Một số quy tắc khi dàn trang

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
159
lượt xem
52
download

Một số quy tắc khi dàn trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một số tờ nhật báo hiện nay được trình bày theo kiểu... vô tội vạ, chẳng theo một nguyên tắc gì. Ngay cả những độc giả ít quan tâm nhất đến chuyện hình thức cũng phải nghĩ rằng dường như các bài được "tống" lên mặt báo chứ không hề có bàn tay họa sĩ. Tất nhiên là với báo ngày thì đã có master layout - thiết kế trang cơ bản, họa sĩ thậm chí không được sửa đổi nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là không cần vai trò của họ. Sắp xếp bài thế nào, đặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số quy tắc khi dàn trang

  1. M t s quy t c khi dàn trang
  2. Có m t s t nh t báo hi n nay ư c trình bày theo ki u... vô t i v , ch ng theo m t nguyên t c gì. Ngay c nh ng c gi ít quan tâm nh t n chuy n hình th c cũng ph i nghĩ r ng dư ng như các bài ư c "t ng" lên m t báo ch không h có bàn tay h a sĩ. T t nhiên là v i báo ngày thì ã có master layout - thi t k trang cơ b n, h a sĩ th m chí không ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài th nào, t hình nh ra sao, c ch cho tiêu th nào là úng, t t c u có logic c a nó. Và trên h t, ó là nh m ph c v t t nh t cho c gi . Herman Obermayer, ngư i t ng theo d chương trình Knight International Press ã t ng h p m t s quy t c căn b n như sau: LƯU Ý CHUNG: - Trong layout theo chi u ng (vertical), nên s p x p các y u t theo th t sau: nh, chú thích, tiêu , n i dung. - T t c các bài nên theo hình ch nh t. Các trang báo s bao g m nh ng hình ch nh t ghép l i mà thành.
  3. - Không t hình v cu i c t ch . - M i trang nên có m t hình minh h a n i b t. CH : - cao m i c t ch t 5cm n 25cm. - C t ch không r ng quá 20 pica và không h p hơn 10 pica. - S d ng các ki u nghiêng, m ho c hi u ng c bi t trong ph n n i dung m c t i thi u. - Ch nh hơn 8 point r t khó c. TIÊU : - Bài nào cũng ph i có tiêu . - Tiêu nên ng n g n. - C ch c a tiêu nên nh d n v i nh ng bài ph n dư i c a trang. Bài nh hơn thì c ch c a tiêu cũng nên nh hơn.
  4. - Không bao gi xen m t hình v minh h a gi a tiêu và b t uc a m t bài vi t. - Không ng t dòng các tiêu . N u bu c ph i làm như v y vài l n trong m t trang thì nên thay i kích c và s dòng c a các tiêu . - Vi t tiêu : Tránh l i vi t c ng nh c, dùng bi t ng , thi u ng t . NH: - Ch p nh ngư i th t ang ho t ng. - Nh ng nh có hư ng nhìn nên quay v phía ph n ch i cùng. - Khi không ch c ch n thì nên dùng m t nh to thay vì hai nh nh . - Khi s d ng hai nh tr lên thì nên l y m t nh làm chính - t c là to hơn nh ng nh khác. - Kích c c a các nh (và c các bài vi t) trên cũng m t trang nên khác nhau.
  5. - Tránh gây hi u nh m b ng cách m i nh ch có m t chú thích và ph n chú thích ph i sát v i nh mà nó mô t . - Khi ch y chú thích bên c nh c a nh thì nên có chi u r ng ít nh t là 6 pica. - Khi ch y chú thích bên dư i c a nh thì t th ng v i hai c nh c a b c nh. Không ph n chú thích r ng hơn nh. - Tránh tình tr ng m t ch l loi khi ph n chú thích dài quá 1 dòng. - Không t nh ngay trên m t hình qu ng cáo. - Ph n n i dung ch y bên dư i m t b c nh nên có sâu ít nh t 2,5cm. NH Y TRANG: - M t bài vi t nên có cao ít nh t 10cm trên trang báo trư c khi "nh y" sang trang khác. - Ph n ti p theo trang khác ít nh t nên dài ít nh t 15cm (bõ công c gi l t trang).
  6. - M i bài vi t ch "nh y trang" m t l n mà thôi. - N u có th , ph n ti p theo c a bài vi t trang khác nên cùng v trí./.
Đồng bộ tài khoản