Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA

Chia sẻ: Leslie Leslie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
277
lượt xem
83
download

Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn này dành cho những người thực hiện dự án do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) hoặc Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ toàn bộ hoặc một phần theo những chính sách chi phối việc mua sắm hàng hóa, công trình, và dịch vụ (ngoại trừ dịch vụ tư vấn) cần thiết cho dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA

 1. Bản dịch không chính thức Chỉ dùng để tham khảo H−íng dÉn __________________________ mua s¾m b»ng vèn vay IBRD vµ tÝn dông ida B¶n quyÒn © 2004 Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ / 5/ 2004 Ng©n hµng ThÕ giíi 1818 phè H, N.W. Washington D.C. 20433, U.S.A. In lÇn thø nhÊt: 4/2004 Gi÷ mäi b¶n quyÒn ISBN 0-8213-5829-4
 2. 2.31 ChuyÓn ®æi tiÒn ®Ó so s¸nh ®¬n dù thÇu ...... 27 I. PhÇn më ®Çu …………………………..... 1 2.32 §ång tiÒn thanh to¸n ……………………... 28 1.1 Môc ®Ých ………………………………...... 1 2.34 §iÒu kiÖn vµ c¸ch thanh to¸n ……… 28 1.2 C¸c vÊn ®Ò chung ………………………..... 3 2.37 Ph−¬ng ¸n chµo thÇu thay thÕ …………..... 29 1.5 Ph¹m vi ¸p dông cña H−íng dÉn ………..... 4 2.38 §iÒu kiÖn hîp ®ång ……………………..... 29 1.6 T− c¸ch hîp lÖ …………………………..... 5 2.39 B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ……………... 30 1.9 Ký hîp ®ång tr−íc vµ tµi trî håi tè ……...... 7 2.41 §iÒu kho¶n vÒ th−ëng vµ ph¹t …………..... 31 1.10 Liªn doanh ………………………………... 8 2.42 BÊt kh¶ kh¸ng …………………………...... 31 1.11 XÐt duyÖt cña Ng©n hµng ……………….... 8 2.43 LuËt ¸p dông vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp …..... 31 1.12 Mua s¾m sai quy ®Þnh …………………...... 8 C. Më thÇu, xÐt thÇu vµ trao hîp ®ång ….... 32 1.13 Tham chiÕu ®Õn Ng©n hµng ……………..... 9 2.44 Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu ……….... 32 1.14 Gian lËn vµ tham nhòng …………………... 10 2.45 Thñ tôc më thÇu ………………………….. 33 1.16 KÕ ho¹ch mua s¾m ……………………….. 12 2.46 Lµm râ hoÆc söa ®æi ®¬n dù thÇu ……….... 34 II. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) …..... 13 2.47 B¶o mËt ………………………………….... 34 A Quy ®Þnh chung ………………………..... 13 2.48 KiÓm tra s¬ bé ®¬n dù thÇu ……………..... 34 2.1 Më ®Çu ………………………………….... 13 2.49 §¸nh gi¸ vµ so s¸nh ®¬n dù thÇu ………..... 35 2.2 Lo¹i vµ quy m« hîp ®ång ……………….... 13 2.55 ¦u tiªn trong n−íc ……………………….. 37 2.6 §Êu thÇu hai giai ®o¹n …………………..... 14 2.57 Gia h¹n hiÖu lùc cña ®¬n dù thÇu ………. 37 2.7 Th«ng b¸o vµ qu¶ng c¸o ………………...... 15 2.58 §¸nh gi¸ n¨ng lùc nhµ thÇu sau khi xÐt thÇu 38 2.9 S¬ tuyÓn ng−êi dù thÇu ………………….... 16 2.59 Trao hîp ®ång …………………………...... 38 B. Hå s¬ mêi thÇu ………………………....... 18 2.60 Th«ng b¸o trao hîp ®ång ………………..... 39 2.11 Quy ®Þnh chung ………………………… 18 2.61 B¸c bá tÊt c¶ c¸c ®¬n dù thÇu …………...... 39 2.13 HiÖu lùc cña ®¬n dù thÇu vµ b¶o l·nh dù thÇu…. 19 2.65 Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh …………….... 41 2.15 Ng«n ng÷ ………………………………..... 20 D. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ thÓ thøc ®¬n 41 2.16 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i râ rµng …………….... 21 gi¶n ….. 2.19 C¸c tiªu chuÈn …………………………..... 22 2.66 Nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn mét ch−¬ng 41 2.20 ViÖc sö dông tªn nh·n hiÖu ……………..... 23 tr×nh nhËp khÈu………………………….... 2.21 C¸ch chµo gi¸ …………………………….. 23 2.68 Mua s¾m hµng th«ng dông ……………….. 42 2.24 §iÒu chØnh gi¸ …………………………..... 24 III. C¸c c¸ch mua s¾m kh¸c ……………….... 43 2.26 VËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm ………………..... 25 3.1 Quy ®Þnh chung …………………………... 43 2.28 C¸c ®iÒu kho¶n vÒ tiÒn tÖ ………………..... 26 3.2 §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ (LIB) …………... 43 2.29 Lo¹i tiÒn dù thÇu ………………………...... 27 3.3 §Êu thÇu c¹nh tranh trong n−íc (NCB) …... 44 ii
 3. 3.5 Chµo hµng c¹nh tranh …………………...... 3.6 Hîp ®ång trùc tiÕp ………………………... 46 3.8 Tù lµm …………………………………...... 47 3.9 Mua s¾m qua c¸c c¬ quan cña LHQ …….... 47 3.10 C¸c tæ chøc mua s¾m chuyªn m«n ……...... 48 3.11 §¹i lý gi¸m ®Þnh ………………………..... 48 3.12 Mua s¾m trong c¸c kho¶n vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian ……………......... 49 3.13 Mua s¾m theo BOO/BOT/BOOT, chuyÓn 50 nh−îng vµ c¸c c¬ chÕ t−¬ng tù cña khu vùc t− nh©n ………………………………......... 3.14 Mua s¾m b»ng vèn vay ®−îc Ng©n hµng b¶o 51 l·nh …………………………………... 3.16 Mua s¾m trªn c¬ së thùc hiÖn ®−îc nhiÖm 52 vô ……….... 3.17 Sù tham gia cña céng ®ång vµo viÖc mua 52 s¾m ……………………………………….. Phô lôc 1: Ng©n hµng xÐt duyÖt c¸c quyÕt 54 ®Þnh mua s¾m …………………...... 1. Lªn kÕ ho¹ch mua s¾m ………………….... 54 2. XÐt duyÖt tr−íc ………………………….... 54 5. XÐt duyÖt sau ……………………………... 57 Phô lôc 2: ¦u tiªn trong n−íc ………….. 59 1. ¦u tiªn cho nh÷ng hµng hãa s¶n xuÊt trong n−íc 59 2. ¦u tiªn cho nh÷ng nhµ thÇu trong n−íc ...... 59 Phô lôc 3: ChØ dÉn cho ng−êi dù thÇu ..... 63 1. Môc ®Ých ………………………………...... 63 2. Tr¸ch nhiÖm mua s¾m …………………..... 63 3. Vai trß cña ng©n hµng …………………...... 63 4. Th«ng tin vÒ viÖc ®Êu thÇu ……………….. 64 5. Vai trß cña ng−êi dù thÇu ……………….... 64 6. B¶o mËt …………………………………... 58 7. Hµnh ®éng cña ng©n hµng ………………... 65 8. Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh …………… 65 iii
 4. Ch÷ viÕt t¾t BOO X©y dùng, lµm chñ, vËn hµnh BOOT X©y dùng, lµm chñ, vËn hµnh, chuyÓn giao BOT X©y dùng, vËn hµnh, chuyÓn giao CIF Chi phÝ, b¶o hiÓm, vµ phÝ vËn t¶i CIP C−íc phÝ vµ B¶o hiÓm ®· thanh to¸n (n¬i ®Õn) CPT C−íc phÝ tr¶ ®Õn (tªn n¬i ®Õn) DDP ThuÕ giao nhËn ®· thanh to¸n EXW Gi¸ xuÊt kho, gi¸ xuÊt x−ëng, hoÆc gi¸ t¹i cæng nhµ m¸y FCA Chuyªn chë miÔn phÝ (tªn ®Þa ®iÓm) GNP Tæng s¶n phÈm quèc gia IBRD Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ (Ng©n hµng ThÕ giíi) ICB §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ IDA HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ LIB §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ NCB §Êu thÇu c¹nh tranh trong n−íc NGO Tæ chøc phi chÝnh phñ PAD Tµi liÖu ®¸nh gi¸ dù ¸n SA Tµi kho¶n ®Æc biÖt SBDs Tµi liÖu ®Êu thÇu tiªu chuÈn UN Liªn hiÖp quèc UNDB Kinh doanh Ph¸t triÓn Liªn hiÖp quèc iv
 5. I. PhÇn më ®Çu Môc ®Ých 1.1 H−íng dÉn nµy dµnh cho nh÷ng ng−êi thùc hiÖn dù ¸n do Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ (IBRD) hoÆc HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ (IDA) 1 tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn, theo nh÷ng chÝnh s¸ch chi phèi viÖc mua s¾m hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ dÞch vô (ngo¹i trõ dÞch vô t− vÊn) 2 cÇn thiÕt cho dù ¸n. HiÖp ®Þnh vay quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a Bªn vay vµ Ng©n hµng cßn H−íng dÉn nµy cho biÕt vÒ c¸c thñ tôc mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh (kÓ c¶ c¸c dÞch vô liªn quan) cho dù ¸n theo hiÖp ®Þnh. HiÖp ®Þnh vay quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a Bªn vay vµ Ng©n hµng, cßn H−íng dÉn nµy ¸p dông cho viÖc mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh cho dù ¸n theo quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay. C¸c quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Bªn vay vµ bªn cung øng hµng hãa vµ c«ng tr×nh cho dù ¸n ®−îc quy ®Þnh bëi hå s¬ mêi thÇu 3 vµ c¸c hîp ®ång do Bªn vay ký víi c¸c bªn cung øng hµng hãa vµ c«ng tr×nh, chø kh«ng ph¶i bëi H−íng dÉn nµy hay bëi HiÖp ®Þnh vay. Ngoµi c¸c bªn ký HiÖp ®Þnh vay, kh«ng ai cã bÊt kú quyÒn g× liªn quan ®Õn kho¶n vay. 1 Yªu cÇu vÒ mua s¾m cña IBRD vµ IDA lµ gièng nhau. Trong h−íng dÉn nµy, nãi ®Õn Ng©n hµng lµ bao gåm c¶ IBRD vµ IDA, nãi ®Õn kho¶n vay lµ bao gåm c¶ kho¶n tÝn dông hoÆc tµi trî IBRD còng nh− IDA vµ t¹m øng chuÈn bÞ dù ¸n (PPAs). HiÖp §Þnh Vay bao gåm c¶ HiÖp §Þnh TÝn Dông Ph¸t triÓn, HiÖp §Þnh Tµi trî Ph¸t triÓn, HiÖp ®Þnh Trî cÊp Ph¸t triÓn, vµ HiÖp ®Þnh Dù ¸n. “Ng−êi vay” bao gåm ng−êi nhËn mét Tµi trî IDA. 2 “Hµng ho¸” vµ “C«ng tr×nh” trong h−íng dÉn nµy bao gåm c¶ c¸c dÞch vô liªn quan nh− vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, l¾p ®Æt, nghiÖm thu ch¹y thö, ®µo t¹o vµ b¶o d−ìng ban ®Çu. “Hµng ho¸” bao gåm c¸c hµng ho¸ th«ng dông, nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ nhµ m¸y c«ng nghiÖp. Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong H−íng dÉn nµy còng ¸p dông cho c¸c dÞch vô ®−îc ®Êu thÇu vµ hîp ®ång dùa trªn c¬ së c¸c ®Çu ra vËt chÊt cã kh¶ n¨ng ®o l−êng ®−îc, nh− khoan, vÏ b¶n ®å vµ c¸c ho¹t ®éng t−¬ng tù. H−íng dÉn nµy kh«ng ¸p dông cho dÞch vô T− vÊn, dÞch vô t− vÊn ®−îc quy ®Þnh t¹i H−íng dÉn: Lùa chän vµ TuyÓn dông T− vÊn cña Bªn vay Ng©n hµng thÕ giíi hiÖn hµnh (t¹i ®©y ®−îc gäi lµ H−íng dÉn T− vÊn). 3 Theo môc ®Ých cña cuèn H−íng dÉn nµy, c¸c tõ “bid” vµ “tender” (trong tiÕng Anh) ®Òu cã nghÜa nh− nhau (lµ "®Êu thÇu"). 1
 6. C¸c vÊn ®Ò chung 1.2 Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn dù ¸n bao gåm c¶ viÖc ký kÕt vµ qu¶n lý c¸c hîp ®ång theo dù ¸n lµ thuéc vÒ Bªn vay 4 . VÒ phÇn m×nh, §iÒu lÖ cña Ng©n hµng yªu cÇu Ng©n hµng ph¶i “… b¶o ®¶m r»ng c¸c kho¶n tiÒn vay chØ ®−îc sö dông cho c¸c môc ®Ých cña kho¶n vay ®ã, cã quan t©m tho¶ ®¸ng ®Õn tÝnh kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ vµ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ phi kinh tÕ hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c” 5 . Ng©n hµng ®· x©y dùng c¸c thñ tôc chi tiÕt cho môc tiªu nµy. MÆc dï trong thùc tiÔn c¸c quy ®Þnh vµ thñ tôc mua s¾m cô thÓ ¸p dông cho viÖc thùc hiÖn mét dù ¸n tuú thuéc vµo tõng tr−êng hîp cô thÓ, cã bèn yÕu tè chung chØ ®¹o c¸c yªu cÇu cña Ng©n hµng: (a) sù cÇn thiÕt cña tÝnh kinh tÕ vµ hiÖu qña trong thùc hiÖn dù ¸n, kÓ c¶ viÖc mua s¾m hµng hãa vµ c«ng tr×nh liªn quan; (b) mèi quan t©m cña Ng©n hµng trong viÖc t¹o cho tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu cã ®ñ t− c¸ch hîp lÖ, tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn 6 th«ng tin nh− nhau vµ c¬ héi ngang nhau ®Ó c¹nh tranh trong viÖc cung øng hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh do Ng©n hµng tµi trî; (c) mèi quan t©m cña Ng©n hµng trong viÖc khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp x©y l¾p vµ chÕ t¹o t¹i n−íc vay; vµ (d) tÇm quan träng cña tÝnh minh b¹ch râ rµng trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu mua s¾m. 4 Trong mét sè tr−êng hîp, Bªn vay chØ ®ãng vai trß trung gian, cßn dù ¸n do mét c¬ quan hoÆc tæ chøc kh¸c thùc hiÖn. Trong H−íng dÉn nµy, nãi tíi Bªn vay lµ bao gåm c¸c c¬ quan vµ tæ chøc ®ã, còng nh− nh÷ng Bªn vay l¹i theo c¸c tho¶ thuËn vay l¹i. 5 §iÒu lÖ Ng©n hµng ThÕ giíi; §iÒu III, kho¶n 5(b) vµ §iÒu lÖ HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ; §iÒu V, kho¶n 1(g). 6 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. 2
 7. 1.3 C¹nh tranh c«ng khai lµ c¬ së cho mua s¾m c«ng hiÖu qu¶. Bªn vay sÏ lùa (c) cã gi¸ c¶ hîp lý ®Ó kh«ng ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn tÝnh kinh tÕ vµ n¨ng lùc tµi chän c¸ch thøc thÝch hîp nhÊt cho c«ng viÖc mua s¾m chuyªn biÖt. Trong hÇu hÕt chÝnh cña dù ¸n. c¸c tr−êng hîp, ph−¬ng ph¸p phï hîp nhÊt lµ ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) cã T− c¸ch hîp lÖ sù qu¶n lý phï hîp vµ c¸c −u ®·i ®−îc dµnh cho hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc, vµ khi phï hîp cho c¸c nhµ thÇu néi ®Þa 7 ®èi víi c¸c c«ng tr×nh theo c¸c ®iÒu kiÖn 1.6 §Ó thóc ®Èy tÝnh c¹nh tranh, Ng©n hµng cho phÐp c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n tõ ®−îc quy ®Þnh tr−íc. V× vËy, trong hÇu hÕt nh÷ng tr−êng hîp ®ã, Ng©n hµng yªu mäi quèc gia ®−îc chµo hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ dÞch vô cho c¸c dù ¸n do Ng©n cÇu Bªn vay ph¶i mua sắm hàng hoá, công trình và dịch vụ thong qua ICB công hµng tµi trî. BÊt cø ®iÒu kiÖn tham dù nµo ®Òu sÏ chØ giới hạn tíi nh÷ng ®iÒu thiÕt khai đối với tất cả các nhà cung cấp và nhà thầu hîp lÖ 8 . PhÇn II cña H−íng dÉn yÕu nh»m b¶o ®¶m n¨ng lùc của đơn vị hoµn thµnh hîp ®ång ®ang ®Ò cËp ®ã. 10 nµy m« t¶ thñ tôc ICB. 1.7 VÒ c¸c hîp ®ång ®−îc Ng©n hµng tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn, Ng©n hµng l.4 Trong nh÷ng tr−êng hîp, khi ICB kh«ng ph¶i lµ ph−¬ng ph¸p mua s¾m phï hîp kh«ng cho phÐp Bªn vay tõ chèi viÖc tiÒn hoÆc hËu s¬ tuyÓn mét c«ng ty v× c¸c lý nhÊt, c¸c ph−¬ng ph¸p mua s¾m kh¸c cã thÓ ®−îc sö dông. PhÇn III m« t¶ c¸c do kh«ng liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty ®ã ®Ó thùc hiÖn thµnh ph−¬ng ph¸p mua s¾m kh¸c nµy vµ c¸c tr−êng hîp khi ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã c«ng hîp ®ång; còng nh− kh«ng cho phÐp Bªn vay lo¹i bÊt cø ng−êi dù thÇu nµo v× cã thÓ sÏ thÝch hîp h¬n. C¸c ph−¬ng ph¸p c¸ biÖt cã thÓ ®−îc tu©n theo ®Ó mua s¾m c¸c lý do t−¬ng tù. V× vËy, Bªn vay cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sù cÈn thËn tháa ®¸ng hµng ho¸ cho mét dù ¸n cô thÓ ®−îc quy ®Þnh trong HiÖp §Þnh Vay. C¸c hîp ®ång trong viÖc s¬ tuyÓn kü thuËt vµ tµi chÝnh cña ng−êi dù thÇu nh»m b¶o ®¶m kh¶ n¨ng cô thÓ ®−îc tµi trî theo dù ¸n vµ ph−¬ng ph¸p mua s¾m, phù hợp với HiÖp §Þnh cña hä liªn quan ®Õn mét hîp ®ång cô thÓ. Vay ®−îc nªu ra trong KÕ ho¹ch Mua s¾m nh− ®−îc chØ râ t¹i phần 1.16 cña 1.8 Nh÷ng tr−êng hîp ngo¹i lÖ: H−íng dÉn nµy. (a) C¸c C«ng ty cña mét n−íc hoÆc hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i mét n−íc cã thÓ bÞ lo¹i Ph¹m vi ¸p dông cña h−íng dÉn nÕu, (i) luËt hoÆc quy ®Þnh chÝnh thøc cña N−íc Vay cÊm c¸c quan hÖ th−¬ng 1.5 C¸c thñ tôc nªu trong H−íng dÉn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c hîp ®ång hµng m¹i víi n−íc ®ã, víi ®iÒu kiÖn lµ ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n r»ng viÖc lo¹i trõ ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®−îc tµi trî toµn bé hay mét phÇn b»ng vèn vay Ng©n nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trong viÖc cung øng hµng 9 . Khi c¸c hîp ®ång mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p kh«ng ®−îc tµi hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh yªu cÇu; hoÆc (ii) do mét ®¹o luËt tu©n theo quyÕt trî b»ng vèn vay cña Ng©n hµng, Bªn vay cã thÓ ¸p dông c¸c thñ tôc kh¸c. Trong ®Þnh cña Héi ®ång b¶o an Liªn Hîp quèc ®−îc th«ng qua theo Ch−¬ng VII c¸c tr−êng hîp nh− vËy, Ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n r»ng c¸c thñ tôc mua s¾m ®−îc cña HiÕn ch−¬ng Liªn hîp quèc, N−íc Vay cÊm nhËp khÈu bÊt kú mÆt hµng ¸p dông sÏ gióp hoµn thµnh nghÜa vô cña Bªn vay lµ b¶o ®¶m cho dù ¸n ®−îc tiÕn nµo tõ n−íc ®ã, hoÆc cÊm bÊt kú kho¶n thanh to¸n nµo cho ng−êi nµo hoÆc tæ hµnh ®óng yªu cÇu vµ cã hiÖu qu¶, hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®−îc mua s¾m: chøc nµo t¹i n−íc ®ã. Tr−êng hîp n−íc cña Bªn vay cÊm chi tr¶ cho mét c«ng ty c¸ biÖt hoÆc cho hµng hãa c¸ biÖt nµo ®ã theo ®¹o luËt ®ã, c«ng ty ®ã (a) cã chÊt l−îng ®óng yªu cÇu vµ phï hîp víi phÇn cßn l¹i cña dù ¸n; cã thÓ bÞ lo¹i. (b) ®−îc giao hoÆc hoµn thµnh ®óng thêi h¹n; vµ (b) Mét C«ng ty hoÆc c¸c chi nh¸nh C«ng ty ®ã ®· ®−îc Bªn vay hîp ®ång ®Ó cung cÊp dÞch vô t− vÊn cho viÖc chuÈn bÞ hoÆc thùc hiÖn mét dù ¸n sÏ kh«ng ®−îc cung cÊp tiÕp sau ®ã hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh, hoÆc dÞch vô n¶y sinh 7 Theo môc ®Ých cña H−íng dÉn nµy, “Nhµ thÇu” lµ chØ nãi tíi mét c«ng ty cung cÊp dÞch vô x©y dùng. 8 10 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. Ng©n hµng cho phÐp c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®Õn tõ §µi Loan, Trung Quèc, ®−îc chµo gi¸ c¸c hµng hãa, c«ng 9 Bao gåm c¸c tr−êng hîp mµ Bªn vay tuyÓn dông mét ®¹i lý mua s¾m theo ®o¹n 3.10. tr×nh, vµ dÞch vô cho c¸c dù ¸n do Ng©n hµng tµi trî. 3
 8. do hoÆc trùc tiÕp liªn quan ®Õn dÞch vô t− vÊn cña c«ng ty cho viÖc chuÈn bÞ hoÆc thùc hiÖn ®ã. §iÒu kho¶n nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c C«ng ty kh¸c nhau (chuyªn gia t− vÊn, c¸c nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng) cïng nhau thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña nhµ thÇu trong khu«n khæ mét hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay hoÆc hîp ®ång thiÕt kÕ vµ x©y dùng 11 . (c) C¸c doanh nghiÖp thuéc së h÷u cña chÝnh phñ cña n−íc vay chØ cã thÓ ®−îc dù thÇu khi x¸c minh ®−îc r»ng (i) ®éc lËp vÒ ph¸p lý vµ tµi chÝnh, (ii) ho¹t ®éng theo luËt th−¬ng m¹i, vµ (iii) kh«ng ph¶i lµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cña Bªn vay hoÆc Bªn vay l¹i 12 . (d) Mét C«ng ty mµ Ng©n hµng ®· tuyªn bè lµ kh«ng cã ®ñ t− c¸ch hîp lÖ theo môc (d) trong ®o¹n 1.14 cña H−íng dÉn nµy sÏ kh«ng ®ñ t− c¸ch ®Ó ®−îc trao hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî trong mét thêi gian do Ng©n hµng quyÕt ®Þnh. Ký hîp ®ång tr−íc vµ tµi trî håi tè 1.9 Bªn vay cã thÓ tiÕn hµnh mét sè b−íc ®Çu tiªn cña viÖc mua s¾m tr−íc khi ký HiÖp ®Þnh vay. Trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, c¸c thñ tôc mua s¾m, kÓ c¶ qu¶ng c¸o, ph¶i tu©n thñ h−íng dÉn nµy th× c¸c ho¹t ®éng sau nµy míi ®ñ tiªu chuÈn ®−îc Ng©n hµng tµi trî, vµ Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh xÐt duyÖt quy tr×nh mµ Bªn vay sö dông. Bªn vay tiÕn hµnh hîp ®ång tr−íc nh− vËy ph¶i chÞu kh¶ n¨ng cã rñi ro. BÊt kú sù ®ång ý nµo cña Ng©n hµng ®èi víi c¸c thñ tôc, tµi liÖu hoÆc ®Ò nghÞ trao hîp ®ång ®Òu kh«ng rµng buéc Ng©n hµng ph¶i cam kÕt cho vay cho dù ¸n ®ã. NÕu hîp ®ång ®−îc ký kÕt, viÖc Ng©n hµng hoµn vèn ®Ó tr¶ c¸c kho¶n mµ bªn vay ®−îc gäi lµ tµi trî håi tè vµ chØ ®−îc phÐp thùc hiÖn trong giíi h¹n quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay. 11 Xem ®o¹n 2.5 12 Trõ ph−¬ng thøc chñ dù ¸n tù lµm, ®−îc phÐp theo ®o¹n 3.8 4
 9. Liªn doanh 1.13 NÕu bªn vay muèn nãi ®Õn Ng©n hµng trong tµi liÖu mua s¾m th× cã thÓ dïng c¸c c©u sau: 1.10 BÊt kú c«ng ty nµo còng cã thÓ dù thÇu ®éc lËp hoÆc trong mét liªn doanh x¸c nhËn tr¸ch nhiÖm ph¸p l ý ®ù¬c liªn kÕt vµ nhiÒu bªn, hoÆc víi c¸c nhµ thÇu “(Tªn Bªn vay) ®· nhËn ®−îc (hoÆc trong mét sè tr−êng hîp phï hîp ghi lµ “®ang trong n−íc vµ/ hoÆc víi c¸c c«ng ty n−íc ngoµi, nh−ng Ng©n hµng kh«ng chÊp tiÕn hµnh vay”) mét [kho¶n vay] tõ [Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ] nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êu thÇu b¾t buéc liªn doanh hoÆc c¸c h×nh thøc liªn kÕt b¾t (“Ng©n hµng”) b»ng c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau t−¬ng ®−¬ng… USD ®Ó chi cho (tªn buéc gi÷a c¸c c«ng ty. dù ¸n), vµ dù ®Þnh dïng mét phÇn [vèn vay] nµy ®Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ hîp lÖ theo hîp ®ång nµy. ViÖc thanh to¸n cña Ng©n hµng chØ ®−îc thùc hiÖn theo yªu cÇu XÐt duyÖt cña ng©n hµng cña (tªn Bªn vay) vµ sau khi ®−îc Ng©n hµng phª duyÖt, vµ ph¶i tu©n thñ trªn mäi 1.11 Ng©n hµng sÏ xÐt duyÖt c¸c thñ tôc mua s¾m, hå s¬ mêi thÇu, b¸o c¸o ®¸nh ph−¬ng diÖn c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña HiÖp ®Þnh [vay]. HiÖp ®Þnh [vay] cÊm gi¸ thÇu, khuyÕn nghÞ trao hîp ®ång vµ hîp ®ång cña Bªn vay ®Ó ®¶o ®¶m r»ng qu¸ rót vèn tõ tµi kho¶n vèn [vay] ®Ó chi tr¶ bÊt kú kho¶n thanh to¸n nµo cho nh÷ng tr×nh mua s¾m ®−îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c thñ tôc ®· ®−îc nhÊt trÝ. C¸c thñ tôc ng−êi hoÆc nh÷ng tæ chøc, hoÆc chi tr¶ cho viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ nµo, nÕu viÖc xÐt duyÖt ®−îc m« t¶ trong Phô lôc 1. KÕ ho¹ch mua s¾m do Ng©n hµng phª thanh to¸n hoÆc nhËp khÈu ®ã, theo Ng©n hµng biÕt lµ bÞ cÊm bëi mét quyÕt ®Þnh duyÖt 13 sÏ quy ®Þnh cô thÓ møc ¸p dông c¸c thñ tôc xÐt duyÖt nµy ®èi víi c¸c lo¹i cña Héi ®ång b¶o an Liªn hîp quèc theo ch−¬ng VII cña HiÕn ch−¬ng Liªn hîp hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p kh¸c nhau ®−îc tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn b»ng Quèc 15 . Kh«ng bªn nµo ngoµi (tªn Bªn vay) ®−îc h−ëng bÊt kú mét quyÒn nµo vèn vay Ng©n hµng. trong HiÖp ®Þnh vay hoÆc cã thÓ ®ßi rót bÊt cø kho¶n nµo tõ vèn [vay].” 16 Mua s¾m sai quy ®Þnh (Misprocurement) Gian lËn vµ tham nhòng 1.12 Ng©n hµng kh«ng tµi trî cho c¸c kho¶n chi cho hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y 1.14 ChÝnh s¸ch cña Ng©n hµng yªu cÇu Bªn vay (bao gåm c¶ nh÷ng ng−êi thô l¾p mua s¾m kh«ng theo ®óng c¸c thñ tôc ®· tho¶ thuËn trong HiÖp ®Þnh vay vµ nh− h−ëng vèn vay tõ Ng©n hµng), còng nh− ng−êi tham gia ®Êu thÇu, ng−êi cung øng, ®−îc tr×nh bµy kü h¬n trong KÕ ho¹ch Mua s¾m 14 . Trong nh÷ng tr−êng hîp nh− vµ nhµ thÇu x©y l¾p trong khu«n khæ c¸c hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî ph¶i t«n vËy, Ng©n hµng sÏ tuyªn bè mua s¾m sai quy ®Þnh, vµ chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng lµ träng nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc cao nhÊt trong qu¸ tr×nh mua s¾m vµ thùc hiÖn c¸c huû bá phÇn vèn vay ph©n bæ cho nh÷ng hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®· mua hîp ®ång ®ã. Theo chÝnh s¸ch nµy: s¾m sai quy ®Þnh. H¬n n÷a, Ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chÊn chØnh (a) Ng©n hµng ®Þnh nghÜa nh÷ng thuËt ng÷ d−íi ®©y cho môc ®Ých cña ®iÒu kh¸c theo HiÖp ®Þnh vay. Ngay c¶ khi hîp ®ång ®−îc trao sau khi cã tuyªn bè kho¶n nµy: “kh«ng ph¶n ®èi” cña Ng©n hµng, Ng©n hµng vÉn cã thÓ tuyªn bè mua s¾m sai quy ®Þnh nÕu Ng©n hµng kÕt luËn r»ng “kh«ng ph¶n ®èi” ®−îc ®−a ra trªn c¬ së th«ng (i) “Hµnh ®éng tham nhòng” lµ chµo mêi, cho, nhËn hoÆc xin, trùc tiÕp tin kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng chÝnh x¸c, hoÆc sai l¹c do Bªn vay cung cÊp, hoÆc c¸c hoÆc gi¸n tiÕp, bÊt cø mét thø g× cã gi¸ trÞ lµm ¶nh h−ëng tíi hµnh ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ®· bÞ söa ®æi mµ kh«ng cã sù phª duyÖt cña ®éng cña ng−êi thi hµnh c«ng vô 17 trong qu¸ tr×nh mua s¾m hoÆc trong Ng©n hµng. viÖc thùc hiÖn hîp ®ång; Tham chiÕu ®Õn Ng©n hµng ThÕ giíi 15 C¸c ®iÒu kiÖn chung cña IBRD ¸p dông cho Kho¶n vay vµ HiÖp ®Þnh B¶o ®¶m; §iÒu V; PhÇn 5.01 vµ C¸c ®iÒu kiÖn chung cña IDA ¸p dông cho HiÖp ®Þnh TÝn dông Ph¸t triÓn; §iÒu V, PhÇn 5.01. 16 Thay b»ng c¸c ch÷ “tÝn dông”, “HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ”, vµ “HiÖp ®Þnh TÝn dông” khi thÝch hîp. 13 17 Xem ®o¹n 1.16 Bao gåm c¶ nh©n viªn Ng©n hµng ThÕ giíi vµ nh©n viªn cña c¸c tæ chøc thùc hiÖn hoÆc xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh 14 Xem ®o¹n 1.16 mua s¾m. 8
 10. (ii) “Hµnh ®éng gian lËn” lµ tr×nh bµy sai sù thËt hoÆc bá sãt ®Ó g©y ¶nh 1.15 Khi ®−îc Ng©n hµng ®ång ý, Bªn vay cã thÓ ®−a vµo mÉu ®¬n xin dù thÇu h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh mua s¾m hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång; c¸c hîp ®ång lín do Ng©n hµng tµi trî mét cam kÕt cña ng−êi dù thÇu tu©n thñ luËt ph¸p cña n−íc Bªn vay chèng gian lËn vµ tham nhòng (gåm c¶ hèi lé) trong qu¸ (iii) “Hµnh ®éng c©u kÕt, th«ng ®ång” lµ mét m−u ®å hoÆc s¾p xÕp gi÷a tr×nh c¹nh tr¹nh vµ thùc hiÖn hîp ®ång, nh− ®· nªu trong hå s¬ mêi thÇu 18 . Ng©n hai hoÆc nhiÒu nhµ thÇu, ®−îc hoÆc kh«ng ®−îc Bªn vay biÕt, ®Ó t¹o hµng sÏ chÊp nhËn viÖc ®−a vµo cam kÕt ®ã khi n−íc Bªn vay ®Ò nghÞ, víi ®iÒu kiÖn nªn gi¸ thÇu gi¶ t¹o ë møc kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh; nh÷ng s¾p xÕp chi phèi cam kÕt nµy lµm tho¶ m·n yªu cÇu cña Ng©n hµng. (iv) “Hµnh ®éng Ðp buéc” lµ lµm h¹i hoÆc ®e do¹ lµm h¹i trùc tiÕp hoÆc KÕ ho¹ch Mua s¾m gi¸n tiÕp ®Õn ng−êi vµ tµi s¶n ®Ó t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh mua s¾m ®Êu thÇu hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång; 1.16 Lµ mét phÇn cña c«ng t¸c chuÈn bÞ cho dù ¸n, Bªn vay sÏ chuÈn bÞ vµ, (b) Ng©n hµng sÏ b¸c bá ®Ò nghÞ trao hîp ®ång nÕu Ng©n hµng x¸c ®Þnh ®−îc tr−íc khi tiÕn hµnh th−¬ng th¶o vay, cung cÊp cho Ng©n hµng ®Ó Ng©n hµng phª r»ng ng−êi dù thÇu ®−îc kiÕn nghÞ ®Ó trao hîp ®ång cã hµnh ®éng, trùc tiÕp duyÖt, mét KÕ ho¹ch Mua s¾m 19 mµ Ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn ®−îc, trong ®ã nªu ra: (a) c¸c hîp ®ång (gãi thÇu) cô cho hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ/ hoÆc dÞch vô hoÆc th«ng qua mét ng−êi thay mÆt, liên quan đến tham nhòng, gian lËn, cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n trong giai ®o¹n ®Çu - Ýt nhÊt lµ 18 th¸ng; (b) c¸c th«ng ®ång, hoÆc b¾t Ðp trong khi c¹nh tranh giµnh hîp ®ång ®ã; ph−¬ng ph¸p mua s¾m cho c¸c gãi thÇu nµy ®−îc HiÖp ®Þnh vay cho phÐp, vµ (c) (c) Ng©n hµng sÏ huû bá phÇn vèn vay ®· ph©n cho mét hîp ®ång hµng ho¸ hoÆc c¸c thñ tôc xÐt duyÖt liªn quan cña Ng©n hµng 20 . Bªn vay sÏ cËp nhËt KÕ ho¹ch c«ng tr×nh nÕu bÊt kú khi nµo x¸c ®Þnh ®−îc r»ng ®¹i diÖn cña Bªn vay hoÆc Mua s¾m hµng n¨m hoÆc khi cÇn thiÕt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Bªn ng−êi h−ëng lîi tõ vèn vay cã hµnh ®éng tham nhòng gian lËn, th«ng ®ång, vay ph¶i thùc hiÖn KÕ ho¹ch Mua s¾m theo ®óng phª duyÖt cña Ng©n hµng. hoÆc Ðp buéc trong qu¸ tr×nh mua s¾m hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång mµ Bªn vay kh«ng cã hµnh ®éng kÞp thêi vµ phï hîp ®Ó chÊn chØnh t×nh h×nh tho¶ m·n II. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) ®−îc yªu cÇu cña Ng©n hµng; A. Quy ®Þnh chung (d) Ng©n hµng quy ®Þnh h×nh thøc ph¹t, bao gåm c¶ tuyªn bè mét C«ng ty hoÆc Më ®Çu c¸ nh©n, lµ kh«ng ®ñ t− c¸ch hîp lÖ ®Ó ®−îc trao hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî vÜnh viÔn hoÆc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nÕu vµo bÊt kú lóc nµo Ng©n 2.1 Môc ®Ých cña ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) nh− nªu trong H−íng dÉn hµng x¸c ®Þnh ®−îc r»ng C«ng ty ®ã cã nh÷ng hµnh ®éng, trùc tiÕp hoÆc nµy lµ nh»m th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi dù thÇu cã kh¶ th«ng qua mét ng−êi thay mÆt, liên quan đến tham nhòng, gian lËn, th«ng n¨ng vµ ®ñ t− c¸ch hîp lÖ 21 vÒ yªu cÇu cña Bªn vay vµ t¹o cho hä mét c¬ héi ®Êu ®ång, hoÆc b¾t Ðp, trong khi c¹nh tranh ®Ó giµnh hîp ®ång, hoÆc khi thùc thÇu b×nh ®¼ng ®Ó cung cÊp c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn mua. hiÖn mét hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî; vµ (e) Ng©n hµng cã quyÒn yªu cÇu ®−a vµo hå s¬ mêi thÇu vµ hîp ®ång do Ng©n 18 VÝ dô, cam kÕt ®ã cã thÓ ®−îc viÕt nh− sau: "Chóng t«i cam kÕt r»ng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh (vµ nÕu chóng t«i ®−îc trao thÇu, thùc hiÖn) hîp ®ång trªn, chóng t«i sÏ tu©n thñ tuyÖt ®èi nh÷ng ®iÒu luËt chèng l¹i gian lËn vµ hµng tµi trî mét ®iÒu kho¶n buéc nh÷ng ng−êi dù thÇu, c¸c nhµ cung øng vµ tham nhòng hiÖn hµnh trong n−íc cña [Bªn mua] [Bªn thuª] ®−îc [Bªn mua] [Bªn thuª] nªu trong c¸c hå s¬ mêi nhµ thÇu cho phÐp Ng©n hµng thanh tra c¸c tµi kho¶n vµ hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu thÇu cho hîp ®ång nµy. 19 NÕu Dù ¸n bao gåm viÖc lùa chän dÞch vô t− vÊn, KÕ ho¹ch Mua s¾m còng ph¶i bao gåm c¸c c¸ch lùa chän dÞch kh¸c liªn quan ®Õn hå s¬ dù thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång cña hä vµ cã quyÒn vô t− vÊn phï hîp víi H−íng dÉn nµy: Lùa chän vµ TuyÓn dông t− vÊn cña Bªn vay Ng©n hµng ThÕ giíi. Ng©n ®−a kiÓm to¸n viªn do Ng©n hµng bæ nhiÖm tiÕn hµnh kiÓm to¸n c¸c tµi hµng sÏ c«ng bè KÕ ho¹ch Mua s¾m ban ®Çu sau khi kho¶n vay cã liªn quan ®· ®−îc phª duyÖt; c¸c cËp nhËt bæ sung sÏ ®−îc c«ng bè sau khi Ng©n hµng phª duyÖt chóng. 20 kho¶n vµ hå s¬ ®ã. Xem Phô lôc 1 21 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. 9
 11. Lo¹i vµ quy m« hîp ®ång thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn thiÕt. C¸c lo¹i hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng (design and build) hoÆc hîp ®ång qu¶n lý 24 còng cã thÓ ®−îc chÊp nhËn nÕu phï hîp 25 . 2.2 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ lo¹i hîp ®ång sÏ ®−îc ký kÕt vµ bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n dù kiÕn phï hîp cho hîp ®ång ®ã. C¸c lo¹i hîp ®ång phæ biÕn nhÊt §Êu thÇu hai giai ®o¹n quy ®Þnh viÖc thanh to¸n trªn c¬ së trän gãi, ®¬n gi¸, chi phÝ cã thÓ hoµn tr¶ ®−îc 2.6 Trong tr−êng hîp c¸c hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay hoÆc c¸c hîp ®ång cho c¸c céng c¸c lo¹i phÝ, hoÆc hçn hîp c¸c thÓ lo¹i ®ã. C¸c hîp ®ång thanh to¸n theo thùc nhµ m¸y lín, phøc t¹p hoÆc c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng chi (reimbursable cost contracts) chØ ®−îc Ng©n hµng chÊp thuËn trong c¸c tr−êng phøc t¹p th× viÖc chuÈn bÞ tr−íc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt cã thÓ lµ kh«ng nªn hîp ngo¹i tÖ nh− ®iÒu kiÖn rñi do cao hoÆc khi chi phÝ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh tr−íc lµm hoÆc kh«ng thùc tÕ. Trong c¸c tr−êng hîp nh− vËy, nªn sö dông thñ tôc ®Êu ®−îc mét c¸ch ®ñ chÝnh x¸c. C¸c hîp ®ång lo¹i nµy cÇn cã mét sè yÕu tè khuyÕn thÇu hai giai ®o¹n. Giai ®o¹n mét mêi c¸c nhµ thÇu ®−a ra c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt khÝch hîp lý ®Ó h¹n chÕ chi phÝ. ch−a cã gi¸ trªn c¬ së thiÕt kÕ s¬ bé hoÆc yªu cÇu tÝnh n¨ng sö dông. C¸c ®Ò xuÊt 2.3 Quy m« vµ ph¹m vi cña tõng hîp ®ång cô thÓ phô thuéc vµo tÇm cì, tÝnh chÊt nµy sÏ ®−îc lµm râ vµ ®iÒu chØnh vÒ mÆt kü thuËt vµ th−¬ng m¹i. Giai ®o¹n hai mêi vµ ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®ßi hái nh÷ng h¹ng môc kh¸c nhau vÒ thÇu b»ng hå s¬ mêi thÇu ®· ®iÒu chØnh 26 vµ c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu gåm thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p th× th«ng th−êng trao các hợp đồng riêng biệt cho nhà ph−¬ng ¸n kü thuËt hoµn chØnh vµ gi¸ chµo. cung cấp và/hoặc lắp đặt cho những hạng mục khác nhau của thiết bị và nhà máy 22 Th«ng b¸o vµ qu¶ng c¸o vµ cho c«ng tr×nh. 2.7 ViÖc th«ng b¸o ®óng lóc vÒ c¸c c¬ héi ®Êu thÇu cùc kú quan träng trong ®Êu 2.4 §èi víi dù ¸n ®ßi hái nhiÒu c«ng tr×nh x©y l¾p vµ h¹ng môc thiÕt bÞ t−¬ng tù thÇu c¹nh tranh. §èi víi c¸c dù ¸n cã mua s¾m theo thÓ thøc ICB, Bªn vay ph¶i nh−ng t¸ch biÖt nhau th× cã thÓ mêi thÇu theo c¸c ph−¬ng ¸n hîp ®ång lùa chän chuÈn bÞ vµ nép cho Ng©n hµng mét dù th¶o th«ng b¸o chung vÒ mua s¾m (General kh¸c nhau (alternative contract options) ®Ó thu hót sù quan t©m cña c¶ C«ng ty lín Procurement Notice - GPN). Ng©n hµng sÏ thu xÕp viÖc ®¨ng th«ng b¸o ®ã trªn b¸o vµ nhá. C¸c C«ng ty nµy ®−îc phÐp ®Êu thÇu cho tõng hîp ®ång riªng lÎ (tõng ®iÖn tö Kinh doanh ph¸t triÓn cña LHQ (UNDB online) vµ trªn t¹p chÝ phÇn) hoÆc ®Êu thÇu cho mét nhãm hîp ®ång gièng nhau (gãi) tuú theo ph−¬ng ¸n Development Gateway's dgMarket 27 , th«ng b¸o ®ã ph¶i cã th«ng tin vÒ Bªn vay lùa chän cña hä. TÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vµ nhãm c¸c hå s¬ dù thÇu sÏ cã cïng (hoÆc bªn sÏ vay), sè tiÒn vµ môc ®Ých cña kho¶n vay, quy m« mua s¾m theo thÓ mét h¹n nép HSDT, ®−îc më vµ ®¸nh gi¸ cïng mét lóc ®Ó quyÕt ®Þnh hå s¬ dù thÇu thøc ICB, tªn, sè ®iÖn tho¹i (hoÆc fax), vµ ®Þa chØ cña c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc nhãm hå s¬ dù thÇu ®−a ra ph−¬ng ¸n cã chi phÝ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt viÖc mua s¾m cña Bªn vay vµ ®Þa chØ Website n¬i göi th«ng b¸o mua s¾m. NÕu ®· ®èi víi Bªn vay. 23 biÕt, ngµy dù tÝnh ph¸t hµnh hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu, còng ph¶i ®−îc nªu râ. 2.5 Trong mét sè tr−êng hîp, Ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn hoÆc yªu cÇu ph−¬ng thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, trong ®ã viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 24 Trong x©y dùng, nhµ thÇu qu¶n lý th−êng kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng tr×nh mµ ký kÕt hîp ®ång vµ qu¶n lý vµ viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y hoÆc c«ng tr×nh c«ng nghiÖp hoµn chØnh ®−îc thùc c«ng viÖc cña c¸c nhµ thÇu kh¸c, chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro gi¸ c¶, chÊt l−îng, vµ thùc hiÖn ®óng tiÕn hiÖn theo mét hîp ®ång. HoÆc lµ Bªn vay cã thÓ chÞu tr¸ch nhiÖm viÖc thiÕt kÕ, sau ®é. Ng−îc l¹i, ng−êi qu¶n lý x©y dùng (construction manager) lµ mét chuyªn gia t− vÊn cho Bªn vay hoÆc ®¹i diÖn cña Bªn vay, th× kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c rñi ro ®ã. (NÕu do Ng©n hµng tµi trî th× dÞch vô cña ng−êi qu¶n lý ®ã mêi thÇu ký hîp ®ång d¹ng tr¸ch nhiÖm duy nhÊt ®Ó cung øng vµ l¾p ®Æt tÊt c¶ x©y dùng ®ã ph¶i ®−îc mua s¾m theo H−íng dÉn T− vÊn. Xem chó thÝch 2.) 25 Xem ®o¹n 3.14 vµ 3.15 vÒ phÇn giao thÇu dùa trªn c«ng t¸c thùc hiÖn. 26 Trong khi xem xÐt l¹i hå s¬ dù thÇu trong giai ®o¹n hai, Bªn vay cÇn t«n träng tÝnh b¶o mËt cña ®Ò xuÊt kü thuËt mµ nhµ thÇu sö dông trong giai ®äan mét, nhÊt qu¸n víi tÝnh minh b¹ch vµ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. 27 Kinh doanh Ph¸t triÓn (UNDB) lµ mét Ên phÈm cña LHQ. Xem th«ng tin thuª bao t¹i: Kinh doanh Ph¸t triÓn, Liªn hîp quèc, Hßm th− sè GCPO 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Website: www.devbusiness.com; 22 Theo môc ®Ých cña H−íng dÉn nµy, "nhµ m¸y" lµ nãi ®Õn trang thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt, nh− lµ mét c¬ së s¶n xuÊt. email: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market lµ mét cæng ®iÖn tö cña Development Gateway 23 Xem ®o¹n 2.49-2.54 vÒ phÇn thñ tôc ®¸nh gi¸ thÇu. Foundation, 1889 phè F, N.W. Washington, DC 20006, USA (Website: www.dgmarket.com). 10
 12. Hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu liªn quan, tuỳ theo từng trường hợp, sẽ kh«ng ®−îc kho¶ng thêi gian, cã thÓ cã h¹n møc vÒ sè l−îng hoÆc tæng gi¸ trÞ trao cho bÊt kú ph¸t hµnh cho c«ng chóng tr−íc ngày Th«ng b¸o Mua s¾m Chung ®−îc ph¸t hµnh. mét nhµ thÇu nµo dùa trªn c¬ së nguån lùc cña nhµ thÇu ®ã. Danh s¸ch c¸c C«ng ty tróng s¬ tuyÓn trong nh÷ng tr−êng hîp nh− vËy ph¶i ®−îc ®Þnh kú cËp nhËt. Nh÷ng 2.8 Th«ng b¸o s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu ph¶i ®−îc qu¶ng c¸o víi t− c¸ch lµ Th«ng th«ng tin nhµ thÇu ®· ®−a ra khi nép hå s¬ s¬ tuyÓn ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ kh¼ng b¸o Mua s¾m cụ thể trªn Ýt nhÊt lµ mét tê b¸o ph¸t hµnh trªn ph¹m vi toµn quèc t¹i ®Þnh l¹i khi trao hîp ®ång. Nhµ thÇu nµo ®−îc coi lµ kh«ng cßn n¨ng lùc hoÆc n−íc vay (hoÆc trªn c«ng b¸o, hoÆc t¹i mét cæng ®iÖn tö ®−îc truy cËp miÔn phÝ). nguån lùc ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng hîp ®ång n÷a th× sÏ kh«ng ®−îc trao hîp ®ång. C¸c th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc s¬ tuyÓn nµy còng sÏ ®−îc ®¨ng trªn b¸o UNDB online vµ trªn dgMarket. ViÖc th«ng b¸o ph¶i ®−îc lµm sao ®Ó cã ®ñ thêi gian cho B. Hå s¬ mêi thÇu c¸c nhµ thÇu cã thÓ nhËn ®−îc hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc gäi thÇu, chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ Quy ®Þnh chung dù s¬ tuyÓn hoÆc dù thÇu cña hä. 28 2.11 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i cung cÊp tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhµ thÇu S¬ tuyÓn ng−êi dù thÇu tiÒm n¨ng chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn cung cÊp. 2.9 ViÖc s¬ tuyÓn th−êng lµ cÇn thiÕt cho c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p lín vµ phøc t¹p MÆc dï chi tiÕt vµ ®é phøc t¹p cña nh÷ng tµi liÖu nµy thay ®æi theo quy m« vµ tÝnh hoÆc trong bÊt kú tr−êng hîp nµo kh¸c mµ chi phÝ cao cho viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù chÊt cña gãi thÇu vµ hîp ®ång dù kiÕn, hå s¬ mêi thÇu th−êng bao gåm: th«ng b¸o thÇu chi tiÕt cã thÓ kh«ng khuyÕn khÝch c¹nh tranh, nh− thiÕt bÞ thiÕt kÕ theo yªu mêi thÇu, chØ dÉn cho ng−êi dù thÇu, mÉu hå s¬ dù thÇu, mÉu hîp ®ång, ®iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ), ®¨c tÝnh kü thuËt vµ b¶n vÏ, th«ng cÇu, nhµ m¸y c«ng nghiÖp, c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh, tæ hîp th«ng tin vµ c«ng sè kü thuËt liªn quan (bao gåm hå s¬ ®Þa chÊt vµ m«i tr−êng tù nhiªn); danh môc nghÖ, vµ c¸c hîp ®ång thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc ch×a kho¸ trao tay, c¸c hîp ®ång hµng hãa hoÆc b¶ng kª khèi l−îng; thêi h¹n giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh; thiÕt kÕ và x©y dùng (design and build) hoÆc hîp ®ång qu¶n lý (management vµ c¸c phô lôc cÇn thiÕt nh− c¸c mÉu biÓu vÒ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c nhau. C¬ së ®Ó contracting). §iÒu nµy còng sÏ ®¶m b¶o chØ göi th«ng b¸o mêi ®Êu thÇu cho nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ chän hå s¬ dù thÇu có giá ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt (lowest evaluated bid) nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng vµ nguån lùc. ViÖc s¬ tuyÓn ph¶i dùa hoµn toµn vµo kh¶ n¨ng ph¶i nªu râ trong phÇn chØ dÉn cho ng−êi dù thÇu vµ/ hoÆc yªu cÇu kü thuËt. NÕu vµ nguån lùc cña c¸c nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn tèt mét hîp ®ång cô thÓ, cã tÝnh ®Õn (a) cÇn ph¶i thu phÝ hå s¬ mêi thÇu, th× phÝ ®ã ph¶i hîp lý vµ chØ tÝnh chi phÝ ®Ó in vµ kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t−¬ng tù cña hä tr−íc ®©y; (b) n¨ng göi hå s¬ mêi thÇu tíi ng−êi dù thÇu. Møc phÝ kh«ng ®−îc qu¸ cao tíi møc kh«ng lùc cña hä vÒ con ng−êi, m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng hoÆc chÕ t¹o vµ (c) kh¶ n¨ng khuyÕn khÝch ®−îc c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc tham gia. Bªn vay cã thÓ sö dông mét tµi chÝnh. 29 hÖ thèng ®iÖn tö ®Ó ph©n phèi hå s¬ mêi thÇu, víi ®iÒu kiÖn tháa m·n yªu cÇu cña 2.10 Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn thÇu cho c¸c hîp ®ång cô thÓ hoÆc nhãm c¸c hîp Ng©n hµng vÒ sù thÝch hîp cña hÖ thèng Êy. NÕu hå s¬ mêi thÇu ®−îc ph©n phèi ®ång t−¬ng tù ph¶i qu¶ng c¸o vµ th«ng b¸o nh− m« t¶ trong c¸c phÇn 2.7 vµ 2.8 nãi qua ®−êng ®iÖn tö, hÖ thèng ®iÖn tö cÇn ®−îc ®¶m b¶o an toµn tr¸nh mäi söa ®æi hå trªn. Ph¹m vi cña hîp ®ång vµ c¸c yªu cÇu râ rµng vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n ph¶i s¬ mêi thÇu vµ kh«ng h¹n chÕ truy cËp cña ng−êi dù thÇu tíi hå s¬ mêi thÇu. ®−îc göi cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ®· ®¸p l¹i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn. TÊt c¶ nh÷ng H−íng dÉn vÒ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña hå s¬ mêi thÇu ®−îc nªu trong c¸c ®äan ng−êi ®· xin s¬ tuyÓn vµ ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chuÈn ®· ®Ò ra ph¶i ®−îc tham gia sau ®©y. ®Êu thÇu. Bªn vay ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ®· nép ®¬n biÕt kÕt qu¶ s¬ 2.12 Bªn vay ph¶i sö dông Hå s¬ mêi thÇu mẫu (SBD) phï hîp do Ng©n hµng ph¸t tuyÓn. Ngay sau khi s¬ tuyÓn xong, hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®−îc cÊp cho c¸c nhµ thÇu hµnh, khi cÇn thiÕt cã thÓ söa ®æi ë møc tèi thiÓu mµ Ng©n hµng chÊp nhËn ®−îc ®Ó ®ñ tiªu chuÈn. §èi víi viÖc s¬ tuyÓn cho c¸c nhãm hîp ®ång sÏ ®−îc trao trong mét nªu c¸c vÊn ®Ò ®Æc thï cña tõng dù ¸n. BÊt kú söa ®æi nµo sÏ chØ ®−îc nªu ë phÇn d÷ liÖu mêi thÇu hoÆc d÷ liÖu hîp ®ång, hoÆc ®iÒu kiÖn riêng của hîp ®ång. Kh«ng 28 Xem ®o¹n 2.44 29 Ng©n hµng ®· cã MÉu chuÈn Hå s¬ S¬ tuyÓn ®Ó cho Bªn vay sö dông, khi phï hîp. ®−îc thay ®æi c¸c c©u ch÷ chuÈn trong SBD cña Ng©n hµng. Khi kh«ng cã hå s¬ 11
 13. mêi thÇu mẫu thÝch hîp ®· ®−îc ph¸t hµnh, Bªn vay ph¶i dïng c¸c ®iÒu kiÖn chung giao dÞch th−¬ng m¹i) 31 . NÕu hå s¬ s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu ®−îc so¹n th¶o b»ng hai hîp ®ång vµ c¸c mÉu hîp ®ång chuÈn kh¸c ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn vµ ®−îc Ng©n ng«n ng÷, nh÷ng ng−êi dù thÇu sÏ ®−îc cho phÐp nép hå s¬ dù thÇu cña m×nh b»ng hµng chÊp nhËn. mét trong hai ng«n ng÷ nµy. Trong tr−êng hîp nh− vËy, hîp ®ång ký kÕt víi ng−êi tróng thÇu sÏ ®−îc so¹n b»ng ng«n ng÷ mµ hå s¬ dù thÇu ®· ®Ö tr×nh, trong tr−êng HiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu vµ b¶o l·nh dù thÇu hîp nµy, ng«n ng÷ nµy sÏ lµ ng«n ng÷ chi phèi c¸c quan hÖ hîp ®ång gi÷a Bªn vay 2.13 Nh÷ng ng−êi dù thÇu ph¶i nép hå s¬ dù thÇu cã gi¸ trÞ trong mét kho¶ng thêi vµ ng−êi tróng thÇu. NÕu hîp ®ång ®−îc ký kÕt b»ng mét ng«n ng÷ kh¸c tiÕng gian nhÊt ®Þnh ®−îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ®ñ ®Ó Bªn vay cã kh¶ n¨ng Anh, tiÕng Ph¸p, hoÆc T©y Ban Nha, vµ hîp ®ång lµ ®èi t−îng cña viÖc xÐt duyÖt hoµn thµnh viÖc so s¸nh vµ ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu, xem xÐt c¸c kiÕn nghÞ trao tr−íc cña Ng©n hµng, Bªn vay sÏ cung cÊp cho Ng©n hµng mét b¶n dÞch cña hîp hîp ®ång víi Ng©n hµng (nÕu KÕ ho¹ch Mua s¾m yªu cÇu) vµ ®¹t c¸c thñ tôc phª ®ång sang mét ng«n ng÷ ®−îc sö dông quèc tÕ mµ b»ng ng«n ng÷ ®ã hå s¬ mêi duyÖt cÇn thiÕt ®Ó hîp ®ång cã thÓ ®−îc trao trong kho¶ng thêi gian ®ã. thÇu ®· ®−îc so¹n th¶o. Nh÷ng ng−êi dù thÇu sÏ kh«ng bÞ yªu cÇu hoÆc còng nh− 2.14 Bªn vay cã quyÒn ®ßi hái mét b¶o l·nh dù thÇu. Khi ®−îc sö dông, b¶o l·nh kh«ng ®−îc phÐp ký kÕt hîp ®ång b»ng hai ng«n ng÷. dù thÇu sÏ theo sè tiÒn vµ mÉu m· ®−îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu 30 vµ sÏ cßn Hå s¬ mêi thÇu ph¶i râ rµng nguyªn gi¸ trÞ trong thêi h¹n bèn tuÇn sau thêi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, ®Ó 2.16 Hå s¬ mêi thÇu ph ải rõ ràng để cho phÐp vµ khuyÕn khÝch ®Êu thÇu c¹nh Bªn vay cã ®ñ thêi gian hµnh ®éng nÕu cÇn ph¶i tÞch thu b¶o l·nh dù thÇu. B¶o l·nh tranh quèc tÕ. Nã ph¶i nªu râ rµng vµ chÝnh x¸c c«ng tr×nh sÏ x©y dùng, ®Þa ®iÓm dù thÇu sÏ ®−îc tr¶ l¹i cho nh÷ng ng−êi kh«ng tróng thÇu mét khi hîp ®ång ®· cña c«ng tr×nh, c¸c hµng ho¸ vµ thiÕt bÞ cÇn cung cÊp, n¬i giao hµng hoÆc l¾p ®Æt, ®−îc ký víi ng−êi tróng thÇu. Thay cho mét b¶o l·nh dù thÇu, Bªn vay cã thÓ yªu lÞch giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh, yªu cÇu tÝnh n¨ng t¸c dông tèi thiÓu, cÇu nh÷ng ng−êi dù thÇu ký mét tê tuyªn bè chÊp nhËn r»ng nÕu hä rót hoÆc söa yªu cÇu b¶o hµnh vµ b¶o d−ìng còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan kh¸c. H¬n n÷a, ®æi hå s¬ dù thÇu cña m×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc hoÆc hä ®−îc trao hîp ®ång khi cÇn thiÕt, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i nªu râ yªu cÇu thö nghiÖm, c¸c tiªu chuÈn nh−ng kh«ng ký kÕt hîp ®ång hoÆc nép mét b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång tr−íc thêi vµ ph−¬ng ph¸p sÏ ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra sù phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt cña c¸c gian hÕt h¹n quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ng−êi dù thÇu sÏ bÞ mÊt t− c¸ch hîp lÖ thiÕt bÞ ®· giao vµ c«ng tr×nh ®· x©y l¾p. C¸c b¶n vÏ ph¶i nhÊt qu¸n víi thuyÕt minh ®Ó dù thÇu trong mét kho¶ng thêi gian ®èi víi bÊt cø hîp ®ång nµo víi Bªn vay. ®Æc tÝnh kü thuËt, ph¶i quy ®Þnh râ thø tù −u tiªn cña hai lo¹i tµi liÖu nµy. Ng«n ng÷ 2.17 Ngoµi yÕu tè gi¸, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i nªu râ tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¸c sÏ 2.15 Hå s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu vµ hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc so¹n b»ng mét trong c¸c dïng ®Ó ®¸nh gi¸ thÇu vµ c¸ch ®Þnh l−îng hoÆc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ®ã nh− thÕ nµo. ng«n ng÷ sau ®©y, do Bªn vay lùa chän: tiÕng Anh, Ph¸p, hoÆc T©y Ban Nha. Hîp NÕu ngoµi ph−¬ng ¸n chÝnh cã cho phÐp chµo thÇu thªm c¸c ph−¬ng ¸n thay thÕ ®ång ký kÕt víi ng−êi tróng thÇu sÏ ®−îc so¹n th¶o b»ng ng«n ng÷ ®· lùa chän cho kh¸c vÒ thiÕt kÕ, nguyªn vËt liÖu, thêi h¹n hoµn thµnh, ®iÒu kiÖn thanh to¸n v.v… hå s¬ mêi thÇu, vµ ng«n ng÷ nµy sÏ lµ ng«n ng÷ chi phèi c¸c quan hÖ hîp ®ång th× ph¶i nªu râ ®iÒu kiÖn chÊp nhËn c¸c ph−¬ng ¸n ®ã vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ gi÷a Bªn vay vµ ng−êi tróng thÇu. Ngoµi viÖc ph¶i ®−îc so¹n th¶o b»ng tiÕng Anh, thÇu. tiÕng Ph¸p, hoÆc tiÕng T©y Ban Nha, hå s¬ s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu cã thÓ, tïy thuéc 2.18 Mäi ng−êi dù thÇu tiÒm n¨ng ®Òu ph¶i ®−îc cung cÊp nh÷ng th«ng tin nh− sù lùa chän cña Bªn vay, còng ®−îc so¹n th¶o b»ng quèc ng÷ cña ®Êt n−íc Bªn vay nhau vµ ph¶i cïng ®−îc b¶o ®¶m c¬ héi b×nh ®¼ng trong viÖc nhËn th«ng tin bæ (hoÆc ng«n ng÷ ®−îc sö dông trªn ph¹m vi toµn quèc cña n−íc Bªn vay trong c¸c sung kÞp thêi. Bªn vay ph¶i taä sù tiÕp cËn hîp lý cho nh÷ng ng−êi dù thÇu tiÒm n¨ng ®Õn th¨m ®Þa ®iÓm dù ¸n. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc hîp ®ång 30 BiÓu mÉu cña b¶o l·nh dù thÇu ph¶i phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu tiªu chuÈn vµ sÏ ®−îc ph¸t hµnh bëi mét ng©n cung øng phøc t¹p, ®Æc biÖt khi ®ßi hái ph¶i c¶i t¹o l¹i c«ng tr×nh hoÆc thiÕt bÞ hiÖn hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn do ng−êi dù thÇu lùa chän. NÕu tæ chøc ph¸t hµnh b¶o l·nh ®Æt trô së n»m ngoµi l·nh thæ ®Êt n−íc cña Bªn vay, sÏ ph¶i cã mét tæ chøc tµi chÝnh ®èi t¸c cã trô së t¹i n−íc cña Bªn vay ®Ó 31 khiÕn b¶o l·nh cã thÓ thi hµnh ®−îc. Ng©n hµng sÏ phải được hµi lßng víi ng«n ng÷ ®−îc sö dông. 12
 14. cã, th× cã thÓ tæ chøc héi nghÞ tr−íc-dù thÇu (pre-bid conference) ®Ó ®¹i diÖn Bªn 2.21 §¬n dù thÇu hµng ho¸ ph¶i chµo trªn c¬ së gi¸ CIP 32 (n¬i ®Õn) cho tÊt c¶ vay tr¶ lêi c¸c yªu cÇu gi¶i thÝch cña nh÷ng ng−êi sÏ dù thÇu (trùc tiÕp gÆp mÆt nh÷ng hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i n−íc ngoµi bao gåm c¶ hµng ho¸ ®· nhËp tõ tr−íc vµ hoÆc trùc tuyÕn). Biªn b¶n cña héi nghÞ nµy ph¶i ®−îc göi cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi EXW 33 (gi¸ xuÊt x−ëng, gi¸ t¹i cæng nhµ m¸y, hoÆc gi¸ xuÊt kho) céng víi chi phÝ dù thÇu tiÒm n¨ng vµ mét b¶n göi cho Ng©n hµng (b¶n sao chôp hoÆc göi theo vËn t¶i trªn bé vµ b¶o hiÓm ®Õn n¬i ®Õn ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p ®−êng ®iÖn tö). Mäi th«ng tin bæ sung, gi¶i thÝch, söa lçi hay ®iÒu chØnh hå s¬ mêi trong n−íc Bªn vay. Ng−êi dù thÇu ph¶i ®−îc phÐp bè trÝ vËn t¶i biÓn hoÆc vËn t¶i thÇu ph¶i ®−îc göi ®Õn tõng ng−êi ®· nhËn hå s¬ mêi thÇu ban ®Çu víi ®ñ thêi gian b»ng c¸ch kh¸c vµ b¶o hiÓm tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo 34 . NÕu yªu cÇu ng−êi dù tr−íc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu ®Ó c¸c nhµ thÇu cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng viÖc thÇu ph¶i thùc hiÖn c¶ l¾p ®Æt, ch¹y thö, hoÆc c¸c dÞch vô t−¬ng tù kh¸c, nh− trong thÝch hîp. NÕu cÇn th× ph¶i kÐo dµi thªm h¹n cuèi cïng nép hå s¬ dù thÇu. Ng©n tr−êng hîp hîp ®ång “cung cÊp vµ l¾p ®Æt” th× ng−êi dù thÇu ph¶i chµo thªm c¸c hµng sÏ nhËn mét b¶n sao (sao chôp hoÆc ®−îc göi theo ®−êng ®iÖn tö) vµ sÏ ®−îc dÞch vô ®ã vµo trong hå s¬ dù thÇu. tham vÊn ®Ó ph¸t hµnh th«ng b¸o "kh«ng phản đối" khi hîp ®ång lµ ®èi t−îng cña viÖc xÐt duyÖt tr−íc. 2.22 Tr−êng hîp c¸c hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, ng−êi dù thÇu ph¶i ®−a gi¸ nhµ m¸y ®· ®−îc l¾p ®Æt xong, bao gåm toµn bé chi phÝ cung cÊp thiÕt bÞ , vËn t¶i biÓn C¸c tiªu chuÈn vµ trong n−íc, b¶o hiÓm vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, nghiÖm thu ch¹y thö, còng nh− c¸c 2.19 C¸c tiªu chuÈn vµ ®Æc tÝnh kü thuËt dïng trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i khuyÕn c«ng tr×nh cã liªn quan vµ tÊt c¶ c¸c dÞch vô kh¸c cã trong ph¹m vi hîp ®ång nh− khÝch c¹nh tranh tíi møc réng nhÊt mµ vÉn b¶o ®¶m ®−îc c¸c tÝnh n¨ng thiÕt yÕu thiÕt kÕ, b¶o d−ìng, vËn hµnh v.v… Gi¸ ch×a kho¸ trao tay ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c hoÆc c¸c yªu cÇu kh¸c cña hµng ho¸ vµ/ hoÆc c«ng tr×nh cÇn mua s¾m. Trong lo¹i thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c, trõ khi ®−îc quy ®Þnh kh¸c vµ nªu râ chõng mùc tèi ®a cã thÓ ®−îc, Bªn vay ph¶i nªu râ c¸c tiªu chuÈn ®· ®−îc quèc tÕ trong hå s¬ mêi thÇu 35 . c«ng nhËn nh− nh÷ng tiªu chuÈn do Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (International 2.23 Nh÷ng ng−êi dù thÇu c¸c hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i chµo gi¸ ®¬n vÞ Standards Organization) ban hµnh mµ thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu hoÆc tay nghÒ hoÆc gi¸ trän gãi ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ho¹t ®éng ®óng tÝnh n¨ng yªu (workmanship) ph¶i tu©n theo. Tr−êng hîp nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ nh− vËy cÇu. Nh÷ng gi¸ ®ã ph¶i bao gåm thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c. Ng−êi kh«ng cã hoÆc kh«ng phï hîp th× cã thÓ nªu c¸c tiªu chuÈn quèc gia. Trong tÊt c¶ dù thÇu ph¶i ®−îc phÐp lÊy tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Çu vµo (trõ lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ c¸c tr−êng hîp ®ã, hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ r»ng c¸c thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu hay chuyªn m«n) tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo ®Ó hä cã thÓ chµo ®−îc hå s¬ dù thÇu c¹nh tay nghÒ ®¹t c¸c tiªu chuÈn kh¸c mµ vÒ c¬ b¶n lµ tối thiểu t−¬ng ®−¬ng víi tiªu tranh nhÊt. chuÈn ®· quy ®Þnh còng sÏ ®−îc chÊp nhËn. §iÒu chØnh gi¸ ViÖc sö dông tªn nh·n hiÖu (Brand names) 32 2.20 §Æc tÝnh kü thuËt ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c ®Æc tÝnh n¨ng kü thuËt vµ/ hoÆc yªu Xem INCOTERMS 2000 vÒ c¸c ®Þnh nghÜa do phßng Th−¬ng m¹i Quèc tÕ xuÊt b¶n, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, Ph¸p. CIP lµ chi phÝ/ vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm ®−îc tr¶ ®Õn dia diem cong trinh ( n¬i ®Õn). §iÒu kho¶n cÇu vÒ hiÖu suÊt sö dông. CÇn tr¸nh nãi ®Õn c¸c tªn nh·n hiÖu, sè ca-ta-l« hoÆc c¸c nµy cã thÓ ®−îc sö dông kh«ng phô thuéc vµo ph−¬ng thøc vËn chuyÓn, bao gåm vËn chuyÓn ®a ph−¬ng tiÖn. §iÒu kho¶n CIP nghÜa lµ thuÕ h¶i quan vµ c¸c thuÕ nhËp khÈu kh¸c ch−a tr¶, viÖc thanh to¸n nh÷ng kho¶n nµy thuéc c¸ch ph©n lo¹i t−¬ng tù. NÕu cÇn ph¶i trÝch dÉn tªn nh·n hiÖu hoÆc sè ca-ta-l« cña tr¸ch nhiÖm cña Bªn vay ®èi víi hµng hãa ®· nhËp khÈu tõ tr−íc hoÆc hµng hãa sÏ nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng hµng mét nhµ s¶n xuÊt nµo ®ã th× míi nªu râ vµ ®Çy ®ñ ®−îc ®Æc tÝnh kü thuËt th× ph¶i hãa ®· nhËp khÈu tr−íc ®ã, gi¸ chµo CIP sÏ kh¸c gi¸ nhËp khÈu gèc theo khai b¸o h¶i quan vµ sÏ bao gåm c¸c kho¶n tiÒn gi¶m bít hoÆc t¨ng lªn cña ®¹i lý hoÆc ®¹i diÖn ®Þa ph−¬ng vµ mäi chi phÝ ®Þa ph−¬ng kh¸c, trõ thuÕ nªu thªm côm tõ “hoÆc t−¬ng ®−¬ng” sau dÉn chiÕu ®ã. Yªu cÇu kü thuËt ®ã ph¶i nhËp khÈu - kho¶n nµy do ng−êi mua chi tr¶. 33 cho phÐp chÊp thuËn viÖc chµo c¸c hµng ho¸ cã ®Æc tÝnh t−¬ng tù vµ cã hiÖu suÊt sö Gi¸ EXW bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ nhËp khÈu, thuÕ b¸n hµng vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®· nép hoÆc sÏ nép cho linh kiÖn vµ nguyªn vËt liÖu ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p thiÕt bÞ hoÆc cho thiÕt bÞ chµo trong hå s¬ dù dông vÒ c¬ b¶n Ýt nhÊt t−¬ng ®−¬ng c¸c lo¹i hµng ho¸ ®· nªu. thÇu. 34 Xem ®o¹n 1.6, 1.7 vµ 1.8. 35 C¸ch chµo gi¸ Hµng hãa trong hå s¬ dù thÇu cho hîp ®ång trän gãi sÏ ®−îc mêi trªn c¬ së DDP (n¬i ®Õn ®· nªu) vµ nh÷ng ng−êi dù thÇu sÏ ®−îc tù do lùa chän sù s¾p xÕp tèt nhÊt gi÷a hµng hãa nhËp khÈu vµ hµng hãa s¶n xuÊt trong n−íc Bªn vay, khi chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu cña m×nh. 13
 15. 2.24. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i ghi râ (a) gi¸ chµo thÇu ph¶i lµ gi¸ cè ®Þnh hoÆc (b) cã gi¸ FCA (®Þa ®iÓm ®· nªu) hoÆc CPT (n¬i ®Õn ®−îc nªu) 36 . ViÖc lùa chän hå s¬ dù ®iÒu chØnh gi¸ (lªn hoÆc xuèng) nÕu cã thay ®æi vÒ chi phÝ trong c¸c thµnh phÇn thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt (lowest evaluated bid) ph¶i dùa trªn c¬ chÝnh cña hîp ®ång nh− lao ®éng, thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ nhiªn liÖu. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ së gi¸ CIP, nh−ng Bªn vay cã thÓ ký hîp ®ång theo ®iÒu kiÖn FCA hoÆc CPT vµ tù ®iÒu chØnh gi¸ th−êng lµ kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c hîp ®ång ®¬n gi¶n vÒ giao thu xÕp viÖc vËn t¶i vµ/ hoÆc b¶o hiÓm. Trong tr−êng hîp nµy, hîp ®ång sÏ ph¶i hµng ho¸ hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p trong vßng 18 th¸ng. Nh−ng c¸c ®iÒu h¹n chÕ ë møc gi¸ FCA hoÆc CPT. NÕu Bªn vay kh«ng muèn mua b¶o hiÓm trªn kho¶n ®ã lµ cÇn thiÕt cho c¸c hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p kÐo dµi trªn 18 th¸ng. thÞ tr−êng th× ph¶i chøng minh cho Ng©n hµng lµ cã s½n c¸c nguån lùc ®Ó cã thÓ Tuy nhiªn, trong th«ng lÖ th−¬ng m¹i, để có được giá cố định cho mét vµi lo¹i thiÕt thanh to¸n ngay b»ng mét ®ång tiÒn chuyÓn ®æi tù do cho nh÷ng kho¶n båi th−êng bÞ kh«ng phô thuéc vµo thêi gian giao hµng, trong c¸c tr−êng hîp ®ã, c¸c ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó thay thÕ nh÷ng hµng ho¸ bÞ mÊt hoÆc h− h¹i. kho¶n vÒ ®iÒu chØnh gi¸ lµ kh«ng cÇn thiÕt. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ tiÒn tÖ 2.25 Gi¸ hîp ®ång cã thÓ ®iÒu chØnh theo c«ng thøc (hoÆc c¸c c«ng thøc). C¸c 2.28 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ ®ång tiÒn hoÆc nh÷ng ®ång tiÒn mµ ng−êi dù c«ng thøc nµy t¸ch tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ra c¸c thµnh phÇn cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc thÇu ph¶i dïng ®Ó chµo gi¸ thÇu, c¸ch chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau sang b»ng c¸c chØ sè gi¸ c¶ ®−îc quy ®Þnh cho tõng thµnh phÇn, hay mét c¸ch kh¸c lµ mét ®ång tiÒn chung ®Ó so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu vµ nh÷ng ®ång tiÒn sÏ dïng ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ trªn c¬ së c¸c b»ng chøng (kÓ c¶ c¸c ho¸ ®¬n thùc tÕ) do nhµ cung thanh to¸n hîp ®ång. Môc ®Ých cña c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y (®iều 2.29 – 2.33) lµ ®Ó øng hoÆc nhµ thÇu cung cÊp. Nªn dïng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ theo c«ng thøc (a) b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ng−êi dù thÇu cã c¬ héi ®Ó gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu bÊt kú h¬n lµ ph−¬ng ph¸p dùa vµo chøng tõ. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ sÏ ®−îc sö mét rñi ro nµo vÒ tû gi¸ quy ®æi liªn quan ®Õn ®ång tiÒn bá thÇu vµ thanh to¸n, vµ dông, c«ng thøc ®iÒu chØnh (nÕu ®−îc ¸p dông) vµ ngµy ¸p dông ph¶i ®−îc nªu râ do vËy cã thÓ chµo gi¸ hîp lý nhÊt; (b) t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng−êi dù thÇu tõ trong hå s¬ mêi thÇu. NÕu ®ång tiÒn thanh to¸n kh¸c víi nguån ®Çu vµo vµ c¸c chØ nh÷ng n−íc cã ®ång tiÒn yÕu cã kh¶ n¨ng sö dông mét ®ång tiÒn m¹nh h¬n vµ do sè t−¬ng øng, th× ph¶i ¸p dông mét hÖ sè ®iÒu chØnh trong c«ng thøc ®Ó tr¸nh ®iªu vËy t¹o ra mét c¬ së v÷ng ch¾c h¬n cho gi¸ thÇu cña hä; vµ (c) ®¶m b¶o sù c«ng chØnh sai. b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ thÇu. VËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm Lo¹i tiÒn dù thÇu 2.26 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i cho phÐp c¸c nhµ cung øng vµ nhµ thÇu thu xÕp vËn t¶i 2.29 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ r»ng nh÷ng ng−êi dù thÇu cã thÓ chµo gi¸ thÇu vµ b¶o hiÓm tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ lo¹i vµ ®iÒu b»ng bÊt kú ®ång tiÒn nµo. NÕu ng−êi dù thÇu muèn th× cã thÓ chµo gi¸ thÇu nh− kiÖn b¶o hiÓm mµ ng−êi dù thÇu ph¶i cung cÊp. Båi th−êng ®−îc thanh to¸n trong mét tæng sè gåm nhiÒu phÇn b»ng c¸c ngo¹i tÖ kh¸c nhau, víi ®iÒu kiÖn lµ gi¸ chµo b¶o hiÓm vËn t¶i Ýt nhÊt ph¶i lµ 110% gi¸ trÞ hîp ®ång b»ng ®ång tiÒn trong hîp thÇu kh«ng gåm qu¸ ba ®ång ngo¹i tÖ. H¬n n÷a, Bªn vay cã thÓ yªu cÇu ng−êi dù ®ång hoÆc b»ng mét ®ång tiÒn tù do chuyÓn ®æi ®Ó cã thÓ thay thÕ nhanh chãng thÇu nªu mét phÇn gi¸ thÇu gåm c¸c chi phÝ t¹i n−íc vay b»ng ®ång tiÒn 37 cña n−íc nh÷ng hµng ho¸ bÞ mÊt hoÆc bÞ h− h¹i. §èi víi c«ng tr×nh x©y l¾p, th−êng ph¶i vay. dïng quy t¾c b¶o hiÓm mäi rñi ro cña nhµ thÇu. §èi víi c¸c dù ¸n lín cã nhiÒu nhµ thÇu t¹i mét c«ng tr−êng, Bªn vay cã thÓ thu xÕp b¶o hiÓm toµn bé dù ¸n. Khi ®ã, 2.30 Trong hå s¬ mêi thÇu c«ng tr×nh x©y l¾p, Bªn vay cã thÓ yªu cÇu ng−êi dù Bªn vay ph¶i cho ®Êu thÇu b¶o hiÓm ®ã. thÇu nªu gi¸ chµo thÇu hoµn toµn b»ng néi tÖ, cïng víi yªu cÇu thanh to¸n tèi ®a b»ng ba ngo¹i tÖ tuú lùa chän cña hä cho nh÷ng ®Çu vµo dù kiÕn ®−a tõ bªn ngoµi 2.27 Trong tr−êng hîp ngo¹i lÖ khi Bªn vay muèn dµnh viÖc vËn t¶i vµ b¶o hiÓm hµng nhËp khÈu cho c¸c c«ng ty trong n−íc hoÆc bÊt kú nguån hîp lÖ nµo kh¸c th× 36 INCOTERMS 2000: lÇn l−ît lµ vËn t¶i miÔn phÝ (®Þa ®iÓm ®· nªu) vµ chi phÝ vËn chuyÓn ®· thanh to¸n ®Õn (n¬i ngoµi gi¸ CIP (t¹i n¬i ®Õn) nh− ®· nªu trong ®iều 2.21 ra, ng−êi dù thÇu ph¶i chµo ®Õn ®· nªu). 37 Tõ ®©y sÏ ®−îc gäi lµ néi tÖ. 14
 16. n−íc Bªn vay nµo. PhÇn ngo¹i tÖ nµy ph¶i nªu b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng gi¸ thùc hiÖn trong mét thêi gian dµi ph¶i cã ®iÒu kho¶n thanh to¸n theo tiÕn ®é chµo thÇu, cïng víi tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n. s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p. ChuyÓn ®æi tiÒn ®Ó so s¸nh hå s¬ dù thÇu (b) Hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i quy ®Þnh trong c¸c tr−êng hîp thÝch hîp c¸c kho¶n tiÒn t¹m øng ®Ó huy ®éng, t¹m øng cho thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu cña 2.31 Gi¸ thÇu lµ tæng sè c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau mµ nhµ thÇu, c¸c kho¶n thanh to¸n ®Þnh kú theo tiÕn ®é vµ c¸c kho¶n tiÒn ë møc ng−êi dù thÇu yªu cÇu. §Ó so s¸nh c¸c gi¸ thÇu, tÊt c¶ gi¸ chµo thÇu ®Òu ph¶i quy hîp lý gi÷ l¹i ®Ó thanh to¸n sau khi nhµ thÇu ®· hoµn thµnh mäi nghÜa vô ®æi sang mét ®ång tiÒn duy nhÊt do Bªn vay chän (néi tÖ hoÆc ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi trong hîp ®ång. ®−îc) vµ nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu. Bªn vay sÏ quy ®æi b»ng c¸ch sö dông tû gi¸ hèi ®o¸i b¸n ra cña c¸c ®ång tiÒn ®ã lÊy tõ c¸c nguån chÝnh thøc (nh− Ng©n hµng 2.35 BÊt kú mét kho¶n øng tr−íc nµo ®Ó huy ®éng vµ nh÷ng chi tiªu t−¬ng tù ®−îc trung −¬ng) hoÆc mét Ng©n hµng th−¬ng m¹i hay mét tê b¸o ®−îc l−u hµnh quèc tÕ tr¶ sau khi ký hîp ®ång hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh ph¶i liªn quan ®Õn sè tiÒn dù tÝnh sö dông cho c¸c giao dÞch t−¬ng tù. Ngµy vµ nguån lÊy tû gi¸ ph¶i ®−îc chän tr−íc cho c¸c kho¶n chi ®ã vµ ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Sè tiÒn vµ thêi vµ nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu, víi ®iÒu kiÖn lµ ngµy ®ã kh«ng sím h¬n 4 tuÇn ®iÓm t¹m øng c¸c kho¶n kh¸c, nh− nguyªn vËt liÖu ®· chë tíi c«ng tr−êng ®Ó ®−a tr−íc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu vµ kh«ng muén h¬n ngµy hÕt hiÖu lùc cña hå vµo c«ng tr×nh, còng ph¶i quy ®Þnh râ. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh râ vÒ bÊt kú s¬ dù thÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu. b¶o l·nh nµo cÇn cho viÖc t¹m øng. §ång tiÒn thanh to¸n 2.36 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ ph−¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®−a ra cã cho phÐp dïng ph−¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n kh¸c hay kh«ng, vµ nÕu cã th× 2.32 ViÖc thanh to¸n gi¸ hîp ®ång ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng ®ång tiÒn hoÆc c¸c c¸c ®iÒu kho¶n nµy ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nh− thÕ nµo. ®ång tiÒn nªu trong gi¸ chµo thÇu ë hå s¬ dù thÇu cña ng−êi th¾ng thÇu. Ph−¬ng ¸n chµo thÇu thay thÕ 2.33 Khi chØ ®−îc phÐp chµo gi¸ b»ng néi tÖ, nh−ng ng−êi dù thÇu yªu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m tæng gi¸ chµo, th× tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó 2.37 Hå s¬ mêi thÇu sÏ chØ râ khi nµo ng−êi dù thÇu ®−îc phÐp ®Ö tr×nh ph−¬ng thanh to¸n sÏ lµ tû gi¸ do ng−êi dù thÇu nªu trong hå s¬ dù thÇu, nh− vËy b¶o ®¶m ¸n dù thÇu thay thÕ, ®Ö tr×nh ph−¬ng ¸n dù thÇu thay thÕ nh− thÕ nµo, gi¸ thÇu ®−îc gi¸ trÞ phÇn ngo¹i tÖ trong hå s¬ dù thÇu ®−îc gi÷ nguyªn kh«ng lªn hoÆc xuèng. chµo nh− thÕ nµo, vµ c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n dù thÇu thay thÕ. §iÒu kiÖn vµ c¸ch thanh to¸n §iÒu kiÖn hîp ®ång 2.34 §iÒu kiÖn thanh to¸n ph¶i phï hîp víi th«ng lÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ ¸p dông 2.38 Hîp ®ång ph¶i ®Þnh râ quy m« c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn, hµng ho¸ cÇn cung cho c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cô thÓ. cÊp, quyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn vay vµ nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng, chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña kü s−, kiÕn tróc s− hoÆc c¸n bé qu¶n lý x©y dùng nÕu Bªn vay tuyÓn (a) Hîp ®ång cung øng hµng ho¸ ph¶i quy ®Þnh thanh to¸n xong toµn bé sau khi dông ®Ó gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hîp ®ång. Bªn c¹nh c¸c ®iÒu kiÖn chung cña hîp giao hµng vµ kiÓm ®Þnh, nÕu cã yªu cÇu, ®èi víi hµng hãa ghi trong hîp ®ång, ph¶i quy ®Þnh thªm c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ liªn quan ®Õn hµng ho¸ hoÆc c«ng ®ång, trõ c¸c hîp ®ång bao gåm l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu ch¹y thö th× mét phÇn tr×nh cÇn mua s¾m vµ ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. C¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång sÏ cung cÊp tiÒn cã thÓ thanh to¸n sau khi nhµ cung øng ®· hoµn thµnh mäi nghÜa vô cña mét sù ph©n bæ c©n b»ng vÒ rñi ro vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p l ý. m×nh theo hîp ®ång. ViÖc dïng th− tÝn dông ®−îc khuyÕn khÝch ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n nhanh chãng cho nhµ cung øng. Trong c¸c hîp ®ång lín vÒ thiÕt B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång bÞ vµ nhµ m¸y ph¶i cã ®iÒu kho¶n vÒ t¹m øng phï hîp; ®èi víi c¸c hîp ®ång 15
 17. 2.39 Hå s¬ mêi thÇu cho c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i yªu cÇu b¶o l·nh thùc hiÖn víi sè 2.42 §iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh râ rµng viÖc c¸c bªn kh«ng hoµn thµnh tiÒn ®ñ ®Ó b¶o vÖ Bªn vay khi nhµ thÇu vi ph¹m hîp ®ång. B¶o l·nh nµy ph¶i ®−îc nghÜa vô cña m×nh theo hîp ®ång sÏ kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m hîp ®ång nÕu viÖc cung cÊp theo mÉu thÝch hîp vµ sè tiÒn do Bªn vay quy ®Þnh trong hå s¬ mêi kh«ng hoµn thµnh ®ã lµ do kÕt qu¶ cña mét sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ®−îc nªu trong thÇu 38 . Sè tiÒn b¶o l·nh cã thÓ kh¸c nhau tuú theo d¹ng b¶o l·nh, tÝnh chÊt vµ tÇm ®iÒu kiÖn hîp ®ång. cì cña c«ng tr×nh. Mét phÇn cña b¶o l·nh thùc hiÖn nµy ph¶i ®−îc kÐo dµi qu¸ ngµy LuËt ¸p dông vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó bao trïm thêi gian chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ sai sãt hoÆc thêi h¹n b¶o d−ìng c«ng tr×nh ®Õn tËn ngµy Bªn vay tiÕp nhËn h¼n c«ng tr×nh. §iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i cã c¸c quy ®Þnh vÒ luËt sÏ ¸p dông vµ thñ tôc gi¶i quyÕt Mét c¸ch kh¸c lµ hîp ®ång cã thÓ quy ®Þnh cho gi÷ l¹i mét tû lÖ phÇn tr¨m trong tranh chÊp. Träng tµi th−¬ng m¹i quèc tÕ cã thÓ cã c¸c −u ®iÓm thực tế so víi c¸c tæng sè tiÒn cña tõng lÇn thanh to¸n ®Þnh kú cho ®Õn bµn giao c«ng tr×nh. Nhµ thÇu ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp kh¸c. Do vËy, Ng©n hµng khuyÕn c¸o r»ng Bªn cã thÓ ®−îc phÐp thay thÕ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i nµy b»ng mét b¶o l·nh t−¬ng ®−¬ng vay nªn sö dông lo¹i träng tµi nµy trong c¸c hîp ®ång mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng sau khi nghiÖm thu t¹m thêi. tr×nh x©y l¾p. Kh«ng ®−îc chØ ®Þnh Ng©n hµng lµm träng tµi vµ còng kh«ng ®−îc yªu cÇu Ng©n hµng chØ ®Þnh träng tµi 39 . Trong tr−êng hîp c¸c hîp ®ång x©y l¾p, 2.40 §èi víi hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸, nhu cÇu vÒ b¶o l·nh thùc hiÖn phô hîp ®ång cung øng và l¾p ®Æt vµ hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, quy ®Þnh vÒ gi¶i thuéc vµo ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng vµ th«ng lÖ th−¬ng m¹i cña mÆt hµng cô thÓ. Nhµ cung øng hoÆc s¶n xuÊt cã thÓ ph¶i nép mét b¶o l·nh ng©n hµng ®Ó b¶o ®¶m tr−êng quyÕt tranh chÊp ph¶i bao gåm c¶ nh÷ng c¬ chÕ nh− héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp hîp ®ång kh«ng ®−îc thùc hiÖn. Lo¹i b¶o l·nh nµy víi mét sè tiÒn thÝch hîp hoÆc träng tµi ®−îc thiÕt lËp ®Ó ®Èy nhanh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp. còng cã thÓ bao gåm c¶ nghÜa vô b¶o hµnh, hay mét c¸ch kh¸c, là mét tû lÖ phÇn C. Më thÇu, XÐt thÇu vµ Trao Hîp ®ång tr¨m cña c¸c lÇn thanh to¸n sÏ ®−îc gi÷ l¹i ®Ó b¶o ®¶m nghÜa vô b¶o hµnh, c¸c yªu cÇu l¾p ®Æt vµ ch¹y thö. Sè tiÒn b¶o l·nh hoÆc tiÒn gi÷ l¹i ph¶i ë møc hîp lý. Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu §iÒu kho¶n th−ëng vµ ®Òn bï thiÖt h¹i 2.44 Thêi gian cho phÐp ®Ó chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt kü l−ìng c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, quy m« vµ møc ®é phøc t¹p 2.41 Khi viÖc giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh chËm hay viÖc hµng ho¸ hoÆc cña hîp ®ång. Th«ng th−êng ®èi víi ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB), thêi gian c«ng tr×nh kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu tÝnh n¨ng t¸c dông cã thÓ sÏ g©y ra tèn nµy kh«ng ®−îc ít h¬n 6 tuÇn kÓ tõ ngµy mêi thÇu hoÆc ngµy b¾t ®Çu ph¸t hµnh hå kÐm thªm vÒ chi phÝ cho Bªn vay hoÆc gi¶m thu nhËp hay c¸c Ých lîi kh¸c cña Bªn s¬ mêi thÇu, tÝnh theo ngµy ®Õn muén h¬n. §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín hoÆc thiÕt bÞ vay th× trong ®iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i cã ®iÒu kho¶n vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i hoÆc quy phøc t¹p, kho¶ng thêi gian nµy th«ng th−êng kh«ng d−íi 12 tuÇn ®Ó c¸c nhµ thÇu ®Þnh t−¬ng tù b»ng mét sè tiÒn hîp lý. Hîp ®ång còng cã thÓ cã quy ®Þnh tiÒn cã triÓn väng cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o s¸t tr−íc khi nép hå s¬ dù thÇu cña m×nh. th−ëng cho nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng do hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc giao hµng Trong c¸c tr−êng hîp nh− vËy, Bªn vay nªn tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu vµ bè trÝ tr−íc thêi h¹n nªu trong hîp ®ång nÕu sù hoµn thµnh sím nµy mang l¹i lîi Ých cho cho c¸c nhµ thÇu nµy ®i thùc ®Þa. C¸c nhµ thÇu ph¶i ®−îc phÐp nép hå s¬ dù thÇu Bªn vay. qua b−u ®iÖn hoÆc chuyÓn tËn tay. Bªn vay còng cã thÓ sö dông c¸c hÖ thèng ®iÖn BÊt kh¶ kh¸ng tö cho phÐp c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, víi ®iÒu kiÖn lµ Ng©n hµng tho¶ m·n vÒ sù ®Çy ®ñ cña hÖ thèng nµy, bao gåm nh÷ng yÕu tè nh− hÖ thèng nµy ph¶i an toµn, b¶o ®¶m ®−îc bÝ mËt vµ nguyªn tr¹ng cña 38 BiÓu mÉu cña b¶o l·nh thùc hiÖn ph¶i phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu tiªu chuÈn vµ sÏ ®−îc ph¸t hµnh bëi mét ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn do ng−êi dù thÇu lùa chän. NÕu tæ chøc ph¸t hµnh b¶o l·nh ®Æt trô së n»m 39 ngoµi n−íc cña Bªn vay, sÏ ph¶i cã mét tæ chøc tµi chÝnh ®¹i l ý cã trô së t¹i n−íc cña Bªn vay ®Ó lµm cho b¶o Tuy nhiªn, cã thÓ hiÓu r»ng viªn chøc cña Trung t©m Quèc tÕ vÒ Gi¶i quyÕt Tranh chÊp §Çu t− (ICSID) víi t− l·nh cã thÓ thi hµnh ®−îc. c¸ch cña hä lµ viªn chøc ICSID vÉn ®−îc quyÒn tù do chØ ®Þnh träng tµi. 16
 18. c¸c hå s¬ dù thÇu ®−îc nép, sö dông mét hÖ thèng ch÷ ký ®iÖn tö hoÆc t−¬ng ®−¬ng c¸c nhµ thÇu tham dù hay nh÷ng ng−êi kh¸c kh«ng liªn quan chÝnh thøc ®Õn qu¸ ®Ó rµng buéc tr¸ch nhiÖm nhµ thÇu ®èi víi hå s¬ dù thÇu cña hä, vµ chØ cho phÐp tr×nh nµy cho ®Õn khi th«ng b¸o c«ng khai viÖc trao hîp ®ång. më c¸c hå s¬ dù thÇu víi sù chÊp thuËn ®ång thêi th«ng qua ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö KiÓm tra s¬ bé hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu vµ Bªn vay. Trong tr−êng hîp nµy, c¸c nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc ®−îc lùa chän nép hå s¬ dù thÇu cña hä b»ng b¶n cøng (hard copy). Thêi h¹n cuèi 2.48 Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh xem c¸c hå s¬ dù thÇu (a) cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu hîp cïng vµ ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc nªu râ trong th«ng b¸o mêi thÇu. lÖ theo môc 1.6, 1.7 vµ 1.8 cña H−íng dÉn nµy, (b) ®· ®−îc ký ®óng yªu cÇu ch−a, (c) ) cã kÌm c¸c b¶o l·nh theo yªu cÇu kh«ng hoÆc tê cam kÕt cã ch÷ ký theo yªu Thñ tôc Më thÇu cÇu nh− nªu t¹i ®o¹n 2.14 cña H−íng dÉn nµy, (d) vÒ c¬ b¶n cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu kh«ng, vµ (e) vµ nh×n chung c¸c yÕu tè kh¸c cã ®óng quy 2.45 Thêi ®iÓm më thÇu ph¶i cïng lóc víi thêi ®iÓm hÕt h¹n nhËn hå s¬ dù thÇu hoÆc ngay sau ®ã 40 vµ ph¶i ®−îc c«ng bè cïng víi ®Þa ®iÓm më thÇu trong th«ng ®inh kh«ng. NÕu bÊt kú mét hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng vÒ c¬ b¶n, nghÜa lµ cã b¸o mêi thÇu. Bªn vay ph¶i më tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nh÷ng sai lÖch hoÆc h¹n chÕ ®¸ng kÓ so víi c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu ®· c«ng bè. C¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc më c«ng khai, c¸c nhµ thÇu hoÆc ®¹i diÖn kü thuËt nªu trong hå s¬ mêi thÇu, th× hå s¬ dù thÇu ®ã sÏ kh«ng ®−îc xem xÐt tiÕp. cña hä ph¶i ®−îc phÐp cã mÆt (b»ng ng−êi thùc hoÆc trùc tuyÕn trªn m¹ng khi sö Nhµ thÇu kh«ng ®−îc phÐp söa ®æi hoÆc rót bá c¸c sai lÖch hoÆc h¹n chÕ ®¸ng kÓ dông ®Êu thÇu ®iÖn tö). Tªn cña nhµ thÇu tham dù vµ tæng sè tiÒn cña tõng ®¬n dù ®ã khi c¸c hå s¬ dù thÇu ®· ®−îc më. 42 thÇu vµ cña bÊt kú ®¬n dù thÇu chµo ph−¬ng ¸n thay thÕ nÕu ®· yªu cÇu hoÆc ®−îc §¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu phÐp, ph¶i ®−îc ®äc to vµ râ (vµ ®−îc ®−a lªn m¹ng trùc tuyÕn khi sö dông ®Êu 2.49 Môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ đối với Bªn vay thÇu ®iÖn tö) vµ cã ghi biªn b¶n khi më thÇu, mét b¶n chôp biªn b¶n më thÇu nµy víi tõng hå s¬ dù thÇu b»ng c¸ch so s¸nh chóng trªn c¬ së c¸c chÝ phÝ ®−îc ®¸nh ph¶i ®−îc göi ngay tíi Ng©n hµng vµ tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù thÇu ®óng h¹n. C¸c hå s¬ dù thÇu nhËn ®−îc sau thêi ®iÓm ®· th«ng b¸o còng nh− c¸c hå s¬ gi¸. Tuú thuéc vµo ®o¹n 2.58, hå s¬ dù thÇu ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt, 43 nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ hå s¬ dù thÇu cã gi¸ chµo thÇu thÊp nhÊt, ph¶i ®−îc dù thÇu kh«ng ®−îc më ®äc t¹i buæi më thÇu sÏ kh«ng ®−îc xem xÐt. chän ®Ó trao hîp ®ång. Lµm râ hoÆc söa ®æi hå s¬ dù thÇu 2.50 Gi¸ dù thÇu ®−îc ®äc khi më thÇu ph¶i ®−îc hiÖu chØnh bÊt kú lçi sè häc nµo. 2.46 Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c nªu trong ®o¹n 2.63 vµ 2.64 cña H−íng dÉn nµy, nhµ Víi môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸, th× còng ph¶i hiÖu chØnh c¸c sai lÖch hoÆc h¹n chÕ thÇu sÏ kh«ng bÞ yªu cÇu hoÆc ®−îc phÐp söa ®æi hå s¬ dù thÇu cña m×nh sau khi kh«ng c¬ b¶n vµ cã thÓ ®Þnh l−îng. ViÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®iÒu chØnh gi¸ hÕt h¹n nhËn hå s¬ dù thÇu. Bªn vay cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ thªm khi cÇn trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®¸nh thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cña hä, nh−ng kh«ng ®−îc yªu cÇu hoÆc cho phÐp gi¸. nhµ thÇu thay ®æi néi dung hoÆc gi¸ dù thÇu cña hä sau khi më thÇu. Yªu cÇu lµm râ cña Bªn vay vµ tr¶ lêi cña nhµ thÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n, b»ng văn bản hoÆc b»ng 2.51 ViÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së gi¸ mét hÖ thèng ®iÖn tö tho¶ m·n ®−îc yªu cÇu cña Ng©n hµng 41. CIP (®Þa ®iÓm nhËn hµng) ®èi víi viÖc cung cÊp c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu 44 , vµ gi¸ B¶o mËt 42 Xem ®o¹n 2.50 vÒ söa lçi 43 2.47 Sau khi më thÇu c«ng khai, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc kiÓm tra, lµm râ Xem ®o¹n 2.52 44 Bªn vay cã thÓ yªu cÇu vÒ gi¸ trªn c¬ së gi¸ CIF (vµ c¸c hå s¬ dù thÇu ®−îc so s¸nh cïng c¬ së nµy) chØ khi c¸c vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, vµ c¸c kiÕn nghÞ vÒ tróng thÇu kh«ng ®−îc tiÕt lé cho hµng ho¸ ®−îc vËn chuyÓn qua biÓn vµ c¸c hµng ho¸ kh«ng ®−îc ®ãng trong c«ngten¬. Gi¸ CIF sÏ kh«ng ®−îc sö dông trong bÊt kú tr−êng hîp nµo ngoµi vËn chuyÓn hµng ho¸ qua biÓn. Trong tr−êng hîp hµng ho¸ ®· ®−îc s¶n xuÊt, th× viÖc lùa chän gi¸ CIF sÏ th−êng lµ kh«ng phï hîp, bëi v× nh÷ng hµng ho¸ nµy th−êng ®−îc ®ãng trong 40 §Ó cã ®ñ thêi gian chuyÓn hå s¬ dù thÇu ®Õn ®Þa ®iÓm më thÇu c«ng khai nh− ®· th«ng b¸o c«ngten¬. Gi¸ CIP cã thÓ ®−îc sö dông trong bÊt kú ph−¬ng thøc vËn chuyÓn nµo, kÓ c¶ b»ng ®−êng biÓn hay hçn 41 Xem ®o¹n 2.44 hîp. 17
 19. EXW (gi¸ xuÊt x−ëng) céng víi chi phÝ vËn chuyÓn néi ®Þa vµ b¶o hiÓm ®Õn ®Þa (a) Hµng ho¸ ®−îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia Bªn vay khi so s¸nh hå s¬ dù thÇu ®iÓm nhËn hµng ®èi víi hµng ho¸ ®−îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia Bªn vay, cïng víi gi¸ chµo nh÷ng mÆt hµng ®ã víi c¸c hå s¬ dù thÇu chµo hµng ho¸ ®−îc s¶n cña c¸c dÞch vô ®−îc yªu cÇu nh− l¾p ®Æt, ®µo t¹o, ch¹y thö vµ c¸c dÞch vô t−¬ng tù xuÊt ë n−íc ngoµi; vµ kh¸c 45. (b) C¸c c«ng tr×nh x©y l¾p t¹i c¸c n−íc thµnh viªn cã tæng s¶n phÈm quèc d©n 2.52 Ngoµi yÕu tè gi¸ c¶, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i quy ®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn (GNP) tÝnh theo ®Çu ng−êi d−íi møc ®· x¸c ®Þnh 47 khi so s¸nh c¸c hå s¬ quan ®−îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ c¸ch ¸p dông c¸c yÕu tè nµy ®Ó dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu hîp lÖ trong n−íc víi c¸c nhµ thÇu n−íc ngoµi x¸c ®Þnh c¸c hå s¬ dù thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt. §èi víi hµng ho¸, 2.56 Khi −u ®·i trong n−íc ®−îc phÐp ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong thiÕt bÞ, c¸c yÕu tè kh¸c cã thÓ ®−îc xem xÐt bao gåm lÞch biÓu thanh to¸n, thêi n−íc hoÆc ®èi víi c¸c nhµ thÇu trong n−íc, th× c¸c ph−¬ng thøc vµ c¸c giai ®o¹n h¹n giao hµng, chi phÝ vËn hµnh, hiÖu qu¶ vµ sù t−¬ng thÝch (compatibility) cña nªu t¹i Phô lôc 2 cña H−íng dÉn nµy ph¶i ®−îc tu©n thñ trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ so thiÕt bÞ, dÞch vô s½n cã vµ phô tïng thay thÕ vµ c¸c dÞch vô liªn quan nh− ®µo t¹o, s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu. an toµn vµ lîi Ých vÒ mÆt m«i tr−êng. C¸c yÕu tè ngoµi khÝa c¹nh gi¸ ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh hå s¬ dù thÇu có giá ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt, ë møc ®é thùc tÕ cã thÓ ®−îc, Gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu ph¶i ®−îc quy ®æi thµnh tiÒn hoÆc mét träng sè trong c¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®¸nh gi¸ 2.57 Bªn vay ph¶i hoµn tÊt viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ trao hîp ®ång trong thêi hå s¬ dù thÇu. gian hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu ®−îc quy ®Þnh tõ ®Çu ®Ó kh«ng cÇn thiÕt ph¶i gia 2.53 §èi víi hîp ®ång x©y l¾p hoÆc ch×a kho¸ trao tay, nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm vÒ h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. §èi víi viÖc gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c 46 , nhµ thÇu ph¶i tÝnh to¸n c¸c yÕu tè nµy trong nh÷ng tr−êng hîp ngo¹i lÖ, ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ gia h¹n göi ®Õn tÊt c¶ c¸c khi chuÈn hå s¬ dù thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i dùa trªn nhµ thÇu tham dù tr−íc ngµy hÕt hiÖu lùc. Thêi gian kÐo dµi nµy ph¶i lµ thêi h¹n tèi c¬ së nµy. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c gãi thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn toµn quy thµnh tiÒn. Ng©n thiÓu cÇn thiÕt ®Ó hoµn tÊt viÖc ®¸nh gi¸, xÐt duyÖt vµ trao hîp ®ång. Trong tr−êng hµng kh«ng chÊp nhËn bÊt kú thñ tôc nµo quy ®Þnh b¸c bá c¸c hå s¬ dù thÇu thÊp hîp hîp ®ång theo gi¸ cè ®Þnh, ®Ò nghÞ gia h¹n lÇn thø hai vµ c¸c lÇn tiếp theo chØ hoÆc cao h¬n mét gi¸ trÞ ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc. NÕu thêi gian lµ yÕu tè quan träng, ®−îc phÐp khi cã mét c¬ chÕ ®iÒu chØnh thÝch hîp ®èi víi gi¸ c¶ ®· chµo ®Ó ph¶n th× gi¸ trÞ cña viÖc hoµn thµnh sím ®èi víi Bªn vay cã thÓ ®−îc ®Ò cËp b»ng c¸c ¸nh nh÷ng thay ®æi vÒ chi phÝ cho ®Çu vµo cña hîp ®ång trong thêi gian gia h¹n. tiªu chÝ trong hå s¬ mêi thÇu, nh−ng chØ thùc hiÖn khi trong hîp ®ång cã ®iÒu Khi ®Ò nghÞ gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu th× tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu kh«ng bÞ đòi kho¶n ph¹t t−¬ng øng khi kh«ng ®¸p øng ®óng yªu cÇu. hỏi vµ kh«ng ®−îc phÐp thay ®æi gi¸ ®· chµo (gi¸ c¬ së) hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c trong hå s¬ dù thÇu cña m×nh. C¸c nhµ thÇu ph¶i cã quyÒn tõ chèi viÖc gia h¹n nh− 2.54 Bªn vay ph¶i lµm mét b¶n b¸o c¸o chi tiÕt vÒ viÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå vËy. NÕu hå s¬ mêi thÇu yªu cÇu cã b¶o l·nh dù thÇu, nhµ thÇu cã quyÒn tõ chèi s¬ dù thÇu, nªu râ c¸c lý do cô thÓ ®Ó lµm c¬ së kiÕn nghÞ trao hîp ®ång. viÖc gia h¹n mµ kh«ng bÞ tÞch thu b¶o l·nh, cßn ®èi víi c¸c nhµ thÇu chÊp thuËn ¦u ®·i trong n−íc viÖc gia h¹n hiÖu lùc hå s¬ dù thÇu cña m×nh sÏ ®−îc yªu cÇu gia h¹n b¶o l·nh dù 2.55 Theo yªu cÇu cña Bªn vay vµ theo c¸c ®iÒu kho¶n ®−îc tho¶ thuËn t¹i HiÖp thÇu cña hä thªm mét thêi gian thÝch hîp. ®Þnh Vay vµ ®−îc nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu, cã thÓ quy ®Þnh mét møc −u ®·i §¸nh gi¸ n¨ng lùc nhµ thÇu nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi: 2.58 NÕu c¸c nhµ thÇu tham dù ch−a qua s¬ tuyÓn, Bªn vay cÇn x¸c ®Þnh xem nhµ 45 thÇu cã hå s¬ dù thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ chµo chi phÝ thÊp nhÊt cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu sÏ kh«ng xem xÐt: (a) thuÕ h¶i quan vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®¸nh trªn hµng ho¸ nhËp khÈu trªn c¬ së chµo gi¸ CIP (lµ gi¸ ch−a bao gåm thuÕ h¶i quan); (b) thuÕ doanh thu vµ c¸c lo¹i thu t−¬ng tù liªn quan tíi hµng ho¸ vµ viÖc giao hµng ®ã 46 Trõ khi hå s¬ mêi thÇu cã quy ®Þnh kh¸c ®èi víi mét sè hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay (xem mục 2.22) 47 Tæng s¶n ph¶m quèc d©n ®−îc x¸c ®Þnh trong b¸o c¸o hµng n¨m cña Ng©n hµng 18
 20. thùc hiÖn hiÖu qu¶ hîp ®ång nh− ®· chµo trong hå s¬ dù thÇu hay kh«ng. C¸c tiªu vay cã thÓ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu. NÕu tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu bÞ lo¹i bá, chuÈn cÇn ph¶i ®¸p øng ph¶i ®−îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ nÕu c¸c nhµ thÇu Bªn vay ph¶i xem xÐt l¹i c¸c nguyªn nh©n chøng minh cho viÖc lo¹i bá ®ã vµ xem tham dù kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chuÈn ®ã th× hå s¬ dù thÇu cña hä sÏ bÞ lo¹i. xÐt viÖc söa ®æi ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång, thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn kü thuËt, ph¹m vi Trong tr−êng hîp nh− vËy, Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh t−¬ng tù nh− vËy ®èi víi c¸c nhµ hîp ®ång hoÆc tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò h÷u c¬ nµy tr−íc khi tiÕn hµnh mêi thÇu l¹i. thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt tiÕp theo. 2.62 NÕu viÖc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu lµ do thiÕu c¹nh tranh, th× ph¶i xem Trao hîp ®ång xÐt ®Ó qu¶ng c¸o réng r·i h¬n. NÕu viÖc lo¹i bá lµ do hÇu hÕt hoÆc tÊt c¶ c¸c hå s¬ 2.59 Bªn vay ph¶i trao hîp ®ång trong thêi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu cho nhµ dù thÇu ®Òu kh«ng ®¸p øng th× cã thÓ mêi thÇu l¹i tõ c¸c nhµ thÇu ®· qua s¬ tuyÓn thÇu tham dù ®¸p øng ®óng tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc vµ cã hå s¬ dù thÇu ®−îc x¸c hoÆc khi ®−îc sù ®ång ý cña Ng©n hµng th× chØ mêi c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù ®Þnh lµ (i) ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ (ii) vµ chµo chi phÝ ®−îc thÇu trong lÇn tr−íc. ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt 48 . Nhµ thÇu tham dù kh«ng bÞ yªu cÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ 2.63 Kh«ng ®−îc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vµ mêi thÇu l¹i víi hå s¬ mêi c¸c c«ng viÖc kh«ng nªu trong hå s¬ mêi thÇu hay buéc ph¶i söa ®æi hå s¬ dù thÇu thÇu vµ hîp ®ång nh− cò chØ v× môc ®Ých duy nhÊt lµ ®¹t ®−îc gi¸ thÇu thÊp h¬n. kh¸c ®i so víi lóc nép ban ®Çu nh− lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc tróng thÇu. NÕu gi¸ chµo thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng ®óng vµ thÊp nhÊt nh−ng vÉn cao h¬n C«ng bè viÖc trao hîp ®ång nhiÒu so víi møc dù kiÕn tr−íc khi ®Êu thÇu cña Bªn vay, th× Bªn vay ph¶i ®iÒu tra nguyªn nh©n dÉn tíi gi¸ cao qu¸ møc nh− vËy vµ xem xÐt viÖc mêi thÇu l¹i nh− nªu 2.60 Trong vßng hai tuÇn kÓ tõ khi nhËn ®−îc th− “kh«ng ph¶n ®èi” cña Ng©n t¹i c¸c ®o¹n trªn ®©y. Thay v× viÖc mêi thÇu l¹i, Bªn vay cã thÓ ®¸m ph¸n víi nhµ hµng vÒ kiÕn nghÞ trao hîp ®ång, Bªn vay ph¶i c«ng bè trªn b¸o ®iÖn tö UNDB thÇu cã hå s¬ dù thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc mét hîp ®ång online vµ dgMarket vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña gãi thÇu víi c¸c th«ng tin nh− sau: (a) ®¸p øng yªu cÇu b»ng c¸ch gi¶m bít ph¹m vi c«ng viÖc vµ/hoÆc ph©n bæ l¹i rñi ro tªn cña c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù thÇu; (b) gi¸ cña tõng ®¬n chµo thÇu ®· ®−îc vµ tr¸ch nhiÖm ®Ó cã thÓ gi¶m gi¸ hîp ®ång. Tuy nhiªn, viÖc gi¶m qu¸ nhiÒu ph¹m ®äc t¹i buæi më thÇu; (c) tªn vµ gi¸ ®¸nh gi¸ cña tõng ®¬n thÇu ®· ®−îc ®¸nh gi¸; vi c«ng viÖc vµ hiÖu chØnh ®iÒu kiÖn hîp ®ång cã thÓ yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu l¹i. (d) tªn cña c¸c nhµ thÇu cã hå s¬ dù thÇu bÞ lo¹i vµ lý do lo¹i c¸c hå s¬ dù thÇu ®ã; vµ (e) tªn cña nhµ thÇu tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu còng nh− thêi h¹n thùc hiÖn hîp 2.64 CÇn ph¶i cã ý kiÕn phª duyÖt tr−íc cña Ng©n hµng khi lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ ®ång ph¹m vi c«ng viÖc theo hîp ®ång ®−îc trao. dù thÇu vµ mêi thÇu l¹i hay tiÕn hµnh ®¸m ph¸n víi nhµ thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt. Lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh 2.61 hå s¬ mêi thÇu th−êng quy ®Þnh r»ng Bªn vay cã thÓ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu. ViÖc lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu lµ ®óng khi thiÕu sù c¹nh tranh hiÖu qu¶, 2.65 §èi víi viÖc c«ng bè Trao Hîp ®ång theo ®o¹n 2.60, Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh hoÆc c¸c hå s¬ dù thÇu vÒ c¬ b¶n kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, hoÆc râ r»ng bÊt kÓ nhµ thÇu nµo mong muèn cã thÓ yªu cÇu Bªn vay gi¶i thÝch c¸c lý do khi tÊt c¶ gi¸ dù thÇu cao h¬n nhiều ng©n s¸ch hiÖn cã. ViÖc thiÕu sù c¹nh tranh x¸c ®¸ng cña viÖc hå s¬ dù thÇu cña hä kh«ng ®−îc lùa chän. Bªn vay ph¶i nhanh kh«ng ph¶i chØ x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè l−îng nhµ thÇu tham dù. ThËm chÝ, tr−êng chãng ®−a ra sù gi¶i thÝch t¹i sao hå s¬ dù thÇu ®ã kh«ng ®−îc lùa chän theo c¸ch hîp chØ duy nhÊt cã mét hå s¬ dù thÇu, qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vÉn cã thÓ ®−îc xem lµ göi v¨n b¶n trùc tiÕp vµ/hoÆc tæ chøc häp v¾n vÒ viÖc trao hîp ®ång tuú theo sù lùa hiÖu qu¶ nÕu hå s¬ dù thÇu nµy tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nh− ®· qu¶ng c¸o vµ gi¸ c¶ lµ chän cña Bªn vay. Nhµ thÇu yªu cÇu trao đổi thông tin ph¶i chÞu mäi chi phÝ tham hîp lý so víi gi¸ c¶ thÞ tr−êng. Sau khi cã sù phª duyÖt tr−íc cña Ng©n hµng, Bªn dù cuéc häp v¾n vÒ trao hîp ®ång nµy. D. §Êu thÇu ICB thÓ thøc ®¬n gi¶n 48 Cßn ®−îc gäi lµ “nhµ thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt” vµ “Hå s¬ dù thÇu ®−îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt” 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản