Một số giải pháp quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc ở Tây Nguyên

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
116
lượt xem
29
download

Một số giải pháp quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc ở Tây Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã là người dân tộc đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là người dân tộc cũng được đặc biệt quan tâm, đã từng bước gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc ở Tây Nguyên

  1. Một số giải pháp quy hoạch, ðào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ cấp xã ở các tỉnh Tây Nguyên NGUYỄN VÃN QUÝ Vụ Chính quyền ðịa phýõng, Bộ Nội vụ Tây Nguyên là ðịa bàn có những ðặc ðiểm riêng về dân cý, dân tộc, tôn giáo, cũng nhý ðiều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội. Do ðó việc xây dựng ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo quản lý các cấp nói chung và cán bộ lãnh ðạo quản lý cấp xã nói riêng là ngýời dân tộc thiểu số tại chỗ ở vùng Tây Nguyên cần phải ðýợc tãng cýờng và quan tâm ðúng mức. Ðội ngũ cán bộ ngýời dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ðýợc hình thành từ nhiều nguồn, một số trýởng thành từ hai cuộc kháng chiến, một số trýởng thành từ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ yếu nhất vẫn là từ phong trào thực tiễn tại cõ sở. Nhìn chung chất lýợng ðội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ngày một nâng lên về mọi mặt, tuy nhiên vẫn chýa ðáp ứng ðýợc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết Trung ýõng 3, khoá VIII về chiến lýợc cán bộ thời kỳ ðẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ðại hoá ðất nýớc, các tỉnh vùng Tây Nguyên ðã xây dựng chýõng trình hành ðộng, ðề ra chiến lýợc cán bộ của tỉnh ðến nãm 2020. Công tác quy hoạch ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo cấp xã là ngýời dân tộc ðã ðýợc triển khai ðồng bộ, có hiệu quả. Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc cũng ðýợc ðặc biệt quan tâm, ðã từng býớc gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng. Nhìn chung công tác bố trí sử dụng cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc bảo ðảm ðýợc tính dân chủ, khách quan, hợp lý, ðúng quy trình, quy ðịnh. Tuy còn nhiều khó khãn nhýng các tỉnh ðã chủ ðộng ðề ra quy ðịnh về tỷ lệ cán bộ là ngýời dân tộc thiểu số tại chỗ trong các cõ quan; ðề ra các chủ trýõng chính sách ðãi ngộ ðối với ðội ngũ cán bộ là ngýời dân tộc thiểu số tại chỗ, do vậy ðã góp phần giúp cho ðội ngũ cán bộ ngýời dân tộc thiểu số yên tâm công tác, cuộc sống ðỡ khó khãn, vất vả, có thể tập trung trí lực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại ðịa phýõng. Một số tồn tại trong công tác xây dựng ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc thiểu số tại chỗ:
  2. Cõ cấu ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo quản lý cấp xã là ngýời dân tộc thiểu số còn bất hợp lý, không ðồng ðều. Hiện tại số lýợng cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc chýa phải là nhiều nhýng phân bố không ðều, ða số công tác ở các ðoàn thể chính trị; tỷ lệ cán bộ nữ còn ít; trình ðộ vãn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn hạn chế. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, ðào tạo, bồi dýỡng, bố trí, sử dụng ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo, quản lý là ngýời dân tộc chýa ðýợc tiến hành ðồng bộ, hiệu quả chýa cao. Công tác tạo nguồn mới chỉ dừng ở việc ðào tạo học sinh, sinh viên ngýời dân tộc, tạo nguồn từ xa. Chýa có quy chế ðể tuyển chọn, bố trí sử dụng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trýờng. Phần lớn cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc trýởng thành từ cõ sở nên nãng lực công tác còn hạn chế, trình ðộ chuyên môn thấp, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, khả nãng bao quát tình hình, xác ðịnh nhiệm vụ, ðề ra nghị quyết, chủ trýõng, ðiều hành công việc còn yếu. Nãng lực làm việc ðộc lập, tự chủ, sáng tạo khả nãng lãnh ðạo, quản lý, nghiên cứu, tổng hợp tình hình, tiếp nhận, xử lý thông tin còn chậm. Một số chế ðộ, chính sách ðãi ngộ ðối với cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc còn bất cập nhýng chýa ðiều chỉnh kịp thời. Với nguồn ngân sách có hạn nên chính sách cán bộ chýa thực sự trở thành ðộng lực ðể xây dựng ðội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng ðội ngũ cán bộ cõ sở. Nguyên nhân khách quan: Các yếu tố tự nhiên, kinh tế, vãn hóa, xã hội ảnh hýởng không nhỏ ðến công tác xây dựng ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc. ầng còn lạc hậu, ðời sống kinh tế của nhiều hộ ðồng bào dân tộc tại chỗ còn nhiều khó khãn ðã ảnh hýởng trực tiếp ðến tý týởng của cán bộ, làm cho họ không yên tâm công tác, ngại học ðể nâng cao trình ðộ, không ðầu tý nghiên cứu, nắm bắt tình hình và tiếp cận với chủ trýõng ðýờng lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nýớc. Nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy ðảng chýa nhận thức ðầy ðủ về chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nýớc; chýa thấy hết tầm quan trọng cũng nhý chiến lýợc lâu dài trong công tác cán bộ nói chung, công tác xây dựng ðội ngũ cán bộ ngýời dân tộc thiểu số nói riêng, nên ðầu tý chýa ðúng mức; chýa triển khai chủ trýõng, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy thành các chýõng trình, kế hoạch chuyên ðề về xây dựng ðội ngũ cán bộ ngýời dân tộc thiểu số. Chính sách ðối với cán bộ là ngýời dân tộc thiểu số còn mang tính chắp vá và chýa khuyến khích ðýợc ðội ngũ này nâng cao trình ðộ, nãng lực, yên
  3. tâm công tác. Công tác tạo nguồn cán bộ ngýời dân tộc thiểu số ðã có quan tâm ở việc ðào tạo học sinh, nhýng chýa có quy chế quản lý số học sinh sau khi ra trýờng ðể bố trí sử dụng, vì vậy mà nguồn cán bộ dân tộc thiểu số vẫn bị hụt hẫng. Công tác ðào tạo cán bộ dân tộc thiểu số chýa có quy chế nên việc ðào tạo chýa ðúng theo quy hoạch, kế hoạch, không bảo ðảm theo tiêu chuẩn chức danh, ðào tạo chýa gắn với bố trí sử dụng. Ðể xây dựng ðýợc ðội ngũ cán bộ lãnh ðạo, quản lý cấp xã là ngýời dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất ðạo ðức trong sáng, có trình ðộ kiến thức, nãng lực lãnh ðạo, quản lý, ðiều hành giỏi, khả nãng vận ðộng, thuyết phục quần chúng cao, ðáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai ðoạn cách mạng hiện nay, cần tập trung thực hiện những biện pháp sau: Quán triệt quan ðiểm của Ðảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tý týởng, tãng cýờng thực hiện công tác ðào tạo, bồi dýỡng cán bộ, thýờng xuyên tổng kết thực tiễn, ðúc rút kinh nghiệm: Củng cố xây dựng cõ sở vật chất kỹ thuật và ðội cán bộ quản lý, giáo viên cho các trýờng phổ thông dân tộc nội trú. Ðặc biệt chú trọng ðầu tý trang thiết bị cho các trýờng ðể ðủ ðiều kiện giảng dạy và học tập cho học sinh dân tộc thiểu số các cấp; nghiên cứu mô hình trýờng nội trú dân tộc cấp I cụm xã cho các huyện nhằm tạo nguồn học sinh dân tộc thiếu số cho cấp II và III có chất lýợng, ðồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ hoặc cấp học bổng, xây dựng ký túc xá cho các em tốt nghiệp cấp II trýờng dân tộc nội trú không ðýợc vào trýờng cấp III dân tộc nội trú tỉnh, có thể ðýợc học cấp III ở trýờng huyện. Ðầu tý cõ sở vật chất cho các trýờng dạy nghề của tỉnh. Bố trí sử dụng và ðào tạo học sinh dân tộc thiểu số ðã tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Các huyện, thành phố thuộc tỉnh lập kế hoạch bố trí, sử dụng học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp cấp III vào các công tác thích hợp ở thôn, buôn, xã; trong quá trình công tác nếu xét thấy có triển vọng thì tiếp tục ðào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ðể sử dụng lâu dài tại ðịa phýõng. Ðối với số học sinh dân tộc thiểu số ðã tốt nghiệp ðại học, cao ðẳng, trung học chuyên nghiệp thì các ðõn vị phải chủ ðộng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan ðể bố trí sử dụng theo biên chế hoặc hợp lao ðộng dài hạn, sau khi có ðịnh biên thì tuyển vào biên chế, kinh phí chi trả cho hợp ðồng lao ðộng dùng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số cho từng huyện.
  4. Nghiên cứu ban hành các chế ðộ, chính sách ðối với học sinh, sinh viên và cán bộ dân tộc thiểu số. Cần có Quy chế ðào tạo và sử dụng học sinh, sinh viên dân tộc khi vào trýờng và sau khi ra trýờng ðể ðảm bảo học sinh khi ra trýờng phải về công tác ở ðịa phýõng. Có chính sách ýu ðãi thoả ðáng ðể khuyến khích cán bộ là ngýời dân tộc thiểu số theo học các chýõng trình sau ðại học. Chính sách ðảm bảo ðiều kiện sinh hoạt cho cán bộ là ngýời dân tộc thiểu số khi ðýợc luân chuyển, ðiều ðộng ði công tác xa nhà, ở vùng sâu, vùng xa ðể họ yên tâm công tác. Các cấp, các ngành cần quan tâm việc sử dụng ðội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trýởng thành từ cõ sở, từ các phong trào quần chúng, qua ðó chọn lựa, phát triển ðảng, ðồng thời ðào tạo, bồi dýỡng ðể ðủ ðiều kiện bố trí vào những chức danh lãnh ðạo, quản lý các cấp, các ngành phù hợp với nãng lực, sở trýờng công tác của từng cán bộ. Công tác ðào tạo cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng cần ði vào nền nếp theo kế hoạch ðã ðề ra, ðào tạo, bồi dýỡng phải gắn với việc bố trí sử dụng. Các cấp, các ngành phải xem công tác quy hoạch, ðào tạo, bố trí sử dụng cán bộ là việc làm thýờng xuyên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản