Môn Ngữ văn 7: Bài giảng Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chia sẻ: hanhhanh1990

Bài học này sẽ giúp các em nắm được nghệ thuật nghị luận của tác giả sử dụng trong bài, thấy được những đức tính giản dị của bác được biểu hiện trong lời nói, trong quan hệ với mọi người, trong lối sống và làm việc.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Môn Ngữ văn 7: Bài giảng Đức tính giản dị của Bác Hồ

Quê ở Đức Tân, Mộ Đức, Quảng
Ngãi.
Nhà cách mạng,nhà văn hóa lớn.
Thủ tướng Chính phủ trên 30 năm.
Là học trò và là người cộng sự gần
gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tác phẩm của ông sâu sắc, giản dị,
tình cảm và sôi nổi
Tác phẩm viết về Bác: Hồ Chủ
tịch, hình ảnh của dân tộc (1948);
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và
khí phách của dân tộc, lương tâm của
thời đại (1970). PHẠM VĂN ĐỒNG

(1906 – 2000)
Bác Hồ và bác Phạm Văn Đồng
BỐ CỤC: 2 PHẦN


+ P1 : Từ đầu ... tuyệt đẹp: Nhận định chung về đức
tính giản dị của Bác Hồ

+ P2 :Phần còn lại: Những biểu hiện về đức tính giản
dị của Bác.
Phần mở bài:

“Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất
quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với
đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của
Hồ Chủ tịch.
dị


Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc
đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng
như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý
của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân,
trong sáng, thanh bạch
vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.”
... Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị ư thế nào, mọi người
Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị
chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có
bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.
vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn
xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp
tươm tất. ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao
kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục
vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm
hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và
ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy
thanh bạch và tao nhã biết bao! Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm
việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng cây
trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu
miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến
phòng ngủ, nhà ăn…Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được
thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và
phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí đó
những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì,
Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!
... Con người của Bác, đời sống * Trong sinh hoạt:
của Bác giản dị như thế nào, mọi
người chúng ta đều biết: bữa cơm,  Bữa cơm: đạm bạc, tiết kiệm
đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm
cơm
chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc  Nơi ở: đơn sơ, chan hòa với
ăn Bác không để rơi vãi một hột thiên nhiên
cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng
sạch và thức ăn còn lại thì được
sắp xếp tươm tất. ở việc làm nhỏ
đó, chúng ta càng thấy Bác quý
trọng biết bao kết quả sản xuất của
con người và kính trọng như thế
nào người phục Cái nhà nhà sàn
vụ. Cái sàn
của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba
phòng, và trong lúc tâm hồn của
Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà
nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh
sáng, phảng phất hương thơm của
hoa vườn, một đời sống như vậy
thanh bạch và tao nhã biết bao!
Bác suốt đời làm việc, suốt ngày * Trong sinh hoạt:
làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu
nước, cứu dân đến việc rất nhỏ,  Bữa cơm: Đạm bạc, tiết kiệm.
trồng cây trong vườn, viết một  Nơi ở: Đơn sơ, chan hòa với
bức thư cho một đồng chí, nói thiên nhiên.
chuyện với các cháu miền Nam, đi
thăm nhà tập thể của công nhân, *Trong cách làm việc và quan
từ nơi làm việc đến phòng ngủ, hệ với mọi người:
nhà ăn…Trong đời sống của - Tỉ mỉ, tận tâm, tận lực.
mình, việc gì Bác tự làm được thì - Gẫn gũi, thân mật, yêu thương.
không cần người giúp, cho nên
bên cạnh Bác người giúp việc và
phục vụ có thể đếm trên đầu ngón
tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí
đó những cái tên mà gộp lại là ý
chí chiến đấu và chiến thắng:
Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất,
Định, Thắng, Lợi!
... Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi
người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm
chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột
cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp
xếp tươm tất. Ở VIỆC LÀM NHỎ ĐÓ, CHÚNG TA CÀNG THẤY BÁC QUÝ TRỌNG BIẾT
ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết
bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người
quả sản xuất con và kính như thế nào
phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc
người
tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió
và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như
một đời
vậy thanh bạch và tao nhã biết bao! Bác suốt đời làm việc, suốt ngày
tao biết
làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng
cây trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các
cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc
đến phòng ngủ, nhà ăn…Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm
được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc
và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí
đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường,
Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!
Bữa cơm tại Chiến khu Việt Bắc năm 1951
Bác Hồ bên bàn làm việc
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Việt Bắc (1960)
Bác tham gia lao động sản xuất
“...Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác
Bởi vì người
sống khắc khổ theo lối nhà tu
hành, thanh tao theo kiểu nhà sống sôi nổi,
hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống phong phú đời
đời sống giản dị thanh bạch như sống và cuộc
vậy, bởi vì người sống sôi nổi, Sự đấu tranh gian
phong phú đời sống và cuộc đấu giản khổ và ác liệt
tranh gian khổ của quần chúng dị của nhân dân.
nhân dân. Đời sống vật chất giản của
dị càng hoà hợp với đời sống Bác
tâm hồn phong phú, với những
tư tưởng, tình cảm, những giá trị Đó thực sự là
tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời đời sống văn
sống thực sự văn minh mà Bác minh mà Bác
Hồ nêu gương sáng trong thế Hồ nêu gương
giới ngày nay.” sáng.
[...] Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người,
trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và
bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ
được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của
nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý
hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam
là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không
bao giờ thay đổi”… Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc
thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang
chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh
hùng cách mạng.
GHI NHỚ


Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản
dị trong đời sống,trong quan hệ mọi người,
trong lời nói và bài viết. ở Bác, sự giản dị hoà
hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư
tưởng và tình cảm cao đẹp. Bài văn vừa có
những chứng cứ cụ thể và nhận xét sâu sắc,
vừa thấm đượm tình cảm chân thành.
Bài tập :
Cho các từ sau: cụ thể, sâu sắc, tiêu biểu, chặt chẽ, chân
thành, chân thực. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ
1. Cấu trúc văn bản:

trống trong đoạn văn sau để được một đoạn văn nhận xét hoàn
chỉnh về văn bản: “ Đức tính giản dị của Bác Hồ”.

Bằng cách lập luận chặt .... với những dẫn chứng cụ thể ,
... 1 chẽ ...2...
chân thực, tiêu biểuvới lời bình luận sâu5... và tình cảm chân thành
... 3.... ...4... ... sắc ... 6 ...
, bài viết “ Đức tính giản dị của Bác Hồ” đã khiến cho người
đọc, người nghe thấm thía về một nét phẩm chất cao đẹp của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:


1. Nắm chắc nội dung và nghệ
thuật của văn bản.
2. Sưu tầm những bài thơ, câu
chuyện viết về đời sống giản
dị của Bác.
3. Làm bài tập 2/56 sgk.
4. Chuẩn bị bài: ý nghĩa văn
chương.
Nhà sàn , nơi Bác ở

Top Download Ngữ Văn - Tiếng Việt

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản