Một số bài tập về hỗn hợp được chia thành các thành phần không đều

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
181
lượt xem
45
download

Một số bài tập về hỗn hợp được chia thành các thành phần không đều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Một số bài tập về hỗn hợp được chia thành các thành phần không đều " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số bài tập về hỗn hợp được chia thành các thành phần không đều

  1. Mét sè bµi to¸n vÒ hçn hîp §−îc chia thµnh C¸c phÇn kh«ng ®Òu nhau B i 1: Cã mét hçn hîp gåm C2H2, C3H6 v C2H6. §èt ch¸y ho n to n 24,8 gam hçn hîp trªn thu ®−îc 28,8 gam n−íc. MÆt kh¸c 0,5 mol hçn hîp trªn t¸c dông võa ®ñ víi 500 gam dung dÞch n−íc Br2 20%. H y x¸c ®Þnh th nh phÇn % thÓ tÝch mçi khÝ trong hçn hîp B i 2: Ho tan ho n to n 20 gam mét hçn hîp A gåm MgO, CuO v Fe2O3 ph¶i dïng võa hÕt 350ml dung dÞch HCl 2M. MÆt kh¸c nÕu lÊy 0,4 mol hçn hîp A ®èt nãng trong èng sø (kh«ng cã kh«ng khÝ) råi thæi mét luång H2 d− ®i qua ®Ó ph¶n øng x¶y ra ho n to n th× thu ®−îc m gam chÊt r¾n v 7,2 gam n−íc. a) TÝnh % theo khèi l−îng c¸c chÊt trong A. b) TÝnh m. B i 3: Cho hçn hîp A cã khèi l−îng m gam gåm bét Al v s¾t oxit FexOy. TiÕn h nh ph¶n øng nhiÖt nh«m hçn hîp A trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, ®−îc hçn hîp B. NghiÒn nhá, trén ®Òu hçn hîp B råi chia th nh 2 phÇn. PhÇn 1 cã khèi l−îng 14,49 gam ®−îc hßa tan hÕt trong dung dÞch HNO3 ®un nãng, ®−îc dung dÞch C v 3,696 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Cho phÇn 2 t¸c dông víi l−îng d− dung dÞch NaOH ®un nãng thÊy gi¶i phãng 0,336 lÝt khÝ H2 (®ktc) v cßn l¹i 2,52 gam chÊt r¾n. C¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra ho n to n. a) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. b) X¸c ®Þnh c«ng thøc s¾t oxit v tÝnh m. (§TTS v o §¹i häc - Cao ®¼ng - khèi B n¨m 2002) B i 4: Trén ®Òu 83 gam hçn hîp bét X gåm Al, Fe2O3 v CuO råi ®un nãng mét thêi gian ®Ó tiÕn h nh ph¶n øng nhiÖt nh«m (gi¶ sö chØ x¶y ra ph¶n øng khö oxit th nh kim lo¹i). Chia hçn hîp sau ph¶n øng l m 2 phÇn cã khèi l−îng trªnh lÖch nhau 66,4 gam. LÊy phÇn cã khèi l−îng lín ®em hßa tan b»ng dung dÞch H2SO4 d−, thu ®−îc 23,3856 lÝt H2 (®ktc), dung dÞch Y v chÊt r¾n. Dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 200ml dung dÞch KMnO4 0,18M (biÕt trong m«i tr−êng axit Mn+7 bÞ khö th nh Mn+2). Hßa tan phÇn cã khèi l−îng nhá b»ng dung dÞch NaOH d− thÊy cßn l¹i 4,736 gam chÊt r¾n kh«ng tan. a) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. b) BiÕt trong hçn hîp X sè mol CuO b»ng 1,5 lÇn sè mol Fe2O3. H y tÝnh % khèi l−îng mçi oxit kim lo¹i bÞ khö. B i 5: Hçn hîp A gåm Al, Fe v Mg. Cho 15,5 gam hçn hîp A v o 1 lÝt dung dÞch HNO3 2M. Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch B v 8,96 lÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc). MÆt kh¸c cho 0,05 mol A v o 500ml dung dÞch H2SO4 0,5M thu ®−îc dung dÞch C. Cho dung dÞch C t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− thu ®−îc kÕt tña. LÊy kÕt tña ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc 2 gam chÊt r¾n. a) TÝnh th nh phÇn % khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A. b) TÝnh nång ®é cña c¸c ion trong dung dÞch C (Coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ).
Đồng bộ tài khoản