Một số dạng giới từ đi sau cần ghi nhớ

Chia sẻ: nhoxtin

Tài liệu tham khảo giúp học tôt tiếng anh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số dạng giới từ đi sau cần ghi nhớ

 

  1. *Note: After preposition, we often use V-ing Phrasal Verbs DO Do away with : vứt bỏ Do away up : buộc chặt MAKE Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành Make out : viết ra, nhận ra Make over : chuyển nhượng tài khoản Make up to : xu nịnh Make off with : trốn đi với make away:tránh xa make off with = run away with: trốn, chuồn make preparation for st:chuẩn bị make for the open sea:ra khơi make for the door:đi ra cửa make friend with sb:làm quen với ai make use of st:tận dụng BRING Bring about : gây ra Bring in : giới thiệu Bring off : đạt được thành công Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm Bring on : thúc đẩy Bring up : giáo dục COME Come by : ghé thăm Come upon : thấy tình cờ Come across : gặp gỡ tình cờ Come about : xảy ra Come in : vào Come off : thành công Come round : ghé thăm LET Let on : tiết lộ Let up : thư giãn Let off : xin lỗi Let sb down : làm ai tuyệt vọng CALL
  2. Call up : triệu tập, gọi điện Call on : ghé thăm ai Call at : viếng thăm nơi nào Call off : hủy bỏ BREAK Break down : hư hỏng xe Break off : chấm dứt Break up : phá hủy CARRY Carry on : tiếp tục Carry over : chuyển giao Carry off : đạt được Carry out : thực hiện DRAW Draw on : tới gần Draw up : thảo ra, vạch ra FALL Fall off : thu hẹp Fall out : cãi nhau Fall through : thất bại Fall to : bắt đầu làm Fall upon : tấn công Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý SET Set about : bắt đầu Set on : tấn công Set down : viết Set out : trình bày quan điểm Set to : bắt đầu Set up : thành lập ---------------------+++------------------------ A Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì Accuse sb of sth : kết tội ai về Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về Apply for sth : nộp đơn Apply to sb for sth : yêu cầu Ask for : yêu cầu Arrange for : sắp xếp
  3. Attach to : gắn vào Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai Absorb in : say mê Attend to : lưu tâm nơi◊Arrive at (station, airport, bus stop) nhỏ thành phố, đất◊Arrive in (London, Paris, England, France) nước B Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì Bring about : xảy ra Bring in : giới thiệu Bring up : giáo dục Bring on : dẫn đến Believe in : tin tưởng Base on : dựa trên Belong to : thuộc về Beg for sth : van nài cho, xin Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai C Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì Comply with : tuân thủ Catch sight of : trông thấy Count on : tin cậy Come from : xuất thân Concentrate on : tập trung Consist of : bao gồm Come across : gặp gỡ tình cờ Come off : xảy ra Come round : viếng thăm Come about : xảy ra Come by : kiếm được Cut down : giảm Cut out : loại ra Carry out : thực hiện Carry over : chuyển giao Carry on : tiếp tục Carry off : đạt được Change into, turn into : hóa ra D Dream of : mơ về Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh) Descend from : xuất hiện
  4. Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào Do up : buộc chặt Do away : chấm dứt Do with : có liên quan tới Do without : không liên quan tới Disapprove of : không tán thành Differ from : khác với E Escape from : trốn thoát F Fight with sb for sth : đánh nhau Fine sb for : phạt ai về GGive place to : nhường chỗ cho Give way to : nhường đường cho Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với Get on : lên xe Get off : xuống xe Get out : cút khỏi, ra khỏi Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại K Keep pace with : theo kịp H Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin Hope for : hy vọng về I Infer from : suy ra từ Insist on : nài nỉ Introduce to sb : giới thiệu với ai J Join in : tham gia vào L Lose sight of : mất dấu Live on : sống nhờ Long for : mong mỏi Lose touch with : mất liên lạc Lose track of : mất dấu
  5. Look forward to : mong đợi Look at : nhìn vào Look up : tra từ (trong từ điển) Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm M Make use of : sử dụng Make room for : dọn chỗ cho Make a fuss over : làm ồn ào Make allowance for : chiếu cố Make fun of : chế nhạo Make up : bịa ra Make over : chuyển nhượng Make out : phân biệt Make up to : xu nịnh Make off with : đi khỏi P Put up with : chịu đựng Put a stop to : dừng lại Pay a visit to : viếng thăm Persist on : cố tình Prefer … to : thích … hơn Prevent….from : ngăn cản Punish sb for : phạt ai về Participate in : tham gia Pay attention to : chú ý Put on : mặc vào Put off : trì hoãn Put out : dập tắt Put aside : bỏ qua một bên Pay for sth / pay sb : trả tiền Play on sb : chơi khăm ai Provide sb with sth : cung cấp Provide sth for sb : cung cấp S Supply sb with sth : cung cấp Supply sth for sb : cung cấp O Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì Occur to = happen to : xảy ra Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì S
  6. Set off / out : khởi hành Stand for : tượng trưng Succeed in : thành công về TTake care of : chăm sóc Take after : trông giống Take notice of : chú ý Take account of : chú ý đến Take into consideration : xem xét Take advantage of : lợi dụng, tận dụng Take part in : tham gia Turn up : xuất hiện, vặn to Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ Turn out : hóa ra Turn in : đi ngủ Think of sb : nghĩ về ai Think about sth : nghĩ về cái gì Think to oneself : tự nghĩ W Wait for : chờ đợi Work for : làm việc cho ai Work as : làm việc như là Expressions According to : theo như Due to : tại Due for : bởi vì Except for : ngoại trừ Owing to : vì On account of : vì Because of : vì Instead of : thay vì In front of : đằng trước In terms of : qua, dựa trên In charge of : phụ trách Apart from : ngoài Thanks to : nhờ * IN In love : đang yêu In fact : thực vậy In need : đang cần In trouble : đang gặp rắc rối In general : nhìn chung
  7. In the end : cuối cùng In danger : đang gặp nguy hiểm In debt : đang mắc nợ In time : kịp lúc In other words : nói cách khác In short : nói tóm lại In brief : nói tóm lại In particular : nói riêng In turn : lần lượt * ON On second thoughts : nghĩ lại On the contrary : trái lại On the average : trung bình On one’s own : một mình On foot : đi bộ On purpose : có mục đích On time : đúng giờ On the whole : nhìn chung On fire : đang cháy On and off : thỉnh thoảng On the spot : ngay tại chỗ On sale : bán giảm giá On duty : trực nhật * BY By sight : biết mặt By change : tình cờ By mistake : nhầm lẫn By heart : thuộc lòng By oneself : một mình By all means : chắc chắn By degrees : từ từ By land : bằng đường bộ By no means : không chắc rằng không * AT At times : thỉnh thoảng At hand : có thể với tới At heart : tận đáy lòng At once : ngay lập tức At length : chi tiết At a profit : có lợi At a moment’s notice : trong thời gian ngắn At present : bây giờ At all cost : bằng mọi giá
  8. At war : thời chiến At a pinch : vào lúc bức thiết At ease : nhàn hạ At rest : thoải mái At least : ít nhất At most : nhiều nhất * OUT OF Out of work : thất nghiệp Out of date : lỗi thời Out of reach : ngoài tầm với Out of money : hết tiền Out of danger : hết nguy hiểm Out of use : hết sài Out of the question : không bàn cãi Out of order : hư * Under control : đang được kiểm soát Under rest : đang bị bắt * Within reach : trong tầm với * From time to time : thỉnh thoảng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản