MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

Chia sẻ: thiuyen12

Bậc học mầm non là bậc học giỏi, có tay nghề vững vàng, có năng lực giảng dạy tốt, chính vì thế là Hiệu trưởng hơn ai hết tôi luôn đầu tiên trong hệ thống giáo dục quan tâm và suy nghĩ làm thế nào quốc dân. Các cháu mầm non cần để bồi dưỡng “nâng cao chất được chăm sóc chu đáo, đảm bảo lượng giảng dạy của giáo viên” cho sự phát triển bình thường về trí trong nhà trường. tuệ và thể chất. Các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng đây là độ tuổi có...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO


CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
giỏi, có tay nghề vững vàng, có
I- ĐẶT VẤN ĐỀ:

năng lực giảng dạy tốt, chính vì thế
Bậc học mầm non là bậc học
là Hiệu trưởng hơn ai hết tôi luôn
đầu tiên trong hệ thống giáo dục
quan tâm và suy nghĩ làm thế nào
quốc dân. Các cháu mầm non cần
để bồi dưỡng “nâng cao chất
được chăm sóc chu đáo, đảm bảo
lượng giảng dạy của giáo viên”
cho sự phát triển bình thường về trí
trong nhà trường.
tuệ và thể chất. Các nhà nghiên

cứu khoa học đã chứng minh rằng Nhìn lại thực trạng đội ngũ

đây là độ tuổi có tốc độ của sự giáo viên từ năm học 2003 - 2004

phát triển thể chất, trí tuệ nhanh đến đầu năm học 2004 - 2005 của

nhất. Cho nên để giúp các cháu trường tôi có nhiều thay đổi. 01

phát triển thể chất và trí tuệ một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 01

cách tốt nhất thì phải cần có một giáo viên dạy giỏi cấp huyện được

đội ngũ giáo viên mầm non, dạy thuyên chuyển và điều động về
trường khác do yêu cầu công tác. dục trường bắt đầu thực hiện

03 giáo viên có năng lực dạy khá chương trình này cho học sinh cả

03 khối (Mầm - Chồi - Lá) đều đặt
nhưng không đủ chuẩn về chuyên

môn quy định của ngành phải ra ở đây làm thế nào để đội ngũ

chuyển sang làm công tác khác giáo viên cũ còn lại tuy ít nhưng

(Thủ quỹ, Thư viện, Y tế trường), phát huy tốt năng lực giảng dạy,

cho nên trong 17 giáo viên thực đồng thời làm thế nào để bồi

dạy có 09 giáo viên mới ra trường, dưỡng nâng cao chất lượng giảng

trong đó có 02 giáo viên còn đang dạy của đội ngũ giáo viên mới khi

học công đoạn SPMG 12 + 2 và 01 phải thực hiện chương trình thử

giáo viên từ trường khác chuyển nghiệm, nhằm để làm sao giữ vững

về, tổng cộng là 10 giáo viên mới, và nâng cao được chất lượng giảng

tất cả đều chưa tiếp cận với dạy toàn trường, phát huy tác dụng

chương trình thử nghiệm “đổi mới trường trọng điểm của huyện.

hình thức tổ chức hoạt động giáo
II- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP
dục” mầm non. Trong khi đó, năm
GIẢI QUYẾT:
học 2003 - 2004 trường đã dạy

* Muốn nâng cao chất lượng
chương trình này cho học sinh

giảng dạy của giáo viên, trước tiên
khối Lá và đến năm 2004 - 2005

phải nắm được khả năng giảng dạy
được sự chỉ đạo của Phòng giáo
của từng giáo viên cụ thể, từ đó Bích Ngọc về trường công tác từ

mới có biện pháp bồi dưỡng phù năm học 2003 - 2004 nhưng do dư

hợp. Cho nên đầu năm học vào giáo viên, hơn nữa cô còn đang

khoảng tháng 10 sau khi giáo viên học công đoạn SPMG 12 + 2, nên

thực dạy vào chương trình 03 tuần, được phân công làm xã hội Thủ

tôi và đồng chí Phó Hiệu trưởng qu ỹ. Sang đầu năm học 2004 -

lên kế hoạch dự giờ tất cả giáo 2005 mới được phân công dạy lớp

viên, nhất là giáo viên mới ra Chồi 1, vì vậy khi dạy chưa nắm

trường, hoặc ở đơn vị khác mới vững phương pháp, còn lúng túng,

chuyển về. gò bó. Còn cô Bé Năm và cô Tuyết

Linh tu y là giáo viên cũ nhưng vẫn
Sau khi đã dự giờ và phân loại
còn lúng túng khi tiếp cận chương
được tay nghề của giáo viên, tôi
trình thử nghiệm 3 - 4 tuổi. Cho
báo cho Tổ trưởng chuyên môn
nên khi dạy chưa linh hoạt và nhạy
biết những hạn chế của từng giáo
bén... Ở khối lá có cô Nguyễn Thị
viên trong Tổ, nhất là những giáo
Kim Ngọc mặc dù đã dạy được 01
viên năng lực dạy còn yếu để phối
năm những vẫn chưa tiến bộ rõ nét
hợp với Ban giám hiệu quan tâm
trong việc quản lý nề nếp học sinh
giúp đỡ bồi dưỡng. Chẳng hạn như
cũng như sự sáng tạo trong tiết
ở Tổ mầm chồi có cô Nguyễn Thị
dạy.
Bên cạnh từng quan tâm bồi nâng cao chất lượng giảng dạy của

dưỡng chuyên môn cho giáo viên giáo viên trong Tổ.

dạy còn yếu, tôi còn lưu ý và phát
Hàng tháng trước khi họp Tổ,
hiện ra những giáo viên tuy mới
tôi đều có duyệt qua kế hoạch
nhưng có năng lực dạy khá tốt để
tháng của Tổ và yêu cầu Tổ trưởng
có thể bồi dưỡng bổ sung thêm đội
bàn bạc xong về chương trình
ngũ giáo viên dạy giỏi cho trường
giảng dạy giúp giáo viên nắm vững
như: Cô Ngoan, cô Tuyền, cô Thư,
nội dung, phương pháp từng bài
cô Xoàn...
dạy. Để thực hiện được việc này,

* Để cho việc bồi dưỡng nâng ngay từ tháng đầu tiên họp Tổ, dù

cao chất lượng giảng dạy của giáo giáo viên mới hay giáo viên cũ

viên đạt hiệu quả, điều quan trọng cũng đều được phân công phụ

là sau khi đã phân loại tay nghề trách một môn học hay một hoạt

của từng giáo viên. Tôi chỉ đạo và động tùy theo năng khiếu của từng

yêu cầu các Tổ trưởng chuyên môn người, nếu khối nào ít giáo viên

(như khối mầm có 04 giáo viên, thì
phải nâng cao chất lượng họp Tổ

sau khi 04 giáo viên được phân
chuyên môn. Vì chỉ có thông qua

công phụ trách 04 môn học, còn
Tổ chuyên môn, và Tổ chuyên

lại 02 môn học và 01 hoạt động thì
môn hoạt động tốt thì mới có thể
Tổ trưởng phụ trách). Sau đó hàng phạm trước và tập cho tất cả giáo

tháng họp Tổ, khi Tổ trưởng lên kế viên trong Tổ cùng hát và vận

hoạch chuyên môn cho tuần kế tiếp động, đồng thời giới thiệu thêm

sau xong thì đến phần thảo luận các bài hát ngoài chương trình phù

nội dung, phương pháp hay sử hợp chủ điểm để giáo viên tham

dụng ĐDDH-ĐC của bài dạy, môn khảo tích hợp vào các môn học

dạy hoặc hoạt động góc của tuần khác. Tổ khối Lá cô Nguyễn Thị

sau, giáo viên phụ trách từng bộ Minh Trang phụ trách môn làm

môn hoặc hoạt động sau khi đã quen chữ cái sẽ giới thiệu cách

cứu trước, nội dung, chơi của một số trò chơi chữ cái,
nghiên

phương pháp bày dạy sẽ nêu lên và tích hợp bộ môn gì, câu đố, ca

cho giáo viên trong Tổ cùng biết dao đồng dao phù hợp với chữ cái

bàn bạc sâu hơn, chẳng hạn như mới và chủ điểm đang dạy. Lần

Tổ mầm chồi cô Huỳnh Thư phụ lượt các giáo viên trong Tổ được

trách môn giáo dục âm hát trước phân công phụ trách môn học

(hoạt động) còn lại sẽ giới thiệu
cho giáo viên trong Tổ nghe các

bài hát trong chương trình của tuần như thế. Sau đó, Tổ trưởng sẽ trao

dạy của chủ điểm. Nếu bài hát có đổi và rút kinh nghiệm về bài soạn

yêu cầu vận động gõ phách (nhịp sau khi đã duyệt của giáo viên, làm

múa) thì cô Hu ỳnh Thư sẽ thị thế nào để sau khi thay đổi hình
khối Mầm chồi mới thực hiện năm
thức bài soạn của chương trình thử

đầu tiên), cùng thống nhất nội dung
nghiệm giáo viên soạn đúng nội

dung phương pháp và trình bày phương pháp dạy từng bộ môn,

đẹp về hình thức. thống nhất việc soạn giáo án.


Thỉnh thoảng tôi tham gia họp * Tuy đã nắm chắc chương

Tổ, cùng Tổ chuyên môn để nắm trình, và bài soạn, nhưng điều quan

bắt nội dung cuộc họp, qua đó giúp trọng là thể được trên tiết dạy có

giáo viên giải quyết những khó chất lượng hay không ? chính vì

khăn vướng mắc về chuyên môn. vậy tôi cho giáo viên đăng ký dạt

tốt, thao giảng và dự giờ lẫn nhau.
 Ví dụ: Cung cấp tài liệu về

Cũng như nhiều năm qua, tôi
bài hát, trò chơi, câu đố mà Tổ

cho giáo viên đăng ký dạy tốt, theo
không có. Gợi ý làm một số đồ

giảng: Tự do chọn đề tài, môn dạy,
chơi mới của các góc chơi, hay sẽ

từ soạn và tự làm lên tiết dạy. Qua
vẽ tranh cho những truyện mới để

02 tháng đầu dự giờ, tôi thấy kết
giáo viên nhân mẫu...

quả các tiết dạy chưa cao (chỉ có
Với biện pháp này, qua học kỳ
một số giáo viên cũ dạy tương đối
I hầu hết giáo viên đã nắm được
tốt). Qua đó, tôi suy nghĩ có lẽ là
chương trình thử nghiệm (nhất là
khi thực hiện chương trình mới,
phương pháp mới và cách đổi mới  Ví dụ: Tháng 11 chủ điểm

hình thức tổ chức giảng dạy đòi gia đình giáo viên sẽ đăng ký dạy

hỏi phải phong phú và sáng tạo tốt, thao giảng môn làm quen văn

hơn nên đối với giáo viên mới, nếu học. Tháng 12 chủ điểm ngành

để cho họ tự chọn đề tài, tự chọn nghề giáo viên đăng ký dạy tốt,

môn học, tự soạn và dạy thì tiết thao giảng môn tìm hiểu môi

dạy khó thành công. Do đó, tôi bàn trường xung quanh... Với biện

và thống nhất với đồng chí Phó pháp này qua dự giờ, tôi thấy giáo

Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn cho viên tiến bộ rõ nét, nắm vững

giáo viên đăng ký dạy tốt, thao phương pháp từng bộ môn, tiết dạy

giảng cùng một môn cho một chủ có linh hoạt sáng tạo, lồng ghép

điểm, từ đề tài dễ đến đề tài khó, tích hợp phong phú. Đa số các tiết

có sự đầu tư xây dựng của Tổ dạy đều đạt khá trở lên.

trưởng hoặc giáo viên trong Tổ. Có
* Ngoài ra, để phát huy tốt
thể Tổ trưởng sẽ đăng ký dạy tốt
năng lực dạy của giáo viên dạy
trước để giáo viên trong Tổ cùng
giỏi những năm qua, đồng thời
dự rút kinh nghiệm, sau đó khi dạy
nâng cao chất lượng giáo viên mới,
đến bài khách của bộ môn này sẽ
giáo viên dạy còn yếu qua phong
dạy đạt kết quả tốt.
trào dự giờ lẫn nhau, tôi chỉ đạo
giáo viên dạy còn yếu thường Bích Ngọc cũng có nhiều tiến bộ

xuyên dự giờ những giáo viên dạy trong giảng dạy.

giỏi, ngoài số tiết quy định trong
* Bản thân tôi ngoài những lúc
chỉ tiêu dự giờ hàng tháng là 06
dự giờ, góp ý chung những ưu
tiết, có thể đổi buổi dạy để dự giờ
khuyết điểm trong nội dung,
thêm, rút kinh nghiệm không chỉ
phương pháp bài dạy của giáo viên
về nội dung phương pháp bài dạy
ở các lớp. Tôi thường gặp riêng
mà học hỏi cả nghệ thuật phong
từng giáo viên để trò chuyện, trao
cách đừng lớp, về hình tổ chức các
đổi về phong cách đứng lớp tùy
bước trong tiết dạy, về quản lý nề
theo từng nội của bài dạy, về cách
nếp học tập của học sinh. Đồng
chuyển đổi các hình thức giảng
thời, giáo viên dạy giỏi, nhất là Tổ
dạy trong một tiết học sau cho sinh
trưởng chuyên môn phải thường
động, hấp dẫn và nhất là động viên
xuyên quan tâm và dự giờ giáo
các cô khắc phục những nhược
viên dạy còn yếu, qua dự giờ yếu
điểm của bản thân chẳng hạn như:
nếu thấy dạy chưa được thì sau khi

đó góp ý đề nghị giáo viên đó dạy  Cô Ngoan thì khi dạy hay

lại, dạy đến khi nào được thì thôi. liếc mắt.

Qua biện pháp này năm nay cô

Kim Ngọc luôn đạt tiết khá, cô
chữa khoảng 80%, chỉ còn nói đớt
 Cô Cẩm Vân khi dạy hay nói

là sửa chậm.
đớt.


* Ngoài những biện pháp bồi
 Cô Lam khi dạy hay chống

dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở
nạnh.

tại trường, tôi còn tổ chức cho giáo
 Cô Dung khi dạy hay đôi lúc
viên tham quan học tập kinh
phát âm chưa chuẩn.
nghiệm giảng dạy ở trường bạn

trong và ngoài tỉnh. Riêng năm học
 Cô Thy khi dạy hay từ nói
2004 - 2005 được sự cho phép của
“vậy thì”.
Phòng giáo dục, tôi tổ chức cho
 Cô Lâm Trang khi dạy hay
giáo viên tham quan dự giờ
nói và làm quá nhanh.
Trường Mầm Non phường 15 và

Trường Mầm Non Rạng Đông 7 -
Nhược điểm tuy nhỏ, nhưng
Tp. Hồ Chí Minh. Qua hình thức
nếu không khắc phục sẽ làm tiết
này giúp giáo viên tiếp cận được
dạy mất hấp dẫn, nhẹ nhàng, đôi
với nhiều cái mới lạ về phương
lúc làm người dự cảm thấy khó
pháp giảng dạy các môn học,
chịu và đương nhiên sẽ ảnh hưởng
ĐDDH-ĐC, trang trí lớp theo chủ
đến kết quả. Cho nên sau khi góp ý
điểm. Qua đó giúp giáo viên mở
kiến các cô có phấn đấu tự sửa
rộng nâng cao thêm nhận thức về nói riêng, vì chỉ có nâng cao chất

ngành học, nâng cao lòng yêu nghề lượng giảng dạy của giáo viên thì

và nâng cao kinh nghiệm trong quá mới nâng cao chất lượng học tập

trình giảng dạy, vì “Đi một ngày của học sinh. Chính vì vậy để có

đàng, học một sàng khôn”. Và sau đội ngũ giáo viên giảng dạy tốt đòi

khi tham gia hình thức giảng của hỏi nhà trường lúc nào cũng phải

các tiết học và làm nhiều ĐDDH- quan tâm đến công tác bồi dưỡng

ĐC mới lạ cho lớp của mình. nâng cao tay nghề cho giáo viên,

ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu
III- KẾT LUẬN:
đổi mới hình thức tổ chức dạy –

Nâng cao chất lượng giảng dạy học đối với giáo dục mầm non hiện

của giáo viên hiện nay đang là vấn nay.

đề bức xúc của ngành giáo dục nói
THÁI THỊ KIM HƯƠNG
chung, đối với ngành học mầm non
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản