MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp DCF

Chia sẻ: _duahau_

Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản