Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
359
lượt xem
116
download

Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rượu có nhiều nhóm OH nối với cùng một nguyên tử C không bền nên muốn điều chế rượu từ dẫn xuất thì trong dẫn xuất các halogen không được nối củng với 1nguyên tử C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối liên hệ của các hợp chất hữu cơ

  1. Bè côc bµi côc KiÓm tra bµi cò Ki Néi dung bµi KÕt luËn KÕt
  2. KiÓm tra bμi cò: Ki Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ sau: (3) (4) (1) (2) C2 H 6 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO CH3COOH (5) (6) (7) C 2 H4 CH3COOC2H5 CH askt C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl (1) Cl C2H5Cl + NaOH C2H5OH + NaOH (2) 0 tC C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O (3) 2+ Mn CH3CHO + O2 CH3COOH (4) 0 t C,xt C2H6 C2H4 + H2 (5) (5) 0 C2H4 + H2O H SO d,170 C C2H5OH (6) 2 4 H SO d, C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5+H2O (7) 2 4
  3. Néi dung bµi gi¶ng dung gi I. S¬ ®å mèi quan hÖ I. II. Bµi tËp ¸p dông II.
  4. S¬ ®å mèi quan hÖ ankan ankin dx.halozen anken R−îu xeton andehit axit
  5. II. Bµi tËp ¸p dông II Bµi 1: Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ sau: +H O +CuO CH3CH2CH2Cl +NaOH A H SO B C E 2 2 4 + t0c H 1700C +O2 CuO t0c D F Mn Bµi gi¶i: CH3CH2CH2Cl + NaOH CH3CH2CH2OH + NaCl CH (A) (A H2SO4 CH3CH2CH2OH CH3CH=CH2 + H2O CH 1700C (B) (B) CH3CH=CH2 + H2O CH3CHCH3 (C) CH H+ OH OH 0 CH3CHCH3 + CuO t C CH3CHCH3 + Cu + H2O CH OH O (E) OH CH3CH2CH2OH + CuO t C CH3CH2CHO + Cu + H2O CH 0 (D) (D) t0C CH3CH2CHO + 1/2O2 CH3CH2COOH (F) CH
  6. II. Bµi tËp ¸p dông II Bµi 2:Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ sau, ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã): C2H6 A B C CH3CHO Bµi gi¶i: xt C2H6 C2H4 + H2 t0C (A) (A) C2H4 + H2O H C2H5OH + (B) (B) 0 C2H5OH + O2 Men, t c CH3COOH + H2O (C) (C) C2H5OH + 1/2O2 Cu, t c CH3CHO + H2O 0 Ni CH3CHO + H2 t c C2H5OH CH 0 2= CH3CHO + 1/2O2 Mn CH3COOH CH 0 tc
  7. II. Bµi tËp ¸p dông II. Bµi 3: Hoµn thµnh s¬ ®å d·y biÕn ho¸: C3 H6 A B andehit acrylic Bµi gi¶i: Tõ s¬ ®å => C3H6 lµ propen, A: CH2=CHCH2Cl, B: Tõ CH2=CHCH2OH. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: CH2=CHCH3 + Cl2 500 C CH2=CHCH2Cl + HCl CH Cl 0 CH2=CHCH2Cl + NaOH CH2=CHCH2OH + NaOH CH CH2=CHCH2OH + CuO t C CH2=CHCHO + Cu + H2O CH 0 CH2=CHCHO + H2 CH2=CHCH2OH CH 0 t C, xt
  8. KÕt luËn KÕt Khi anken céng n−íc ®Ó ®iÒu chÕ r−îu th−êng thu ®−îc Khi r−îu bËc cao do tu©n theo quy t¾c Maccopnhicop Qu¸ tr×nh oxi hoa r−îu nhê xóc t¸c Cu Qu • R−îu bËc 1 andehit • R−îu bËc 2 xeton • R−îu bËc 3 kh«ng bÞ oxi hoa • (thùc ra khã oxi hoa nªn coi nh− kh«ng oxi hoa) Qu¸ tr×nh ankin céng H2O thùc ra lóc ®Çu còng t¹o ra r−îu Qu nh−ng kh«ng bÒn chuyÓn thµnh andehit hay xeton lµ tuú theo nhãm OH nèi vµo nguyªn tö C kh«ng no bËc 1 hay bËc 2
  9. KÕt luËn KÕt R−îu cã nhiÒu nhãm OH nèi víi cïng mét nguyªn tö C kh«ng bÒn nªn muèn ®iÒu chÕ r−îu tõ dÉn xuÊt th× trong dÉn xuÊt c¸c halozen kh«ng ®−îc nèi cïng víi mét nguyªn tö C Qu¸ tr×nh khö andehit, xeton ra r−îu vÒ nguyªn t¾c cã thÓ Qu dïng tÊt c¶ c¸c xóc t¸c cña qu¸ tr×nh chuyÓn tõ hidrocacbon kh«ng no ra hidrocacbon no nh−ng muèn ®iÒu chÕ: “andehit ( xeton) kh«ng no r−îu kh«ng no” th× ph¶i dïng xóc t¸c ®ång cr«mit v× chÊt nµy chØ xóc t¸c cho qu¸ tr×nh khö liªn kÕt C=O chø kh«ng xóc t¸c cho qu¸ tr×nh khö liªn kÕt C=C
  10. Bµi tËp vÒ nhµ Bµi 1: X©y dùng 4 s¬ ®å biÓu hiÖn mèi liªn quan gi÷a c¸c chÊt dùa vµo s¬ ®å mèi quan hÖ trong bµi. Bµi 2: Tõ mªtan vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt kh¸c ®iÒu chÕ CH3COOH, cao su Buna, vinyl clorua, axeton. Lµm c¸c bµi tËp trong Sgk
Đồng bộ tài khoản