Môn học: Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

Chia sẻ: thiuyen14

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên các ngành nhân văn - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Môn học: Nhập môn công tác xã hội - CN. Phạm Thị Hà Thương

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
----- -----
MOÂN HOÏC

NHAÄP MOÂN COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI
GIAÛNG VIEÂN: CN. PHAÏM THÒ HAØ THÖÔNG
NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Biên soạn
Phạm Thị Hà Thương
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 1
Mục tiêu môn học
Giúp ngöôøi hoïc naém vaø hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm,
caùc quan ñieåm cô baûn, caùc lyù thuyeát söû duïng trong
CTXH.
Tieáp caän vaø vaän duïng tieán trình giaûi quyeát vaán
ñeà trong CTXH, phöông phaùp CTXH. Töø ñoù, ngöôøi
hoïc coù theå hieåu bieát vaø vaän duïng CTXH vaøo caùc lónh
vöïc xaõ hoäi.June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2
Số tín chỉ : 3
-

Đối tượng sử dụng: sinh viên ngành xã hội học
-
Trường đại học Tôn Đức Thắng
Hình thức giảng dạy chính:
-

+ Giảng lý thuyết
+ Trao đổi và thảo luận
+ Sắm vai
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Lê Chí An, Nhập môn CTXH, ĐH Mở BC,
Tp.HCM
2. Leâ Chí An, Đề cương coâng taùc xaõ hoäi, ÑH Môû
BC TPHCM.
3. Leâ Vaên Phuù, Coâng taùc xaõ hoäi, Nhaø xuaát baûn ñaïi
hoïc quoác gia Haø Noäi.
4. Nguyeãn Thò Oanh, Coâng taùc xaõ hoäi đại cương,
Nhaø xuaát baûn giaùo duïc.June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm
- Dự lớp + thảo luận 10%
- Thi giữa kỳ (Tự luận+thuyết trình) 20%
- Thi cuối kỳ 70%

Đánh giá theo thang điểm 10
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 5
NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC
 Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
 Đọc tài liệu trước khi đến lớp

 Không nói chuyện, làm việc riêng, không sử dụng
điện thoại di động, điện thoại phải để chế độ rung
 Tích cực tham gia xây dựng bài, làm bài tập theo
nhóm. Hỏi GV khi không hiểu phần nào đó
 Đi học đúng giờ (Đi học trễ 15 phút, SV không
được vào lớp), về đúng giờ

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 6
Liên lạc với giảng viên:
 Tên giảng viên: ThS Phạm Thị Hà Thương
Giảng viên Khoa KHXH&NV
ĐH Tôn Đức Thắng
 ĐT: 0908028728

 Email: thuong0012@yahoo.com
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 7
Baøi: COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI LAØ MOÄT
NGÀNH KHOA HOÏC - MOÄT NGHỀ
CHUYEÂN MOÂN
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 8
I. Lòch söû hình thaønh khoa hoïc coâng taùc
xaõ hoäi (CTXH)

1. Sô löôïc veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån

CTXH treân theá giôùi
Vaøo theá kyû 17, 18, chuû nghóa Tö baûn ñaõ
nhanh choùng trôû thaønh moät heä thoáng thoáng trò
toøan theá giôùi ñaõ laøm naûy sinh nhöõng vaán ñeà xaõ
hoäi
Naêm 1788, moät cheá ñoä cöùu teá xaõ hoäi môùi ñaõ
ñöôïc thöïc hieän roäng raõi ôû thaønh phoá Haêm –
Buoác (Ñöùc)
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 9
Ñaàu theá kyû 19, daïng CTXH sô khai ñöôïc thöïc
hieän bôûi caùc nhaø truyeàn giaùo vaø caùc tình nguyeän
vieân (Myõ)
Nhöõng naêm 1850 – 1865, nhöõng hoïat ñoäng khôûi
nguoàn cuûa CTXH thoâng qua caùc uûy ban
Naêm 1869 “Hieäp hoäi toå chöùc cöùu teá töø thieän vaø
ngaên chaën aên xin ôû Luaân Ñoân ñöôïc thaønh laäp
Nhöõng naêm 1870, khuûng hoûang kinh teá tö baûn
chuû nghóa keùo daøi nhieàu thaäp kyû ñaåy con ngöôøi vaøo
caûnh soáng ngheøo khoå ,….


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 10
Naêm 1877, “Toå chöùc töø thieän xaõ hoäi” ñöôïc thaønh
laäp ôû Myõ
Vaøo cuoái naêm 1890, “Phong traøo ñònh cö” trôû
thaønh hình thöùc tieáp caän môùi  giaûi quyeát caùc vaán ñeà
cuûa XH
Naêm 1898 lôùp boài döôõng nghieäp vuï ñaàu tieân cho
sinh vieân ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi tröôøng Summer, New
York (Myõ). Vaø 3 naêm sau ñoù, naêm 1901, cuõng taïi
Summer ñaõ ra ñôøi tröôøng CTXH ñaàu tieân (nay laø
tröôøng ñaïi hoïc CTXH Coâloâmbia)
Naêm 1955 “Hieäp hoäi quoác gia nhöõng ngöôøi laøm
CTXH” (NASW) ñaõ ñöôïc thaønh laäp  naêm 1956
“Lieân ñoøan quoác teá nhöõng ngöôøi laøm CTXH” ra ñôøi.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 11
ÔÛ Chaâu AÙ, naêm 1936 tröôøng CTXH ñöôïc
thaønh laäp ôû AÁn Ñoä
Vaøo nhöõng naêm 1950 – 1960, Philippin ñaõ
ra ñôøi caùc toå chöùc xaõ hoäi nhö: “Hoäi ñoàng ñieàu
phoái phuùc lôïi thanh nieân,….”  ñoái töôïng phuïc
vuï ñöôïc môû roäng tôùi treû em, caùc gia ñình, caùc
moâ hình chaêm soùc söùc khoûe baø meï
Naêm 1988, Ngaønh CTXH môû khoùa ñaàu tieân
taïi Khoa XHH Tröôøng Ñaïi hoïc Baéc Kinh (Trung
Quoác).

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 12
2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån CTXH
ôû Vieät Nam
Thôøi kyø phong kieán: Theá kyû 15, trong “Quoác
trieàu hình luaät” coù nhöõng noäi dung lieân quan ñeán
nhöõng vieäc laøm töø thieän nhö ôû chöông Hoä moân, ñieàu
11, 12.
Thôøi kyø thuoäc Phaùp (1862 – 1945): Trong “Ñaïi
nam thöïc luïc chính bieân” (1873) ñaõ ghi roõ lôøi raên cuûa
ñöùc Vua.June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 13
Thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp (1945 –
1954
Thôøi kyø khaùng chieán choáng Myõ (Töø 1954 –
30/04/1975
Vaøo cuoái nhöõng naêm 1980, hoïat ñoäng ñaøo taïo
CTXH ñöôïc xem laø moät nhu caàu thieát yeáu vaø caáp
baùch
Naêm 1986 quaù trình “ñoåi môùi”  Caùc vaán ñeà
xaõ hoäi caáp baùch ñöôïc quan taâm nhieàu hôn.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 14
Naêm 1990, Vieät Nam kyù keát Coâng öôùc veà
Quyeàn Treû em vaø baét ñaàu xaây döïng caùc chính saùch
phuùc lôïi xaõ hoäi cho Treû em.
Naêm 1992, moân CTXH ñöôïc ñöa vaøo chöông
trình ñaøo taïo Cöû nhaân XHH taïi Khoa Phuï Nöõ Hoïc
– ÑHMBC TPHCM
Naêm 2005, BGD&ÑT ñaõ cho pheùp ÑHMBC
ñaøo taïo cöû nhaân CTXH sau khi chöông trình khung
ñaøo taïo ngaønh CTXH ñöôïc BGD&ÑT xaây döïng vaø
ban haønh vaøo thaùng 11 naêm 2004
Naêm 2007, tröôøng ÑH KHXHVNV ñaõ coù Khoa
Coâng taùc xaõ hoäi
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 15
II. Ñònh nghóa veà CTXH
Theo NASW (Hieäp hoäi nhaân vieân xaõ hoäi quoác
gia
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 16
CTXH


Nhöõng hoaït ñoäng chuyeân nghieäp

nhaèm muïc ñích

caùc caù nhaân, nhoùm, coäng ñoàng khoù khaên

töï phuïc hồi chöùc naêng hoaït ñoäng trong XH

taïo ra caùc ñieàu kieän thuaän lôïi


ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích caù nhaân
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 17
Theo töø ñieån XHH: CTXH laø moät dòch vuï ñaõ
chuyeân moân hoùa – moät vieäc giuùp ñôõ coù tính caù
nhaân – ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà XH ñaëc
bieät.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 18
Theo IFSW (Lieân ñoøan chuyeân nghieäp XH
quoác teá)
CTXH chuyeân nghieäp

thuùc ñaåy söï thay ñoåi XH

giaûi quyeát caùc moái quan heä

taêng cöôøng naêng löïc cho con ngöôøi


giuùp hoï coù cuoäc soáng toát ñeïp veà TT vaø TC
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 19
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieän


Hoïat ñoäng töø CTXH
thieän, cöùu trôï
Muïc ñích - Giuùp ñôõ ngöôøi hoïan naïn, khoù khaên do
nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 20
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieänÑoäng Loøng thöông haïi - Loøng thöông
-
cô ngöôøi.
- Thieän taâm, thieän chí
- Thieän taâm,
- Thoûa maõn nhu caàu taâm
thieän chí
lyù (töï khaúng ñònh,..
- Xem ñoái
- Taïo uy tín cho taäp theå,
töôïng vaø lôïi ích
cho caù nhaân che daáu yù
cuûa ñoái töôïng
ñoà rieâng tö
laø moái quan
taâm haøng ñaàu.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 21
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieänPhöông - Vaän ñoäng söï - Phaùt huy tieàm naêng
phaùp ñoùng goùp cuûa cuûa chính mình ñeå töï
ngöôøi khaùc vöôn leân
-Mang hình thöùc - Döïa treân kieán thöùc
ban boá vaø kyõ naêng chuyeân
moân ñeå giuùp ngöôøi “töï
giuùp”
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 22
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieänMoái - Nhaát thôøi, coù khi - Laø moái quan
quan heä khoâng coù moái quan heä heä ngheà nghieäp
giöõa naøo - Bình ñaúng,
ngöôøi - Töø treân xuoáng toân troïng laãn
giuùp ñôõ nhau
- Thaùi ñoä ban ôn, keû
vaø ngöôøi caû
ñöôïc
giuùp ñôõ
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 23
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieänNgöôøi - Chuû ñoäng - Tìm hieåu nhu
giuùp ñôõ caàu, toân troïng söï
- Quyeát ñònh
töï quyeát cuûa ñoái
- AÙp ñaët
töôïng, “laøm vôùi”…
- Laøm thay
Ngöôøi - Thuï ñoäng - Chủ động tham
ñöôïc gia giải quyết vấn
giuùp ñôõ đề của chính mình
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 24
IV. Phaân bieät CTXH vaø hoïat ñoäng töø thieän


Hiệu quaû - Vaán ñeà thaät khoâng -Vaán ñeà ñöôïc
ñöôïc giaûi quyeát, chæ giaûi quyeát
xoa dòu taïm thôøi - Ñoái töôïng
- Ñoái töôïng coù theå ñöôïc giuùp ñôõ
trôû thaønh yû laïi, ñoøi khaéc phuïc khoù
hoûi chôø ñôïi. khaên, vöôn leân
töï löïc


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 25
V. Moái quan heä lieân ngaønh vôùi CTXH
1. Taâm lyù hoïc vaø CTXHCaùc chöùc naêng taâm lyù hoïc veà CTXH

Phaân tích Chaån ñoaùn Moâ taû Döï baùo
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 26
2. XHH vôùi CTXH


XHH giuùp cho nhöõng ngöôøi laøm CTXH
+ Ñònh höôùng söï hoaït ñoäng xaõ hoäi dieãn ra
trong moät moâi tröôøng xaõ hoäi naøo ñoù, theå cheá xaõ
hoäi naøo.
+ Caáu truùc xaõ hoäi cuûa xaõ hoäi naøy trong toång
theå ra sao
+ Nhöõng nhoùm vaø taàng lôùp daân cö ít ñöôïc
baûo veä veà maët xaõ hoäi laø ai.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 27
3. An sinh xaõ hoäi (ASXH) vaø CTXH
ASXH (theo ILO – toå chöùc lao ñoäng quoác teá)
+ Söï baûo veä maø xaõ hoäi thöïc hieän vôùi caùc thaønh
vieân cuûa mình
+ Thoâng qua moät loaït caùc bieän phaùp coâng coäng ñeå
choáng laïi söï cuøng quaãn veà kinh teá vaø xaõ hoäi daãn
ñeán söï chaám döùt hay giaûm suùt ñaùng keå veà thu
nhaäp do oám ñau, thai saûn, tai naïn lao ñoäng, tuoåi
giaø hoaëc caùi cheát, nhöõng dòch vuï veà chaêm soùc y teá
vaø nhöõng quy ñònh veà hoã trôï ñoái vôùi nhöõng gia
ñình coù con nhoû gaëp phaûi khoù khaên trong cuoäc
soáng (theo ILO – toå chöùc lao ñoäng quoác teá).
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 28
Nhö vaäy, ASXH laø moät thuaät ngöõ mang tính
toaøn dieän hôn bao goàm caû CTXH  ASXH vaø
CTXH lieân heä vôùi nhau chuû yeáu ôû caáp ñoä thöïc
haønh.
Nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp cung caáp caùc
dòch vuï ASXH goàm:
+ Luaät sö cung öùng dòch vuï phaùp lyù cho
ngöôøi ngheøo
+ Caùc y só ôû caùc cô sôû söùc khoeû coâng coäng
+ Caùc nhaø trò lieäu ñieàu trò cho nhöõng ngöôøi
bò xaùo troän caûm xuùc
+ Caùc nhaø taâm lyù, ñieàu döôõng vaø caùc nhaø trò
lieäu trong caùc beänh vieän taâm thaàn.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 29
Baøi: CÔ SÔÛ KHOA HOÏC CUÛA
COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 30
I. Chöùc naêng cuûa CTXH
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 31
I. Chöùc naêng cuûa CTXH
Chữa
trịPhòng Chức năng Phục
ngừa CTXH hồiPhát
triển
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 32
Phoøng ngöøa :Nhöõng dòch vu, hoaït ñoäng ñeå ngaên
ngöøa vaø ñeà phoøng tröôøng hôïp khoù khaên (taâm, lyù,
quan heä hoaëc kinh teá) coù theå xaûy ra
Chöõa trò : Loaïi tröø, giaûm bôùt vaø trò lieäu khi caù
nhaân, nhoùm vaø coäng ñoàng ñang gaëp phaûi nhöõng
khoù khaên
Phuïc hoài: NVXH hoã trôï thaân chuû phuïc hoài vieäc
thöïc hieän chöùc naêng bò toån thöông do khoù khaên vaät
chaát hay tinh thaàn vaø phuïc hoài veà maët xaõ hoäi.
Phaùt trieån: NVXH khoâng chæ giuùp cho ñoái
töôïng phaùt trieån thaønh con ngöôøi môùi toaøn dieän vôùi
ñaày ñuû naêng löïc veà maët theå chaát, tinh thaàn maø coøn
soáng coù ích cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 33
II. Công cụ của nghề CTXH


Sự tham gia của Con người
Cộng đồng nghèo Của NVXH
Mối tương tác giữa MQH giữa
Các nhóm viên NVXH và
Thân chủ Thân chủ


Lắng nghe
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 34
Sứ mạng, mục đích của CTXH
 Sứ mạng của CTXH:
Tăng cường chất lượng sống của con người và
giúp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con
người, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của
nhóm đối tượng dễ bị thương tổn, những
người bị áp bức và người nghèo
(Theo Hiệp hội quốc gia các nhân viên xã hội
Mỹ-NASW)

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 35
Mục đích của CTXH (Trang 42-CTXH nhập
môn-Lê Chí An) Khuyến khích, thúc đẩy
 Hoạch định, xây dựng và thực thi các chính sách
XH
 Theo đuổi các chính sách, dịch vụ

 Phát huy và thử nghiêm kiến thức và kỹ năng
nghề nghiệp

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 36
II. Quan ñieåm giaù trò trong CTXH
1. Moái quan heä ngheà nghieäp cuûa NVXH ñöôïc xaây döïng
treân cô sôû toân troïng giaù trò vaø nhaân phaåm caù nhaân vaø
ñöôïc thuùc ñaåy bôûi söï tham gia, söï chaáp nhaän, tính baûo
maät chaân thaønh vaø xöû lyù maâu thuaãn coù tinh thaàn traùch
nhieäm cuûa caû hai phía.
2. NVXH toân troïng quyeàn quyeát ñònh ñoäc laäp vaø quyeàn
tham gia tích cöïc cuûa thaân chuû vaøo tieán trình giaûi quyeát
vaán ñeà.
3. NVXH heát loøng hoã trôï thaân chuû coù ñöôïc nhöõng taøi
nguyeân caàn thieát.
4. NVXH noã löïc laøm cho caùc thieát cheá xaõ hoäi ngaøy caøng
coù tính chaát nhaân baûn hôn vaø ñaùp öùng toát hôn nhu caàu
cuûa con ngöôøi
5. NVXH toân troïng vaø chaáp nhaän nhöõng ñaëc ñieåm ñoäc
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 37

nhaát cuûa caùc cö daân khaùc nhau
III. Nhöõng nguyeân taéc trong khi thöïc haønh
CTXH vaø quy chuaån ñaïo ñöùc trong CTXH
1. Nhöõng nguyeân taéc trong khi thöïc haønh CTXH: coù 7
nguyeân taéc chuû ñaïo
 Chaáp nhaän thaân chuû
 Thaân chuû tham gia giaûi quyeát vaán ñeà
 Quyeàn töï quyeát cuûa thaân chuû

 Caù bieät hoùa
 Tính baûo maät
 Nhaän thöùc cuûa nhaân vieân xaõ hoäi
 Tính chaát ngheà nghieäp cuûa moái quan heä giöõa NVXH
vaø thaân chuû
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 38
2. Quy chuaån ñaïo ñöùc trong CTXH

Ñoù laø nhöõng quy ñònh, nhöõng chuaån möïc veà
haønh vi, veà quyeàn haïn traùch nhieäm cuûa NVXH
trong caùc lónh vöïc CTXH
Caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc laø kim chæ nam cho hoaït
ñoäng CTXH ñoàng thôøi giôùi haïn nhöõng vieäc laøm
sai leäch trong khi haønh ngheà.
ÔÛ Philippin, noäi dung quy ñieàu ñaïo ñöùc cuûa
NVXH coù 7 ñieàu, ôû Myõ coù 17 ñieàu.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 39
IV. Tieán trình giaûi quyeát vaán ñeà trong CTXH


Lượng Nhận diện
giá Vấn đềThực hiện
Chẩn đoán
kế họach
vấn đề

Lên kế
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 40

họach
1. Nhaän dieän vaán ñeà

Ngöôøi coù khoù khaên veà taâm lyù hay xaõ hoäi ñeán cô sôû

trình baøy vaán ñeà cuûa mình, NVXH cuõng phaûi noùi
chuyeän, hoûi theâm ñeå hieåu roõ hôn.

Phaûi tìm hieåu hoøan caûnh soáng cuûa thaân chuû, trao ñoåi

vôùi caùc thaønh vieân trong gia ñình, nôi laøm vieäc hay
tröôøng hoïc, haøng xoùm,…
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 41
2. Chaån ñoaùn vaán ñeà
 Xaùc ñònh tính chaát maø thaân chuû gaëp phaûi: vaán ñeà
thuoäc loaïi naøo, aûnh höôûng ñeán ai, nguyeân nhaân gì,
toàn taïi ñöôïc bao laâu, ñaõ giaûi quyeát vaø keát quaû ra
sao?.....

 CTXH khoâng chæ quan taâm ñeán khieám khuyeát hay
haïn cheá maø coøn ñaëc bieät, nhöõng tieàm naêng cuûa ñoái
töôïng.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 42
3. Lên kế họach
. Ñieåm coát loõi ôû ñaây laø giuùp thaân chuû vôùi tôùi nhieàu taøi
nguyeân caàn thieát ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. Döïa treân caùc
caâu hoûi : laøm gì ?, ai laøm ? laøm nhö theá naøo ?
 Taøi nguyeân beân trong

yù chí, söùc khoûe, nhaân caùch, tay ngheà,…cuûa hoï, hay
ngöôøi thaân trong gia ñình coù theå giuùp ñôõ.
 Beân ngoøai

caùc cô sôû y teá, xaõ hoäi, caùc chöông trình daïy ngheà,…June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 43
4. Thöïc hieän keá hoïach
 Trong CTXH, trong suoát quaù trình giuùp
thaân chuû giaûi quyeát vaán ñeà hay moät coäng ñoàng
phaùt trieån, NVXH quan saùt kyõ caùc tieán boä hay
trôû ngaïi ñeå luoân luoân thích nghi cho phuø hôïp.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 44
5. Löôïng giaù
 Trong keá hoïach giuùp ñôõ caàn quan taâm ñeán
yeáu toá thôøi gian. .
 Ñònh kyø coù löôïng giaù ñeå ñaùnh giaù caùi ñöôïc
vaø caùi chöa ñöôïc.
 Cuoái thôøi haïn, löôïng giaù toång quaùt, vôùi söï
tham gia cuûa thaân chuû roài coù quyeát ñònh
hoaëc chaám döùt neáu thaân chuû töï löïc hay neáu
coù tieán boä maø chöa haún töï laäp ñöôïc, thaân
chuû caàn tieáp tuïc ñöôïc giuùp ñôõ nhöng trong
moät chöông trình khaùc.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 45
Baøi 3:
MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT VAØ PHÖÔNG
PHAÙP COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 46
I. Moät soá lyù thuyeát
1. Lyù thuyeát heä thoáng vaø sinh thaùi

Lyù thuyeát heä thoáng vaø sinh thaùi giuùp cho
nhöõng ngöôøi thöïc haønh CTXH phaân tích söï töông
taùc trong caùc heä thoáng xaõ hoäi vaø hình dung
nhöõng töông taùc naøy aûnh höôûng ra sao ñeán haønh
vi con ngöôøi.
Lyù thuyeát heä thoáng chæ ra söï taùc ñoäng của caùc
toå chöùc, caùc chính saùch, caùc coäng ñoàng vaø caùc
nhoùm aûnh höôûng leân caù nhaân.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 47
Theo Barker “heä thoáng laø moät söï keát hôïp caùc yeáu
toá coù tính trao ñoåi, töông taùc laãn nhau vaø nhöõng
ranh giôùi deã nhaän bieát. Heä thoáng coù theå mang
tính vaät chaát, cô hoïc, xaõ hoäi, hoaëc keát hôïp nhöõng
yeáu toá naøy”.
Ví duï: heä thoáng xaõ hoäi bao goàm caùc gia ñình, caùc
nhoùm, moät cô sôû ASXH, hoaëc toøan boä moät tieán
trình toå chöùc giaùo duïc cuûa moät nöôùc.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 48
Lyù thuyeát sinh thaùi laø taäp hôïp con cuûa lyù thuyeát
heä thoáng, ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp quan troïng cho
ngaønh CTXH. Moâ taû con ngöôøi soáng, laøm vieäc vaø
chòu söï töông taùc vôùi gia ñình, haøng xoùm, toân giaùo,
caùc toå chöùc xaõ hoäi, ….
 Lyù thuyeát heä thoáng vaø sinh thaùi ñaõ cung caáp
cho ngöôøi thöïc haønh moät khuoân khoå ñeå phaân tích
söï töông taùc luoân thay ñoåi, khoâng oån ñònh cuûa con
ngöôøi trong moâi tröôøng cuûa hoï.

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 49
2. Lyù thuyeát taâm lyù xaõ hoäi

Lyù thuyeát cuûa Erikson (ngöôøi Ñöùc goác Ñan
Maïch, 1902 – 1994), lyù thuyeát naøy cho raèng söï
phaùt trieån cuûa con ngöôøi dieãn ra khi coù söï töông
taùc giöõa nhu caàu (taâm lyù) vaø naêng löïc caù nhaân
cuõng nhö nhöõng yeâu caàu vaø mong ñôïi veà maët xaõ
hoäi.
Lyù thuyeát naøy ñöa ra nhöõng böôùc trong quaù
trình phaùt trieån caù nhaân


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 50
Giai ñoaïn cuoäc ñôøi: ÔÛ moãi löùa tuoåi khaùc nhau
-
thì coù nhöõng ñaëc ñieåm taâm lyù khaùc nhau.
Khuûng hoûang taâm lyù xaõ hoäi
-
Nhieäm vuï phaùt trieån
-
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 51
Các giai đọan phát triển của con người

Từ 0 – 1 tuổi: hình thành lòng tin, an tòan
- Trẻ thay đổi về sinh lý nhanh: biết ngồi, đứng, đi
- Tìm hiểu thế giới xung quanh qua miệng
- Quan hệ Xã hội chủ yếu qua ba và mẹ

Từ 1 – 3 tuổi: hình thành tính tự chủ
- Tìm hiểu thế giới xung quanh qua vận động
- Quan hệ chủ yếu trong gia đìnhJune 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 52
Từ 3 – 6 tuổi: Óc sáng kiến
- Trẻ rất tò mò, muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh
- Quan hệ xã hội vươn ra ngoài khuôn khổ gia đình

Từ 6 – 12 tuổi: Làm quen khái niệm cụ thể
-Trẻ cần cù, chăm chỉ, thích khen ngợi
- Tiếp thu kỹ năng mới
- Quan hệ xã hội thật sự vươn ra bên ngoài, quan hệ
bạn bè nhiều


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 53
Từ 12 – 18: Thời kỳ quá độ từ trẻ con sang người
lớn

- Trẻ biến đổi nhanh về tâm sinh lý
- Trẻ có khả năng tư duy, lập luận và suy diễn
- Ý muốn được độc lập, tự chủ nổi lên rõ rệt
- Quan hệ xã hội hướng ngọai rõ rệt
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 54
Từ 18 – 60: Thể hiện tiềm năng và trí lực

- Đặc trưng là khả năng yêu thương, lao động
- Tạo ra của cải vật chất
- Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội
- Quan hệ xã hội rất rộngTừ 60 trở lên: mãn nguyện hoặc day dứt

- Thay đổi về sức khỏe, công việc
- Mối quan hệ xã hội thu hẹp
- Cảm giác lo âu, bất lực, tự ti, cô đơn
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 55
II. Phöông phaùp CTXH

1. CTXH caù nhaân
2. CTXH nhoùm
3. Toå chöùc hay phaùt trieån coäng ñoàng
4. Bieän hoä
5. Nghieân cöùu khoa hoïc
6. Soïan thaûo chính saùch
7. Quûan trò CTXH


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 56
1. CTXH caù nhaân

CTXH caù nhaân laø phöông phaùp giuùp ñôõ caù nhaân
treân cô sôû moät – moät, nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà xaõ hoäi
cuûa caù nhaân döïa treân naêng löïc cuûa caù nhaân aáy vaø söï hoã
trôï cuûa gia ñình vaø coäng ñoàng.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 57
Tiếp cận
thân chủ


Lượng giá
Nhận diện
vấn đề
Tiến trình công tác
xã hội cá nhân
Thực hiện
Thu thập
kế họach
thông tin


Lên kế Xác định
họach vấn đề
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 58
Các giai đoạn thay đổi của thân chủ
trong CTXH cá nhân
Giai ñoïan tiền dự định: tìm hiểu vấn đề của thaân chủ,

thaân chủ chưa nhận ra vấn đề còn giữ kín, làm quen, cung
cấp thông tin tạo mối nghi ngờ để thân chủ tự suy nghĩ

 Giai ñoïan dự định: thân chủ tự suy nghĩ về sự thay đổi,
nhưng còn e dè. Họ sẽ nghĩ đến cái mất và được khi
thay đổi. NVXH phải cho thân chủ thấy được lợi ích khi
thay đổi
 Giai ñoïan quyết định: NVXH và thân chủ cùng đưa ra
những giải phaùp ñeå thaân chuû choïn löïa, NVXH uûng hoä söï
choïn löïa cuûa thaân chuû
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 59
 Giai ñoaïn haønh ñoäng: caû 2 cuøng haønh ñoäng, NVXH
ñònh höôùng theo doõi giaùm saùt thaân chuû ñeå taïo ñieàu kieän
cho giai ñoïan trôû laïi khoâng coù

 Giai ñoïan duy trì: NVXH tieáp tuïc ngaên ngöøa nhöõng
nguy cô coù theå daãn ñeán nhöõng haønh ñoäng tröôùc kia cuaû
thaân chuû. Giai ñoaïn naøy thaân chuû yù thöùc ñöôïc veà nhöõng
vieäc laøm tröôùc kia cuûa mình

 Giai đoạn trở lại

Thảo luận 1 trường hợp theo caùc giai ñoïan treân

June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 60
2. CTXH nhoùm

Laø phöông phaùp ñöôïc thieát keá nhaèm phaùt
trieån caù nhaân cao hôn veà maët trí tueä, tình caûm
vaø xaõ hoäi thoâng qua caùc hoïat ñoäng cuûa moät
nhoùm. Caùc nhoùm khaùc nhau coù nhöõng muïc tieâu
khaùc nhau.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 61
Nhöõng yeáu toá caáu thaønh nhoùm

Muïc ñích chung

Söï töông taùc giöõa caùc thaønh vieân

Quy taéc nhoùm

Vai troøJune 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 62
Muïc ñích chung
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 63
Söï töông taùc giöõa caùc thaønh vieân
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 64
Quy taéc nhoùm
Đúng
giờTham gia Quy tắc Tôn trọng
Phát biểu nhóm nhauĐóng
lệ phí
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 65
Vai troø
Thủ quỹ
Quản lý Liên hệ
giờ giấc địa điểm
Phụ trách văn phòng phẩm
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 66
Caùc giai ñoaïn hình thaønh nhoùm


1. Hình thaønh: NVXH taïo ñieàu kieän ñeå thaân chuû
töï nguyeän tham gia vaøo caùc nhoùm
2. Bão táp: Qua giai đoạn “lễ phép, lịch sự”.
Các cá tính khác nhau sẽ va chạm, các giá trị
đạo đức, xã hội khác nhau làm cho người ta
khó hiểu và chấp nhận nhau.June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 67
Caùc giai ñoaïn hình thaønh nhoùm
3. OÅn ñònh: Nhoùm tröôûng phaân coâng coâng vieäc vì
moät muïc ñích chung
4. Tröôûng thaønh: Taát caû caùc thaønh vieân phaûi cuøng
laøm vieäc, duy trì moái quan heä veà quyeàn lôïi,
NVXH khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû.
5. Keát thuùc
 Nhóm hoàn tất các mục tiêu ban đầu.

 Nhóm có thể đề ra mục tiêu mới để thực hiệnJune 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 68
Caùc muïc ñích cuûa vieäc söû duïng CTXH nhoùm


- Taïo ñieàu kieän để truyền đạt bằng lời, cảm xuùc
- Phaùt trieån moái quan heä giöõa caùc nhoùm vieân
- Taêng cöôøng söï gaén boù
- Taïo cô hoäi ñeå coâng hieán
- Kích thích caùc cuoäc thaûo luaän coù suy nghó ñeå giaûi
quyeát vaán ñeà  hieåu bieát baûn thaân, ngöôøi khaùc
- Giaûm caêng thaúng vaø thoûa maõn nhu caàu
- Giuùp NVXH thaåm ñònh toát hôn nhu caàu vaø taøi nguyeân
nôi thaân chuû
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 69
3. Toå chöùc hay phaùt trieån coäng ñoàng
Ñoái töôïng laø moät heä thoáng caùc thaân chuû (caù nhaân,
nhoùm). Coäng ñoàng coù theå laø xoùm, thoân, aáp,
phöôøng, xaõ, quaän, huyeän,…
4. Bieän hoä
Beânh vöïc quyeàn lôïi hôïp phaùp cho ñoái töôïng, giuùp
cho ñoái töôïng höôûng ñöôïc dòch vuï xaõ hoäi ñaùng
ñöôïc höôûng
5. Nghieân cöùu khoa hoïc
NVXH coù ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát tröôùc khi
quyeát ñònh haønh ñoäng, töø ñoù seõ thaáy roõ ñöôïc vaán ñeà
vaø hoïach ñònh toát hôn.
June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 70
6. Soïan thaûo chính saùch
Qua thöïc tieãn coâng vieäc, NVXH goùp phaàn xaây
döïng vaø hoøan thieän chính saùch xaõ hoäi ngaøy caøng
toát hôn phuïc vuï thieát thöïc vieäc ñaùp öùng nhu caàu
cuûa caùc nhaân, nhoùm vaø coäng ñoàng

7. Quûan trò CTXH
Laø phöông phaùp giuùp nhaø quaûn lyù vaø NVXH tham
gia vaøo coâng taùc quaûn trò coù hieäu quaû taïi cô sôû
CTXH cuûa mình


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 71
Baøi 4: MOÄT SOÁ LÓNH VÖÏC HOÏAT ÑOÄNG CUÛA
COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI
(Sinh viên đọc tài liệu số 1, trang 124)
I. CTXH vôùi treû em có hoàn cảnh khó khăn
II. CTXH trong lónh vöïc phuïc hoài ngöôøi khuyeát taät
III. CTXH trong lónh vöïc naâng cao naêng löïc cho
ngöôøi bò nhieãm
IV. CTXH trong lónh vöïc nghieän ma tuùy
V. CTXH vôùi ngöôøi giaø neo ñôn


June 15, 2010 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng 72
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản