MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chia sẻ: hungdt1k3

Câu hỏi nghiên cứu: Lạm phát ảnh hưởng như thế nào lên tăng trưởng kinh tế? ; Sự đánh đổi giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế nào? ; Đặt ra mục tiêu lạm phát thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế có cơ sở khoa học không?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM
PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ
Nguyễn Văn Phúc
Khoa Kinh tế
Đại học Mở TPHCM 

   
Câu hỏi nghiên cứu
 Lạm phát ảnh hưởng như thế nào lên 
tăng trưởng kinh tế?
 Sự đánh đổi giữa mục tiêu kiềm chế lạm 
phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế như 
thế nào?
 Đặt ra mục tiêu lạm phát thấp hơn tốc 
độ tăng trưởng kinh tế có cơ sở khoa 
học không?

   
Lý thuyết về lạm phát và tăng
trưởng
 Về mặt lý thuyết, lạm phát có thể tác động tiêu 
cực lẫn tích cực lên tăng trưởng kinh tế.
 Mundell (1965) và Tobin (1965): tỉ lệ thuận giữa 
lạm phát và tăng trưởng.
 Cả hai trường phái Keynes và trường phái tiền tệ 
điều cho rằng trong ngắn hạn, chính sách nới 
lỏng tiền tệ kích thích tăng trưởng, đồng thời làm 
gia tăng lạm phát.
 Đường cong Phillips nổi tiếng về sự đánh đổi 
giữa mục tiêu lạm phát và thất nghiệp   

   
Lý thuyết về lạm phát và tăng
trưởng
 Stagflation: lạm phát cao, tăng trưởng thấp
 Lạm phát có thể tác động tiêu cực lên tăng 
trưởng: i) dấu hiệu bất ổn kinh tế vĩ mô; ii) tăng 
sự không chắc chắn cua các hoạt động đầu tư; 
iii) lạm phát làm thay đổi giá cả tương đối, làm 
méo mó quá trình phân bổ nguồn lực; iv) Lạm 
phát còn được xem như là một loại thuế đánh 
vào nền kinh tế; v) là một loại thuế đánh vào nền 
kinh tế.  


   
Các nghiên cứu kiểm nghiệm về mối
quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng
 Nghiên cứu ban đầu (những năm 60) 
không tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa 
thống kê nào
 Giai đoạn sau khủng hoảng dầu hỏa 1973­
74  stagflation  tìm thấy quan hệ âm 
giữa lạm phát và tăng trưởng (Fischer, 
1993; Bruno và Easterly, 1995; Barro, 
1998).  

   
LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG TRÊN THẾ GIỚI
Số trung bình Trung vị
Giai đoạn Số quố gia
c Số quan sát
(Mean) (Median)
1960 – 1969
Lạm phát 13.155 2.611 60 461
Tăng trưởng 2.824 8.819 60 461

1970 – 1979
Lạm phát 15.311 9.199 105 1019
Tăng trưởng 2.475 2.256 105 1019

1980 – 1989
Lạm phát 54.548 10.317 121 1159
Tăng trưởng 0.712 1.1039 121 1159

1990 – 1999
Lạm phát 126.867 8.971 146 1419
Tăng trưởng 0.719 1.384 146 1419

2000 – 2002
Lạm phát 11.269 4.226 146 437
Tăng trưởng 2.111 2.018 146 437

   
Quan hệ phi tuyến tính giữa lạm
phát và tăng trưởng
 Lạm phát chỉ tác động tiêu cực lên tăng 
trưởng khi đạt ngưỡng nhất định nào đó 
(threshold)
 Ở mức dưới ngưỡng, lạm không nhất thiết 
tác động tiêu cực lên tăng trưởng, thậm chí 
có thể tác động dương như lý thuyết 
Kyenes đề cập. 


   
Kết quả kiểm nghiệm ảnh hưởng
ngưỡng của lạm phát
 Nghiên cứu của Khan và Senhadji (2001): 140 
nước, giai đoạn 1960­98. Các nước đang phát 
triển, ngưỡng lạm phát từ 11­12%/năm.
 Nghiên cứu của Li (2006). Số liệu cho 90 nước 
đang phát triển, giai đoạn 1961­2004. Ngưỡng là 
14%/năm.
 Nghiên cứu của Christoffersen và Doyle (1998) 
tìm ra ngưỡng là 13% cho các nền kinh tế 
chuyển đổi.
 Kết luận: ngưỡng tiêu cực của lạm phát là từ 
11%­14% trở lên.  

   
Lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam
Năm Tốc độ tăng GDP (%) Lạm phát (%)
1987 3.6 223.1
1988 6.0 349.4
1989 4.7 36.0
1990 5.1 67.1
1991 5.8 67.5
1992 8.7 17.5
1993 8.1 5.2
1994 8.8 14.4
1995 9.5 12.7
1996 9.3 4.5
1997 8.2 3.6
1998 5.8 9.2
1999 4.8 0.1
2000 6.8 -0.6
2001 6.9 0.8
2002 7.1 4.0
2003 7.3 3.0
2004 7.8 9.5
2005 8.4 8.4
2006 8.2 6.6
2007 8.5 12.6

   
Lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam
 Hệ số tương quan (correlation) cho thấy là 
lạm phát và tăng trưởng của Việt Nam 
trong giai đoạn 1987­2007 có hệ số tương 
quan âm –0.47 (ý nghĩa thống kê ở mức 
5%).
 Giai đoạn 1992­2007, hệ số tương quan 
giữa tăng trưởng và lạm phát cho hệ số 
dương là 0.58 (ý nghĩa thống kê ở mức 
5%).  

   
Nhận xét
Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng của 
nền kinh tế Việt Nam cũng phù hợp với lý thuyết 
và kết quả kiểm nghiệm trên thế giới. Ở mức lạm 
phát thấp (thường là 1 con số) thì lạm phát 
không có tác động tiêu cực lên tăng trưởng. Ở  
mức lạm phát thấp, gia tăng lạm phát thường 
gắn liền với tăng trưởng cao hơn (giai đoạn 
1992­2007). Tuy nhiên, khi lạm phát đạt đến một 
ngưỡng cao nhất định, thì lạm phát bắt đầu tác 
động tiêu cực lên tăng trưởng (giai đoạn trước 
1992). 


   
Mục tiêu lạm phát thấp hơn tăng
trưởng ở VN
 Không có cơ sở khoa học: không có lý 
thuyết nào đề cập. Không có nghiên cứu 
kiểm nghiệm.
 Ngưỡng tác động tiêu cực của lạm phát 
không phải là bằng tốc độ tăng GDP.
 Tính toán tăng trưởng luôn loại trừ ảnh 
hưởng của trượt giá.


   
Kết luận và kiến nghị
 Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng tưởng là mối 
quan hệ phi tuyến tính.
 Ở mức lạm phát thấp (thường là 1 con số) thì 
lạm phát không có tác động tiêu cực lên tăng 
trưởng. Thậm chí ở mức lạm phát thấp, gia tăng 
lạm phát thường gắn liền với tăng trưởng cao 
hơn. 
 Khi lạm phát đạt đến một ngưỡng cao nhất định, 
thì lạm phát bắt đầu tác động tiêu cực lên tăng 
trưởng.
 Ngưỡng đối với các nước đang phát triển và các 
nền kinh tế chuyển đổi là dao động từ 11% đến 
14%/năm.   

   
Kết luận và kiến nghị
 Qua phân tích số liệu trong hơn 20 năm qua, 
dường như mối quan hệ giữa lạm phát và tăng 
trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng tuân theo 
quy luật chung.
 Việc Việt Nam thực thi chính sách tiền tệ và tài 
khóa nới lõng trong những năm qua để thúc đẩy 
tăng trưởng có thể là phù hợp, nhưng hiện nay, 
khi mà lạm phát đã đạt ngưỡng tiêu cực, việc 
thắt chặt tiền tệ và tài khóa là cần thiết để kiềm 
chế lạm phát. 


   
Kết luận và kiến nghị
 Việt Nam cần chấp nhận đánh đổi giữa mục tiêu kiềm 
chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Đây là một quyết 
định khó khăn. Nhưng lạm phát hiện tại đã đạt mức độ 
tiêu cực và ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát là cần 
thiết. 
 Các cơ quan lập chính sách nên từ bỏ cách đặt mục tiêu 
là lạm phát thấp hơn tăng trưởng vì mục tiêu này không 
có cơ sở khoa học về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn. 
Mục tiêu có thể được lựa chọn là lạm phát dưới ngưỡng 
tiêu cực (từ 11% đến 14%/năm).
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản