Một số cấu trúc đặc biệt

Chia sẻ: dangquoctam

Unit 6: Một số cấu trúc câu đặc biệt Although - từ nối diễn tả ý nhượng bộ e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it. Chú ý: Although có thể đứng đầu câu or giữa câu e.g - Although the cafe was

Nội dung Text: Một số cấu trúc đặc biệt

 

  1. Unit 6: Một số cấu trúc câu đặc biệt Although - từ nối diễn tả ý nhượng bộ e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it. Chú ý: Although có thể đứng đầu câu or giữa câu e.g - Although the cafe was crowded, we found a table. OR We found a table although the cafe was crowded. Though - là 1 dạng khác. Nó có nghĩa giống như although. e.g - Though / Although I liked the sweater, I decided not to buy it. Chú ý: though có thể đứng cuối câu e.g - I liked the sweater. I decided not to buy it, though. Even though - mạnh hơn và có ý nhấn mạnh hơn although. e.g - 1). Ram looked quite fresh even though he'd been playing cricket. 2). Even though you dislike Sanya, you should try to be nice to her. Chú ý - Chúng ta có thể dùng "in spite of the fact (that)" tương tự như although. e.g - I'm no better although I've taken the pills. OR I'm no better in spite of the fact that I've taken pills. Chú ý : Đôi khi có 1 số trường hợp hơi khác Even though -- Khi mệnh đề nhượng bộ là phủ định và mệnh đề chính là khẳng định eg -- Even though Ram hadn't studied, he passed the exam. Although -- Khi mệnh đề nhượng bộ là khẳng định và mệnh đề chính là phủ định eg -- Although Ram had studied very hard, he did not score well. *Mệnh đề có “Despite” hoặc “In spite of ” có thể được đặt ở trước hoặc sau mệnh đề chính cũng được.
  2. Cách biến đổi từ Although / though => despite / in spite of Nguyên tắc chung cần nhớ là : Although/ though / even though + mệnh đề Despite / in spite of + cụm từ Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau: 1) Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau: - Bỏ chủ ngữ ,động từ thêm ING . Although Tom got up late, he got to school on time. => Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time. 2) Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ - Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be Although the rain is heavy,....... => Despite / in spite of the heavy rain, ...... 3) Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từ : - Đổi đại từ thành sỡ hữu, đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be Although He was sick,........ => Despite / in spite of his sickness,....... 4) Nếu chủ ngữ là đại từ + động từ + trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Although He behaved impolitely,..... => Despite / in spite of his impolite behavior ,......... 5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ - Thì bỏ there be Although there was an accident ,..... => Despite / in spite of an accident,...... 6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết
  3. Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước. Although it was rainy, ..... => Despite / in spite of the rain, ………. 7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động) => Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau of Although television was invented, ..... => Despite / in spite of the invention of television, ………. BÀI TẬP Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: 1. She didn’t eat much though she was hungry. 2. He couldn’t solve the problem though he is good at maths 3. Mr Pike doesn’t wear glasses though he is over sixty. 4. .Although he had much experience in machinery, he didn’t succeed in repairing this machine. 5. Although it got dark, they continued to work. 6. Although it was noise, I kept on studying. 7. Although it rained heavily, I went to school on time. 8. The flight was not delayed though it was foggy. 9. He ate all the fruits though they were green. 10.We did the test well though it was difficult. 11.Although he is strong, I’m not afraid of him. 12.Everybody has great regard for him though he is poor. 13.The plane took off though the weather was bad. 14. He didn’t stop his car though the traffic lights turned red. 15.He studied very well though his life was hard at that time. 16.Although the streets are narrow, many people drieve cars in this city. 17.Although his English was good, he wasn’t chosen. 18.Although he’s got an English name, he is in fact German. 19.Although the prices are high, my daughters insist on going to the movie. 20.Although the weather is bad, we are going to have a picnic.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản