Mssql Replication(step 3)

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
89
lượt xem
26
download

Mssql Replication(step 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bạn đã cấu hình Agent Ảnh chụp để bắt đầu ngay lập tức như được đề nghị, bạn có thể xác minh sự tiến bộ của các Đại lý Ảnh chụp bằng cách sử dụng Replication Monitor. Phần này của bài viết mô tả cách cấu hình Replication Monitor và làm thế nào để xem trạng thái của chất độc Ảnh chụp. 2.In SQL Server Management Studio, nhấp chuột phải vào thư mục các ấn phẩm địa phương và sau đó nhấp vào Launch Replication Monitor....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mssql Replication(step 3)

  1. 1.If you configured the Snapshot Agent to start immediately as recommended, you can now verify the progress of the Snapshot Agent by using Replication Monitor. This section of the article describes how to configure Replication Monitor and how to view the status of the Snapshot Agent. 2.In SQL Server Management Studio, right-click the Local Publications folder and then click Launch Replication Monitor. Click this bar to view the small image. Figure 32. Starting Replication Monitor 3.The Publisher is now listed under the My Publishers node of Replication Monitor. The right pane of Replication Monitor is populated, but does not show any subscriptions to the publication at this time. You will create a subscription later in this article. A. Expand the Publisher node ( in the diagram), and then select the newly created publication. B. Click the Warnings and Agents tab. Click this bar to view the small image.
  2. Figure 33. Viewing the new publication in Replication Monitor 4.Verify the status of the Log Reader Agent and the Snapshot Agent. If the status of either agent is incorrect, verify that SQL Server Agent is running and that the Windows user and password you specified for each agent are correct before you continue. A. In the lower pane, titled Agents and jobs related to this publication, verify that the status of the Log Reader Agent is Running. B. In the same pane, verify that status of the Snapshot Agent status is Running or Completed. C. Double-click the Snapshot Agent row to open a dialog box that shows the history of the snapshot process. Click this bar to view the small image.
  3. Figure 34. Viewing status of the Snapshot Agent and Log Reader Agent 5.In the Snapshot Agent dialog box, view the history of the snapshot process. A. In the pane titled Sessions of the Snapshot Agent, verify that the status is Completed. B. Close the Snapshot Agent dialog box C. Close Replication Monitor. Click this bar to view the small image.
  4. Figure 35. Viewing details of Snapshot Agent history
Đồng bộ tài khoản