Một số quy định về thể thức trình bày văn bản

Chia sẻ: lawcao

Một số quy định về thể thức trình bày văn bản và những điểm cần lưu ý trong các văn bản do sở soạn thảo

Nội dung Text: Một số quy định về thể thức trình bày văn bản

1
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG CÁC VĂN BẢN DO SỞ SOẠN THẢO


1. Về quốc hiệu:
* Theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005
hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản:
+ Dòng chữ trên: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được trình bày
bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm.
+ Dòng chữ dưới: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ
in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; chữ cái đầu của các cụm từ
được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch ngang nhỏ; phía dưới có đường kẻ ngang,
nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* Hiện nay tại các phòng còn trình bày như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Tên cơ quan ban hành văn bản:
* Theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP:
+ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp được trình bày bằng chữ
in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.
+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ
chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có
độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ:
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ

+ Hiện nay tại các phòng chuyên môn:
• Không thống nhất cách trình bày giữa các phòng: có 02 kiểu trình bày
sau:
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ

• Trình bày sai:
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ* Đề nghị thống nhất cách trình bày là:
2
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ


3. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
* Theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP:
+ Tên loại văn bản (nghị định, quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình và các
loại văn bản khác) được đặt canh giữa (cân đối ở giữa dòng) bằng chữ in hoa, cỡ
chữ từ 14 đến 15, kiểu chữ đứng, đậm;
+ Trích yếu nội dung văn bản được đặt canh giữa, ngay dưới tên loại văn
bản, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; bên dưới trích yếu có
đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và
đặt cân đối so với dòng chữ.
Trích yếu nội dung công văn được trình bày sau chữ viết tắt “V/v” (về việc)
bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.

* Hiện nay tại các phòng:
+ Trích yếu nội dung công văn được trình bày bằng kiểu chữ nghiêng; gạch
chân dòng trích yếu;
+ Một số Công văn nhưng không có trích yếu văn bản

4. Nơi nhận:
* Theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP:
+ Từ “nơi nhận” được trình bày trên một dòng riêng, sau đó có dấu hai
chấm, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm;
+ Phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản được
trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; tên mỗi cơ quan, tổ
chức, đơn vị và cá nhân hoặc mỗi nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận văn bản
được trình bày trên một dòng riêng, đầu dòng có gạch ngang, cuối dòng có dấu
chấm phẩy; riêng dòng cuối cùng bao gồm chữ “lưu” sau đó có dấu hai chấm, tiếp
theo là chữ viết tắt “VT” (văn thư cơ quan, tổ chức), chữ viết tắt tên đơn vị (hoặc
bộ phận) soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (chỉ trong những trường hợp
cần thiết) được đặt trong ngoặc đơn, cuối cùng là dấu chấm.

* Hiện nay tại các phòng:
+ Từ “nơi nhận” được trình bày kiểu chữ đứng, đậm

Trên đây là một số quy định tại 55/2005/TTLT-BNV-VPCP và một số điểm
còn chưa thống nhất và chưa đúng theo quy định đối với các văn bản do Sở soạn
thảo. Văn phòng thông báo để công chức và người lao động biết, rút kinh nghiệm
và trình bày thể thức văn bản theo đúng quy định.
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản