Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

Chia sẻ: hoangvanluat

Chức năng sinh lí của cơ và hệ thần kinh bị suy giảm, lợn nái gầy yếu suy nhược toàn thân...

Nội dung Text: Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn mÑ vµ lîn con

I. B¹i liÖt

Nguyªn nh©n
! Chøc n¨ng sinh lý cña c¬ vµ hÖ thÇn kinh bÞ suy
gi¶m.
! Lîn n¸i gÇy yÕu, suy nh−îc toµn th©n.
! Viªm khíp, phï, thÇn kinh bÞ chÌn Ðp khi mang
thai, bÖnh ë cét sèng khi thiÕu vËn ®éng.
! KhÈu phÇn ¨n thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng, ®Æc
biÖt lµ kho¸ng vµ vitamin D.
! ThiÕu kho¸ng chÊt (th−êng ®èi víi lîn n¸i løa
2-3) do võa ph¶i hoµn thiÖn bé x−¬ng, võa ph¶i
nu«i bµo thai
TriÖu chøng
! BÖnh ph¸t sinh ®ét ngét. Lóc ®Çu ®i l¹i dÌ dÆt, khã kh¨n, hay n»m, Ýt ®øng lªn, khi ®øng lªn khã kh¨n.
Lîn sî vËn ®éng, ®a sè liÖt hai ch©n sau, th−êng ë t− thÕ "chã ngåi”.
! Lîn vÉn ¨n uèng, tiªu ho¸ b×nh th−êng.
Phßng trÞ
! Ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt, ®¶m b¶o khÈu phÇn thøc ¨n hµng ngµy, vËn ®éng cho lîn an toµn.
! Khi lîn bÖnh: ®Æt ®Öm lãt chuång cho lîn; lËt trë m×nh cho lîn 3 - 4h/lÇn/ngµy ®Ó tr¸nh tô m¸u, loÐt da,
nhiÔm trïng; dïng c¸ng, vâng cho lîn ®øng 1h - 2h/ngµy.
! Bæ sung vitamin vµ kho¸ng cho khÈu phÇn thøc ¨n (cñ qu¶ t−¬i, bét x−¬ng, bét thÞt, bét c¸, dÇu c¸, cua,
èc, vá sß...).
! Dïng Canxi clorua, Policanxi, Gluconat canxi, Formycol tiªm d−íi da, b¾p thÞt hoÆc tÜnh m¹ch (theo chØ
®Þnh)
! Dïng c¸c lo¹i thuèc kÝch thÝch t¨ng tr−¬ng lùc c¬: Strychnine, xoa bãp b»ng dÇu nãng, metyl - xalycilat,
dÇu long n·o.
! Khi nghi viªm khíp cã thÓ dïng kh¸ng sinh Penicilin hoÆc Hy®rocortiron liÒu cao.


II. HiÖn t−îng sÈy thai
Nguyªn nh©n
Phßng vµ trÞ bÖnh
! Do thiÕu vitamin, c¶m l¹nh.
! Do t¸c ®éng c¬ häc : vËn ®éng sai, bÞ ®¸nh ®uæi th« ! Phßng bÖnh:
-
b¹o... Chó ý ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt (khÈu
! Do m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm (Bruxenla). phÇn ¨n lu«n ®ñ sinh tè vµ kho¸ng), ®Æc
! Do qu¸i thai, bÖnh ë nhau thai, viªm tö cung, vÞ trÝ biÖt khi lîn chöa kú cuèi.
thai kh«ng b×nh th−êng, bÖnh ë buång trøng.. - Cho lîn vËn ®éng ®óng kü thuËt, kh«ng
®¸nh ®uæi th« b¹o.
TriÖu chøng
- NÕu nghi sÈy thai, dïng thuèc an thÇn, an
! SÈy thai sím (giai ®o¹n ®Çu): kh«ng thÊy cã triÖu
thai cã thÓ phßng ngõa hiÖu qu¶.
chøng g×, tù nhiªn thai vµ nhau thai bÞ ®Èy ra ngoµi.
" §Ò phßng sÈy thai truyÒn nhiÔm l©y sang
! Khi gÇn sÈy thai lîn sèt nhÑ, kÐm ¨n, con vËt kh«ng
yªn tÜnh, xuÊt hiÖn c¸c c¬n co rÆn, cæ tö cung më ng−êi.
ch¶y niªm dÞch, cã nh÷ng côc m¸u ®«ng vãn ch¶y ra
! §iÒu trÞ:
tõ ©m ®¹o, sau ®ã thai chÕt. Thêi kú ®Çu, thai, nhau
- §Ó lîn yªn tÜnh, gi÷ Êm phÇn bông.
thai ®−îc l−u l¹i vµ hÊp thô; thêi kú cuèi, thai vµ nhau
- V« trïng ®Ó xö lý thai ra.
thai bÞ ®Èy ra ngoµi.
-
! Sau sÈy thai, lîn dÔ bÞ viªm tö cung. Thôt röa, dïng thuèc an thÇn cho lîn.


1
Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
III. HiÖn t−îng ®Î khã ë lîn

Nguyªn nh©n

! Do khung chËu lîn mÑ hÑp, lîn rÆn yÕu. TriÖu chøng
! Cæ tö cung kh«ng më hÕt.
! Vì èi sím, ®−êng ®Î qu¸ kh«. ! Sau 6 - 12h kh«ng ®Î ®−îc, xuÊt hiÖn
! Do hÑp ©m ®¹o. nh÷ng c¬n ®au. Mçi lÇn rÆn lîn l¹i quay
! T− thÕ, chiÒu h−íng cña thai kh«ng b×nh vÒ phÝa bông ch©n cµo bíi, bån chån, ®¸i
th−êng (thai ngang, diÖn l−ng, diÖn bông) r¾t. Lîn cong l−ng ®Ó rÆn, sau rÆn th−a
! Thai dÞ d¹ng, qu¸i thai. dÇn. Lîn mÖt mái, th©n nhiÖt h¹.

C¸ch can thiÖp

! X¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Î khã ®Ó ®Ò ra
biÖn ph¸p can thiÖp thÝch hîp.
- Do kh« ®−êng ®Î: dïng Vaseline,
n−íc xµ phßng Êm ®Æc b«i tr¬n ©m ®¹o.
- Do cæ tö cung ch−a më: dïng tay s¸t
trïng - chôm 5 ngãn tay cho vµo cæ
tö cung nhÑ nhµng më cæ tö cung theo
nhÞp co bãp. Còng cã thÓ dïng Oxytoxine
tiªm b¾p hoÆc tiªm d−íi da.
- Do hÑp ©m m«n: gi¶i phÉu më réng
©m m«n l«i thai ra.
- Do rÆn ®Î yÕu: tiªm B1, C, Cafein
trî søc, ®ång thêi tiªm 0xytoxine,
Stychmine kÝch thÝch co bãp.
- Do vÞ trÝ, t− thÕ thai sai: dïng tay ®Èy
thai vµo trong, xoay thai ®óng t− thÕ,
tõ tõ l«i thai ra theo nhÞp rÆn.
Chó ý: Nªn b¸o thó y viªn ®Ó x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®Î khã nh»m can thiÖp ®óng vµ kÞp thêi
! §Ò phßng ®Î khã: trong thêi kú mang thai, nhÊt lµ thêi kú cuèi, chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc
thÝch hîp, ®¶m b¶o khÈu phÇn ®ñ dinh d−ìng.IV. Viªm tö cung

Nguyªn nh©n

! Thao t¸c ®ì ®Î kh«ng ®óng kü thuËt. TriÖu chøng
! Viªm nhiÔm do c¸c chÊt thèi r÷a khi
thai chÕt l−u, sãt nhau trong tö cung. ! Trong tö cung bµi tiÕt ra dÞch s¸nh
! NhiÔm khuÈn khi phèi gièng. ®Æc mµu vµng nh¹t, xung quanh mÈy
! Do søc ®Ò kh¸ng cña n¸i kÐm, dinh r¸c bÈn, th©n nhiÖt h¬i cao.
d−ìng kÐm. ! Lîn ¨n uèng kÐm hoÆc bá ¨n.

§iÒu trÞ

! Thôt röa tö cung b»ng dung dÞch thuèc tÝm 0,1% hoÆc Rivanal 1/5000(500ml). Tiªm Oxytoxine.
! Viªm nÆng ph¶i thôt kh¸ng sinh Penicilin. NÕu sèt cao ph¶i tiªm kh¸ng sinh tiªm vµ kh¸ng sinh thôt röa
liÒu cao cïng víi thuèc trî søc (B1, C, Cafein).
! Chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc vÖ sinh thËt tèt.2
Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
V. BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng
! §Æc ®iÓm bÖnh
- Lîn con sau khi ®Î ra ®Õn 21 ngµy tuæi th−êng hay m¾c bÖnh tiªu ch¶y ph©n tr¾ng, vµng.
- BÖnh g©y tiªu ch¶y, mÊt n−íc, tû lÖ chÕt cao.
! Nguyªn nh©n
Do vi khuÈn £-c«-li (Ecoli) cã s½n trong ®−êng ruét (nhÊt lµ ruét giµ) g©y nªn.
! Thêi ®iÓm hay m¾c bÖnh
Sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TuÇn
Sau khi sinh Cai s÷a
Ghi chó : Sù t¸c ®éng cña E.coli g©y tiªu ch¶y ph©n tr¾ng

! §iÒu kiÖn: ( Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau dÉn ®Õn lîn con m¾c bÖnh Øa ph©n tr¾ng).
- Lîn con ®Î ra bÞ nhiÔm l¹nh.
- Thêi tiÕt thay ®æi ®ét ngét
- Lîn con chËm ®−îc bó s÷a ®Çu.
- Lîn con thiÕu m¸u, thiÕu vitamin A
- Chuång tr¹i Èm −ít.
- Thøc ¨n cho lîn mÑ thay ®æi ®ét ngét

! TriÖu chøng
BÖnh th−êng gÆp ë 2 giai ®o¹n
# Giai ®o¹n s¬ sinh
- BÖnh x¶y ra cÊp tÝnh
- N−íc ch¶y tõ hËu m«n ra, mµu tr¾ng vµng.
- Toµn th©n l¹nh nhít, xï l«ng, da nhît nh¹t
- Ph©n cã mïi h«i, tanh
- Tû lÖ chÕt cao
# Giai ®o¹n 21 ngµy tuæi
- Møc ®é tiªu ch¶y nhÑ h¬n giai ®o¹n s¬ sinh
- Ph©n tr¾ng (láng, sÖt)
- Mïi h«i, tanh.

! Phßng bÖnh
- VÖ sinh chuång tr−íc khi lîn ®Î, gi÷ kh« nÒn chuång tr−íc khi ®Î 7 ngµy sau khi ®Î 15 ngµy.
- Gi÷ Êm cho lîn con b»ng 2 c¸ch: Cã æ r¬m kh« cho lîn n»m hoÆc cã chuång óm lîn con.
- Kh«ng thay ®æi thøc ¨n cho lîn mÑ ®ét ngét.
- Cho lîn con bó s÷a ®Çu sím.
- Tiªm bæ sung s¾t cho lîn con vµo lóc 3 - 10 ngµy tuæi

! Ch÷a bÖnh
Kinh nghiÖm cña n«ng d©n dïng c¸c lo¹i l¸ ch¸t gi· nhá läc lÊy n−íc hoµ thªm 1 th×a ®−êng, vµ 1/2 th×a
muèi (lo¹i th×a cµ phª) cho lîn uèng.
Dïng thuèc t©n d−îc cã b¸n t¹i c¸c quÇy hµng thuèc thó y theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt.
- Tª-ta-cê-lo-ram – C (Tetrachloram-C) cho lîn con uèng 3 - 5 ngµy
- HoÆc Tª-ta-phu-ra (tetrafuzazolidon).
- HoÆc Cê-lo-tª-tê-ra-son (Chlotetrasol) tiªm b¾p hay d−íi da víi 1ml cho 1 - 2 kg träng l−îng, ngµy
tiªm 2 lÇn, tiªm liªn tôc tõ 3-5 ngµy.
- RTD vµ C«-lis-tin.
Chó ý:
- Khi dïng thuèc kh¸ng sinh nªn phèi hîp víi c¸c lo¹i thuèc bæ nh− vitamin B1, vitamin C, Bi«-l¾c tin.
- B¸o thó y viªn ®Ó ch÷a bÖnh kÞp thêi.


3
Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản