MỘT SỐ CÂU HỎI THI QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chia sẻ: Hoang Nghia Sy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
371
lượt xem
122
download

MỘT SỐ CÂU HỎI THI QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ CÂU HỎI THI QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ CÂU HỎI THI QUẢN LÝ DỰ ÁN

  1. MỘT SỐ CÂU HỎI THI QUẢN LÝ DỰ ÁN (Đáp án chỉ có tính chất tham khảo) Câu 1 : Một bệnh viện 200 giường hoàn thành trước đó 24 tháng với kinh phí 50 tỷ đồng. Người ta muốn xây dựng một bệnh viện tương tự, tại một vị trí tương tự nhưng có 400 giường bệnh. Chi phí xây dựng bệnh viện mới là bao nhiêu? Biết tỷ lệ lạm phát trung bình năm 8%/năm a) 66.7 tỷ đồng b) 73.2 tỷ đồng c) 72 tỷ đồng d) 77.3 tỷ đồng Câu 2 : Gói công việc là a) Các công việc có chung đặc điểm b) Một phần của cơ cấu phân chia công việc. c) Đơn vị nhỏ nhất của cơ cấu phân chia công việc. d) Tên gọi của một nhóm công việc. Câu 3 : Cơ cấu phân chia công việc dùng để a) Phân công công việc hợp lý b) Giảm mức độ phức tạp trong tổ chức c) Chia nhỏ các công việc d) Thuận tiện trong quản lý. Câu 4 : Quản lý quy mô của dự án là nhằm a) Khống chế mức độ phát sinh b) Đo lường mức độ công việc. c) Điều chỉnh quá trình thực hiện dự án d) Đảm bảo dự án thực hiện các công việc đã đề ra. Câu 5 : Hoạch định dự án là nhằm a) Xây dựng lộ trình cho dự án b) Cung cấp nguồn lực thực hiện dự án c) Đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn d) Kiểm soát quá trình thực hiện dự án Câu 6 : Phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu được quốc hội khóa XI thông qua tại kì họp thứ 8 từ ngày 18/10/2006 đến 29/11/2006 a) Các dự án đầu tư xây dựng b) Các dự án thuộc vốn ngân sách c) Các dự án tài trợ từ bên ngoài d) Các dự án sử dụng vốn ngân sách từ 50% trở lên. Câu 7 : Giá trúng thầu là a) Giá do nhà thầu đề xuất b) Giá sàn của gói thầu c) Giá được phê duyệt từ kết quả lựa chọn nhà thầu d) Giá bỏ thầu thấp nhất. Câu 8 : Nhà thầu tham gia đấu thầu có quyền a) Liên danh với bên mời thầu để tham dự b) Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ c) Yêu cầu bên mời thầu cung cấp giá gói thầu d) Có giá dự thầu kèm theo điều kiện. Câu 9 : Trong quá trình thi công nhà thầu tư vấn thiết kế giữ vai trò. a) Tư vấn giám sát
  2. b) Tư vấn thiết kế c) Giám sát chất lượng d) Giám sát tác giả Câu 10 : Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công bao gồm các công tác a) Giám sát, nghiệm thu, bàn giao b) Nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác. c) Nghiệm thu các giai đoạn d) Nghiệm thu các công việc, cấu kiện, các hạng mục công tác. Câu 11 : Các bất đồng có thể xảy ra trên công trường được ưu tiên giải quyết bằng : a) Đàm phán b) Hòa giải c) Sử dụng trọng tài kinh tế d) Tòa án. Câu 12 : Thời hạn bảo hành xây dựng đối với các công trình câp II trở xuống là a) Từ 06 tháng trở lên b) Từ 12 tháng trở lên c) Từ 18 tháng trở lên d) Từ 24 tháng trở lên Câu 13 : Mức tiên bảo hành công trình đối với các công trình câp II trở xuống là a) 3% giá trị hợp đồng b) 5% giá trị hợp đồng c) 7% giá trị hợp đồng d) 10% giá trị hợp đồng Câu 14 : Thời hạn bảo trì công trình là khoảng thời gian a) Từ ngày bàn giao đến hết thời hạn bảo hành b) Từ ngày bàn giao đến hết thời hạn hợp đồng c) Từ ngày bàn giao đến hết niên hạn sử dụng thiết kế của công trình Câu 15 : Các thành tố của dự án bao gồm a) Chất lượng, tiến độ, mỹ quan. b) Quy mô, kinh phí, thời gian. c) Thời gian, kinh phí, chất lượng. d) Quy mô, tiến độ, mỹ quan Câu 16 : Một trong những đặc điểm của dự án là. a) Dự án là một thể thống nhất. b) Triển khai các hoạt động theo quy định c) Luôn tồn tại mâu thuẫn giữa các thành tố của dự án. d) Không bị hạn chế về thời gian thực hiện. Câu 17 : Vòng đời của dự án trải qua các giai đoạn. a) Chuẩn bị, thực hiện, kết thúc b) Thiết kế, thi công , bàn giao c) Triển khai, giám sát, hoàn thành. d) Các câu a, b, c đều sai. Câu 18 : Quản lý dự án là quá trình. a) Phân công , giám sát, kiểm tra. b) Quản lý sự thay đổi. c) Triển khai thực hiện dự án d) Hoạch định và tổ chức thực hiện dự án.
  3. Câu 19 : Một trong các chức năng của quản lý dự án là. a) Theo dõi b) Thực hiện dự án c) Kiểm soát d) Cung cấp nguồn lực cho dự án. Câu 20 : Chủ nhiệm dự án là a) Người quản lý dự án b) Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng quản lý dự án c) Hướng dẫn thực hiện dự án d) Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án Câu 21 : Một trong các thuộc tính cần có của một người quản lý dự án. a) Giỏi chuyên môn b) Có tinh thần cầu tiến c) Biết ra quyết định hợp lý d) Có khả năng quản lý Câu 22 : Các giai đoạn hình thành một dự án xây dựng a) Tiền khả thi, khả thi, thiết kế, thi công b) Thiết kế, đấu thầu, thi công, quản lý. c) Chuẩn bị, thực hiện, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác. d) Nghiên cứu sơ bộ, thực hiện đầu tư, kết thúc quá trình đầu tư. Câu 23 : Các bên tham gia quản lý một dự án xây dựng gồm. a) Chủ đầu tư, tư vấn, thi công. b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thi công. c) Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công d) Câu 24 : Hồ sơ mời thầu là a) Thông báo mời thầu b) Những điều kiện về đấu thầu c) Tài liệu về đấu thầu d) Những căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Câu 25 : Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng với hình thức a) Chỉ định thầu b) Đấu thầu tư vấn c) Đấu thầu tư vấn và mua sắm hàng hóa d) Đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa. Câu 26 : Yêu cầu về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự thầu phải. a) Đạt tối thiểu 70% tổng số điểm b) Đạt tối thiểu 80% tổng số điểm c) Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn. d) Đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu. Câu 27 : Thời hạn bảo hành xây dựng đối với các công trình đặc biệt, cấp I là a) Từ 12 tháng trở lên b) Từ 18 tháng trở lên c) Từ 24 tháng trở lên d) Từ 36 tháng trở lên Câu 28 : Suất vốn đầu tư dùng để tính a) Tổng mức đầu tư b) Tổng dự toán
  4. c) Khái toán công trình d) Quyết toán công trình Câu 29 : Một rạp hát 400 chỗ hoàn thành trước đó 12 tháng với kinh phí 20 tỷ đồng. Người ta muốn xây dựng một rạp hát tương tự, tại một vị trí tương tự nhưng có 500 chỗ. Chi phí xây dựng rạp hát mới là bao nhiêu? Biết tỷ lệ lạm phát trung bình tháng 0.8%/tháng a) 25 tỷ đồng b) 27.4 tỷ đồng c) 27 tỷ đồng d) 25.4 tỷ đồng Câu 30 : Phương pháp lập tiến độ theo sơ đồ ngang thường dùng để a) Lập tiến độ triển khai dự án b) Lập tiến độ chi tiết dự án c) Lập tiến độ quản lý dự án d) Lập tiến độ cho công tác thiết kế. Câu 31 : Phương pháp lập tiến độ theo sơ đồ mạng PERT thường dùng để a) Lập tiến độ tổng thể dự án b) Lập tiên độ tổng thể và chi tiết dự án c) Lập biểu đồ quản lý chi phí của dự án d) Lập biểu đồ quản lý tài nguyên của dự án. Câu 32 : Đường Găng là đường a) Có thời gian thực hiện công việc dài nhất. b) Có mức độ công việc căng thẳng nhất c) Có thời gian thực hiện công việc ngắn nhất. d) Có thể điều chỉnh thời gian nhạnh nhất. Câu 33 : Mức tiền bảo hành đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I là a) 3% giá trị hợp đồng b) 5% giá trị hợp đồng c) 7% giá trị hợp đồng d) 10% giá trị hợp đồng Câu 34 : Vốn đâu tư được quyết toán là a) Toàn bộ chi phí xây dựng công trình b) Các chi phí hợp lý, hợp pháp. c) Các chi phí xây lắp d) Tổng mức đầu tư công trình. Câu 35 : Một trong những bí quyết quan trọng nhất để thành công đó là a) Có kế hoạch rõ ràng b) Có mục tiêu cụ thể. c) Có đầy đủ các nguồn lực d) Có mối quan hệ giao tiếp tốt với các bên tham gia dự án Câu 36 : Một trong những nguyên nhân gây ra thất bại của dự án a) Không có cấu trúc dự án b) Kế hoạch thiếu chi tiết c) Không đủ ngân sách và nguồn lực d) Các câu a, b, c đều đúng. Câu 37 : Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm a) Giám sát chất lượng công trình b) Đảm bảo công trình hoàn thành đúng hồ sơ thiết kế.
  5. c) Giám sát quá trình đầu tư xây dựng d) Câu a, b, c điều sai. Bài tập và câu hỏi tự luận Xây dựng cơ cấu phân chia công việc WBS ở cấp độ công việc (WBS cấp 3) cho một công trình xây dựng đường BTNN Vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý dự án đối với việc nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình giao thông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản