Một số biện pháp chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non

Chia sẻ: Mi Hong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
210
lượt xem
26
download

Một số biện pháp chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non

  1. 60 PHẦN MỞ ĐẦU. I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao. Đối với loại bệnh này tuy không phải bệnh vô phương cứu chữa nhưng cũng không thể xem nhẹ vì trẻ bị suy dinh dưõng nặng nguyên nhân diễn biến rất phức tạp. Khi trẻ bị suy dinh dưõng và kéo theo các bệnh liên quan khác và kéo theo sự sa sút về kinh tế gia đình và kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ đang là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và bức xúc hiện nay. Không chỉ có một cá nhân một trường học quan tâm còn là một vấn đề quan trọng cần thiết của vấn đề sức khoẻ cho trẻ nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non ” nhằm tìm ra giải pháp tốt phù hợp với điều kiện địa phương để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Sớm phát hiện và phục hồi sức khoẻ cho trẻ bị suy dinh dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Tuyên truyền những kiến thức những kinh nghiệm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo khoa học tới từng giáo viên và phụ huynh học sinh một cách tổng hợp và dễ hiểu nhất góp phần cùng với cả nước hạ tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng xuống 2 – 3 %/ một năm. 1
  2. III - §èi t­îng nghiªn cøu: §èi t­îng lµ trÎ em mÇm non ®ang häc tËp tai tr­êng mÇmm non ViÖt TiÕn Sè 1, víi tæng sè trÎ lµ 245 ch¸u, trong ®ã: MÉu gi¸o 5- 6 tuæi lµ 74 ch¸u MÉu gi¸o 4- 5 tuæi lµ 54 ch¸u MÉu gi¸o 3- 4 tuæi lµ 47 ch¸u Nhãm trÎ tËp thÓ lµ 28 ch¸u. Nhãm trÎ gia ®×nh lµ 42 ch¸u. TiÕn hµnh lùa chän ®Ò tµi tõ th¸ng 9 n¨m 2008 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2009. IV- NhiÖm vô nghiªn cøu: T×m hiÓu thùc tr¹ng vÊn ®Ò ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ ë mÇm non. ChØ ®¹o gi¸o viªn t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y bÖnh suy dinh d­ìng trªn tõng ®èi t­îng trÎ. TËp hîp c¸c nguyªn nh©n t×m ra ph­¬ng gi¶i ph¸p phï hîp triÓn khai tíi tõng gi¸o viªn. Theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ theo tõng quý vµ rót ra kinh nghiÖm. V- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: * Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Tµi liÖu s¸ch b¸o, tËp san, cã néi dung h­íng dÉn c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng phßng chèng bÖnh suy dinh d­ìng cho trÎ em. * Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra: §iÒu tra sè trÎ khoÎ m¹nh, sè trÎ cã nguy c¬ bÞ suy dinh d­âng, sè trÎ bÞ suy dinh d­ìng ë c¸c líp. * Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn: Pháng vÊn c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng c¸ch thùc hiÖn c¸c chÕ ®é sinh ho¹t cña tÎ ë tõng nhãm líp, tõng gia ®×nh. * Ph­¬ng ph¸p thèng kª: Tæng hîp kÕt qu¶ theo dâi kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú vµ theo dâi trªn biÓu ®å t¨ng tr­ëng. * Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn: Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh liªn quan ®Ó tuyªn truyÒn c¸ch phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ. 2
  3. PhÇn néi dung I- C¬ së lý luËn: C¸c nhµ khoa häc nghiªn cøu vµ cho biÕt trÎ em ë løa tuæi mÇm non nhu cÇu vÒ dinh d­âng vµ nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng cña trÎ lµ rÊt cao. H¬n thÕ n÷a c¬ thÓ trÎ lµ c¬ thÓ ®ang ph¸t triÓn, tÝnh theo c©n nÆng ë trÎ nhá c©n tõ 100 – 120 Kcal c©n nÆng / ngµy. Nh­ng ë ng­êi lín chØ cÇn 100 Kcal c©n nÆng/ ngµy. Nhu cÇu vÒ dinh d­âng cho trÎ ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chÊt vµ c©n ®èi phèi hîp, hîp lý ®ñ 4 nhãm thùc phÈm trong mçi b÷a 6 nhãm thùc phÈm trong mét ngµy. Nhu cÇu ngñ, nhu cÇu ho¹t ®éng cña trÎ còng rÊt cao, trÎ th­êng hiÕu ®éng thÝch ch¹y nh¶y. §Æc biÖt ho¹t ®éng vui ch¬i ®ãng vai trß rÊt cao, nã lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ mÇm non. NÕu nh­ trÎ ®­îc ng­êi lín ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt ngay tõ ®Çu, ngay tõ khi rÊt nhá th× khi trÎ míi ®­îc vµo tr­êng mÇm non th× trÎ lu«n ®­îc khoÎ m¹nh th«ng minh, hån nhiªn, Ýt èm ®au. T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh còng lµ tiÒn ®Ò tèt cho trÎ b­íc vµo ng­ìng cöa cña tr­ßng tiÓu häc. ViÖc phßng chèng suy dinh d­âng cho trÎ mÇm non lµ th­êng xuyªn vµ liªn tôc ®· ch¶i qua nhiÒu n¨m, nhiÒu ng­êi thùc hiÖn. ThÕ nh­ng ë mçi ®Þa ph­¬ng th× viÖc phßng chèng suy dinh d­ìng cho c¸c ch¸u cã sù kh¸c nhau. §èi víi tr­êng mÇm non ViÖt TiÕn Sè 1 chØ ®¹o phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ lu«n ®­îc x¸c ®Þnh vµ xóc tiÕn ngay tõ ®Çu nh÷ng n¨m häc, nh­ng tuy nhiªn ®Õn n¨m 2008 – 2009 th× kÕt qu¶ vÉn ch­a ®­îc nh­ kÕ ho¹ch ®Çu n¨m. V× vËy lµ ng­êi c¸n bé qu¶n lý tr­êng mÇm non th× viÖc chØ ®¹o phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ lµ nhiÖm vô nãng báng, kh«ng chØ riªng c¸n bé qu¶n lý mµ cßn lµ nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng cña gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp ch¨m sãc nu«i d­âng vµ gi¸o dôc trÎ. II- Thùc tr¹ng: MÊy n¨m gÇn ®©y chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh giao cho Uû ban ch¨m sãc bµ mÑ trÎ em ( Nay lµ Uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em ) phèi hîp víi Bé y tÕ, c¸c ban ngµnh liªn quan ®Ó triÓn khai ch­¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng suy dinh d­ìng, thùc hiÖn môc tiªu ch­¬ng tr×nh3nªu cao khÈu hiÖu “V× søc khoÎ trÎ
  4. em”. Riªng bËc häc mÇm non nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc nªn viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng chuyªn ®Ò vÖ sinh dinh d­ìng an toµn thùc phÈm cho trÎ c¶ ë thµnh phè lÉn n«ng th«n ®· cã nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ søc khoÎ trÎ em nh­ ®¸nh gi¸ khÈu hiÖu phÇn ¨n cho trÎ t¹i c¸c c¬ së mÇm non. ViÖc chØ ®¹o phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ trong tr­êng mÇm non ®· tæ chøc cho 60% trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng 100% trÎ ¨n phô møc ¨n b¸n tró lµ 4500® / 1 ngµy/ 1 trÎ, møc ¨n phô lµ 700® / 1 b÷a/ 1 trÎ. 1- ThuËn lîi: §­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña phßng gi¸o dôc - §µo t¹o ViÖt Yªn, ®­îc cung cÊp trang bÞ nhiÒu tµi liÖu h­ìng dÉn thùc hiÖn ch¨m sãc nu«i d­ìng phßng chèng suy dinh d­ìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho trÎ. Nhµ tr­êng cã ®éi ngò gi¸o viªn chuÈn vÒ tr×nh ®é, cã nghiÖp vô ch¨m sãc vµ nu«i d­ìng trÎ t­¬ng ®èi tèt, cã n¨ng lùc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c. §Þa ph­¬ng cã hÖ thèng loa ®µi truyÒn thanh tèt, phô huynh häc sinh cïng nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng thèng nhÊt mua s¾m ®å dung, tu söa c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. 2- Khã kh¨n: Thùc tÕ tr­êng mÇm non ViÖt TiÕn Sè 1, ®©y lµ mét tr­êng n»m c¸ch xa trung t©m huyÖn ng­êi d©n chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng nghiÖp lµ chÝnh, mét sè Ýt lµm nghÒ bu«n b¸n lÎ. Do vËy ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n, do lµm ¨n vÊt v¶ nªn hä Ýt cã ®iÒu kiÖn quan t©m ch¨m sãc chu ®¸o ®Õn con c¸i, t×nh tr¹ng trÎ em bÞ “No dån ®ãi gãp ” th­êng xuyªn x¶y ra b÷a ¨n chÕ ®é ¨n phô thuéc vµo thu nhËp cña cha mÑ. Mét sè gia ®×nh kh¸ gi¶ h¬n l¹i qu¸ c­ng chiÒu con c¸i, cho ¨n uèng tuú thÝch kh«ng khoa häc nªn trÎ sinh ra biÕng ¨n, do chÕ ®é ¨n ch­a hîp lý, chÕ ®é sinh ho¹t thÊt th­êng nªn trÎ th­êng mÖt mái nhiÒu trÎ suy dinh d­ìng cã trÎ suy dinh d­âng ë møc ®é nguy hiÓm ( Kªnh C ). C¬ së vËt chÊt cña tr­êng cßn qu¸ khã kh¨n, nh×n vµo c¬ së vËt chÊt cña 4 nhµ tr­êng khã cã thÓ t¹o niÒm tin ban ®Çu cho nh©n d©n. ChÝnh v× vËy mµ tØ lÖ
  5. 5
  6. Khi gi¸o viªn ®· thu thËp th«ng tin vÒ c¸c nguyªn nh©n cña trÎ bÞ suy dinh d­ìng t«i tËp hîp c¸c nguyªn nh©n vµ ®Ò ra biÖn ph¸p ch¨m sãc cô thÓ cho tõng nhãm nguyªn nh©n ®ã. T«i lËp b¶ng tæng hîp c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn trÎ suy dinh d­ìng. TT Nguyªn nh©n Tæng sè trÎ bÞ Tªn líp cã sè trÎ SDD cô thÓ 1 Do cung cÊp thiÕu chÊt dinh d­ìng, Líp 5 tuæi khu A do ch­a c©n ®èi khÈu phÇn ¨n. = ....... ch¸u.......... 2 Do hÊp thô kÐm v× trÎ m¾c bÖnh nhiÔm khuÈn 3 Do trÎ bÞ ®Î non 3- ChØ ®¹o c¸ch ch¨m sãc trÎ theo tõng nhãm nguyªn nh©n: * Víi nhãm cung cÊp thiÕu chÊt dinh d­ìng, do ch­a c©n ®èi khÈu phÇn ¨n. T«i trùc tiÕp cung cÊp cho gi¸o viªn kiÕn thøc ch¨m sãc trÎ ®èi t­îng nµy. CÇn ®¶m b¶o c¸c chÊt dinh d­ìng c©n ®èi hîp lý trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ. §¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ n¨ng l­îng trong ®ã tØ lÖ Protein chiÕm 12% ®Õn 14%, tØ lÖ Lipit chiÕm 18% ®Õn 22%, tÞ lÖ Gluxit chiÕm 61% ®Õn 70%. CÇn ®¶m b¶o chÊt ®¹m trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ tõ nguån gèc thùc phÈm. * Víi trÎ suy dinh d­ìng do bÞ ®Î non: CÇn ch¨m sãc nu«i d­ìng tØ mØ h¬n ë líp cung nh­ ë nhµ gi¸o viªn vµ phô huynh bµn vµ ®­a ra thèng nhÊt c¸ch ch¨m sãc trÎ theo mét chÕ ®é nhÊt ®Þnh. Thêi gian ngñ cho trÎ nhiÒu h¬n, ¨n ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng vµ chÕ biÕn ¨n phï hîp víi kh¶ n¨ng hÊp thu cña trÎ cÇn chó ý bæ sung hoa qu¶ chÝn vµ s÷a cho trÎ em hµng ngµy. TrÎ cÇn ®­îc sèng trong m«i tr­êng s¹ch sÏ, Êm vÒ mïa ®«ng, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ. Trong suèt qu¸ tr×nh gi¸o viªn thùc hiÖn ch¨m sãc nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc trÎ. T«i th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c biÖn ph¸p trªn, nh»m phßng bÖnh suy dinh d­âng vµ phôc håi trÎ bÞ suy dinh d­ìng. §Õn ngµy 5/ 12 / 2209 t«i chØ ®¹o gi¸o viªn c©n ®o trÎ quý 2 cho trÎ, tæng 6 hîp ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:
  7. Tæng sè trÎ ®­îc theo dâi trªn biÓu ®å quý 2 lµ: 245 ch¸u, Trong ®ã: Kªnh A = 215 ch¸u = 87,8%. Kªnh B = 29 ch¸u = 11,8%. Kªnh C = 1 ch¸u = 0,4%. Nh­ vËy 3 th¸ng chØ ®¹o c¸ch phßng chèng suy dinh d­ìng kÕt qu¶ cho trÎ thu ®­îc ®·cã tiÕn triÓn kh«ng cã trÎ suy dinh d­ìng thªm, tØ lÖ trÎ em bÞ suy dinh d­âng gi¶m xuèng 2,1% so víi kÕt qu¶ c©n ®o ®Çu n¨m. MÆc dï ®· ®¹t kÕt qu¶ nh­ vËy, song t«i vÉn ch­a b»ng lßng víi kÕt qu¶ ®ã, vÉn cßn trÎ bÞ suy dinh d­ìng. TrÎ bÞ suy dinh d­ìng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn thÓ lùc, trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m cña trÎ. Do ®ã t«i tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p míi nh»m tiÕp tôc phßng chèng suy dinh d­ìng vµ phôc håi søc khoÎ cho trÎ bÞ suy dinh d­ìng cßn l¹i. TiÕp tôc chØ ®¹o c¸c líp cã trÎ bÞ suy dinh d­ìng tæ chøc häp phô huynh nhµ tr­êng trùc tiÕp göi giÊy mêi vÒ tËn gia ®×nh trÎ, mêi phô huynh ®Õn tr­êng häp vµ bµn vÒ biÖn ph¸p phôc håi søc khoÎ cho trÎ bÞ suy dinh d­ìng. VËn ®éng phô huynh cho trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng. Víi møc ¨n t¨ng h¬n so víi trÎ b×nh th­êng 5000 ®/ 1 xuÊt ¨n chÝnh. Tuyªn truyÒn t¸c h¹i cña bÖnh suy dinh d­ìng ®èi víi trÎ, h­íng dÉn phô huynh c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ theo nhu cÇu ®é tuæi mét c¸ch cô thÓ cho trÎ ¨n hçn hîp nhiÒu lo¹i thùc phÈm, thay ®æi thøc ¨n theo thùc ®¬n. T¨ng c­êng chó ý vÖ sinh m«i tr­êng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. ChØ ®¹o c¸c líp tiÕp tôc vËn ®éng trÎ ¨n b¸n tró x©y dùng thùc ®¬n theo mïa c¸c líp cã ®Çy ®ñ n­íc uèng chÝn , kiÓm tra th­êng xuyªn. ChØ ®¹o tæ chøc c¸c cuéc thi: “ VÖ sinh an toµn thùc phÈm ”, “ B÷a ¨n dinh d­ìng ”. Th«ng qua n«i dung cuéc thi tuyªn truyÒn s©u réng tíi phô huynh häc sinh vµ céng ®ång vÒ vÊn ®Ò dinh d­ìng vµ søc khoÎ trÎ em. KÕt hîp víi tr¹m y tÕ kh¸m søc khoÎ lÇn 2, tÈy run vµ c©n ®o quý 3 cho trÎ vµo ngµy 5/ 3/ 2009, kÕt qu¶ thu ®­îc: Tæng sè trÎ lµ: 245 ch¸u, Trong ®ã: Kªnh A = 223 ch¸u = 91, %. 7 Kªnh B = 22 ch¸u = 9 %. Kªnh C = 1 ch¸u = 0,4%.
  8. Nh­ vËy trong 3 th¸ng tiÕp theo, thùc hiÖn ®Ò tµi kÕt qu¶ thu ®­îc cho thÊy tû lÖ suy dinh d­ìng gi¶m cßn 8,6%. T«i tiÕp tôc chØ ®¹o vµ rµ so¸t viÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m häc, ®Õn nay tØ lÖ suy dinh d­âng gi¶m xuèng 8,6 % ®Æc biÖt kh«ng cã trÎ suy dinh d­ìng n¨ng (Kªnh C). 4- KÕt qu¶ nghiªn cøu: Kªnh A Kªnh B Kªnh C TT Ngµy c©n Tæng sè trÎ T. Sè % T. Sè % T. Sè % 1 05/ 9/ 07 245 210 85,7 32 13,1 3 1,2 2 05/ 12/ 07 245 215 87,8 29 11,8 1 0,4 3 05/ 3/ 08 245 223 91 22 9 IV- KÕt luËn: Phßng chèng suy dinh d­ìng chÝnh lµ gióp trÎ lu«n cã thÓ lùc khoÎ m¹nh cã høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. TrÎ khoÎ m¹nh Ýt èm ®au lµ niÒm h¹nh phóc cña gia ®×nh. Ng­îc l¹i nÕu kh«ng lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng suy dinh d­ìng th× sÏ lµm tæn th­¬ng vÒ mÆt thÓ lùc còng nh­ tinh thÇn cña trÎ chÝnh v× vËy ngoµi viÖc gi¸o dôc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cho trÎ th× ng­êi lín ph¶i ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ theo khoa häc ®Ó trÎ kh«ng bÞ suy dinh d­ìng. NhiÖm vô phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ kh«ng ph¶i chØ lµ nhiÖm vô cña riªng gia ®×nh hay nhµ tr­êng mµ lµ tr¸ch nhiÖm chung cña toµn bé x· héi. MÆt kh¸c c«ng t¸c chØ ®¹o phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ mÇm non cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc. KÕt qu¶ qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi thu ®­îc nh­ mong muèn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nç lùc nghiªn cøu cña toµn bé c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cña nhµ tr­êng trong suèt n¨m häc 2008 – 2009. V- Bµi häc kinh nghiÖm: Qua mét n¨m nghiªn cø­ vµ thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· rót ra cho b¶n th©n mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØ ®¹o phßng chèng suy dinh d­ìng trong tr­êng mÇm non nh­ sau: 8
  9. + Lùa chän vµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ theo khoa häc th«ng qua viÖc tæ chøc buæi tËp huÊn chuyªn ®Ò cho gi¸o viªn vµ phô huynh häc sinh. + ChØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh häat cho trÎ vµ thùc hiÖn c©n ®o theo dâi søc khoÎ trÎ trªn biÓu ®å t¨ng tr­ëng mét c¸ch chÝnh x¸c. + T×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn trÎ bÞ suy dinh d­ìng tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ch¨m sãc nu«i d­ìng sao cho phï hîp nh»m ng¨n chÆn ®óng lóc vµ kÞp thêi nguy c¬ suy dinh d­ìng cña trÎ. + ChØ ®¹o gi¸o viªn ( C« nu«i ) chÕ biÕn thùc phÈm theo thùc ®¬n ®óng khÈu phÇn ¨n ®¶m b¶o ®ñ dinh d­ìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Trªn ®©y lµ toµn bé c«ng cuéc nghiªn cøu trong n¨m häc 2007 – 2009 cña t«i. RÊt mong c¸c nhµ l·nh ®¹o Së gi¸o dôc ®µo t¹o B¾c Giang, Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o ViÖt Yªn, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi hoµn chØnh h¬n. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n. ViÖt TiÕn, Ngµy 28 th¸ng 05 n¨m 2009. Ng­êi viÕt. Diªm ThÞ Xu©n Thuû 9
  10. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản