Mời cũng phải khéo!

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
8
download

Mời cũng phải khéo!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt hầu bao và trở nên cẩn trọng hơn trước những chương trình tiếp thị, doanh nghiệp cần có nhiều “chiêu độc” để thuyết phục họ làm quen với sản phẩm và dịch vụ mới của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mời cũng phải khéo!

  1. M i cũng ph i khéo! Khi kinh t v n còn nhi u khó khăn, ngư i tiêu dùng th t ch t h u bao và tr nên c n tr ng hơn trư c nh ng chương trình ti p th , doanh nghi p c n có nhi u “chiêu c” thuy t ph c h làm quen v i s n ph m và d ch v m i c a mình. Ngư i tiêu dùng Vi t Nam ã quá quen v i nh ng chương trình dùng th s n ph m. Hình nh các cô gái xinh p ng phát nh ng gói d u g i, m i ăn bánh, u ng trà các siêu th ho c cao c văn phòng bây gi ã tr nên r t ph bi n. Doanh nghi p cho r ng ư c dùng mi n phí thì ai l i ch ng thích. Cách ây vài th p k , suy nghĩ ó có l úng khi hình th c ti p th này còn m i l v i ngư i tiêu dùng. Nhưng ngày nay, ã bao nhiêu l n khi d n d p bàn làm vi c ho c nhà , chúng ta phát hi n mình ã “l ch s ” nh n nh ng s n ph m m u r i em v “ dành”? Th m chí nhi u ngư i còn t ch i dùng th khi ư c m i ho c ti n tay thì b vào thùng rác. Nói như v y th y r ng không có gì m b o hàng m u s ư c khách hàng m c tiêu dùng th , t i úng th i i m và a i m mà doanh nghi p mong i.
  2. Thách th c ó òi h i ngư i làm marketing ph i không ng ng sáng t o, tìm tòi nh ng cách th c m i. Nh ng ví d dư i ây có th s khơi g i cho các doanh nghi p tìm ra nh ng ý tư ng sáng t o tăng hi u qu c a các chương trình gi i thi u s n ph m. úng lúc, úng ch và úng ngư i Khi Sony tung s n ph m máy quay DVD c m tay m i nh m t i các gia ình t i Anh, h ã ph i h p v i S thú London t ch c chương trình kéo dài 11 ngày cho khách tham quan s d ng máy quay mi n phí trong vòng m t gi . Sau khi ư c hư ng d n s d ng, các gia ình s ư c t do tham quan vư n thú và ghi l i nh ng kho nh kh c c a gia ình mình. H t bu i tham quan, ngư i dùng s g i l i máy quay và nh n ư c dĩa DVD ch a nh ng thư c phim c a mình kèm v i thông tin s n ph m ư c lưu trư c trong dĩa. Chương trình r t thành công, g n 95% s khách tham quan ã dùng th máy quay u cho r ng h chưa bao gi th y ho c nghe n m t chương trình tương t và r t b t ng khi ư c s d ng s n ph m mi n phí hoàn toàn. Whirlpool, nhà s n xu t các d ng c gia ình, thì làm hài lòng các bà n i tr v i khu trưng bày s n ph m r ng 1.200 mét vuông ư c trang b y d ng c nhà b p và thi t b i n t gia d ng. Ngư i tiêu dùng có th m t trung bình kho ng hai gi th nh ng gì h
  3. thích t h th ng làm s ch qu n áo, thi t b gi nhi t th c ph m cho n máy hút khói… Công ty cho bi t, 90% khách hàng n tham quan u mua s n ph m. S k t h p gi a s n xu t và d ch v cũng em n cho ngư i dùng m c tiêu các th nghi m thú v . IKEA, nhà s n xu t n i th t n i ti ng c a Th y i n, ã h p tác v i chu i khách s n Etap trang b cho các phòng ngh c a 60 khách s n t i c toàn b s n ph m c a IKEA khách hàng có th ánh giá ch t lư ng và m u mã s n ph m. Các thương hi u cao c p cũng kh ng nh ng c p c a mình qua vi c em n nh ng cơ h i tr i nghi m s n ph m c a h . Ví d , khách s n Ritz Carlton k t h p v i Mercedes-Benz tung ra gói d ch v h ng sang cho phép khách hàng ngh t i phòng cao c p c a Ritz Carlton s d ng xe CLS500 “th ga” trong su t th i gian cư trú t i khách s n, m b o xăng luôn ư c y cho ngày hôm sau và d ch v gi xe mi n phí qua êm. Theo Ritz Calton, kho ng vài ch c khách hàng ã quy t nh mua m u xe Mercedes m i này sau khi lái th . Tr ti n ư c th s n ph m m i M i ây, các “thư ng ” t i Thư ng H i ã có d p dùng các s n ph m chưa t ng ph bi n trên th trư ng t i Sampleplaza. ư c xây d ng d a theo mô hình c a Sample Lab t i Tokyo,
  4. Sampleplaza cung c p các lo i s n ph m như d ng c th thao, m ph m, th c ph m, th c u ng cho n thi t b công ngh s ... Ngoài vi c dùng th t i ch , khách có th em v nhà năm món cho m i l n ghé thăm. có ư c quy n l i như v y, khách hàng ph i tr kho n phí thành viên thư ng niên là 100 nhân dân t (kho ng 15 ô la M ) và tr l i m t b ng kh o sát kho ng 10 câu h i cho m i s n ph m mu n dùng th . Tuy còn quá s m kh ng nh hi u qu c a mô hình này, Sampleplaza ã b t úng tâm lý tiêu dùng c a ngư i dân Trung Qu c thích nh ng thương hi u nư c ngoài và ư c s d ng th trư c khi quy t nh mua. M i như th nào cũng quan tr ng không kém chuy n m i cái gì. Doanh nghi p c n tìm hi u th t k , th t sâu thói quen, s thích c a khách hàng m c tiêu có th ưa s n ph m ho c d ch v m i c a mình n v i khách hàng m t cách n tư ng nh t. S hi n di n úng th i i m, úng v trí s giúp cho thương hi u tr thành m t ph n trong t ng th tr i nghi m c a khách hàng m t cách t nhiên “như hơi th ”, không t o cho h c m giác khó ch u khi ph i nh n hàng m u m t cách gư ng ép.
Đồng bộ tài khoản