Môn học cung cấp điện

Chia sẻ: maithuyhanh

Chuơng trình chi tiết giáo dục Cao đẳng - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

Nội dung Text: Môn học cung cấp điện

Chöông trình chi tieát giaùo duïc Cao ñaúng - Ngaønh Coâng ngheä Kyõ thuaät ñieän


MOÂN HOÏC CUNG CAÁP ÑIEÄN 1

1. Maõ moân hoïc:
2. Soá ñôn vò hoïc trình: 3
3. Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoái cô sôû ngaønh.
4. Phaân boá thôøi gian: Lyù thuyeát 70% : Baøi taäp 30%
5. Ñieàu kieän tieân quyeát: Ñaõ hoïc caùc moân maïch ñieän, maùy ñieän, ño löôøng
ñieän vaø thieát bò ño, an toaøn ñieän.
6. Moâ taû vaén taét noäi dung moân hoïc:
Trang bò cho sinh vieân kieán thöùc cô baûn veà heä thoáng cung caáp ñieän xaùc
ñònh phuï taûi ñieän, caùc sô ñoà trong heä thoáng cung caáp ñieän, caùc nguoàn
ñieän döï phoøng, choáng seùt noái ñaát vaø chieáu saùng
7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: Tham döï hoïc vaø thaûo luaän ñaày ñuû. Thi vaø
kieåm tra giöõa hoïc kyø theo qui cheá 04/1999/QÑ-BGD&ÑT.
8. Taøi lieäu hoïc taäp:
Saùch, giaùo trình chính:
[1]. Giaùo trình “Cung caáp ñieän” daønh cho heä Ñaïi Hoïc, Khoái Ngaønh
Coâng Ngheä.
[2]. Cung caáp ñieän / Nguyeãn Xuaân Phuù, Nguyeãn Coâng Hieàn, Nguyeãn
Boäi Khueâ _ TP. HCM: Khoa Hoïc Kyõ Thuaät, 1998
9. Taøi lieäu tham khaûo:
[1]. Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän theo tieâu chuaån quoác teá IEC, Phan
Thò Thanh Bình vaø caùc taùc giaû khaùc_Haø Noäi: Khoa Hoïc Kyõ Thuaät
10. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân:
-Naém ñöôïc cô baûn noäi dung moân hoïc.
-Coù tính chuû ñoäng vaø thaùi ñoä nghieâm tuùc trong hoïc taäp.
-Kieåm tra giöõa moân hoïc ñeå ñöôïc döï thi.
-Thi vôùi hình thöùc traéc nghieäm, vieát vaø baøi taäp.
11. Thang ñieåm thi: 10/10
12. Muïc tieâu cuûa moân hoïc: Sau khi hoaøn taát moân hoïc sinh vieân caàn phaûi:
- Naém vöõng ñöôïc lyù thuyeát vaø caùc phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi ñieän,
choïn sô ñoà noái daây cho heä thoáng ñieän.
- Coù khaû naêng tính toaùn vaø laép ñaët thieát bò baûo veä choáng seùt vaø heä
thoáng chieáu saùng theo yeâu caàu ñaët ra.
37
Chöông trình chi tieát giaùo duïc Cao ñaúng - Ngaønh Coâng ngheä Kyõ thuaät ñieän


13. Noäi dung chi tieát cuûa moân hoïc:

Lyù Baøi Kieåm
Noäi dung Soá tieát
thuyeát taäp tra
Chöông 1: Khaùi quaùt veà heä thoáng
3 2 1
cung caáp ñieän
Chöông 2: Xaùc ñònh nhu caàu ñieän 9 7 2
Chöông 3: Tính toaùn ñieän 9 6 2 1
Chöông 4: Caùc nguoàn ñieän döï phoøng 3 2 1
Chöông 5: Choáng seùt vaø noái ñaát 9 6 2 1
Chöông 6: Kyõ thuaät chieáu saùng 12 9 3

Chöông 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN
§1.1. Ñaët vaán ñeà
§1.2. Khaùi quaùt veà heä thoáng cung caáp ñieän
§1.3. Caùc daïng nguoàn ñieän
§1.4. Heä thoáng truyeàn taûi
§1.5. Caùc ñaëc ñieåm cuûa hoä tieâu thuï
§1.6. Caùc yeâu caàu khi laép ñaët heä thoáng cung caáp ñieän

Chöông 2: XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU ÑIEÄN
§2.1. Khaùi nieäm chung
§2.2. Ñoà thò phuï taûi
§2.3. Caùc ñaïi löôïng vaø heä soá tính toaùn
§2.4. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn
§2.5. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho caùc phuï taûi ñaëc bieät
§2.6. Löïa choïn phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn
§2.7. Trình töï tính toaùn phuï taûi ñieän ôû caùc caáp cuûa heä thoáng ñieän
§2.8. Xaùc ñònh taâm phuï taûi ñieän


Chöông 3: TÍNH TOAÙN ÑIEÄN
§3.1. Khaùi nieäm chung
§3.2. Sô ñoà noái daây maïng haï aùp
3.2.1 Sô ñoà maïng ñoäng löïc
3.2.2 Sô ñoà maïng chieáu saùng
§3.3. Sô ñoà noái daây maïng trung aùp
3.3.1 Sô ñoà truïc chính

38
Chöông trình chi tieát giaùo duïc Cao ñaúng - Ngaønh Coâng ngheä Kyõ thuaät ñieän


3.3.2 Sô ñoà hình tia
3.3.3 Sô ñoà maïng voøng
§3.4. Caùc thoâng soá vaø sô ñoà thay theá maïng ñieän
§3.5. Tính toaùn toån thaát
3.5.1 Tính toaùn toån thaát coâng suaát
3.5.2 Tính toaùn toån thaát ñieän naêng
3.5.3 Tính toaùn toån thaát ñieän aùp
§3.6 Löïa choïn thieát bò
3.6.1 Löïa choïn caàu chì
3.6.2 Löïa choïn CB
3.6.3 Löïa choïn daây daãn

Chöông 4: CAÙC NGUOÀN ÑIEÄN DÖÏ PHOØNG
§4.1. Khaùi nieäm chung
§4.2. Choïn löïa vaø ñaëc tính caùc nguoàn ñieän döï phoøng
§4.3. Maùy phaùt döï phoøng taïi choã
§4.4. Boä chuyeån ñoåi ATS
§4.5. Boä löu ñieän UPS

Chöông 5: CHOÁNG SEÙT VAØ NOÁI ÑAÁT
§5.1. Hieän töôïng, ñaët tíng seùt
§5.2. Choáng seùt tröïc tieáp
§5.3. Choáng seùt ñöôøng daây truyeàn taûi
§5.4. Choáng seùt lang truyeàn caûm öùng
§5.5. Noái ñaát
§5.6. Trang bò noái ñaát


Chöông 6: CHIEÁU SAÙNG
§6.1. Khaùi nieäm chung
§6.2. Chieáu saùng daân duïng
6.2.1 Xaùc ñònh dieän tích caàn ñöôïc chieáu saùng
6.2.2 Xaùc ñònh nguoàn ñieän ñeán
6.2.3 Xaùc ñònh vò trí laép ñaët thieát bò
6.2.4 Caùc kyù hieäu thieát bò chieáu saùng
6.2.5 Sô ñoà ñôn tuyeán
6.2.6 Baûng döï truø vaät tö
§6.3. Chieáu saùng coâng nghieäp


39
Chöông trình chi tieát giaùo duïc Cao ñaúng - Ngaønh Coâng ngheä Kyõ thuaät ñieän


6.3.1 Caùc ñaïi löôïng vaø ñôn vò ño aùnh saùng
6.3.1.1. Quang thoâng
6.3.1.2. Cöôøng ñoä saùng vaø ñöôøng cong phoái quang
6.3.1.3. Chieáu ñoä
6.3.1.4. Ñoä choùi
6.3.1.5. Ñoä tröng
6.3.2 Caùc loaïi nguoàn saùng vaø phuï tuøng ñi keøm
6.3.2.1 Ñeøn nung saùng
6.3.2.2. Ñeøn huyønh quang
6.3.2.3. Ñeøn phoùng khí
6.3.2.4. Caùc loaïi ñeøn khaùc
6.3.3 Caùc hình thöùc chieáu saùng
6.3.4 Tieâu chuaån vaø yeâu caàu chieáu saùng
6.3.5 Caùc phöông phaùp tính toaùn chieáu saùn
6.3.5.1 Phöông phaùp suaát phuï taûi chieáu saùng treân moät ñôn vò
dieän tích saûn xuaát
6.3.5.2 Phöông phaùp heä soá söû duïng
6.3.5.3 Phöông phaùp tính toaùn ñieåm
6.3.6. Thieát keá chieáu saùng
6.3.7. Soá lieäu ban ñaàu
6.3.8. Trình töï thieát keá chieáu saùng
40
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản