Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 3 .chế độ text màn hình máy tính

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
21
download

Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 3 .chế độ text màn hình máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ký tự hoặc hình vẽ đ-ợc hiện lên màn hình máy tính bằng tập hợp các điểm sáng hay tối. Trong chế độ văn bản (Text mode), các điểm này đ-ợc hình thành bằng việc có cho tia điện tử đập hay không đập vào màn huỳnh quang theo một khuôn mẫu có sẵn. trong đó các điểm đ-ợc tổ chức theo ma trận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 3 .chế độ text màn hình máy tính

  1. chÕ ®é text mµn h×nh m¸y tÝnh H×nh VIII.1 – HiÖn ch÷ H vµ ch÷ L trªn mµn h×nh Ký tù hoÆc h×nh vÏ ®-îc hiÖn lªn mµn h×nh m¸y tÝnh b»ng tËp hîp c¸c ®iÓm s¸ng hay tèi. Trong chÕ ®é v¨n b¶n (Text mode), c¸c ®iÓm nµy ®-îc h×nh thµnh b»ng viÖc cã cho tia ®iÖn tö ®Ëp hay kh«ng ®Ëp vµo mµn huúnh quang theo mét khu«n mÉu cã s½n. trong ®ã c¸c ®iÓm ®-îc tæ chøc theo ma trËn. Trªn h×nh VIII.1 lµ kh«ng cã tia ®iÖn tö ®Ëp vµo thÝ dô c¸c ma trËn ®iÓm dïng mµn h×nh. §©y lµ ma trËn lµm mÉu ch÷ phôc vô cho ®iÓm 5x7 cho c¸c ký tù. viÖc hiÓn thÞ ch÷ H vµ ch÷ L trªn mµn h×nh. ¤ ®en biÓu diÔn nh÷ng chç mµ tia ®iÖn tö ®Ëp vµo mµn h×nh, « tr¾ng ®Ó biÓu diÔn nh÷ng chç 1
  2. C¸c kÝch th-íc ma trËn kh¸c ®-îc dïng trong thùc tÕ lµ 7x9, 7x12 hoÆc 9x14. C¸c mÉu ch÷ nh- vËy th-êng ®-îc t¹o s½n cho mçi ký tù ASCII vµ ®-îc chøa trong mét vi m¹ch nhí ROM cã tªn lµ ROM ph¸t ký tù. Trªn h×nh VIII.2 lµ s¬ ®å khèi cña mét m¹ch ®Ó hiÓn thÞ ®-îc mét ma trang mµn h×nh v¨n b¶n gåm 80 ký tù theo chiÒu ngang vµ 25 ký tù theo chiÒu däc (80x25). TÇn sè ®iÓm t¹o xung Bé ghi dÞch 16.257MHz TÝn hiÖu h×nh 16.257.000 ®iÓm/s 9 RAM §Öm D0  D7 D0  D7 A0  A7  80 Ao  A6 ROM ph¸t ký tù A7  A11 R0  R3 V. syn 50Hz  25  14 H. syn 18. 4.32 KHz H×nh VIII.2 – S¬ ®å khèi m¹ch hiÖn ch÷ theo ma trËn 9x14 trªn mµn h×nh m¸y 2
  3. M· ASCII cña c¸c ký tù thuéc mét trang mµn h×nh cÇn hiÓn thÞ ®-îc chøa s½n trong bé nhí RAM ®Öm mµn h×nh (mçi ký tù gåm 1 byte ®Ó ghi nhí m· cña nã). NÕu ta cÇn hiÓn thÞ mét trang mµn h×nh gåm 80x25 = 2000 ký tù th× cÇn ®Õn bé nhí RAM ®Öm cã dung l-îng 2KB. Néi dung cña bé nhí RAM ®Öm nµy ®-îc bé ®iÒu khiÓn mµn h×nh ®-a ra ®Þnh kú (50 lÇn/1s) ®Ó lµm t-¬i mµn h×nh. Trong thùc tÕ, bé nhí RAM ®Öm nµy cßn ph¶i ®-îc th©m nhËp ®-îc b»ng bé vi xö lý ®Ó ta cßn cã thÓ thay ®æi ®-îc néi dung cÇn hiÓn thÞ. C¸c ®Þa chØ A0  A6 sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ký tù cÇn hiÓn thÞ trong mét hµng, cßn c¸c ®Þa chØ A7  A11 sÏ x¸c ®Þnh to¹ ®é tÝnh theo cét cña c¶ mét hµng ký tù cÇn hiÓn thÞ. Nãi c¸ch kh¸c, tæ hîp c¸c bit ®Þa chØ A0  A11 cña RAM ®Öm sÏ quyÕt ®Þnh to¹ ®é cô thÓ cña 1 ký tù trªn mµn h×nh. Trong thùc tÕ, ma trËn ®iÓm 9x14 cña bé ROM ph¸t ký tù cã d¹ng nh- trªn h×nh VIII.3. C¸c dßng ®iÓm thõa ra ë bèn phÝa lµ ®Ó t¹o ra gi·n c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong 1 hµng vµ gi·n c¸ch gi÷a c¸c hµng víi nhau. R3 R2 R1 R0 3
  4. H×nh VIII.3 – Ma trËn ®iÓm 9x14 cho ch÷ P vµ p Khi ROM ph¸t ký tù nhËn ®-îc tÝn hiÖu ®Þa chØ tõ RAM ®Öm th× ®ã chÝnh lµ m· ASCII cña ký tù cÇn hiÓn thÞ vµ mét ma trËn ®iÓm t-¬ng øng cña ký tù ®-îc chän ®Ó quýet ra mµn h×nh. ViÖc quýet c¸c dßng ®iÓm trong ma trËn ®iÓm lµ do c¸c tÝn hiÖu quýet dßng R0  R3 quyÕt ®Þnh. Gi¶ sö néi dung cña bé ®Õm ký tù lóc nµy lµ 0. Ký tù ®Çu tiªn ë gãc tr¸i mµn h×nh ®-îc chän ®Ó hiÓn thÞ. M· ASCII cña nã ®-îc ®-a ®Õn bé nhí ROM ph¸t ký tù. Gi¶ thiÕt lóc ®Çu bé ®Õm dßng quýet cã R3R2R1R0 = 0000, ë ®Çu ra cña ROM ph¸t ký tù cã dßng ®iÓm ®Çu tiªn (9 ®iÓm cho mét ký tù) ®-îc ®-a ra bé ghi dÞch, t¹i ®©y, d÷ liÖu tõ d¹ng song song ®-îc chuyÓn thµnh nèi tiÕp råi ®-a ®Õn bé khuyÕch ®¹i víi tèc ®é 16.257.000 ®iÓm/s ®Ó ®iÒu chÕ c-êng ®é cña tia ®iÖn tö ph¸t ra tõ cat«t ®Ìn h×nh. Khi mét dßng quýet cho mét ký tù võa xong th× bé ®Õm ký tù tù ®éng t¨ng thªm mét ®Ó ®-a ra dßng ®iÓm cña ký tù tiÕp theo cÇn hiÓn thÞ trªn cïng mét hµng. C«ng viÖc cø tiÕp tôc nh- vËy cho ®Õn khi thao t¸c xong víi 80 ký tù, lóc nµy tia ®iÖn tö bÞ l¸i ng-îc l¹i ®Ó b¾t ®Çu l¹i qu¸ tr×nh trªn ®èi víi dßng quýet tiÕp theo. Khi ®· quýet xong ®-îc 14 dßng ®iÓm cho 80 ký tù (tøc lµ cho mét hµng ký tù) th× bé ®Õm hµng ký tù ®-îc tù ®éng t¨ng thªm 1 vµ hµng ký tù tiÕp theo l¹i ®-îc quýet nh- ®èi víi hµng ký tù tr-íc ®ã. Qu¸ tr×nh sÏ tiÕp diÔn cho ®Õn khi thao t¸c xong víi hµng ký tù thø 25. 4
  5. Lóc nµy tia ®iÖn tö bÞ l¸i ngùoc trë l¹i ®Ó cã thÓ b¾t ®Çu l¹i qu¸ tr×nh lµm t-¬i mµn h×nh tõ ký tù ®Çu tiªn trªn gãc tr¸i cña hµng ký tù thø nhÊt trªn mµn h×nh. Qu¸ tr×nh lµm t-¬i mét trang mµn h×nh ph¶i ®-îc thùc hiÖn 30  60 lÇn/s ®Ó ta kh«ng ph¸t hiÖn ®-îc tÝnh kh«ng liªn tôc cña qu¸ tr×nh hiÓn thÞ. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản