Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

Chia sẻ: hoangvanluat

Chức năng sinh lí của cơ và hệ thần kinh bị suy giảm, lợn nái gầy yếu suy nhược toàn thân...

Nội dung Text: Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

 

  1. Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn mÑ vµ lîn con I. B¹i liÖt Nguyªn nh©n ! Chøc n¨ng sinh lý cña c¬ vµ hÖ thÇn kinh bÞ suy gi¶m. ! Lîn n¸i gÇy yÕu, suy nh−îc toµn th©n. ! Viªm khíp, phï, thÇn kinh bÞ chÌn Ðp khi mang thai, bÖnh ë cét sèng khi thiÕu vËn ®éng. ! KhÈu phÇn ¨n thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng, ®Æc biÖt lµ kho¸ng vµ vitamin D. ! ThiÕu kho¸ng chÊt (th−êng ®èi víi lîn n¸i løa 2-3) do võa ph¶i hoµn thiÖn bé x−¬ng, võa ph¶i nu«i bµo thai TriÖu chøng ! BÖnh ph¸t sinh ®ét ngét. Lóc ®Çu ®i l¹i dÌ dÆt, khã kh¨n, hay n»m, Ýt ®øng lªn, khi ®øng lªn khã kh¨n. Lîn sî vËn ®éng, ®a sè liÖt hai ch©n sau, th−êng ë t− thÕ "chã ngåi”. ! Lîn vÉn ¨n uèng, tiªu ho¸ b×nh th−êng. Phßng trÞ ! Ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt, ®¶m b¶o khÈu phÇn thøc ¨n hµng ngµy, vËn ®éng cho lîn an toµn. ! Khi lîn bÖnh: ®Æt ®Öm lãt chuång cho lîn; lËt trë m×nh cho lîn 3 - 4h/lÇn/ngµy ®Ó tr¸nh tô m¸u, loÐt da, nhiÔm trïng; dïng c¸ng, vâng cho lîn ®øng 1h - 2h/ngµy. ! Bæ sung vitamin vµ kho¸ng cho khÈu phÇn thøc ¨n (cñ qu¶ t−¬i, bét x−¬ng, bét thÞt, bét c¸, dÇu c¸, cua, èc, vá sß...). ! Dïng Canxi clorua, Policanxi, Gluconat canxi, Formycol tiªm d−íi da, b¾p thÞt hoÆc tÜnh m¹ch (theo chØ ®Þnh) ! Dïng c¸c lo¹i thuèc kÝch thÝch t¨ng tr−¬ng lùc c¬: Strychnine, xoa bãp b»ng dÇu nãng, metyl - xalycilat, dÇu long n·o. ! Khi nghi viªm khíp cã thÓ dïng kh¸ng sinh Penicilin hoÆc Hy®rocortiron liÒu cao. II. HiÖn t−îng sÈy thai Nguyªn nh©n Phßng vµ trÞ bÖnh ! Do thiÕu vitamin, c¶m l¹nh. ! Do t¸c ®éng c¬ häc : vËn ®éng sai, bÞ ®¸nh ®uæi th« ! Phßng bÖnh: - b¹o... Chó ý ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt (khÈu ! Do m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm (Bruxenla). phÇn ¨n lu«n ®ñ sinh tè vµ kho¸ng), ®Æc ! Do qu¸i thai, bÖnh ë nhau thai, viªm tö cung, vÞ trÝ biÖt khi lîn chöa kú cuèi. thai kh«ng b×nh th−êng, bÖnh ë buång trøng.. - Cho lîn vËn ®éng ®óng kü thuËt, kh«ng ®¸nh ®uæi th« b¹o. TriÖu chøng - NÕu nghi sÈy thai, dïng thuèc an thÇn, an ! SÈy thai sím (giai ®o¹n ®Çu): kh«ng thÊy cã triÖu thai cã thÓ phßng ngõa hiÖu qu¶. chøng g×, tù nhiªn thai vµ nhau thai bÞ ®Èy ra ngoµi. " §Ò phßng sÈy thai truyÒn nhiÔm l©y sang ! Khi gÇn sÈy thai lîn sèt nhÑ, kÐm ¨n, con vËt kh«ng yªn tÜnh, xuÊt hiÖn c¸c c¬n co rÆn, cæ tö cung më ng−êi. ch¶y niªm dÞch, cã nh÷ng côc m¸u ®«ng vãn ch¶y ra ! §iÒu trÞ: tõ ©m ®¹o, sau ®ã thai chÕt. Thêi kú ®Çu, thai, nhau - §Ó lîn yªn tÜnh, gi÷ Êm phÇn bông. thai ®−îc l−u l¹i vµ hÊp thô; thêi kú cuèi, thai vµ nhau - V« trïng ®Ó xö lý thai ra. thai bÞ ®Èy ra ngoµi. - ! Sau sÈy thai, lîn dÔ bÞ viªm tö cung. Thôt röa, dïng thuèc an thÇn cho lîn. 1 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
  2. III. HiÖn t−îng ®Î khã ë lîn Nguyªn nh©n ! Do khung chËu lîn mÑ hÑp, lîn rÆn yÕu. TriÖu chøng ! Cæ tö cung kh«ng më hÕt. ! Vì èi sím, ®−êng ®Î qu¸ kh«. ! Sau 6 - 12h kh«ng ®Î ®−îc, xuÊt hiÖn ! Do hÑp ©m ®¹o. nh÷ng c¬n ®au. Mçi lÇn rÆn lîn l¹i quay ! T− thÕ, chiÒu h−íng cña thai kh«ng b×nh vÒ phÝa bông ch©n cµo bíi, bån chån, ®¸i th−êng (thai ngang, diÖn l−ng, diÖn bông) r¾t. Lîn cong l−ng ®Ó rÆn, sau rÆn th−a ! Thai dÞ d¹ng, qu¸i thai. dÇn. Lîn mÖt mái, th©n nhiÖt h¹. C¸ch can thiÖp ! X¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Î khã ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p can thiÖp thÝch hîp. - Do kh« ®−êng ®Î: dïng Vaseline, n−íc xµ phßng Êm ®Æc b«i tr¬n ©m ®¹o. - Do cæ tö cung ch−a më: dïng tay s¸t trïng - chôm 5 ngãn tay cho vµo cæ tö cung nhÑ nhµng më cæ tö cung theo nhÞp co bãp. Còng cã thÓ dïng Oxytoxine tiªm b¾p hoÆc tiªm d−íi da. - Do hÑp ©m m«n: gi¶i phÉu më réng ©m m«n l«i thai ra. - Do rÆn ®Î yÕu: tiªm B1, C, Cafein trî søc, ®ång thêi tiªm 0xytoxine, Stychmine kÝch thÝch co bãp. - Do vÞ trÝ, t− thÕ thai sai: dïng tay ®Èy thai vµo trong, xoay thai ®óng t− thÕ, tõ tõ l«i thai ra theo nhÞp rÆn. Chó ý: Nªn b¸o thó y viªn ®Ó x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®Î khã nh»m can thiÖp ®óng vµ kÞp thêi ! §Ò phßng ®Î khã: trong thêi kú mang thai, nhÊt lµ thêi kú cuèi, chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc thÝch hîp, ®¶m b¶o khÈu phÇn ®ñ dinh d−ìng. IV. Viªm tö cung Nguyªn nh©n ! Thao t¸c ®ì ®Î kh«ng ®óng kü thuËt. TriÖu chøng ! Viªm nhiÔm do c¸c chÊt thèi r÷a khi thai chÕt l−u, sãt nhau trong tö cung. ! Trong tö cung bµi tiÕt ra dÞch s¸nh ! NhiÔm khuÈn khi phèi gièng. ®Æc mµu vµng nh¹t, xung quanh mÈy ! Do søc ®Ò kh¸ng cña n¸i kÐm, dinh r¸c bÈn, th©n nhiÖt h¬i cao. d−ìng kÐm. ! Lîn ¨n uèng kÐm hoÆc bá ¨n. §iÒu trÞ ! Thôt röa tö cung b»ng dung dÞch thuèc tÝm 0,1% hoÆc Rivanal 1/5000(500ml). Tiªm Oxytoxine. ! Viªm nÆng ph¶i thôt kh¸ng sinh Penicilin. NÕu sèt cao ph¶i tiªm kh¸ng sinh tiªm vµ kh¸ng sinh thôt röa liÒu cao cïng víi thuèc trî søc (B1, C, Cafein). ! Chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc vÖ sinh thËt tèt. 2 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
  3. V. BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng ! §Æc ®iÓm bÖnh - Lîn con sau khi ®Î ra ®Õn 21 ngµy tuæi th−êng hay m¾c bÖnh tiªu ch¶y ph©n tr¾ng, vµng. - BÖnh g©y tiªu ch¶y, mÊt n−íc, tû lÖ chÕt cao. ! Nguyªn nh©n Do vi khuÈn £-c«-li (Ecoli) cã s½n trong ®−êng ruét (nhÊt lµ ruét giµ) g©y nªn. ! Thêi ®iÓm hay m¾c bÖnh Sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TuÇn Sau khi sinh Cai s÷a Ghi chó : Sù t¸c ®éng cña E.coli g©y tiªu ch¶y ph©n tr¾ng ! §iÒu kiÖn: ( Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau dÉn ®Õn lîn con m¾c bÖnh Øa ph©n tr¾ng). - Lîn con ®Î ra bÞ nhiÔm l¹nh. - Thêi tiÕt thay ®æi ®ét ngét - Lîn con chËm ®−îc bó s÷a ®Çu. - Lîn con thiÕu m¸u, thiÕu vitamin A - Chuång tr¹i Èm −ít. - Thøc ¨n cho lîn mÑ thay ®æi ®ét ngét ! TriÖu chøng BÖnh th−êng gÆp ë 2 giai ®o¹n # Giai ®o¹n s¬ sinh - BÖnh x¶y ra cÊp tÝnh - N−íc ch¶y tõ hËu m«n ra, mµu tr¾ng vµng. - Toµn th©n l¹nh nhít, xï l«ng, da nhît nh¹t - Ph©n cã mïi h«i, tanh - Tû lÖ chÕt cao # Giai ®o¹n 21 ngµy tuæi - Møc ®é tiªu ch¶y nhÑ h¬n giai ®o¹n s¬ sinh - Ph©n tr¾ng (láng, sÖt) - Mïi h«i, tanh. ! Phßng bÖnh - VÖ sinh chuång tr−íc khi lîn ®Î, gi÷ kh« nÒn chuång tr−íc khi ®Î 7 ngµy sau khi ®Î 15 ngµy. - Gi÷ Êm cho lîn con b»ng 2 c¸ch: Cã æ r¬m kh« cho lîn n»m hoÆc cã chuång óm lîn con. - Kh«ng thay ®æi thøc ¨n cho lîn mÑ ®ét ngét. - Cho lîn con bó s÷a ®Çu sím. - Tiªm bæ sung s¾t cho lîn con vµo lóc 3 - 10 ngµy tuæi ! Ch÷a bÖnh Kinh nghiÖm cña n«ng d©n dïng c¸c lo¹i l¸ ch¸t gi· nhá läc lÊy n−íc hoµ thªm 1 th×a ®−êng, vµ 1/2 th×a muèi (lo¹i th×a cµ phª) cho lîn uèng. Dïng thuèc t©n d−îc cã b¸n t¹i c¸c quÇy hµng thuèc thó y theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. - Tª-ta-cê-lo-ram – C (Tetrachloram-C) cho lîn con uèng 3 - 5 ngµy - HoÆc Tª-ta-phu-ra (tetrafuzazolidon). - HoÆc Cê-lo-tª-tê-ra-son (Chlotetrasol) tiªm b¾p hay d−íi da víi 1ml cho 1 - 2 kg träng l−îng, ngµy tiªm 2 lÇn, tiªm liªn tôc tõ 3-5 ngµy. - RTD vµ C«-lis-tin. Chó ý: - Khi dïng thuèc kh¸ng sinh nªn phèi hîp víi c¸c lo¹i thuèc bæ nh− vitamin B1, vitamin C, Bi«-l¾c tin. - B¸o thó y viªn ®Ó ch÷a bÖnh kÞp thêi. 3 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản