Một số câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
199
lượt xem
82
download

Một số câu hỏi phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số câu hỏi phỏng vấn thông dụng trong buổi phỏng vấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số câu hỏi phỏng vấn

  1. MOÄT SOÁ CAÂU PHOÛNG VAÁN (boå sung) 1. Trình baøy ñieàu/02 ñieàu.. maø baïn taâm ñaéc töø nhöõng vieäc ñaõ laøm. 2. Coù thaát baïi/thaønh coâng naøo ñeå baïn “nhôù ñôøi” khoâng? 3. Neáu toâi ñöôïc noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi maø baïn cho laø hieåu roõ baïn nhaát, hoï seõ noùi gì veà baïn? 4. Baïn quan taâm gì trong tuaàn ñaàu tieân neáu baïn laøm vieäc taïi Coâng ty chuùng toâi? 5. Neáu baïn ñöôïc laøm laïi taát caû, thì baïn seõ choïn ngheà nghieäp naøo? Taïi sao? 6. Ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu lôùn nhaát cuûa baïn laø gì? 7. Neáu baïn laø toâi, baïn coù tuyeån moät öùng vieân nhö baïn khoâng? Taïi sao?/ Baïn coù laø ngöôøi phuø hôïp vôùi vò trí chuùng toâi ñang caàn khoâng?/Taïi sao toâi neân tuyeån baïn? 8. Baïn coù quen ai trong Coâng ty chuùng toâi khoâng? 9. Baïn ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin gì veà Coâng ty chuùng toâi? 10. Khi nhaän ñöôïc nhöõng nhaän xeùt/pheâ bình maø baïn cho laø khoâng ñuùng, baïn seõ laøm gì? 11. Khi coù baát ñoàng yù kieán vôùi ñoàng nghieäp/ seáp, baïn laøm gì? 12. Keå teân vaøi cuoán saùch maø baïn ñaõ hoaëc ñang “goái ñaàu giöôøng”/ Baïn ruùt ra ñöôïc ñieàu gì? 13. Keå teân moät vaøi ngöôøi maø baïn ñaõ töøng laøm vieäc chung maø baïn cho laø khoâng ñaùng tin caäy/ baïn ñaõ hoïc taäp ñöôïc.. 14. Baïn laøm gì neáu gaëp phaûi moät caáp treân tröïc tieáp maø baïn cho laø naêng löïc cuûa ngöôøi ñoù keùm hôn baïn? 15. Neáu laø caáp treân cuûa moät NV keùm naêng löïc, baïn laøm gì? 16. Sau khi giaûi quyeát xong moät vaán ñeà maø baïn cho laø “khoù khaên/ hoùc buùa” baïn seõ laøm gì? 17. Ñöùng tröôùc moät vaán ñeà maø baïn cho laø “khoù khaên/ hoùc buùa” baïn seõ laøm gì? 24. Baïn coù theå maát gì/ ñöôïc gì khi rôøi khoûi ñôn vò cuõ? 25. Vui loøng lieät keâ theo thöù töï 2/3/4… coâng vieäc maø baïn cho laø sôû tröôøng cuûa mình ñoái vôùi vò trí chuùng toâi caàn tuyeån? 26. Baïn coù theå trình baøy ít nhaát 01 ñieàu maø baïn cho laø chuùng toâi neân chaán chænh/ söûa ñoåi/ caûi tieán…? 27. Baïn ñeà nghò möùc thu nhaäp/ möùc löông nhö theá naøo? 28. Ñieàu gì laøm cho baïn thích thuù nhaát trong quaù trình laøm vieäc cuûa mình?
Đồng bộ tài khoản