Một số cấu trúc đặc biệt

Chia sẻ: dangquoctam

Unit 6: Một số cấu trúc câu đặc biệt Although - từ nối diễn tả ý nhượng bộ e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it. Chú ý: Although có thể đứng đầu câu or giữa câu e.g - Although the cafe was

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản