Một số ứng dụng nở vì nhiệt, nhiệt kế và nhiệt giai

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
170
lượt xem
33
download

Một số ứng dụng nở vì nhiệt, nhiệt kế và nhiệt giai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Một nhiệt kế có hai thành phần quan trọng: phần cảm nhận nhiệt độ (thí dụ: bầu đựng thủy ngân hoặc rượu trong nhiệt kế) và phần biểu thị kết quả (thí dụ: thang chia vạch trên nhiệt kế). Các loại nhiệt kế trong công nghiệp thường dùng thiết bị điện tử để biểu thị kết quả như máy vi tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số ứng dụng nở vì nhiệt, nhiệt kế và nhiệt giai

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA SÖÏ NÔÛ VÌ NHIEÄT - Caùc chaát khi co daõn vì nhieät coù theå sinh ra nhöõng löïc raát lôùn. - Baêng keùp laø hai thanh kim loaïi moûng coù baûn chaát khaùc nhau ñöôïc taùn chaët vaøo nhau. Khi nhieät ñoä thay ñoåi baêng keùp bò cong, maët loõm höôùng veà phía kim loaïi coù ñoä daõn nôû ít hôn. Caâu 1: Haõy giaûi thích : -Taïi sao giöõa caùc toaø nhaø lôùn thöôøng coù khe hôû ? -Taïi sao caùc oáng nöôùc thöôøng ñöôïc noái vôùi nhau baèng ñeäm cao su. -Taïi sao ôû caùc naép cuûa bình xaêng xe thöôøng coù moät loã raát nhoû? -Taïi sao khoâng neân ñeå xe ñaïp ngoaøi naéng ? Caâu 2: Hình veõ sau ñaây moâ taû moät rô–le ñieän, nghóa laø neáu doøng ñieän qua rô le quaù maïnh, laøm noùng daây gaây nguy hieãm thì rô-le töï ngaét doøng ñieän. Em haõy neâu nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa rô-le naøy. Caâu 3: Hình veõ sau ñaây moâ taû caáu taïo cuûa moät baøn laø töï ñoäng, luoân duy trì nhieät ñoä naèm trong moät khoaûng xaùc ñònh. Doøng ñieän ñi qua daây ñoát laøm noùng baøn laø. a) Moâ taû hoaït ñoäng cuûa baøn laø. 73
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan NHIEÄT KEÁ – NHIEÄT GIAI Ñeå ño nhieät ñoä, ta duøng nhieät keá. Nhieät keá thöôøng duøng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng daõn nôû vì nhieät cuûa caùc chaát khí, loûng, raén. - Nhieät keá khí (öùng duïng söï daõn nôû cuûa chaát khí ) chæ ñöôïc söû duïng trong nghieân cöùu khoa hoïc , khoâng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong cuoäc soáng. - Nhieät keá chaát loûng (öùng duïng söï daõn nôû cuûa chaát loûng nhö röôïu, thuûy ngaân…) ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå ño nhieät ñoä moâi tröôøng thaân nhieät…. - Nhieät keá kim loaïi (öùng duïng söï daõn nôû cuûa kim loaïi) ñöôïc duøng ñeå ño nhieät ñoä cao. Caâu 1: Em haõy cho bieát ñaët maét nhö theá naøo thì ñoïc ñuùng soá chæ cuûa nhieät keá : Caâu 2: Haõy ñieàn caùc töø nhieät ñoä, nhieät keá, nhieät giai vaøo caùc choã troáng cho phuø hôïp : Ñeå ño……………….ngöôøi ta duøng caùc loïai nhieät keá khaùc nhau nhö ………………thuûy ngaân, ………………röôïu, ………………kim loïai. ÔÛ Vieät Nam söû duïng ………………Xenxiut, phaàn lôùn ôû caùc nöôùc noùi tieáng Anh thì söû duïng ……………… Farenhai. Caâu 3: Baïn A bò soát cao. Baïn B duøng tay sôø vaøo traùn baïn A. -Baïn B thaáy traùn baïn A laïnh hay noùng ? -Baïn A thaáy baïn B laïnh hay noùng ? 76
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Laøm laïi caùc noäi dung treân neáu hai baïn bò soát nhö nhau. Töø ñoù em ruùt ra keát luaän ñeå ño chính xaùc nhieät ñoä cô theå ta phaûi laøm gì ? Caâu 4: Khi ño nhieät ñoä chaát loûng, ngöôøi ta khuyeân phaûi tuaân thuû moät soá caùc quy taéc sau, em haõy cho bieát lyù do : A-Baàu nhieät keá phaûi nhuùng hoaøn toaøn vaøo trong loøng chaát loûng. B-Khoâng neân ñoïc ngay maø phaûi chôø moät thôøi gian sau thì môùi ñoïc nhieät ñoä. C-Khoâng neân ruùt nhieät keá ra khoûi chaát loûng roài môùi ñoïc. D-Khoâng neân ñeå nhieät keá chaïm bình. E-Khoâng duøng nhieät keá ñeå khuaáy chaát loûng Caâu 5: Trong nhieät giai Farenhai, nhieät ñoä cuûa nöôùc ñaù ñang tan laø 320F, cuûa hôi nöôùc ñang soâi laø 2120F. Nhieät ñoä treân nhieät keá y teá töø 340C ñeán 420C thì töông öùng vôùi nhieät ñoä bao nhieâu treân nhieät giai Farenhai ? Chuù yù: Thuûy ngaân raát ñoäc vì vaäy neáu nhieät keá thuûy ngaân bò vôõ, phaûi baùo caùo ngay vôùi giaùo vieân. Khoâng ñöôïc ñuøa vôùi caùc gioït thuûy ngaân ! Caâu 6: Taïi sao phía ñaàu treân cuûa nhieät keá thuûy ngaân hay nhieät keá röôïu thöôøng phình ra? Caâu 7: Moät nhieät keá sau moät thôøi gian söû duïng coù hieän töôïng sau : caùc vaïch röôïu bò ñöùt ñoïan. Em haõy cho bieát taïi sao vaø caùch phoøng traùnh. Caâu 8: Haõy ñieàn caùc giaù trò sau ñaây vaøo coät beân phaûi cho phuø hôïp : 60000C ; 370C ; 420C ; -880C Ñoái töôïng Nhieät ñoä Beà maët Maët Trôøi Nhieät ñoä thaáp nhaát treân theá giôùi (Vostock-Nga) Nhieät ñoä trong loø aáp tröùng Ngaøy noùng nhaát ôû Vieät Nam (Ño ñöôïc trong boùng raâm) 77
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Phaûi ñaët maét theo phöông naèm ngang. Caâu 2: Nhieät ñoä, nhieät keá, nhieät keá, nhieät keá, nhieät giai, nhieät giai. Caâu 3: B thaáy traùn baïn A noùng. Coøn A thaáy tay baïn B laïnh. Caùch laáy nhieät ñoä naøy khoâng chính xaùc, phuï thuoäc vaøo traïng thaùi töøng ngöôøi. Vì vaäy, ñeå ño chính xaùc nhieät ñoä cô theå, phaûi duøng nhieät keá. Caâu 4: Caâu 5: 340C = 320F + (34 × 1,80F) = 95,20F 420C = 320F + (42 × 1,80F) = 107,60F Caâu 6: Choã phình ra ñeå chöùa löôïng khí coøn dö khi coät thuûy ngaân (hoaëc röôïu) leân cao traùnh vôõ oáng nhieät keá. Caâu 7: Khoâng khí ôû phaàn treân ñaõ loït xuoáng phía döôùi. Moät phaàn do chaát löôïng cuûa nhieät keá, phaàn khaùc do caùch söû duïng. Khi söû duïng nhieät keá röôïu caàn löu yù : -Khoâng neân vaåy nhieät keá quaù maïnh. -Khoâng duøng nhieät keá röôïu ñeå nhieät ñoä quaù cao, khieán coät röôïu daâng leân choã phình, khi coät röôïu xuoáng trôû laïi thì khoâng khí ñaõ loït vaøo coät. Caâu 8: Beà maët Maët Trôøi 60000C Nhieät ñoä thaáp nhaát treân theá giôùi -880C Nhieät ñoä trong loø aáp tröùng 370C Ngaøy noùng nhaát ôû Vieät Nam 420C 78
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Ngoaøi nhieät keá thuûy ngaân, röôïu ngöôøi ta coøn caùc nhieät keá sau : -Nhieät keá kim loaïi : döïa treân söï daõn nôû cuûa kim loaïi, thöôøng duøng ñeå ño nhieät ñoä cao. -Nhieät keá baùn daãn : döïa vaøo hieäu öùng nhieät cuûa chaát baùn daãn coù ñoä nhaïy vaø ñoä chính xaùc cao. -Nhieät keá khí : döïa vaøo hieän töôïng daõn nôû cuûa chaát khí khi nhieät ñoä thay ñoåi, ít ñöôïc söû duïng roäng raõi trong thöïc teá, chuû yeáu duøng trong phoøng thí nghieäm, phuïc vuï coâng taùc nghieân cöùu. 1- Neáu ôû nhaø coù tuû laïnh, em haõy do nhieät ñoä ôû caùc ngaên khaùc nhau töø ñoù tìm hieåu xem phaûi chöùa loaïi thöïc phaåm naøo cho phuø hôïp vôùi nhieät ñoä töøng ngaên. 2- Caùch laøm moät nhieät keá khí ñôn giaûn : Duøng maøng cao su bòt kín mieäng bình thuûy tinh. Laáy sôïi theùp uoán bao quanh mieäng bình ñoàng thôøi uoán thaønh moät loã nhoû laøm ñieåm töïa ñeå kim quay. Ñaàu kia cuûa kim töïa treân maøng cao su. Khi nhieät ñoä taêng, chaát khí trong bình nôû ra, ñaåy maøng cao su leân, ñaàu kim chuyeån ñoäng xuoáng döôùi. 79
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan b) Neáu muoán taêng nhieät ñoä cuûa baøn laø thì ta phaûi ñieàu chænh oác theo höôùng naøo? Caâu 4: Caùc thôï ñieän coù kinh nghieäm chæ caàn nhìn vaøo ñöôøng daây laø coù theå bieát nôi naøo duøng ñieän nhieàu hay ít. Ñieàu naøy coù cô sôõ hay khoâng ? Caâu 5: Em haõy tìm hieåu caùc nguyeân taéc söû duïng bình ga trong gia ñình vaø trao ñoåi vôùi baïn beø ñeå cuøng nhau phoøng traùnh nguy hieåm. Caâu 6: Em hình dung em laø kyõ sö cheá taïo ñoäng cô xe hôi. Em haõy trình baøy nguyeân taéc choïn löïa vaät lieäu ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng toát ôû moïi nhieät ñoä. HÖÔÙNG DAÃN Caâu 2: Doøng ñieän coù cöôøng ñoä maïnh ñi qua laøm baêng keùp noùng leân, bò cong, loø xo ñaåy heä thoáng leân laøm ngaét maïch ñieän. Caâu 3: a) Khi nhieät ñoä taêng, baêng keùp cong leân laøm ngaét maïch ñieän. Khi nhieät ñoä baøn laø haï xuoáng, baêng keùp thaúng, noái maïch laøm doøng ñieän ñi qua baøn laø, ñoát noùng baøn laø leân. Vì vaäy nhieät ñoä baøn laø ñöôïc duy trì oån ñònh trong moät phaïm vi naøo ñoù. b) Ñeå haï nhieät ñoä oån ñònh cuûa baøn laø, ta haï thanh ñaøn hoài xuoáng. Khi ñoù, chæ caàn nhieät ñoä taêng moät ít, baêng keùp ñaõ cong vaø ngaét maïch ñieän. Ngöôïc laïi, ñeå taêng nhieät ñoä oån ñònh cho baøn laø thì ta xoay cho vít ñi leân ñeå thanh ñaøn hoài leân cao. Caâu 4: Doøng ñieän qua daây daãn caøng maïnh thì nhieät ñoä cuûa daây caøng taêng, khieán daây bò daõn nôû vaø voõng xuoáng. 74
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 5: Khoâng ñeå bình ga gaàn löûa, ôû nôi coù nhieät ñoä cao, khoâng ñeå aùnh saùng Maët Trôøi chieáu tröïc tieáp vaøo bình ga. Caâu 6: Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, nhieät ñoä caùc boä phaän cuûa ñoäng cô seõ khaùc nhau, Caùc boä phaän chòu nhieät cao nôû nhieàu hôn caùc boä phaän coù nhieät ñoä thaáp. Vì vaäy phaûi tính toaùn vaät lieäu sao cho khi ñoäng cô hoaït ñoäng ôû nhöõng nhieät ñoä khaùc nhau, caùc boä phaän vaãn hoaït ñoäng aên khôùp nhau, khoâng caûn trôû laãn nhau. Vaät lieäu thaân maùy bay phaûi chòu caùc nhieät ñoä raát khaùc nhau : ÔÛ maët ñaát laø nhieät ñoä bình thöôøng khoaûng töø 200C ñeán 300C, khi leân ñeán ñoä cao treân 10 km thì nhieät ñoä thaáp hôn 00C. Coøn khi bay vôùi vaän toác lôùn hôn vaän toác aâm thanh, do ma saùt vôùi khoâng khí maø nhieät ñoä ñaàu muõi coù theå ñeán 1530C, ôû caùnh laø 1300C, thaân laø 1160C. Trong nhöõng ñieàu kieän nhö theá, vaät lieäu cheá taïo maùy bay vaãn phaûi baûo ñaûm ñoä beàn, khoâng bò raïn nöùt do hieän töôïng co daõn vì nhieät. ÔÛ trong caùc caên phoøng hay trong xe oâ-toâ, taïi sao maùy laïnh thöôøng ñeå ôû phía treân cao, coøn maùy söôûi thì ñeå phía döôùi thaáp ? YÙ kieán cuûa em nhö theá naøo ? 75
Đồng bộ tài khoản