Môn học: Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
811
lượt xem
248
download

Môn học: Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên các ngành nhân văn - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học: Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN ----- ----- MOÂN HOÏC NHAÄP MOÂN COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI GIAÛNG VIEÂN: CN. PHAÏM THÒ HAØ THÖÔNG
 2. NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI Biên soạn Phạm Thị Hà Thương June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 1
 3. Mục tiêu môn học Giúp ngöôøi hoïc naém vaø hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm, caùc quan ñieåm cô baûn, caùc lyù thuyeát söû duïng trong CTXH. Tieáp caän vaø vaän duïng tieán trình giaûi quyeát vaán ñeà trong CTXH, phöông phaùp CTXH. Töø ñoù, ngöôøi hoïc coù theå hieåu bieát vaø vaän duïng CTXH vaøo caùc lónh vöïc xaõ hoäi. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2
 4. Số tín chỉ : 3 - Đối tượng sử dụng: sinh viên ngành xã hội học - Trường đại học Tôn Đức Thắng Hình thức giảng dạy chính: - + Giảng lý thuyết + Trao đổi và thảo luận + Sắm vai June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 3
 5. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Lê Chí An, Nhập môn CTXH, ĐH Mở BC, Tp.HCM 2. Leâ Chí An, Đề cương coâng taùc xaõ hoäi, ÑH Môû BC TPHCM. 3. Leâ Vaên Phuù, Coâng taùc xaõ hoäi, Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi. 4. Nguyeãn Thò Oanh, Coâng taùc xaõ hoäi đại cương, Nhaø xuaát baûn giaùo duïc. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 4
 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm - Dự lớp + thảo luận 10% - Thi giữa kỳ (Tự luận+thuyết trình) 20% - Thi cuối kỳ 70% Đánh giá theo thang điểm 10 June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 5
 7. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC  Chuẩn bị bài trước khi đến lớp  Đọc tài liệu trước khi đến lớp  Không nói chuyện, làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động, điện thoại phải để chế độ rung  Tích cực tham gia xây dựng bài, làm bài tập theo nhóm. Hỏi GV khi không hiểu phần nào đó  Đi học đúng giờ (Đi học trễ 15 phút, SV không được vào lớp), về đúng giờ June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 6
 8. Liên lạc với giảng viên:  Tên giảng viên: ThS Phạm Thị Hà Thương Giảng viên Khoa KHXH&NV ĐH Tôn Đức Thắng  ĐT: 0908028728  Email: thuong0012@yahoo.com June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 7
 9. Baøi: COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI LAØ MOÄT NGÀNH KHOA HOÏC - MOÄT NGHỀ CHUYEÂN MOÂN June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 8
 10. I. Lòch söû hình thaønh khoa hoïc coâng taùc xaõ hoäi (CTXH) 1. Sô löôïc veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån  CTXH treân theá giôùi Vaøo theá kyû 17, 18, chuû nghóa Tö baûn ñaõ nhanh choùng trôû thaønh moät heä thoáng thoáng trò toøan theá giôùi ñaõ laøm naûy sinh nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi Naêm 1788, moät cheá ñoä cöùu teá xaõ hoäi môùi ñaõ ñöôïc thöïc hieän roäng raõi ôû thaønh phoá Haêm – Buoác (Ñöùc) June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 9
 11. Ñaàu theá kyû 19, daïng CTXH sô khai ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc nhaø truyeàn giaùo vaø caùc tình nguyeän vieân (Myõ) Nhöõng naêm 1850 – 1865, nhöõng hoïat ñoäng khôûi nguoàn cuûa CTXH thoâng qua caùc uûy ban Naêm 1869 “Hieäp hoäi toå chöùc cöùu teá töø thieän vaø ngaên chaën aên xin ôû Luaân Ñoân ñöôïc thaønh laäp Nhöõng naêm 1870, khuûng hoûang kinh teá tö baûn chuû nghóa keùo daøi nhieàu thaäp kyû ñaåy con ngöôøi vaøo caûnh soáng ngheøo khoå ,…. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 10
 12. Naêm 1877, “Toå chöùc töø thieän xaõ hoäi” ñöôïc thaønh laäp ôû Myõ Vaøo cuoái naêm 1890, “Phong traøo ñònh cö” trôû thaønh hình thöùc tieáp caän môùi  giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa XH Naêm 1898 lôùp boài döôõng nghieäp vuï ñaàu tieân cho sinh vieân ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi tröôøng Summer, New York (Myõ). Vaø 3 naêm sau ñoù, naêm 1901, cuõng taïi Summer ñaõ ra ñôøi tröôøng CTXH ñaàu tieân (nay laø tröôøng ñaïi hoïc CTXH Coâloâmbia) Naêm 1955 “Hieäp hoäi quoác gia nhöõng ngöôøi laøm CTXH” (NASW) ñaõ ñöôïc thaønh laäp  naêm 1956 “Lieân ñoøan quoác teá nhöõng ngöôøi laøm CTXH” ra ñôøi. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 11
 13. ÔÛ Chaâu AÙ, naêm 1936 tröôøng CTXH ñöôïc thaønh laäp ôû AÁn Ñoä Vaøo nhöõng naêm 1950 – 1960, Philippin ñaõ ra ñôøi caùc toå chöùc xaõ hoäi nhö: “Hoäi ñoàng ñieàu phoái phuùc lôïi thanh nieân,….”  ñoái töôïng phuïc vuï ñöôïc môû roäng tôùi treû em, caùc gia ñình, caùc moâ hình chaêm soùc söùc khoûe baø meï Naêm 1988, Ngaønh CTXH môû khoùa ñaàu tieân taïi Khoa XHH Tröôøng Ñaïi hoïc Baéc Kinh (Trung Quoác). June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 12
 14. 2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån CTXH ôû Vieät Nam Thôøi kyø phong kieán: Theá kyû 15, trong “Quoác trieàu hình luaät” coù nhöõng noäi dung lieân quan ñeán nhöõng vieäc laøm töø thieän nhö ôû chöông Hoä moân, ñieàu 11, 12. Thôøi kyø thuoäc Phaùp (1862 – 1945): Trong “Ñaïi nam thöïc luïc chính bieân” (1873) ñaõ ghi roõ lôøi raên cuûa ñöùc Vua. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 13
 15. Thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp (1945 – 1954 Thôøi kyø khaùng chieán choáng Myõ (Töø 1954 – 30/04/1975 Vaøo cuoái nhöõng naêm 1980, hoïat ñoäng ñaøo taïo CTXH ñöôïc xem laø moät nhu caàu thieát yeáu vaø caáp baùch Naêm 1986 quaù trình “ñoåi môùi”  Caùc vaán ñeà xaõ hoäi caáp baùch ñöôïc quan taâm nhieàu hôn. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 14
 16. Naêm 1990, Vieät Nam kyù keát Coâng öôùc veà Quyeàn Treû em vaø baét ñaàu xaây döïng caùc chính saùch phuùc lôïi xaõ hoäi cho Treû em. Naêm 1992, moân CTXH ñöôïc ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo Cöû nhaân XHH taïi Khoa Phuï Nöõ Hoïc – ÑHMBC TPHCM Naêm 2005, BGD&ÑT ñaõ cho pheùp ÑHMBC ñaøo taïo cöû nhaân CTXH sau khi chöông trình khung ñaøo taïo ngaønh CTXH ñöôïc BGD&ÑT xaây döïng vaø ban haønh vaøo thaùng 11 naêm 2004 Naêm 2007, tröôøng ÑH KHXHVNV ñaõ coù Khoa Coâng taùc xaõ hoäi June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 15
 17. II. Ñònh nghóa veà CTXH Theo NASW (Hieäp hoäi nhaân vieân xaõ hoäi quoác gia June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 16
 18. CTXH Nhöõng hoaït ñoäng chuyeân nghieäp nhaèm muïc ñích caùc caù nhaân, nhoùm, coäng ñoàng khoù khaên töï phuïc hồi chöùc naêng hoaït ñoäng trong XH taïo ra caùc ñieàu kieän thuaän lôïi ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích caù nhaân June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 17
 19. Theo töø ñieån XHH: CTXH laø moät dòch vuï ñaõ chuyeân moân hoùa – moät vieäc giuùp ñôõ coù tính caù nhaân – ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà XH ñaëc bieät. June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 18
 20. Theo IFSW (Lieân ñoøan chuyeân nghieäp XH quoác teá) CTXH chuyeân nghieäp thuùc ñaåy söï thay ñoåi XH giaûi quyeát caùc moái quan heä taêng cöôøng naêng löïc cho con ngöôøi giuùp hoï coù cuoäc soáng toát ñeïp veà TT vaø TC June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản