môi trường ứng dụng nhiều người

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
12
download

môi trường ứng dụng nhiều người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nếu chúng ta có kế hoạch muốn phân chia ứng dụng của mình cho nhiều người cùng sử dụng,thì chúng ta phải thiết lập ra chế độ bảo mật bên trong ứng dụng nhằm bảo vệ các các đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: môi trường ứng dụng nhiều người

  1. Microsoft Access 2000Ch ng 10: M i tr ng ng d ng nhi u ng i dùng CH NG X: MÔI TR NG NG D NG NHI U NG I DÙNG N u chúng ta có k ho ch mu n phân chia ng d ng c a mình cho nhi u ng i cùng s d ng, thì chúng ta ph i thi t l p ra ch b o m t bên trong ng ng nh m b o v các i t ng mà ta ã t o bên trong ng d ng này nh : d li u trong các b ng, các màn hình nh p li u, báo cáo, … nh m ng n l i các truy c p không h p l . Ch ng trình này s giúp các b n k thu t có th làm cho ng ng c a mình c an toàn b o m t h n. 10.1. T NG QUAN V MÔI TR NG NHI U NG I DÙNG 10.1.1. Ng i s d ng (User) Là các cá nhân có s d ng máy tính làm vi c trong m t h th ng ng d ng a b n, m i cá nhân này s có m t tên (name) và m t kh u (password) dùng phân bi t t ng cá nhân riêng bi t trong h th ng ng d ng. M i m t cá nhân s c c p m t s quy n h n nào ó tu thu c vào công vi c mà mình ang ph trách có th làm vi c c trong h th ng ng d ng. M c nh s có m t ng i s ng tên là Admin (ng i qu n tr c s d li u) có toàn quy n trên t t c các i ng trong t p tin c s d li u Access. 10.1.2. Nhóm (Group) Là t p h p m t nhóm các ng i mà có cùng chung m t ch c n ng, nhi m v nào ó do ng i qu n tr c s d li u t o ra và phân chia theo t ng nhóm. Thông th ng các ng i s d ng trong m t nhóm s có các quy n h n ngang b ng nhau. Tuy nhiên không b t bu c r ng m t ng i s d ng ch thu c trong m t nhóm. M i quan h này s nói lên r ng m t nhóm thì có nhi u ng i s d ng và m t ng i s ng có th n m trong nhi u nhóm khác nhau. Thí d : Trong nhóm 1 có hai ng i s d ng là Toàn và Th ng, nhóm 2 có hai ng i s d ng là Ng c và Lan. User User User User Toàn Th ng Ng c Lan Nhóm 1 Nhóm 2 10.2. THI T K NG D NG TRONG MÔI TR NG NHI U NG I DÙNG Khi chúng ta xây d ng ng d ng mà s có nhi u ng i cùng truy c p thông qua h th ng m ng máy tính, thì chúng ta ph i ch c r ng h ph i có th cùng chia d li u và cùng s d ng chung các i t ng còn l i trong ng d ng. Trong môi tr ng ng d ng nhi u ng i dùng có r t nhi u ch n l a có giá tr thích h p ng i phát tri n có th s d ng nh m giúp ng d ng có th v n hành t t. Vi c khoá li u là v n c n quan tâm nh t nó bao g m: ch a các i t ng d li u t i âu, khi nào s khoá d li u, và khoá trong bao lâu… Có r t nhi u gi i pháp gi i quy t v n vi c truy c p d li u cùng m t lúc a nhi u ng i dùng, trong m i gi i pháp u có c các u m và khuy t m. n là làm sao ch n ra m t gi i pháp t t nh t cho môi tr ng t bi t c a ng ng. Trung t m Tin h c Trang 114
  2. Microsoft Access 2000Ch ng 10: M i tr ng ng d ng nhi u ng i dùng 10.2.1. Chi n l c trong vi c cài t Access. Có hai chi n l c cài t Access : - Kh i ng Access t i máy ch . - Kh i ng Access t i các tr m làm vi c. Khi s d ng chung Access t i máy ch s có các m l i sau : - Cho phép vi c qu n lý ph n m m Access c t p trung. - Làm gi m dung l ng a c ng trên các máy tr m. M t ph n m m Access khi cài t có th chi m t 14M n 42M, tu thu c khi chúng ta ch n lo i cài t. - Cho phép các ng d ng Access có th cài t trên máy tr m không có a c ng. M c dù có các m thu n l i nh trên khi cài t Access trên máy ch tuy nhiên nó c ng có m h n ch nh sau: - M i l n khi ng i s d ng Access, thì các t p tin c a Access nh EXE, DLL và các t p tin khác c n có ch y Access ph i c g i v t i máy tr m làm vi c thông qua ng dây m ng. M t cách rõ ràng u này s có làm nh h ng n ng truy n m ng. Theo tôi thì chúng ta nên ch n chi n l c cài t Access trên t ng máy c a ng i s d ng. 10.2.2. Chi n l c trong vi c cài t ng d ng Có hai ph ng án cài t ng d ng nh sau : - Cài t c hai t p tin ng d ng và d li u lên trên máy ch . - Cài t t p tin d li u lên trên máy ch và t p tin ng d ng t i t ng máy tr m. Các m thu n l i khi cài t m t t p tin c s d li u ch a d li u c a các ng trên máy ch và m t t p tin c s d li u ng d ng ch ch a các i t ng khác trên t ng máy tr m nh sau: - B i vì t i các máy tr m c a t ng ng i s d ng có m t b ng sao chép t p tin s d li u c c b (ch ch a báo cáo, bi u m u, truy v n…), do ó vi c kh i ng ng d ng s không làm nh h ng nhi u n ng truy n m ng. - R t d dàng trong vi c b o l u d li u. - Khi có phát tri n thêm phiên b n m i c a ng d ng, s kh c ph c c vi c ghi ch ng vào d li u hi n có. - Ng i s d ng có th t o ra riêng các i t ng khác (truy v n, báo cáo) c n thi t cho công vi c c a riêng h t i t p tin c s d li u c c b này. 10.2.3. Hi u v các c ch khoá d li u c a Access: b o v d li u dùng chung tránh kh i các xung t khi nhi u ng i s d ng cùng lúc truy c p, Access s khoá m t trang d li u khi ng i s d ng s a i m t u tin (trang d li u là m t ph n c a c s d li u n i ch a ng d li u c a các u tin, m t trang d li u có kích th c là 2k bytes). Do ó tu thu c vào r ng a m t m u tin bên trong b ng mà m t trang d li u có th ch a nhi u h n m t u tin. Theo cách này thì t i m t th i m,nhi u ng i s d ng có th c d li u nh ng ch có m t ng i s d ng có th thay i d li u. D li u có th c khoá i trong m t bi u m u. - Khoá trang d li u: Ch khoá các m u tin n m trong cùng m t trang khi m u tin ang s a i. - Khoá b ng và b m u tin: Khoá toàn b các m u tin trong b ng khi m t m u tin ang b a i. Trung t m Tin h c Trang 115
  3. Microsoft Access 2000Ch ng 10: M i tr ng ng d ng nhi u ng i dùng - toàn b c s d li u Access ch c quy n (Exclusive), khi ó thì toàn b c d li u s b khoá l i, các ng i s d ng khác ch c phép m ra xem (Read only) mà thôi. 10.2.4. C ch khoá và làm t i d li u: Access cung c p m t vài công c cho vi c u khi n các ph ng th c khoá li u trong b ng, báo cáo và bi u m u. nh c u hình khoá d li u chung cho toàn b các ng i s d ng, chúng ta s ch n th c n Tools\Options, sau ó ch n ti p trang Advanced. M t h p tho i s xu t hi n cho phép chúng ta nh d ng c ch khoá và làm t i d li u. Các thu c tính: Default Record Locking: ch nh các m u tin s không c n khoá ho c khoá nh th nào Default Open Mode: Exclusive ( c quy n), hay Shares (chia s cho nhi u ng i) Number of Update retries: có giá tr t 0 n 10, ch nh s l n c g ng c p nh t l i vào b ng d li u khi l n tr c ã có ai khoá. ODBC Refesh Interval: có giá tr t 1 n 32766 giây là kho ng th i gian Access t ng làm t i l i các m u tin mà chúng ta ã s d ng thông qua ODBC. Refesh Interval: Có giá tr t 1 n 32766 giây là kho ng th i gian Access t ng làm t i l i các m u tin có trong b ng hay hi n th trên form. Update Retry Interval: Có giá tr t 1 n 100 mili giây là kho ng th i gian Access t ng c p nh t l i các m u tin có vào b ng sau khi ã thay i nh ng hi n có ng i s d ng khác ang khoá l i. 10.2.5. Chi n l c khoá m u tin trên form: S d ng thu c tính RecordLocks c a form ch khoá m u tin cho t ng form thu c tính này có 3 tr ng thái: No Locks: M u tin có th b s a i. All Record: Toàn b các m u tin b khoá không c s a i, ch c xem d li u. Edited Record: Ch có m t ng i c quy n s a i. Trung t m Tin h c Trang 116
  4. Microsoft Access 2000Ch ng 10: M i tr ng ng d ng nhi u ng i dùng Trung t m Tin h c Trang 117
Đồng bộ tài khoản