Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng phần 1

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
185
lượt xem
68
download

Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) STTD đưa ra khuôn khổ các chính sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng phần 1

  1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) - STTD đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NHNo & PTNT VN về hoạt động tín dụng. - STTD quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NHNo & PTNT VN. - STTD giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt động tín dụng. - STTD là khung chuẩn cho việc kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập 2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng STTD NHNo & PTNT VN có 16 chương cấu trúc như sau: Danh mục từ viết tắt Giải thích thuật ngữ Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng Chương 3. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng Chương 4. Chính sách tín dụng chung Chương 5. Hệ thống tính điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng Chương 6. Xác định lãi suất cho vay Chương 7. Quy trình nghiệp vụ cho vay và quản lý tín dụng dân cư Chương 8. Quy trình nghiệp vụ cho vay và quản lý tín dụng doanh nghiệp Chương 9. Quy trình nghiệp vụ thiết lập và quản lý hạn mức tín dụng đối với các TCTD Chương 10. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh Chương 11. Quản lý nợ có vấn đề Chương 12. Bảo đảm tiền vay
  2. Chương 13. Hợp đồng tín dụng & hợp đồng bảo đảm tiền vay Chương 14. Kiểm tra và giám sát tín dụng độc lập Chương 15. Phát triển sản phẩm tín dụng Chương 16. Hệ thống thông tin quản trị tín dụng Phụ lục: bao gồm Phụ lục chung và Phụ lục của từng chương. 3. Phạm vi áp dụng - STTD được sử dụng như Cẩm nang tín dụng chuẩn cho CBTD trong hệ thống NHNo & PTNT VN cả nước. - Dựa trên cơ sở quy định chung nêu trong STTD này, các Sở Giao dịch và chi nhánh NHNo & PTNT VN có thể bổ sung chi tiết quy trình nghiệp vụ tín dụng đối với từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể tại địa phương. 4. Tổ chức thực hiện - STTD được áp dụng trong toàn hệ thống NHNo & PTNT VN. Trong quá trình áp dụng, công tác chỉnh sửa, bổ sung STTD sẽ được thực hiện tuỳ theo thực tế. - Các cán bộ liên quan trong hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT VN có trách nhiệm thực hiện theo những hướng dẫn của STTD, đóng góp ý kiến chỉnh sửa STTD, giữ gìn bảo mật STTD này. 5. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa - Việc cập nhật, bổ sung chỉnh sửa sẽ được xem xét thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có những thay đổi quan trọng, bất thường về môi trường kinh doanh và khuôn khổ thể chế chung để đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành về tín dụng của NHNo & PTNT VN và NHNN VN. - Hội đồng Quản trị NHNo & PTNT VN có trách nhiệm thành lập Ban Chỉnh sửa Sổ tay Tín dụng. Trên cơ sở thu thập ý kiến nhận xét và kiến nghị về Sổ tay Tín dụng của người sử dụng (CBTD và lãnh đạo tại Trung tâm điều hành, các Sở giao dịch và chi nhánh NHNo & PTNT VN), Ban Chỉnh sửa Sổ tay Tín dụng sẽ chọn lọc, lập đề xuất chỉnh sửa Sổ tay Tín dụng nêu chi tiết những thay đổi, cập nhật cần thực hiện trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
  3. - Sau khi đã có ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị, mọi nội dung sửa đổi được đưa vào STTD theo các mục tương ứng. Các nội dung sửa đổi cũng được lập thành một danh sách đính vào phần đầu của STTD. Danh sách các nội dung sửa đổi được lập theo cấu trúc sau: Sửa Ngày Tham Tên gọi Chương / Đại diện Ban chỉnh sửa đổi lần tháng sửa chiếu phần sửa phần có STTD thứ đổi đổi liên quan Tên Chức danh Chữ ký - Ban chỉnh sửa STTD sẽ thông báo cho các phòng liên quan tại Trung tâm điều hành, các Sở giao dịch và chi nhánh NHNo & PTNT VN biết về việc sửa đổi STTD.
  4. PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ Tên văn bản Số tham chiếu Ngày ban hành 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 25/09/1989 Luật Dân sự nước Cộng hoà Xã 28/10/1995 hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật các tổ chức tín dụng 12/12/1997 Nghị định về quy chế đấu thầu 88/1999/NĐ-CP 01/09/1999 Nghị định về quy chế đấu thầu 14/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Thông tư hướng dẫn thực hiện 04/2000/TT-BKH 26/05/2000 Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88 và Nghị định 14 Quyết định về Quy chế cho vay 1627/2001/QĐ-NHNN 31/12/2001 của TCTD đối với khách hàng Quyết định về Quy chế đồng tài 286/2002/QĐ-NHNN 03/04/2002 trợ của các tổ chức tín dụng Thông tư hướng dẫn thực hiện 07/2003/TT-NHNN 19/05/2003 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ 2. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY Nghị định của Chính phủ về thủ 17/1999/NĐ-CP 29/03/1999 tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
Đồng bộ tài khoản