MRI - Kỹ thuật chụp MRI khớp háng và hình ảnh lao khớp háng

Chia sẻ: tiendatx1pro

Chỉ định: Hoại tử xương đùi. bệnh perthes, trật khớp háng, bệnh bẩm sinh khớp háng, viêm khớp, viêm bao khớp; phù thủy xương thoáng qua; chấn thương thể thao, tổn thương sụn viền bao quanh khớp; đau khớp háng không rõ nguyên nhân.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MRI - Kỹ thuật chụp MRI khớp háng và hình ảnh lao khớp háng

Ky Thuật Chup MRI Khớp Hang 
Ky Thu
̃ ̣ ́
va Hinh Anh Lao Khớp Hang
̀̀ ̉ ́
Sinh viên : Dương Văn Bach́
Lớp ̣ ̣ ̀ ̉
: Đai Hoc Hinh Anh I
Giai phẫu
̉


3
3
1
12
2
1.Chom xương đui.
1.Chom x
̉ ̀
2.Cơ mông lơn.
́
3.Xương mu.
5
57
4
7
4 6 6
4.Cô xương đui.                         6.Cơ bit trong.
4.C ̉ ̀ ̣
5.Cơ may.                                 7.Cơ bit ngoai.
̣ ̀
8
811
10 10
 9 9
8.Cơ đai chậu                                10.Bang quang      
8.C ́ ̀
9.Xương đui                                  11.Khớp hang   
̀ ́
8 8
 9 9
             8. Cơ đai chậu                                 9. Xương đui
́ ̀
1211
11.Khớp hang
́
11.Kh
12.Cơ mông nhỡ
13
13.Bao khơp
́
13.Bao
CHỈ ĐINH
CHI ̣
• Hoai tử chom xương đui.
̣ ̉ ̀
• ̣
Bênh Perthes.
• Trât khớp hang.
̣ ́
• Bênh bâm sinh khớp hang.
̣ ̉ ́
• Viêm khớp, viêm bao khớp.
• Phù tuy xương thoang qua.
̉ ́
• Chân thương thể thao.
́
• Tôn thương sun viên bao quanh khớp.
̉ ̣ ̀
• Đau khớp hang không rõ nguyên nhân.
́
CHÔNG CHỈ ĐINH
́ ̣
CHÔNG

• Đang đăt may tao nhip
̣ ́ ̣ ̣
(pacemaker).
• Đã mổ thay van tim
(van đó có thanh phân
̀ ̀
̣
kim loai).
• ́́ ́ ̀
May kich thich thân
kinh.
CHÔNG CHỈ ĐINH
́ ̣
CHÔNG

• Mang trong người cac vât liêu ghep từ tinh.
́ ̣ ̣ ́ ́
• May bơm tiêm tự đông cây trong người (vd: bơm
́ ̣ ́
insuline).
• Dị vât trong nhan câu ( trong những trường hợp
̣ ̃ ̀
nghi ngờ thì phai chup xquang và yêu câu kham
̉ ̣ ̀ ́
chuyên khoa).
• ̣ ̣ ́ ̃
Căp mach mau trong nao.
CHÔNG CHỈ ĐINH
́ ̣
CHÔNG

• Cac vât dung kim loaị mang theo trong người
́ ̣ ̣
CHÔNG CHỈ ĐINH
́ ̣
CHÔNG

Bênh nhân bị hôi chứng sợ nhôt kin
̣ ̣ ́́
( công hưởng từ hở).
̣
CHUÂN BỊ DUNG CỤ & MAY
̉ ̣ ́
CHUÂN

• Kiêm tra tinh trang
̉ ̀ ̣
̣ ̣ ̉ ́
hoat đông cua may.
• Bao cat, gôí đêm.
́ ̣
CHUÂN BỊ DUNG CỤ & MAY
̉ ̣ ́
CHUÂN

• Chuân bị coil phù hợp: Flexible body coil hoăc
̉ ̣
Multiple array CTL coil.
BODY COIL MULTIPLE ARRAY COIL
BODY
CHUÂN BỊ BÊNH NHÂN
̉ ̣
CHUÂN

• Hướng dân bênh nhân đi tiêu trước khi chup.
̃ ̣ ̉ ̣
• ̣ ̣ ̀ ̀ ̣
Goi bênh nhân vao phong chup.
• ̉ ́ ̣ ̀ ̣
Giai thich cho bênh nhân quy trinh chup.
• Yêu câu bênh nhân loai bỏ đồ dung cá nhân,
̀ ̣ ̣ ̀
trang sức kim loai. ̣
• Yêu câu bênh nhân loai bỏ quân ao có kim loai.
Yêu ̀ ̣ ̣ ̀́ ̣
• Nêu may có tai nghe nên đeo bao vệ tai cho bênh
́ ́ ̉ ̣
nhân.
TƯ THẾ BÊNH NHÂN
̣
THÊ• Bênh nhân năm ngửa
̣ ̀
trên ban, hai tay có
̀
thể xuôi theo cơ thể
hoăc đưa lên trên .
̣
TƯ THẾ BÊNH NHÂN
̣
THÊ

• Hai chân BN duôĩ
̉ ́ ̀
thăng,nêu cân quan
sat cổ xương đui có
́ ̀
thể đăt theo tư thế
̣
chup Xquang khớp
̣
hang( để hai got chân
́ ́
́ ̉
cach nhau khoang
́
20cm,cho 2 ngon
́ ̣ ̀
chân cai cham vao
nhau ,cố đinh cho ̣
̣
chăt.
TƯ THẾ BÊNH NHÂN
̣
THÊ• Co thể lot đệm dưới 
́ ́
gôi sao cho không để 
́
đui nâng qua cao.
̀ ́
TƯ THẾ BÊNH NHÂN
̣
THÊ

• Đăt khớp hang BN
̣ ́
̀
vao coil sao cho trung
tâm coil vao giữa
̀
xương mu.
• Đăt đường đinh vị vao
̣ ̣ ̀
trung tâm coil .
• Dăn dò bênh nhân giữ
̣ ̣
nguyên tư thế không
di đông cơ thể trong
̣
quá trinh chup .
̀ ̣
KỸ THUÂT
̣
KY

• Scout view
          AXIAL                                      CORONAL
Chuôi xung 1: coronal ( TIRM;STIR)
Chu ̃


• Hướng căt: cac lớp
́ ́
căt song song với
́
đường nôi hai chom
́ ̉
xương đui trên hinh
̀ ̀
đinh vị axial.
̣
Chuôi xung 1: coronal ( TIRM;TIR)
Chu ̃

• Độ day lat căt : 4mm.
̀ ́ ́
• Khoang cach giữa 2 lat căt : băng 20% độ
̉ ́ ́ ́ ̀
̀ ́ ́
day lat căt(0-0.8mm).
• Chăn từ : đăt phia trên cac lat căt.
́ ̣ ́ ́ ́ ́
• FOV : 350-380mm.
THÔNG SỐ KỸ THUÂT
̣
THÔNG

   STIR
• TR : 1800­2200
• TE :30­60T2­Weighted,fat­saturated
• TR : 2000­3500
• TE : 100­120
̃
Chuôi xung 2 : coronal (T1W)
Chuôi


• Hướng căt: cac lớp
́ ́
căt song song với
́
đường nôi hai chom
́ ̉
xương đui trên hinh
̀ ̀
đinh vị axial.
̣
̃
CHuôi xung 2 : coronal (T1W)
CHuôi


 Đô day lat cắt:4­6mm
̣̀ ́
Khoang cach giữa 2 lat :  0.8­
̉ ́ ́
1.2mm.
FOV : 350­380mm.
Chăn từ : đặt phia trên cac lat 
́ ́ ́ ́
căt.́
THÔNG SÔ KY THUẬT (T1W)
TH ́ ̃

• TR : 450­600
• TE : 12­25
Chuôi xung 3 : axial (T2W)
Chu ̃

• Hương cắt song song 
́
vơi đường nối hai 
́
chom xương đui trên 
̉ ̀
hinh coronal đinh vi.
̀ ̣ ̣
• Lây hết  từ mai ổ cối 
́ ́
cho đên hết bên dưới 
́
ô cối.
̉
Chuôi xung 3 : axial (T2W)
Chu ̃

Đô day lat cắt : 5­6mm
̣̀ ́
Khoang cach giữa 2 lat 
̉ ́ ́
căt : bằng 20% độ 
́
day lat cắt (1­1.2mm)
̀ ́
FOV : 350­380mm.
Chăn từ : song song va 
́ ̀
ơ trên cac lat cắt.
̉ ́ ́
THÔNG SÔ KY THUẬT (T2W)
TH ́ ̃• TR : 2000­4000
• TE : 100­130
Chuôi xung 4 : sagital (T1W)
Chu ̃

• Hương cắt vuông goc 
́ ́
vơi mặt phẳng 
́
coronal.
• Đô day lat cắt : 5­
̣̀ ́
6mm.
Chuôi xung 4 :sagital (T1W)
Chu ̃

• Khoang cach giữa
̉ ́
́ ́ ̀
2 lat căt :băng 0-
20% độ day lat căt
̀ ́ ́
(0-1.2mm).
• FOV : 380-400mm.
• Chăn từ : song song
́
và ở trên cac lớp căt.
́ ́
THÔNG SÔ KY THUẬT (T1W)
TH ́ ̃• TR : 500­600.
• TE : 10­12.
Lưu ý

• Nêu trong trường hợp nghi ngờ có khôí thâm
́
nhiêm hoăc di căn xương cân hoi ý kiên bac sy.
̃ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̃
• Khi có chỉ đinh tiêm thuôc, ta nên thực hiên cac
̣ ́ ̣ ́
xung T1_weighted ở 3 hướng căt: ́
T1_tse_SAG
T1_tse_SAG
T1_tse_COR
T1_tse_COR
T1_tse_TRA
T1_tse_TRA
̀
Lam phim & in phim

• Sau khi thưc hiên xong cac xung,hướng dân
̣ ̣ ́ ̃
̣ ̀ ̀ ̣
bênh nhân ra ngoai phong chup.
• Tiên hanh lam phim với cac chuôi xung trên.
́ ̀ ̀ ́ ̃
Đanh giá phim chup khớp hang binh
́ ̣ ́ ̀
Đanh
thường

• Khe khơp 2 bên binh thường
́ ̀
• Không có tran dich khớp hang 2 bên.
̀ ̣ ́
• Không thây bât thường tin hiêu chom
́ ́ ́ ̣ ̉
xương đui 2 bên.
̀
• Ổ côí 2 bên không thây tôn thương.
́ ̉
• Không thây bât thường phâm mêm xung
́ ́ ̀ ̀
quang.
Lao Khớp Hang
́
Lao

• Lao khơp hang chiêm 15-20% lao xương
́ ́ ́
khớp.
• Tuôỉ măc bênh trước đây đa số là tuôỉ trẻ
́ ̣
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản