MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO TỐT HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Chia sẻ: thiuyen12

Hoạt động dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quyết định chất lượng dạy học trong nhà trường. Theo cơ chế hoạt động này được tiến hành thực hiện bằng con đường gián tiếp : Phòng giáo dục, Phòng giáo dục là đơn vị trung gian, là cầu nối để chuyển tải những thông báo, thông tin và chỉ đạo của các cấp trong ngành GD đến các đối tượng thực hiện. Đó là Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh v.v... nhằm đạt đưược các mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học. Đồng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO TỐT HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ QUẢN LÝ CH Ỉ ĐẠO TỐTH OẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU H ỌC
I.- ĐẶT VẤN ĐỀ :Hoạt động dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quyết định chất lượng

dạy học trong nhà trường. Theo cơ ch ế hoạt động này được tiến hành th ực hiện bằng con

đường gián tiếp : Ph òng giáo d ục, Phòng giáo dục là đơn vị trung gian, là cầu nối để

chuyển tải những thông báo, thông tin và chỉ đạo của các cấp trong ngành GD đ ến các đối

tượng thực hiện. Đó là Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh v.v... nhằm đạt đưư ợc các mục

tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học. Đồng thời PGD cũng là nơi nh ận những thông tin phản

hồi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở giáo dục. Do đó, để thực hiện tốt chức

năng trên, PGD cần phải có biện pháp tổ chức, quản lý chỉ đạo hoạt động dạy học đối với

các trường.II/ TH ựC TRạNG Về QUảN LÝ CHỉ ĐạO CHUYÊN MÔN CủA PH ÒNG GIÁO DụC

ĐốI VớI CÁC TRƯ ờNG TIểU HọC :Đối với PGD khi thực hiện nhiệm vụ trên có những thuận lợi, khó khăn sau :
* Thuận lợi :- Cán bộ chuyên môn có quá trình công tác nhiều năm ở PGD (trên 20 năm) nên có

một ít kinh nghiệm trong công lác quản lý chỉ đạo chuyên môn tiểu học.- Là đơn vị trung tâm của tỉnh, n ên PGD Long Xuyên luôn được Sở GD đầu tư chỉ

đạo điểm để triển khai và rút kinh nghiệm về công tác giáo dục.- Gần Sở Giáo dục nên việc nắm bắt chỉ đạo chuyên môn cũng như những vướng

mắc, khó khăn trong chỉ đạo đ ược Sở GD giúp đỡ giải quyết kịp thời.- Các thành viên trong tổ chuyên môn nhiệt tình, có trách nhiệm và có tinh thần hợp

tác tốt để ho àn thành nhiệm vụ chung.- Một số CBQL rất nhiệt tình, trình độ chuyên môn vững là nòng cốt giúp cho PGD

triển khai tốt các hoạt động chuyên môn.* Khó khăn :- Đội ngũ hiệu trưởng tương đối ổn định, nh ưng hàng năm HPCM có thay đổi bổ

sung mới. BGH vững vàng điều hình tốt hoạt động nh à trường còn m ỏng, chưa được đầu

tay. Còn một bộ phận BGH ít đầu tư, sáng tạo, đổi mới trong cộng tác quản lý.
- Sơ lư ợng trư ờng tiểu học khá nhiều (31 trường) nên việc theo dõi quản lý, thông

tin khá vất vả nhất là những lúc giải quyết những vấn đề đột xuất cho kịp thời gian quy

định.- Trong giai đo ạn thay sách và điều chỉnh cách đánh giá xếp loại HS hằng năm n ên

kh ối lượng công việc ngày càng tăng, thêm như : tiếp thu chương trình mới, triển khai bồi

dưỡng lại cho GV trong hè, trong năm. Sau đó, nắm tình hình thực hiện, dự giờ, RKN.

Ngoài ra PGD còn soạn đề kiểm tra học kỳ TV - T cho các lớp thay sách năm thứ 2. Thống

kê điểm thi, thống kê chất lư ợng HK, cả năm. Tổ chức thi cử (HSG - VSCĐ - Thi

TNTH....). Thanh tra giáo viên dạy giỏi, than h tra toàn diện trường v.v...Để có thế quản lý và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học, cán bộ chuyên môn

can có đ ịnh hướng và có các giải pháp thật sát hợp.II/ CÁC BIệN PHÁP TIếN HÀNH :Nhằm quản lý chỉ đạo chuyên môn một cách có hiệu quả, tôi đ ã tiến hành một số

biện pháp sau :l) Đối với cán hô quản lý :- Cần nắm khả năng, trình đ ộ chuyên môn của từng người đọc có thể phân công

giao nhiệm vụ khi cần thiết.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn kịp thời. Dự kiến hư ớng dẫn cách thực

hiện, h ình th ức tổ chức và rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn thường xuyên thông

qua h ọp định kỳ hoặc bằng văn bản hư ớng dẫn các trường thực hiện.- Chuẩn bị tốt nội dung họp để giúp BGH nắm đư ợc những vấn đề trọng tâm. Trong

sinh hoạt cần trao đổi ngắn gọn, rõ ràng, đớ nội dung. Tránh nói tràn lan quá giờ gây căng

thẳng mệt mỏi. Điều quan trọng trong khi triển khai một công việc nào đó, cần nói rõ thời

gian th ực hiện, cách thực hiện và theo dõi nắm kết quả.- Quy định BGH cần có kế hoạch triển khai đầu năm, kiểm tra thường xuyên và

kiểm tra định kỳ. Ví dụ : nội dung kiểm tra ở thời điểm đầu năm, sau khai giảng 1, 2 tuần,

BGH cần tiến h ành kiểm tra các lớp để chấn chỉnh, giải quyết kịp thời gồm có các vấn đề

sau :+ Nắm sĩ số học sinh từng lớp để huy động học sinh bỏ học trở lại trường.+ Kiểm tra việc trang trí, vệ sinh trường lớp.+ Việc xây dựng các nền nếp học tập : trật tự trong giờ học, giơ tay, giơ b ảng, phát

biểu, sắp xếp hàng ra vào, ra về. v.v...+ Nắm tình hình tập vở, SGK, ĐDHT của HS.
+ Th ực hiện chế đ ộ báo cáo thông lin qua văn bản quy định báo cáo định kỳ đối với

các trường.2) Đối với giáo viên và học sinh :Để nắm tình hình GV, lớp, HS từng trường, tôi thực hiện mẫu "Biên chế trường tiểu

học" và quy đ ịnh ngày báo cáo cụ thể vào các thời điểm :+ Lần 1 : Ngày 15/9. Sau khi khai giảng khoảng 10 ngày đ ể nắm số liệu đầu năm.+ Lần 2 : Ngày 01/10. Sau khi ổn định HS.+ Lần 3 : Ngày 01/01. Đầu HK2 để đối chiếu số liệu đầu năm.Việc làm này h ết sức cần thiết nhất là đ ối với các đ ơn vị có số lượng khá đông GV

(kho ảng 700 ngư ời). Qua đó, sẽ giúp cho cán bộ chuyên môn n ắm chắc đ ược số lớp, số

HS, số GV của từng trư ờng. Đồng thời mẫu cho biết được cụ thể GV phụ trách lớp, buổi

dạy ở tất cả các điểm trường. Ngo ài ra, m ẫu này còn giúp cho chuyên môn nắm đư ợc trình

độ tay nghề, trình đ ộ đào tạo của từng giáo viên, số học sinh, số lư ợng lớp : của từng khối

và toàn trư ờng v.v...Thông qua nhiều năm, mẫu báo cáo số liệu này đã giúp cho công tác chuyên môn

được tiến hành thuận lợi, dễ dàng như : Chọn GV để thanh tra d ự giờ theo yêu cầu. Nắm

số lớp, số HS để lên kế hoạch tổ chức thi HSG, VSCĐ, thi TNTH... Trong tổ chức chuyên
đề các lớp thay sách biết số GV để hố trí chỗ ngồi, phân phối tài liệu, SGK v.v.. Khi cần

biết một giáo viên ở trường nào đó dạy lớp mấy? Buổi nào? Trình độ tay nghề ra sao? Tôi

có thể biết đ ược một cách khái quát và nhanh chóng về giáo viên đó.
(MẪU BIÊN CHẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC)Trường tiểu học ........................................
BIÊN CHẾ TRƯỜNG TIỂU HỌCKể từ ngày ......... tháng ........ năm 20......(Nộp 2 bản về PGD ngày / /200 )Khối Tổng số lớp Số giáo viên Số học sinh Ghi chúMộtHaiBaBốn
NămCộng
* Kê khai theo điểm trường :Số Tê Số Buổ Điểm H ọ tên Xếp loại tạy nghề Trình độ đào tạo Ghi

n iTT lớp HS dạy trườn g iáo viên Giỏi Kh Đyc Ch T. 9+3 12+ CĐ ĐH chú

g á ưa thẳng 2
Cộng :
Phụ chú :- Cột ghi chú cần ghi rõ số GV được phân công tổ trưởng, GV mới chuyển về, GV

hợp đồng, thực tập sư ph ạm (nếu có)- Cột trình đ ộ đào tạo, nếu đang đi học bồi dưỡng hệ n ào thì ghi chữ H vào cột đó.* Văn phòng :1)- ..................................................................................... ....2)- .........................................................................................3)- .........................................................................................4)- ........................................................... ..............................5)- .........................................................................................* Giáo viên chưa phân công :
1)- .........................................................................................2)- .........................................................................................3)- ................................................. ........................................3) Đối với cán bộ phụ trách chuyên môn :Tôi thực hiện các loại sổ sách để lưu trữ nhiều năm. Theo d õi số lượng, chất lượnng

từng năm và nắm các quy định về chuyên môn như sau:a - Sổ lưu nhiều năm về kết quả thi TNTH, HSG, VSCĐ, chất lượng văn hoá, hạnh

kiểm HS.b - Sổ theo dõi tình hình số liệu từng năm như : Số lớp, số GV, HS ở lừng thời

điểm. Danh sách BGH các trường. Số liệu về giảng dạy Tiếng Anh. Xếp loại học lực, hạnh

kiểm HKI và cả năm...c - Sổ chuyên môn nội dung gồm có :- Lịch giảng dạy HKI và HKII.- Thời khoá biểu các khối lớp, các tháng điểm.- Kế hoạch thanh tra to àn diện các trường và thanh tra giáo viên.
d - Sổ họp chuyên môn : Ghi lại nội dung trọng tâm chuẩn bị họp BGH.Ngoài các lo ại sổ để chỉ đạo theo dõi các hoạt động chuyên môn, người phụ trách

chuyên môn cần phải nắm các vấn đề mới về nội dung, ch ương trình SGK, đ ổi mới

phương pháp, các quy các quy đ ịnh chuyên môn. Nắm và theo dõi tình hình th ực hiện của

GV, của trường để có hướng giúp đỡ giải quyết khó khăn vướng mắc về chuyên môn.4) Tổ chức triển khai chuyên môn đến các trường :A - Sinh hoạt các văn bản, quy định chuyên môn :Đầu năm, sau khi nhận các văn bản chỉ đạo chuyên môn, tôi nghiên cứu kỹ và phổ

biến đến BGH trong phiên họp. Bên cạnh nắm nhiệm vụ năm học mới, tôi nhắc lại các nền

nếp và quy định chuyên môn mà BGH cần sinh hoạt lại cho GV.a - Xây d ựng và quy định giờ giấc, nền nếp dạy học và thực hiện ngay lúc tập trung

học sinh vào trường trước khai giảng.b - Thực hiện các loại h ồ sơ sổ sách của BGH, tổ chuyên môn, GV. Yêu cầu các

trường sinh hoạt lại các nội dung các loại sổ để thực hiện thống nhất giữa các tổ v à GV.c - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn đầu năm cần thực hiện đầy đủ các vấn đề

sau :
+ Quy định chế độ làm việc hội h ọp tổ chuyên môn.+ Phân công các thành viên trong tổ :- Phụ trách các môn học.- Đôi bạn tay nghề (n êu rõ nhiệm vụ, cách thực hiện)+ Thống nhất các quy định về nền nếp dạy học :- Nền nếp ra vào, ra về, giơ tay, giơ b ảng.- Cách trình bày vở theo từng m ôn h ọc.- Quy định thống nhất về sử dụng tập vở, SGK, ĐDHT...- Kế hoạch kiểm tra VSCĐ của tổ (số lần kiểm tra, loại vở kiểm tra từng tháng,

cách ghi ở vở HS).- Th ực hiện các loại sổ sách GV (chú ý chi tiết trong từng loại sổ để ghi cho

đúng và đ ầy đủ).+ Phân công lên lịch tổ chức chuyên đ ề, minh hoạ của tổ (thời gian, tên môn, tên

bài, người thực hiện...)
d - Hướng dẫn trọng tâm trao đổi chuyên môn trong m ỗi phiên h ọp tổ.- Thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy một số bài trong tu ần có vấn đề khó.

Ví dụ : mẫu chữ, tên gọi các nét, mẫu vẽ, mẫu thủ công. Ơ Tập đọc cần trao đổi cách giải

nghĩa từ, ý đoạn, ý chính, hình thức tổ chức các hoạt động học tập cho từng loại b ài tập.

Đối với môn Toán chú ý phương pháp dạy từng dạng bài, cách dạy giải toán v. v. . .- Báo cáo chuyên đ ề, dạy minh hoạ hoặc thao giảng theo kế hoạch của tổ.- Hướng đẫn trình tự phương pháp d ạy một môn học.- Giới thiệu, trình bày kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, giảng dạy và giáo d ục

HS.- Sinh ho ạt tài liệu chuyên môn, chuyên san GD tiểu học của Bộ GD, Sở GD.- Nhắc nhở các nền nếp dạy học và quy đ ịnh CM trường phổ biến.* Chú ý :- Tuỳ tình hình tổ trưởng lựa chọn các nội dung trên sinh ho ạt cho phù hợp.- Trong phiên họp phần kiểm điểm công tác qua phải bám vào nội dung đã ph ổ biến

lần trước. Có RKN những vấn đề ch ưa thực hiện tốt, mặt hạn chế một cách cụ thể và nêu

giải pháp khắc phục.
B- Tổ chức các kỳ thi :- Để có đội tuyển dự thi đảm bảo chất lượng, tôi thông báo kế hoạch ngay đầu năm

để các trư ờng có chuẩn bị, bồi dưỡng rèn luyện và tuyển chọn học sinh. Hiện nay, chế độ

dạy bồi d ưỡng học sinh không có, chủ yếu do nỗ lực vận động của từng trường. Thông qua

nhận định, thông báo kết quả sau khi thi, BGH cũng thấy đ ược mặt mạnh, mặt hạn chế để

tiếp tục phấn đấu. Tôi tham m ưu UBND thành ph ố khen th ưởng những học sinh đạt giải.

Từ đó cũng tạo nguồn động viên cho học sinh và các trư ờng tham gia tốt. Qua nhiều năm

phong trào thi HSG, VSCĐ đều đạt đư ợc kết quả tốt; là đơn vị có nhiều học sinh đạt giải

cao nhất nhiều nhất trong các kỳ thi cấp tỉnh.- Trong các đợt kiểm tra định kỳ, tôi h ướng dẫn sinh hoạt tổ chức thi và hướng dẫn

ch ấm cụ thể môn Tiếng việt - Toán đối với các đề Sở GD - PGD ra đề.C. Công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên.* Đối với PGD :Để giảng dạy đạt chất lượng, người giáo viên ph ải đ ược trang bị đầy đủ những vấn

đề mới, nhất là trong giai đoạn thay sách. Do đó, tôi rất coi trọng công tác triển khai và bồi

dưỡng chuyên môn trong hè cũng như trong năm học. Tổ chức tốt kc hoạch bồi dưỡng như

: Nắm tình hình cơ sở vật chất nơi tổ chức để có đề nghị trang bị bảng chống loá, âm thanh

v. v... Chọn ban tổ chức lớp để điều hành lớp. Phân công báo cáo viên và lên lịch tổ chức

thực hiện. Chuẩn bị tài liệu, kinh phí, chọn giáo viên và xây d ựng tiết dạy minh hoạ, rút
kinh nghiệm tiết dạy, khắc phục những hạn chế cho lần dạy sau. Trong thời gian bồi d ưỡng

tôi có kế hoạch theo d õi lớp để nhắc nhở về nền nếp, giờ giấc học tập. Nhờ thế các lớp bồi

dưỡng chuyên môn, giáo viên học tập nghiêm túc, tích cực.* Đối với trường :- Khi xây đựng kế hoạch năm học, tôi đề nghị trường có dự kiến lịch tổ chức chuyên

đề minh hoạ cụ thể :+ Quy định tối thiểu 1 chuyên đ ề/1 HK/1 khối lớp.+ Hình thức tổ chức trong trường hoặc liên kết với các trường trong cụm, dạy và dự

trường bạn để giao lưu, RKN. Kế hoạch n ày đã được PGD quy định thực hiện từ năm học

2003 - 2 004. Riềng trong h è đã tổ chức bồi d ưỡng cho giáo viên K1, K2 d ự tập trung

nhằm củng cố phương pháp dạy các môn theo quy định Sở GD.- Đối với các lớp thay sách để giúp cho giáo viên đay tốt phân môn Tập viết theo

mẫu chữ mới, tôi quy định các trường:+ Kẻ bảng như ở vở Tập viết để giáo viên dễ hướng dẫn cho học sinh ... (lớp 1, 2,

3).+ Mỗi giáo viên có 1 vở Tập viết và viết trước b ài đ ể nắm kỹ thuật viết, BGH có

kiểm tra theo dõi thực hiện.
+ Ngoài việc các trường tổ chức giáo viên thi viết mẫu chữ mới, PGD tổ chức cho

giáo viên K3 thi và rèn luyện chữ viết mới, có phân loại và thông báo kết quả để giáo viên

tiếp tục rèn luyện th êm.- Các quy định chuyên môn đã triển khai tôi đều có kết hợp trong các đợt kiểm tra.

Có nh ận xét, RKN quá trình thực hiện của các trường.IV.- KếT QUả :Thông qua m ột số biện pháp trên, đơn vị Long Xuyên đ ạt đ ược kết quả về nền nếp

ch ất lượng dạy học nh ư sau :1/ Nền nếp dạy học qua nhiều năm đư ợc duy trì tốt ở các trường.2/ Y thức chấp h ành quy định, quy các chuyên môn của đại bộ phận giáo viên và

các trường khá tốt.3/ Hoạt động tổ chuyên môn ở các trường đ ược củng cố và có chuyển biến, đặc biệt

ở m ột số trường ngoại ô.4/ Có đội ngũ giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt trong đổi mới chương trình - sách

giáo khoa các lớp thay sách.
5/ Qua các đ ợt thanh tra của Sở GD theo chu kỳ, Chuyên môn PGD đều được xếp

loại tốt (Năm học : 1998 - 1999 và 2002 - 2003).6/ Ch ất lư ợng học tập được duy trì và nâng lên. Tỉ lệ h ọc sinh yếu, bỏ học giảm, cụ

thể :
Tỉ lệ bỏ học Tỉ lệ học sinh yếu
Năm học2001 - 2 002 1,6% 1,8%2002 - 2 003 1,2% 0,7%2003 - 2 004 0,3% 0,3%
7/ Thi học sinh giỏi, vở sạch chữ đẹp, TNTH đạt kết quả cao :
H ọc sinh giỏi Vở sạch chữ đẹp Tốt nghiệp
Năm
học Thành phố Tỉnh Thành phố Tỉnh Tiểu học2001 - 2 002 38 32 31 26 9 8,7%2002 - 2 003 40 26 31 29 9 9,3%2003 - 2 004 78 52 38 35 1 00%V/ BÀI H ọC KINH NGHIệM :- Để đạt được kết quả trên ngư ời làm công tác chuyên môn cần tạo cho m ình một

niềm vui, niềm say m ê với công việc.- Khi tổ chức thực hiện cần chuẩn bị chu đáo và có suy nghĩ đầu tư, d ự kiến phương

án để công việc đ ược tiến h ành thu ận lợi đạt hiệu quả.- Nắm chắc các vấn đề về chỉ đạo, vc đổi mới đặc chỉ đạo có hiệu lực.- Tham mưu lãnh đạo để đ ược sự thống nhất về chỉ đạo thực hiện.- Khi sinh hoạt chuyên môn cần có h ướng dẫn kỹ, cụ thể. Có đánh giá rút kinh

nghiệm từng nội dung. Từ đó giúp các trường sẽ quan tâm tốt hơn trong h th ực hiện.Cần có quy định chuyên môn đ ối với các trường và đưa vào kế hoạch nhà trường.
VI/ KếT LUậN :Hoạt động dạy học quyết định chất lư ợng và th ực hiện những nhiệm vụ trọng tâm

của ngành. Do đó, công lác quản lý chỉ đạo chuyên môn là m ột công việc rất quan trọng,

đòi h ỏi người phụ trách chuyên môn làm việc có kế hoạch, tích luỹ kinh nghiệm và luôn

sáng tạo trong công tác. Tự bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết, cập nhật kiến thức thường

xuyên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới dục.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản