MRI - Kỹ thuật chụp MRI khớp háng và hình ảnh lao khớp háng

Chia sẻ: tiendatx1pro

Chỉ định: Hoại tử xương đùi. bệnh perthes, trật khớp háng, bệnh bẩm sinh khớp háng, viêm khớp, viêm bao khớp; phù thủy xương thoáng qua; chấn thương thể thao, tổn thương sụn viền bao quanh khớp; đau khớp háng không rõ nguyên nhân.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MRI - Kỹ thuật chụp MRI khớp háng và hình ảnh lao khớp háng

 

 1. Ky Thuật Chup MRI Khớp Hang  Ky Thu ̃ ̣ ́ va Hinh Anh Lao Khớp Hang ̀̀ ̉ ́ Sinh viên : Dương Văn Bach́ Lớp ̣ ̣ ̀ ̉ : Đai Hoc Hinh Anh I
 2. Giai phẫu ̉ 3 3 1 1 2 2 1.Chom xương đui. 1.Chom x ̉ ̀ 2.Cơ mông lơn. ́ 3.Xương mu.
 3. 5 5 7 4 7 4 6 6 4.Cô xương đui.                         6.Cơ bit trong. 4.C ̉ ̀ ̣ 5.Cơ may.                                 7.Cơ bit ngoai. ̣ ̀
 4. 8 8 11 10 10  9 9 8.Cơ đai chậu                                10.Bang quang       8.C ́ ̀ 9.Xương đui                                  11.Khớp hang    ̀ ́
 5. 8 8  9 9              8. Cơ đai chậu                                 9. Xương đui ́ ̀
 6. 12 11 11.Khớp hang ́ 11.Kh 12.Cơ mông nhỡ
 7. 13 13.Bao khơp ́ 13.Bao
 8. CHỈ ĐINH CHI ̣ • Hoai tử chom xương đui. ̣ ̉ ̀ • ̣ Bênh Perthes. • Trât khớp hang. ̣ ́ • Bênh bâm sinh khớp hang. ̣ ̉ ́ • Viêm khớp, viêm bao khớp. • Phù tuy xương thoang qua. ̉ ́ • Chân thương thể thao. ́ • Tôn thương sun viên bao quanh khớp. ̉ ̣ ̀ • Đau khớp hang không rõ nguyên nhân. ́
 9. CHÔNG CHỈ ĐINH ́ ̣ CHÔNG • Đang đăt may tao nhip ̣ ́ ̣ ̣ (pacemaker). • Đã mổ thay van tim (van đó có thanh phân ̀ ̀ ̣ kim loai). • ́́ ́ ̀ May kich thich thân kinh.
 10. CHÔNG CHỈ ĐINH ́ ̣ CHÔNG • Mang trong người cac vât liêu ghep từ tinh. ́ ̣ ̣ ́ ́ • May bơm tiêm tự đông cây trong người (vd: bơm ́ ̣ ́ insuline). • Dị vât trong nhan câu ( trong những trường hợp ̣ ̃ ̀ nghi ngờ thì phai chup xquang và yêu câu kham ̉ ̣ ̀ ́ chuyên khoa). • ̣ ̣ ́ ̃ Căp mach mau trong nao.
 11. CHÔNG CHỈ ĐINH ́ ̣ CHÔNG • Cac vât dung kim loaị mang theo trong người ́ ̣ ̣
 12. CHÔNG CHỈ ĐINH ́ ̣ CHÔNG Bênh nhân bị hôi chứng sợ nhôt kin ̣ ̣ ́́ ( công hưởng từ hở). ̣
 13. CHUÂN BỊ DUNG CỤ & MAY ̉ ̣ ́ CHUÂN • Kiêm tra tinh trang ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ hoat đông cua may. • Bao cat, gôí đêm. ́ ̣
 14. CHUÂN BỊ DUNG CỤ & MAY ̉ ̣ ́ CHUÂN • Chuân bị coil phù hợp: Flexible body coil hoăc ̉ ̣ Multiple array CTL coil. BODY COIL MULTIPLE ARRAY COIL BODY
 15. CHUÂN BỊ BÊNH NHÂN ̉ ̣ CHUÂN • Hướng dân bênh nhân đi tiêu trước khi chup. ̃ ̣ ̉ ̣ • ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ Goi bênh nhân vao phong chup. • ̉ ́ ̣ ̀ ̣ Giai thich cho bênh nhân quy trinh chup. • Yêu câu bênh nhân loai bỏ đồ dung cá nhân, ̀ ̣ ̣ ̀ trang sức kim loai. ̣ • Yêu câu bênh nhân loai bỏ quân ao có kim loai. Yêu ̀ ̣ ̣ ̀́ ̣ • Nêu may có tai nghe nên đeo bao vệ tai cho bênh ́ ́ ̉ ̣ nhân.
 16. TƯ THẾ BÊNH NHÂN ̣ THÊ • Bênh nhân năm ngửa ̣ ̀ trên ban, hai tay có ̀ thể xuôi theo cơ thể hoăc đưa lên trên . ̣
 17. TƯ THẾ BÊNH NHÂN ̣ THÊ • Hai chân BN duôĩ ̉ ́ ̀ thăng,nêu cân quan sat cổ xương đui có ́ ̀ thể đăt theo tư thế ̣ chup Xquang khớp ̣ hang( để hai got chân ́ ́ ́ ̉ cach nhau khoang ́ 20cm,cho 2 ngon ́ ̣ ̀ chân cai cham vao nhau ,cố đinh cho ̣ ̣ chăt.
 18. TƯ THẾ BÊNH NHÂN ̣ THÊ • Co thể lot đệm dưới  ́ ́ gôi sao cho không để  ́ đui nâng qua cao. ̀ ́
 19. TƯ THẾ BÊNH NHÂN ̣ THÊ • Đăt khớp hang BN ̣ ́ ̀ vao coil sao cho trung tâm coil vao giữa ̀ xương mu. • Đăt đường đinh vị vao ̣ ̣ ̀ trung tâm coil . • Dăn dò bênh nhân giữ ̣ ̣ nguyên tư thế không di đông cơ thể trong ̣ quá trinh chup . ̀ ̣
 20. KỸ THUÂT ̣ KY • Scout view           AXIAL                                      CORONAL

s=1 /a=0 /o=0
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản