Một số đặc điểm tâm lý học trẻ em

Chia sẻ: namson94

Những khác biệt cơ bản của cuộc sống trong nhà trường tiểu học và cuộc sống của trẻ 6 năm đầu đời , Chú ý có chủ định còn yếu, phụ thuộc vào động cơ Chú ý không chủ định phát triển (mới mẻ, bất ngờ, màu sắc…) Sự tập trung còn yếu, không bền vững (đb HS lớp 1, 2)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số đặc điểm tâm lý học trẻ em

 

 1. TÂM LÍ HỌC TRẺ EM 1 07/26/12
 2. NỘI DUNG 2 Phần 1 – 6 tiết  LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM Phần 2 – 15 tiết (12/3)  ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ và CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HSTH Phần 3 – 9 tiết (6/3)  TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HSTH 07/26/12
 3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3 07/26/12
 4. TÂM LÍ LÀ GÌ? 4 Ý nghĩ, tình cảm, cảm xúc của con  người Chức năng của não  Gắn liền với hành động  07/26/12
 5. HIỆN TƯỢNGTÂM LÍ 5 Quá trình tâm lí  (cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng…) Trạng thái tâm lí  (bâng khuâng, nghi ngờ, chú ý, …) Thuộc tính tâm lí  (tính khí, tính cách, năng lực, …) 07/26/12
 6. TÂM LÍ HỌC LÀ GÌ? 6  Là một khoa học Nguyên cứu hành vi, tinh thần, tư tưởng con  người 07/26/12
 7. TÂM LÍ GIÁO DỤC LÀ GÌ? 7 Nguyên cứu cách con người học như thế nào  Ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến tâm lí  Tác động trong môi trường dạy và học 07/26/12
 8. LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 8 07/26/12
 9. QUAN NIỆM VỀ TRẺ EM 9 Trẻ em là người dưới 18 tuổi.  (theo Công ước LHQ về quyền trẻ em – 1989) “Trẻ em là công dân Việt Nam dưới  16 tuổi.” (theo Luật Bảo vệ, chăm sóc, và Giáo dục trẻ em – 2004) 07/26/12
 10. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 10 Trẻ em là trẻ em.   Có quy luật phát triển riêng, khác người lớn. Trẻ em là con đẻ của thời đại   Chịu ảnh hưởng của các điều kiện xã hội, lịch sử Sự phát triển tâm lí tuân theo quy luật xã hội 07/26/12
 11. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  11 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính không đồng đều của sự phát  triển tâm lí Cơ thể (cân nặng, chiều cao, các bộ phận  cơ thể,…) Phẩm chất năng lực  Lúc nhỏ: phát triển nhanh, mạnh Lớn: chậm dần, yếu dần 07/26/12
 12. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  12 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính toàn vẹn của tâm lí  Toàn vẹn, thống nhất, bền vững  Trạng thái tâm lí  đặc điểm tâm lí cá nhân  Phụ thuộc vào động cơ chỉ đạo của trẻ  (hiểu, tác động thực tế, nhu cầu…) 07/26/12
 13. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  13 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ  Hệ thần kinh của trẻ mềm dẻo   tác động giáo dục có thể làm thay đổi tâm lí Khả năng bù trừ   chứa năng tâm lí này yếu, thì có chức năng khác phát triển mạnh 07/26/12
 14. QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ SỰ  14 PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Thuyết thiền định  Tâm lí = di truyền trong gen  Thuyết duy cảm  Tâm lí = tác động của môi trường  Thuyết hội tụ hai yếu tố  Di truyền Môi trường Tâm lí =  (quyết định) (điều kiện) 07/26/12
 15. 15 QUAN NIỆM TÂM LÍ HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 07/26/12
 16. 16  Tâm lí = quá trình lĩnh hội kinh nghiệm  của loài người  Tâm lí = quá trình hình thành các hệ  thống chức năng não  Trí tuệ = sự hình thành các hành  động trí tuệ 07/26/12
 17. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ  17 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Dạy học và giáo dục có vai trò chủ đạo  Vạch ra chiều hướng cho sự phát triển  nhân cách Tạo điều kiện cho tiềm năng được bộc lộ  Bù đắp những thiếu hụt do khuyết tật /  bệnh tật Uốn nắn những nét xấu tự phát của môi  trường 07/26/12
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản