Mối quan hệ giữa kinh tế với chiến tranh và quốc phòng

Chia sẻ: thanhhqnt

Hồ Chí Minh không có những tác phẩm có tính kinh điển về mối quan hệ kinh tế với chiến tranh và quốc phòng, chưa có điều kiện bàn một cách hệ thống, đầy đủ các vấn đề về lý luận, thực tiễn kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tuy nhiên , tư tưởng về mối quan hệ kinh tế với chiến tranh và quốc phòng được người đề cập trong nhiều bài viết, bài nói , trong những thời gian và điều kiện hoàn cảnh khác nhau...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản