Món Á với lò vi sóng (3)

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
96
lượt xem
30
download

Món Á với lò vi sóng (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Beef dumpling – Bũ hấp Thành phần: - 330g thịt bũ xay. - 60g mỡ lợn. - 4 hạt dẻ Trung Quốc (water chestnut) - 2 lỏ chanh - 1 nhỏnh mựi tõy. Gia giảm: (1) 1/2 thỡa cà phờ baking soda, 2 thỡa canh bột sắn, 1/4 thỡa cà phờ nước chanh, 1 thỡa muối, 1 thỡa đường, 1/2 dầu mố, 2 thỡa canh dầu, 1/4 chộn nước, tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Món Á với lò vi sóng (3)

  1. Beef dumpling – Bß hÊp Thµnh phÇn:  ­ 330g thÞt bß xay. ­ 60g mì  lîn. ­ 4 h¹t dΠTrung Quèc (water chestnut) ­ 2 l¸ chanh ­ 1 nh¸nh mïi t©y. Gia gi¶m: (1) 1/2 th×a cµ phª baking soda, 2 th×a canh bét s¾n,  1/4 th×a cµ phª níc chanh, 1 th×a muèi, 1 th×a ®­ êng,   1/2   dÇu   mÌ,   2   th×a   canh   dÇu,   1/4   chÐn   níc,  tiªu. C¸ch lµm:  ­ ChuÈn bÞ: + H¹t dΠTQ c¾t thµnh miÕng nhá. + L¸ chanh bá g©n, th¸i nhá. + Mïi t©y th¸i nhá. ­ ¦íp c¸c thµnh phÇn víi (1) 30’, trén kü cho ®Õn  khi cøng. ­ LÊy 1,5 th×a canh hçn hîp, vo viªn trßn. ­   Cho   11   –   13   viªn   thÞt   vµo   ®Üa   ®∙   thoa   mì.   B«i  dÇu, phun níc. ­ §Ëy b»ng giÊy gãi dïng cho lß vi sãng, Ên Steam  menu 3 lÇn ®Ó Dumpling­ hÊp. ­ LËp l¹i c¸c bíc ®Õn hÕt. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ Spare Ribs with Black Beans – X¬ng sên nÊu ®Ëu ®en Thµnh phÇn: ­ 320g x¬ng sên. ­ 10 g ®Ëu ®en.
  2. Gia gi¶m: (1) ­ 1 th×a cµ phª muèi, 1 th×a cµ phª ®êng, 1 th×a cµ  phª níc t¬ng, 1/2 th×a cµ phª dÇu mÌ, 1 th×a cµ phª  bét ng«. C¸ch lµm:  ­ X¬ng sên íp víi (1), sau ®ã trén víi ®Ëu. ­ §Ëy n¾p, Ên Steam menu 2 lÇn ®Ó nÊu Meat. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Chicken pieces with mushrooms – Gµ nÊu nÊm Thµnh phÇn:  ­ 280g gµ chÆt miÕng. ­ 40g nÊm kh« ®∙ ng©m në. ­ Gõng, hµnh l¸ th¸i nhá. Gia gi¶m: (1) ­   1/2   th×a   cµ   phª   muèi,   1/2   th×a   cµ   phª   ®êng,   1  th×a cµ phª níc t¬ng, 1/2 th×a cµ phª bét ng«, 1/2  th×a cµ phª dÇu mÌ. C¸ch lµm:  ­ ¦íp gµ, nÊm víi (1). Trén ®Òu víi hçn hîp gõng,  hµnh. ­ §Ëy n¾p, Ên Steam menu 2 lÇn ®Ó nÊu Meat. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Steamed Whole Fish – C¸ hÊp nguyªn con Thµnh phÇn:  ­ 200 – 300g c¸. ­ Gõng, hµnh l¸ th¸i nhá. C¸ch lµm: ­ C¸ röa s¹ch, ®¸nh vÈy, khÝa chÐo. ­ R¾c muèi, níc, dÇu, gõng, hµnh lªn m×nh c¸. ­ §Ëy n¾p, Ên Steam menu 2 lÇn ®Ó nÊu Meat.
  3. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­ Pork Patty – Ch¶ thÞt lîn Thµnh phÇn:  ­ 330g thÞt xay. ­ 50g preseved Vegetables – rau, da gãp. ­ 1 lßng ®á trøng muèi. Gia gi¶m: (1) ­ 1 th×a cµ phª muèi, ®êng, 2 th×a cµ phª bét ng«,  2 th×a cµ phª dÇu, 1,5 th×a cµ phª níc t¬ng. C¸ch lµm:  ­ ¦íp thÞt, rau víi (1), trén ®Òu. Lµm thµnh miÕng  ch¶ dÑt trªn ®Üa. ­ Lßng trøng ®á c¾t l¸t, bµy len trªn ®Üa ch¶. ­ §Ëy n¾p, Ên Steam menu 2 lÇn ®Ó nÊu Meat.
Đồng bộ tài khoản