Một số thuật ngữ về ngành PR

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
161
lượt xem
78
download

Một số thuật ngữ về ngành PR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Media kits/press kits: Những tài liệu thường đính kèm thông cáo báo chí để hỗ trợ thông tin cho thông cáo báo chí, dành để gửi cho phóng viên. Bao gồm tiểu sử công ty, giới thiệu về sản phẩm, hình ảnh hoạt động, hình ảnh sản phẩm…Người ta cũng có thể đưa media kits lên website của công ty cho phóng viên tiện truy cập và sử dụng. Letter to editor: Thư ngỏ, thường gửi cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên…Người ta thường gửi thư ngỏ kèm thông cáo báo chí. TRong thư ngỏ giới thiệu sơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thuật ngữ về ngành PR

  1. M t s thu t ng ngành PR Media kits/press kits: Nh ng tài li u thư ng đính kèm thông cáo báo chí đ h tr thông tin cho thông cáo báo chí, dành đ g i cho phóng viên. Bao g m ti u s công ty, gi i thi u v s n ph m, hình nh ho t đ ng, hình nh s n ph m…Ngư i ta cũng có th đưa media kits lên website c a công ty cho phóng viên ti n truy c p và s d ng. Letter to editor: Thư ng , thư ng g i cho t ng biên t p, phóng viên, biên t p viên…Ngư i ta thư ng g i thư ng kèm thông cáo báo chí. TRong thư ng gi i thi u sơ qua v b n thân, công ty, s n ph m, d ch v , s ki n s p di n ra ho c s ki n c n đưa tin , vi t bài. Thư ng là ph i nêu 1 s lý do thuy t ph c toà so n đăng bài, ch ng h n như đây là s ki n nóng h i mà b t c đ c gi nào c a quý báo cũng quan tâm.Đôi khi ngươ i ta còn g i đây là Cover letter. Press conference: Bu i h p báo, các công ty thư ng t ch c h p báo khi s p s a tung SP m i, khi cty g p kh ng ho ng c n đưa tuyên b chính th c c a cty ra dư lu n.. Media list: Danh sách truy n thông. Đ thông đi p c a cty ti p c n đúng đ i tư ng khán gi m c tiêu, ngư i làm PR c n khoanh vùng các phương ti n truy n thông , báo chí thích h p trong 1 danh sách.
  2. Press cliping service: T m d ch là d ch v thu th p thông tin. KHi công ty mu n n m tin t c hàng ngày t các phương ti n truy n thông, thì thư ng l a ch n hình th c “nh đ c tin t c dùm”. Các công ty cung c p d ch v này s g i đ n cty nh ng b n scan, b n copy các bài báo theo nh ng thông tin mà cty yêu c u. Nh nh ng thông tin này, không c n mua báo v và t n th i gian đ c, cty v n có th n m b t nhanh nh y các thông tin v cty và đưa ra hành đ ng ng phó k p th i n u đó là tin x u Advertorial: Nh ng bài báo thương m i, là khái ni m ch vi c cty mua trang trên các báo đ đưa nh ng thông tin mình c n đưa. Các công ty thư ng trình bày advertorial theo phong cách m t bài báo thông thư ng, đôi lúc thông tin “trông có v ” khách quan đ tăng s c thuy t ph c, khác v i hình th c qu ng cáo là công khai tung hô v mình.(Tuy nhiên 1 s bài advertorial trên báo chí VN hi n nay đ c vào là bi t có mùi qu ng cáo, cái đó thì mi n bàn đây). Above the line campaign: 1 chi n d ch marketing ch dùng qu ng cáo Below the line campaign: 1 chi n d ch marketing ko dùng qu ng cáo, thay vào đó là các hình th c xúc ti n khác như PR, marketing tr c ti p, khuy n mãi… Sector/trade press: t m d ch là báo chí dành cho các đ i tư ng đ c gi chuyên bi t, ví d t Ô tô vi t Nam dành cho đ i tư ng đ c gi là nh ng ngư i quan tâm đ n ô tô như ngư i SX, buôn bán ô tô, ngư i mê ô tô…
  3. Teaser: Ho t đ ng lôi kéo s chú ý, tò mò c a khán gi trư c 1 chi n d ch PR. Posted in THU T NG PR | No Comments » Thu t ng ch A Above the line: thu t ng dùng đ ch các hình th c qu ng cáo ph i tr ti n và ph i có hoa h ng cho đ i lý qu ng cáo. Các phương ti n chính là TV, radio, báo t p chí và internet. Acceptable price range: h n m c giá c có th ch p nh n đư c - n u bán dư i giá này ngư i mua s lư ng l vì e s hàng d m nhưng n u cao hơn thì l i ích mong đ i t s n ph m s không tương x n v i cái giá ngư i tiêu dùng ph i tr . Access barriers: các rào c n thâm nh p (th trư ng) - các nhân t như thu má và các quy đ nh lu t pháp ngăn tr doanh nghi p v i khách hàng ti m năng làm thu nh quy mô th trư ng Accesibility: có th ti p c n đư c - m t trong b n nhân t giúp phân khúc th trư ng hi u qu ( bên c nh measurability, substantiality, actionability). Nhân t accesibility mu n lưu ý r ng nhóm khách hàng mà doanh nghi p l a ch n ph i có th ti p c n đ n đ ph c v đư c.
  4. Account executive/ account manager: nh ng ngư i ch u trách nhi m qu n lý thông tin và giao d ch c a m t ho c m t nhóm khách hàng. “Accontant”marketing: thu t ng thư ng dùng đ ch phương cách marketing đ cao nh ng m c tiêu ng n h n mà xem nh s phát tri n lâu dài và b n v ng. Action Plan /Action Program: k ho ch hành đ ng - m t k ho ch cho th y nh ng công vi c marketing chính y u nào c n đư c giám sát và tri n khai, th i gian th c hi n… Actionability: m t trong b n nhân t giúp phân khúc th trư ng phân khúc th trư ng hi u qu ( bên c nh measurability, substantiality, actionability). Nhân t accesibility mu n lưu ý r ng nhóm khách hàng mà doanh nghi p l a ch n ph i có th ti p c n đ n đ ph c v đư c. Active Listening: nghe m t cách ch đ ng - l ng nghe ý ki n c a khách hàng, bao g m c yêu c u phân tích đánh giá trong quá trình nghe đ i v i nhân viên kinh doanh bán hàng. Ad: m u qu ng cáo nh Ad Hoc Marketing Research: Nghiên c u nh ng tình hu ng đ c thù trong marketing
  5. Adaptive Selling: Chi n thu t bán hàng ki u thích nghi - đòi h i ngư i bán ph i hoà nh p l i s ng c a mình v i khách hàng đ t i đa hoá hi u qu ho t đ ng. Added Value: giá tr c ng thêm Administered Prices: giá c a nhà qu n tr - giá đ nh hư ng vào chi phí theo quan đi m c a doanh nghi p mà không c n xem xét đ n c m nh n c a khách hàng. Administered Vertical Marketing System: H th ng marketing theo chi u d c - cách th c t ch c h th ng phân ph i mà theo đó dòng s n ph m t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu th cu i cùng thông qua m t h th ng th ng nh t. Nó khác v i h th ng marketingngang là do 2 hay nhi u công ty cùng h p l c đ khai thác các kh năng marketing đang m ra. Adversarial Shopper: Nh ng ngư i luôn mong mu n có đư c giá tr cao v i giá c th p, luôn m c c khi mua hàng. Advertising: qu ng cáo Advertisment: m u qu ng cáo Advertising Agency: đ i lý qu ng cáo - m t công ty chuyên v thi t k , sáng t o và đ t ch qu ng cáo trên các phương ti n truy n thông, thư ng thì ngư i ta dùng ti ng Anh luôn ch ít d ch ra ti ng Vi t
  6. Advertising Allocation /Advertising Budget: Ngân sách qu ng cáo Advertising Copy: N i dung ch a trong m t m u qu ng cáo Advertising Effectiveness: hi u qu c a qu ng cáo - thư ng đo lư ng d a trên các tiêu chí : doanh sô bán hàng, m c đ nh n bi t thương hi u, Advertising Media: (s nhi u, s ít là advertising medium) phương ti n qu ng cáo - báo, t p chí, poster v.v. Advertising Message: thông đi p qu ng cáo Advertising Objectives: m c tiêu qu ng cáo - qu ng cáo thông báo, qu ng cáo thuy t ph c hay qu ng cáonh c nh . Advertising Planning Process: Quy trình l p k ho ch qu ng cáo Advertising Research: nghiên c u kh o sát qu ng cáo g m các giai đo n: nh n d ng khách hàng m c tiêu, đ ra m c tiêu, ho ch đ nh ngân sách, ch n phương ti n truiy n thông thích h p và đo lư ng hi u qu qu ng cáo. Advertising speciality: đ c ph m qu ng cáo như móc khoá, bút bi…có in logo hay thông tin qu ng cáo v công ty After-sales service: d ch v h u mãi
  7. After-the-Fact Control System See Adaptive Control System; Marketing Control System; Reactive Marketing Control System; Steering Control System. Agent: đ i lý bán hàng Agribusiness: marketing th c ăn và nh ng s n ph m có ngu n g c th c v t AIDA Concept: Công th c AIDA - công th c dùng trong vi c bán hàng, bao g m t o s nh n bi t (Aware), thu hút s quan tâm (lnterest), kích thích s mong mu n(Desire) và khuy n khích hành đ ng (Action), t c là mua. Aided Recall Test # Unaided recall test: thu t ng thư ng dùng trong kh o sát nghiên c u marketing. Đ đo lư ng hi u qu qu ng cáo, ngư i ta dùng phương pháp ki m tra ngư i đư c ph ng v n (đáp viên) đư c nhìn th y s n ph m, nhãn hi u…đ khơi d y trí nh và s nh n bi t Air time: kho ng th i gian dành qu ng cáo trên phương ti n truy n thông như TV và radio AIO Statements: công th c AIO - bi u l thái đ (Attitude), s quan tâm (lnterest) và ý ki n (Opinion) v s n ph m. All-We-Can-Afford Method: còn g i là What -we-can-afford Method - m t phương pháp đ nh ngân sách cho ho t đ ng marketing d a vào kh năng tài chính c a cty.
  8. Allowances: kho n chi t kh u - dùng đ ch kho n ti n cty b t cho đ i tác vì thanh toán ti n s m, mua hàng v i s lư ng nhi u Alternative Advertising: Vi c qu ng cáo không d a vào các phương ti n truy n th ng Alternative Close: k t thúc b ng l a ch n - dùng trong bán hàng đ ch cách th c ngư i bán k t thúc vi c chào hàng c a mình b ng cach đưa ra cho khách hàng 2 s l a ch n đ bu c h ph i ch n m t trong hai. Ví d : “Bà l y cái màu đ hay màu xanh?” Alternative Media: phương ti n truy n thông không mang tính truy n th ng, ví d catalogue đi n t … Area Market Specialist: ngư i ph trách khu v c - giám đ c marketing có am hi u sâu s c v đ a phương nào đó thì đư c giao qu n lý ho t đ ng marketing đ a phương đó Art director: giám đ c m thu t, ch u trách nhi m v nh ng công vi c liên quan đ n sáng t o các cty qu ng cáo At-Home TV Shopping: hình th c mua bán qua truy n hình - khán gi xem gi i thi u s n ph m trên truy n hình r i đ t mua qua đi n tho i, thanh toán b ng th tín d ng Attitude Tracking: vi c đo lư ng m c đ tho mãn thông qua th c t c m nh n c a khách hàng Attitudes: thái đ c a khách hàng (đ i v i s n ph m, thương hi u)
Đồng bộ tài khoản