton 800, 900,1800  1900    &  Bands 890 915 935 960 G SM   900 824 849 869 894 AM PS/ ­ PS/ D M A D AM C 825 840 855 870 885 900 915 930 945 960 M HZ 1850 1910 1930 1990 PC S  1900 1710 1785 1805 1880 D C S  1800 M HZ 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Locaton,Dat   i   e,page    n° 19  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
 20. 2G   andar C om parson St ds  i G SM I 136 S­ I 95 S­ M uli e  ccess tpl A TD M A TD M A CDM A C ar   eer Spaci ng 200  z kH 30  z kH 1. M H z 25  Fr e  am Length 4. 615  s m 40  s m 20  s m Sl    am e ot/Fr 8 6 1 M ax  Possi e  at R at bl D a  e 160  bi/ K ts 43. K bi/ 2  ts 115. K bi/ 2  ts N SS G SM ­ A P M I 41 S­ Locaton,Dat   i   e,page    n° 20  Al i s eser lrght r ved    © 2000,Al el  i   cat ,Pars.
Đồng bộ tài khoản