Món Á với lò vi sóng (2)

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
93
lượt xem
31
download

Món Á với lò vi sóng (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Singaporean Curry Chicken – Gà cà ry kiểu Singapo Thành phần: - 800g thịt gà. - 400g khoai tây. - Cùi 1 quả dừa nạo nhỏ vắt lấy 200 ml nước cốt, 400 ml nước dạo. - Muối vừa đủ. (A) : Trộn đều các thành phần sau : - 100g hành băm nhỏ. - 3 thìa canh dầu ăn. - 50g bột cà ry. - 3 thìa canh nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Món Á với lò vi sóng (2)

 1. Singaporean Curry Chicken – Gµ cµ ry kiÓu Singapo Thµnh phÇn: ­ 800g thÞt gµ. ­ 400g khoai t©y. ­ Cïi 1 qu¶ dõa n¹o nhá v¾t lÊy 200 ml níc cèt, 400  ml níc d¹o. ­ Muèi võa ®ñ. (A) : Trén ®Òu c¸c thµnh phÇn sau : ­ 100g hµnh b¨m nhá. ­ 3  th×a canh dÇu ¨n. ­ 50g bét cµ ry. ­ 3  th×a canh níc. C¸ch lµm: ­ ThÞt gµ röa s¹ch víi muèi, chÆt miÕng. ­ Khoai t©y lét vá, c¾t miÕng. Thªm 2 th×a canh n­ íc, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p 5’,High. ­ Cho (a) vµo nåi 3 lÝt, quÊy ®Òu. NÊu kh«ng ®Ëy  n¾p 5’, High (khuÊy trong qu¸ tr×nh nÊu). ­ Thªm thÞt gµ, ®Ëy n¾p nÊu 5’, High (khuÊy trong  qu¸ tr×nh nÊu). ­ Cho tiÕp níc r¶o, ®Ëy n¾p nÊu 12’, High. ­ Thªm khoai, muèi, ®Ëy n¾p, nÊu 10’, Medium. ­ Cho thªm níc cèt dõa, ®Ëy n¾p, nÊu 2’, High. ­ Dïng víi b¸nh mú. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pandan C«cnut Rice ­ C¬m dõa l¸ døa Thµnh phÇn: ­ 250 g g¹o ­ 300ml níc. ­ 1/2  th×a cµ phª muèi.
 2. ­ 5  th×a canh níc cèt dõa. ­ 2 pcs l¸ døa. C¸ch lµm: ­   Vo   g¹o,   cho   vµo   nåidung   tÝch   2   lÝt.   Thªm   níc,  muèi, l¸ døa, ng©m 10’. ­ §Ëy n¾p, nÊu High, 10’. ­ §¶o c¬m, thªm níc dõa , nÊu 6’, High. ­ G¾p bá l¸ døa, dïng víi c¸ kh«. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ C¸ c¬m Thµnh phÇn: ­ 100g c¸ c¬m. C¸ch lµm: ­ Röa c¸, v¶y thËt r¸o níc. ­ Dµn c¸ lªn ®Üa (kh«ng ®Ó chång c¸ lªn nhau). NÊu  kh«ng ®Ëy n¾p 4’, High hoÆc cho ®Õn khi c¸ chuyÓn  n©u, gißn. ­ §Ó nguéi bít, dïng víi c¬m dõa. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Singaporean Cury Chicken – Cµ ry gµ kiÓu Singapo Xem ¶nh trang 22 Thµnh phÇn: ­ 800g gµ. ­ 400g khoai t©y. ­ 200 ml níc cèt dõa. ­ 400 ml níc d¶o dõa. (Níc cèt, níc d¶o lÊy tõ 1 qu¶ dõa) ­ Muèi. (A): ­ 100 g hµnh b¨m nhá.
 3. ­ 3 th×a canh dÇu. ­ 50 g bét cµ ry trén víi 3 th×a canh níc. C¸ch lµm: ­ Gµ röa s¹ch víi muèi, chÆt miÕng. ­ Khoai t©y gät vá, c¾t miÕng mãng lîn, thªm 2 th×a  canh níc, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p High 5’. ­ Cho thµnh phÇn A vµo nåi 3 lÝt, khuÊy ®Òu, nÊy  kh«ng ®Ëy n¾p High 5’, khuÊy 1 lÇn trong khi nÊu. ­ Thªm gµ, ®Ëy n¾p, High 5’, khuÊy 1 lÇn trong khi  nÊu. ­ §æ níc d¶o, ®Ëy n¾p nÊu High 12’. ­ Thªm khoai t©y, muèi, ®Ëy n¾p, Medium 10’. ­ §æ níc cèt, ®Ëy n¾p nÊu High 2’. ­ Dïng víi b¸nh m×. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ Vegetarian Cury  Thµnh phÇn: ­ 200g ®Ëu l¨ng. ­ 200g khoai t©y. ­ 170g cµ tÝm. ­ 100g míp t©y. ­ 50g hµnh t©y th¸i miÕng. ­ 2 cµ chua th¸i miÕng. ­ 4 nh¸nh tái th¸i nhá. ­ 5  th×a canh dÇu. Gia vÞ: (A) ­ 2 h¹t b¹ch ®Çu khÊu. ­ 1 nh¸nh quÕ. ­ 2 cñ hµnh.
 4. ­ 2 hoa håi. ­ 1/4  th×a cµ phª th× lµ. ­ 1 lµ cµ ry. Hçn hîp gia vÞ cµ ry: (B) ­ 2 th×a canh bét thÞt cµ ry. ­ 1  th×a canh bét ít. ­ 1/2  th×a cµ phª bét nghÖ. ­ 1  th×a cµ phª tiªu ®en xay. ­ 150ml níc cèt dõa ®Æc trén víi 350 ml níc. Gia gi¶m: (C) ­ 2  th×a cµ phª muèi. ­ 1  th×a cµ phª ®êng. ­ 1/2  th×a canh níc t¬ng. C¸ch lµm  ­ Ng©m ®Ëu 2h, nÊu 800ml níc High 20’ cho ®Õn khi  mÒm. Vít ra ®Ó r¸o. ­ Khoai t©y gät vá c¾t miÕng. §Ëy n¾p nÊu High 3’. ­   Trén   hµnh   t©y,   tái   víi   dÇy.   NÊu   kh«ng   ®Ëy   n¾p  High 6’. ­ Trén riªng A vµ B. Cho A, B vµo nåi, nÊu kh«ng  ®Ëy n¾p High 6’. ­ Thªm tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trõ khoai t©y, ®Ëy n¾p  nÊu High 7’. ­ Thªm C, khoai t©y, dïng nãng. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­  Fish Cury – Cµ ry c¸ Thµnh phÇn: ­ 3 con c¸ cì trung 600g/con. ­ 125 g cµ chua th¸i miÕng to. ­ 125g hµnh t©y.
 5. ­ 1 ít ®á, 1 ít xanh th¸i miÕng trßn b¸nh xe. ­ 3 qña míp t©y. ­ 1 nh¸nh cá chanh ®Ëp dËp (lemon grass – ch¶ hiÓu  cã ph¶i lµ cá chanh) ­ 500ml níc cèt dõa ®Æc. ­ 125ml níc me (hoÆc níc chanh). ­ 4 – 5  th×a canh dÇu. ­ 1/2  th×a cµ phª muèi. Gia vÞ: (A) ­ 1  th×a canh h¹t mïi. ­ 1/2  th×a canh th× lµ. ­ 1,5  th×a canh Fennel. ­ 1/2  th×a cµ phª tiªu ®en. ­ 2 th×a canh ít b¨m nhá. ­ 1/2 bét nghÖ. (B) ­ 1/2  th×a canh gia vÞ c¸. ­ 2 nh¸nh l¸ cµ ry. C¸ch lµm ­ Cho dÇu vµ (B) vµo nåi. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p High  2’. ­ Thªm hµnh t©y, (A) ®∙ ®îc xay nhá, trén ®Òu. NÊu  kh«ng ®Ëy n¾p High 8’ hoÆc ®Õn khi th¬m. ­ Thªm  c¸c  thµnh  phÇn cßn  l¹i,  trõ muèi.  §Ëy  n¾p  High 10 – 13’. ­ NÊu xong, nªm muèi cho võa. Note: Níc me: ®un 50 g thÞt qu¶  me víi 200ml níc. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Onion pickle – Da gãp
 6. Thµnh phÇn: ­ 205g hµnh t©y. ­75 ml dÊm tr¾ng. ­ 80 – 100 g ®êng. ­ 1,5  th×a cµ phª muèi. Gia vÞ: ­ 1 nh¸nh quÕ. ­ 6 cñ hµnh. ­ 1 th×a cµ phª tiªu ®en xay vì. ­ 3 – 5  th×a canh ít bét C¸ch lµm ­ Hµnh  röa,  lét vá,  th¸i  thµnh  h×nh trßn,  ®Ó  r¸o  tríc khi cho vµo lä. ­ Trén tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kh¸c víi gia vÞ. §Ëy  n¾p, nÊu High 3’. ­ NÊu xong, ®Ó nguéi, rãt vµo lä hµnh, ®Ó 1 tuÇn lµ  ®îc. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Black Sauce Chicken – Gµ sèt x× dÇu ®Æc. Thµnh phÇn: ­ 1,8 kg gµ chÆt miÕng. ­ 250 ml níc ­ 1 Ýt sèt x× dÇu ®Æc. (Black sauce or thick black  soya sauce) ­ Muèi. ­ Níc t¬ng.  Gia gi¶m: (A) ­ 6 cñ hµnh t¨m gi∙ nhá. ­ 6 nh¸nh tái gi∙ nhá. ­ 3  th×a canh bét ®Ëu nµnh. ­ 2 – 3  th×a canh dÇu.
 7. C¸ch lµm ­ Trén  (A)  cho vµo  nåi, nÊu  kh«ng  ®Ëy n¾p  Medium  High 6’. ­ Thªm gµ, ®êng, sèt x× dÇu ®Æc, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p  High 5’. ­ THªm níc, ®Ëy vung, High 7’, thØnh tho¶ng ®¶o. ­ Thªm níc t¬ng cho võa. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Coconut Sauce Chicken – Cµ ry gµ  ­ 800g gµ chÆt miÕng. ­ 1 cñ hµnh t©y th¸i miÕng. ­ 250 ml níc d¶o dõa. ­3  th×a canh dÇu ng«. ­ 1  th×a canh níc quÊt. ­ 1  th×a cµ phª muèi. ­ 1  th×a cµ phª ®êng. Gia vÞ (A) ­ 1 nh¸nh cá chanh (lemon grass) ­ 2 ®iÒu hoÆc h¹nh nh©n xay nhá. ­ 5 pcs ít kh«. ­ 15g nghÖ ­ 20g galangal. ­ 12g tái. ­ 8 g bét t«m. C¸ch lµm:  ­ Trén ®Òu (A). ­ Thªm hµnh t©y vµ dÇu vµo nåi. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p  High 5’. Thªm (A), nÊu kh«ng ®Ëy n¾p Medium 7’. ­ Thªm  gµ miÕng,   trén ®Òu.  §Ëy  n¾p, nÊu  High  5’.  Thªm níc d¶o, quÊy, nÊu Medium 10’.
 8. ­ Thªm muèi, ®êng. ­ Cuèi cïng cho níc quÊt, ®¶o ®Òu.  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­ Spicy Beef – Bß Thµnh phÇn: ­ 500g bß philª (2 cm vu«ng). ­ 250 ml níc cèt dõa ®Æc. ­ 3  th×a canh dõa kh« n¹o. ­ 1/2  th×a cµ phª bét nghÖ. ­ 3 – 4  th×a canh dÇu. Gia vÞ:(A) ­ 8 qu¶ ít kh«. ­ 2  th×a cµ phª th× lµ. ­ 2  th×a canh h¹t mïi. ­ 2 l¸t gõng. ­ 10 cñ hµnh t¨m. ­ 1 nh¸nh Lemon grass. Gia gi¶m: (B) ­ 1/2  th×a cµ phª muèi. ­ 1/2  th×a cµ phª ®êng. C¸ch lµm: ­ Trén A, thªm dÇu, cho vµo nåi, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p  High 4 – 5’. ­ Thªm  thÞt  bß, s÷a  dõa,  bét nghÖ,  trén  ®Òu.  NÊu  kh«ng ®Ëy n¾p High 5’, sau ®ã nÊu Medium High 10’. ­ Thªm  dõa  kh« n¹o  nhá, (B).  §Ëy  n¾p ®ung  Medium  High 5’. ­ Dïng nãng víi g¹o hoÆc b¸nh m×. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 9. Prawns and Vermicelli Salad – Sa l¸t t«m m× Thµnh phÇn: ­ 300g M× g¹o hoÆc bón. ­ 110g hµnh t¨m hoÆc hÑ t©y th¸i nhá. ­ 300g t«m bá vá, nÊu chÝn. ­ 5  th×a canh dõa kh« n¹o nhá. ­ ít th¸i miÕng. Gia gi¶m: (A) ­ 1,5  th×a canh bét ít. ­ 1,5  th×a canh ®êng xay. ­ 2,25  th×a canh níc t¬ng. ­ 2,25  th×a canh níc quÊt. ­ 3/4  th×a canh muèi. Trang trÝ:  ­ 2  th×a canh l¸ mïi. ­ 2  th×a canh l¹c rang gi∙ nhá. C¸ch lµm:  ­ Ng©m m× cho mÒm, ®Ó r¸o, cho vµo nåi. §Ëy n¾p nÊu  High 3’. ­ Thªm (A), hÑ, t«m, trén ®Òu. ­   Thªm   dõa   kh«,   xóc   ra   ®Üa,   r¾c   l¹c,   l¸   mïi   lªn  trªn. Braised Prawn with Silver hair noodle – MiÕn t«m Thµnh phÇn:  (A) ­ 100g miÕn ng©m, röa s¹ch, ®Ó r¸o. ­ 250g t«m t¬i. ­ 150g bÝ t©y th¸i l¸t. ­ 100g hµnh t©y th¸i miÕng. (B)
 10. ­ 3  th×a canh dÇu. ­ 30g t«m kh« gi∙ nhá. ­ 2 nh¸nh tái b¨m nhá. Gia gi¶m: ­ 150 ml níc dïng gµ. ­ 1  th×a canh dÇu hµo. ­ 1  th×a cµ phª dÇu võng. ­ 1/2  th×a cµ phª Black sauce or x× dÇu ®Æc. ­ Tiªu, ®êng. C¸ch lµm:  ­ Cho B vµo nåi. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p High 3’. ­ Thªm A vµ gia gi¶m, trén ®Òu. §Ëy n¾p nÊu High  3’, sau ®ã nÊu Medium High thªm 3’. ­ Dïng nãng. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ Poached Eggs – Trøng hÊp Thµnh phÇn  ­ 1 – 4 qu¶ trøng. ­ dÇu. C¸ch lµm:  ­ §Ëp tõng qu¶ trøng vµo tõng khay nhá ®∙ ®îc b«i  dÇu. ­ Chäc lßng ®á b»ng t¨m vµi lÇn. ­ §Ëy b»ng plastic, nÊu Medium Low 8 – 10’. NÕu nÊu  Ýt h¬n 4 qu¶, xem b¶ng díi ®©y. Note:   Kh«ng   ®Ó   trøng   qu¸   nßng,   trøng   sÏ   næ.   Theo  dâi, ®iÒu chØnh nhiÖt khi cÇn. Sè trøng Thêi   gian   (Midium  Low)
 11. 1 1’30” – 2’30” 2 3’ – 4’30” 3 5’30” – 6’30” ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ Scrambled Eggs – Trøng chiªn Thµnh phÇn: ­ 1 qu¶ trøng. ­ 1  th×a canh s÷a. Gia gi¶m: muèi, tiªu 1 chót. C¸ch lµm:  ­ §Ëp  trøng  vµo ®Üa     chÞu nhiÖt,   thªm s÷a,  muèi,  tiªu, quÊy ®Òu. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p High 1’. ­ C¾t thµnh miÕng nhá.
Đồng bộ tài khoản