Một số kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Chia sẻ: hoaian44

Cơ cấu theo trực tuyến: Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý ,trong đó nhà quản trị ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp dưới và ngược lại ,mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước một người lãnh đạo trực tiếp cấp trên .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản