Mức tiêu hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
110
lượt xem
15
download

Mức tiêu hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức tiêu hóa là ngưỡng cửa vào của quá trình lợi dụng thức ăn của gia súc. Nếu một dưỡng chất không tiêu hóa được thì không thể nào tiến hành các phản ứng dinh dưỡng được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mức tiêu hóa

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 11 trøng vµ KiÓm nghiÖm trøng Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ 75mv1* 9$s .,j}0 1*+,j€0 75mv1* , &h8 7$€2 7Uˆ‘QJ JLD Fƒ—P ODŽ P†œW W…š EDŽR V†šQJ FR‘ KRD›W „†œQJ FKX\…˜Q KR‘D JL†šQJ WƒšW FD FD‘F W†˜ FKˆ‘F V†šQJ NKD‘F 7Uˆ‘QJ FƒšX WD›R J†—P FR‘ SKƒ—Q YR WUˆ‘QJ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ 9R WUˆ‘QJ 0DŽX V‚–F YR WKD\ „†˜L WX\Ž WKHR JL†šQJ JDŽ WU‚–QJ K†—QJ O‡œW QƒX YW WU‚–QJ [DQK JDŽ Wƒ\ QƒX FR‘ FKƒšP UDL UD‘F PDŽX QƒX „HQ &ƒšX WD›R J†—P FKƒšW NKRD‘QJ &D 0J 3 P†œW ŒW FKƒšW KˆX F‡ B 9R Fˆ‘QJ 9R Fˆ‘QJ FXD WUˆ‘QJ „ˆ‡œF WD›R UD ‡ FK†™ SK‰QK WR FXD ƒP „D›R JLD Fƒ—P FD‘L 9R WUˆ‘QJ Fˆ‘QJ GDŽ\  22 9R PRQJ ‡ „ƒ—X QKR YDŽ GDŽ\ K‡Q ‡ „ƒ—X O‡‘Q NKL „H „ƒ—X WR UD WUˆ‡‘F 9R WUˆ‘QJ FR‘ UƒšW QKL…—X O†˜ QKR JRœL ODŽ O†˜ WKRD‘W NKŒ „ˆ‡ŽQJ NŒQK O†˜ WKR‘DW NKŒ O‡‘Q QKR NK†QJ „…—X  µ 9R WUˆ‘QJ W†šW SKDL Fˆ‘QJ VD›FK YDŽ QK‚•Q .KL JLD Fƒ—P QX†L Y‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q WKL…šX &D KD\ E E…›QK YRŽL WUˆ‘QJ YR NK†QJ QK‚”Q QK‚Q QKHR B 0DŽQJ Gˆ‡‘L YR /DŽ N…šW K‡œS FD‘F V‡œL FR‘ QJX†—Q J†šF KˆX F‡ 0†œW WURQJ V†š FD‘F PDŽQJ „R‘ GŒQK VD‘W YDŽR YR Fˆ‘QJ JRœL ODŽ PDŽQJ Gˆ‡‘L YR &RŽQ P†œW PDŽQJ NKD‘F EDR Oƒš\ ORŽQJ WU‚–QJ JRœL ODŽ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ lt „L…—X NL…›Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ YL NKXƒ˜Q NK†QJ FKXL TXD „ˆ‡œF PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ 
 3. B %X†—QJ K‡L 7Uˆ‘QJ WˆŽ JLD Fƒ—P „H UD QJRDŽL WURQJ „L…—X NL…›Q QKL…›W „†œ JLDP WKƒšS K‡Q NK†šL Oˆ‡œQJ WUˆ‘QJ JLDP PDŽQJ Gˆ‡‘L YR YDŽ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ WD‘FK U‡ŽL QKDX WD›R UD NKRDQJ K‡ JRœL ODŽ EX†—QJ K‡L +R‚›F NKL EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ FDR + NK†QJ NKŒ JLDP EX†—QJ K‡L FXQJ Gƒ—Q Gƒ—Q WR K‡Q iR‘ ODŽ GR Vˆ› PƒšW K‡L Qˆ‡‘F FXD WUˆ‘QJ WKHR WK‡ŽL JLDQ 1…šX WX‘L K‡L FDŽQJ O‡‘Q WUˆ‘QJ FDŽQJ [ƒšX FDŽQJ NKR‘ EDR TXDQ /RŽQJ WU‚–QJ /RŽQJ WU‚–QJ ODŽ O‡‘S NHR QKDŽ\ WURQJ „ˆ‡œF EDR ERœF WURQJ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ 1R‘ „ˆ‡œF DOEXPLQ JOREXOLQ OLSLG JOXFLG DFLG DPLQ PX†šL NKRD‘QJ FƒšX WD›R E‡L HQ]\PHV DP\OD]D SHSWLGD]D SHSVLQ SKRVSKDWD]D OLSD] WULS[LQ ODFWDOD]D UHGXFWD]D 1JRDŽL UD WURQJ WUˆ‘QJ FXQJ FR‘ QKˆQJ FKƒšW GL…›W NKXƒ˜Q QKˆ /\]R]LP FR‘ WD‘F GX›QJ WL…X GL…›W KD\ ODŽP JLXQ JLDL QKL…—X ORD›L YL NKXƒ˜Q QKˆ 6WDSK\ORFRFFXV 6WUHS 0HQLJRFRFFXV 6DOPRQHOOD W\SKRLG .KL EDR TXDQ WUˆ‘QJ OƒX ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F Gƒ—Q Gƒ—Q ORDQJ UD Gƒ\ FK‚“QJ E GDQ ODŽP ORŽQJ „R NK†QJ FRŽQ ‡ Y WUŒ WUXQJ WƒP Gƒ™Q W‡‘L Y‡ ORŽQJ „R ODŽP ORŽQJ „R YDŽ ORŽQJ WU‚–QJ WU†œQ Oƒ™Q YDŽR QKDX „R‘ ODŽ WUˆ‘QJ WK†šL 7K‡ŽL JLDQ QKL…›W „†œ + EDR TXDQ FR‘ DQK Kˆ‡QJ QKL…—X W‡‘L Vˆ› Kˆ KRQJ FXD WUˆ‘QJ *DŽ E…›QK ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F E‚“QJ JDŽ NKRH /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F JDŽ NKRH FKL…šP WK…˜ WŒFK ORŽQJ WU‚–QJ /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F FR‘ YDL WURŽ UƒššW O‡‘Q W‡‘L Vˆ‘F „…— NKD‘QJ FXD WUˆ‘QJ FK†šQJ QKL…™P WUXŽQJ /RŽQJ „R /RŽQJ „R ‡ Y WUŒ WUXQJ WƒP FXD TXD WUˆ‘QJ ODŽ QK‡Ž FR‘ Gƒ\ FK‚“QJ YDŽ ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F 0DŽX FXD ORŽQJ „R WKD\ „†˜L WX\Ž WKX†œF ORDŽL JLD Fƒ—P JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q 0DŽX YDŽQJ KD\ „R GD FDP FXD ORŽQJ „R FKX \…šX GR FD‘F K‡œS FKƒšW FDURWHQ [DQWRSK\O IODYLQ WURQJ WKˆ‘F ‚Q WD›R UD &ƒšX WD›R SURWLG OLSLG JOXFLG YLWHOLQ FKROHVWHURQ OHX[LWLQ V‚–F W†š ORŽQJ „R 9LWDPLQ $ % % HQ]\PHV DPLOD]D SHSWLGD]D SKRVSKDWD]D SHSVLQ WU\SVLQ FDWDOD]D UHGXFWD]D FKL…šP  7Uˆ‘QJ Wˆ‡L FXD JDŽ NKRH PD›QK NK†QJ FKˆ‘D YL NKXƒ˜Q E…Q WURQJ 
 4. 1…šX WUˆ‘QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ GR JDŽ E…›QK ‡ EX†—QJ WUˆ‘QJ ODR SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ WKL…šX YLWDPLQ+D\ WUˆ‘QJ QKL…™P NKXƒ˜Q NKL „H UD QJRDŽL J‚›S „L…—X NL…›Q PƒšW Y…› VLQK WUX\…—Q WD\ NK†QJ VD›FK ODŽP QKL…™P Eƒ˜Q GR Yƒ›Q FKX\…˜Q EDR TXDQ NK†QJ „X‘QJ N\ WKXƒ›W .KL FƒšW JLˆ WUˆ‘QJ OƒX GDŽL WUˆ‘QJ VH E PƒšW Qˆ‡‘F O\]R]\P Gƒ—Q Gƒ—Q E WUXQJ KRŽD ODŽP FKR WŒQK PL…™Q GFK Wˆ› QKL…Q FXD WUˆ‘QJ E JLDP KD\ EL…šQ PƒšW i†—QJ WK‡ŽL ODŽP FKR WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF YDŽ FƒšX WD›R FXD WUˆ‘QJ WKD\ „†˜L S+ W‚QJ ORŽQJ WU‚–QJ ORŽQJ „R E SKƒQ JLDL YR WUˆ‘QJ G…™ WKƒ˜P WKƒšX YL NKXƒ˜Q WD›R „L…—X NL…›Q FKR YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽ SKD‘W WUL…˜Q ,, 7+$s1+ 3+h|1 +2v$ +2& &8t$ 75mv1* 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WUˆ‘QJ SKX› WKX†œF YDŽR „L…—X NL…›Q QX†L Gˆ‡QJ JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WUˆ‘QJ P†œW V†š ORDŽL JLD Fƒ—P &KŠ WL…X 1ˆ‡‘F 3URWLG /LSLG *OXFLG &DORJ *L†šQJ *DŽ   9W   1J†™QJ   *DŽ Wƒ\   9…— P‚›W GLQK Gˆ‡QJ QJˆ‡ŽL WD „D‘QK JLD‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ WUˆ‘QJ QJDQJ WKW VˆD 3URWLG FXD WUˆ‘QJ ODŽ ORD›L KRDŽQ WKL…›Q Y‰ QR‘ FKˆ‘D Kƒ—X K…šW FD‘F DFLG DPLQ WURQJ Wˆ› QKL…Q YDŽ FƒQ „†šL 7Uˆ‘QJ FKˆ‘D Kƒ—X K…šW NKRD‘QJ FKƒšW YLWDPLQ QKˆQJ WKL…šX YLWDPLQ & 
 5. ,,, 6m€ +m +2t1* &8t$ 75mv1* '2 9, 6,1+ 9h€7 .KL […šS WUˆ‘QJ YDŽR Y‹ […šS „ƒ—X QKRœQ [X†šQJ Gˆ‡‘L „…˜ JLˆ †˜Q „QK Y WUŒ ORŽQJ „R 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX OX›F VD‘QJ *ƒ\ UD GR 3VHXGRPRQDV IOXRUHVFHQV /DŽ P†œW WUˆ›F NKXƒ˜Q VLQK WUˆ‡QJ ‡ 4& ODŽP ORŽQJ WU‚–QJ WUˆ‘QJ FR‘ PDŽX OX›F VD‘QJ 6DX „R‘ YL NKXƒ˜Q SKƒQ KX\ ORŽQJ „R ODŽP ORŽQJ „R WU†œQ Oƒ™Q Y‡‘L ORŽQJ WU‚–QJ 7Uˆ‘QJ WK†šL NK†QJ PDŽX *ƒ\ UD GR P†œW V†š ORDŽL YL NKXƒ˜Q WKX†œF JL†šQJ 3VHXGRPRQDV $HURPREDFWHU ( FROL 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX „HQ *ƒ\ UD GR P†œW V†š ORDŽL YL NKXƒ˜Q QKˆ 3VHXGRPRQDV ODŽP FKR ORŽQJ „R WU‡ Q…Q „HQ YDŽ Y‡ WXQJ UD ODŽP FKR WRDŽQ E†œ FKƒšW FKˆ‘D WURQJ WUˆ‘QJ FR‘ PDŽX QƒX „ƒšW 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX „R PDŽX K†—QJ ;D\ UD ŒW K‡Q +L…›Q Wˆ‡œQJ WUˆ‘QJ WK†šL PDŽX „HQ „R WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ WUˆ‘QJ „…˜ P†œW WK‡ŽL JLDQ ‡ QKL…›W „†œ FDR K‡Q QKL…›W „†œ EDR TXDQ 7Uˆ‘QJ QKL…™P FD‘F YN „ˆ‡ŽQJ UX†œW 6DOPRQHOOD SXOORUXP 6DO W\SKLPXULXP FR‘ WK…˜ QKL…™P GR YN FR‘ V‚”Q ‡ EX†—QJ WUˆ‘QJ YRŽL WUˆ‘QJ JDŽ E…›QK SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ /\]R]\P FXD WUˆ‘QJ NK†QJ GL…›W „ˆ‡œF YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD i‚›F EL…›W WUˆ‘QJ WKX\ Fƒ—P KD\ QKL…™P YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD WˆŽ P†L WUˆ‡ŽQJ 7Uˆ‘QJ QKƒšW ODŽ WUˆ‘QJ JDŽ FR‘ WK…˜ QKL…™P 9LEULR FKROHUD ODR P†œW V†š YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK NKD‘F 
 6. 7Uˆ‘QJ E YL VLQK Yƒ›W [ƒP QKƒ›S SKD‘ KRD›L ODŽP ORŽQJ WU‚–QJ ORDQJ UD Gƒ\ FK‚“QJ „ˆ‘W ORŽQJ „R GŒQK YR 1…šX EDR TXDQ WUˆ‘QJ + FDR FXQJ ODŽP [XƒšW KL…›Q QƒšP P†šF WU…Q E…— P‚›W YR ,9 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 75mv1* %DQ WKƒQ WUˆ‘QJ FR‘ YR Fˆ‘QJ YDŽ PDŽQJ QJRDŽL EDR Y…› UƒšW WKXƒ›Q O‡œL FKR YL…›F EDR TXDQ 1KˆQJ „…˜ JLˆ WUˆ‘QJ „ˆ‡œF Wˆ‡L OƒX Fƒ—Q SKDL FR‘ EL…›Q SKD‘S QJ‚Q QJˆŽD Vˆ› [ƒP QKƒ›S YL VLQK Yƒ›W YDŽR E…Q WURQJ FK†šQJ Vˆ› E†šF K‡L FXD WUˆ‘QJ FK†šQJ P†šF ‡ YR WUˆ‘QJ YDŽ KD›Q FK…š FD‘F TXD‘ WU‰QK VLQK KR‘D [D\ UD WURQJ TXD WUˆ‘QJ 7URQJ F†QJ QJKL…›S QJˆ‡ŽL WD GXŽQJ SKˆ‡QJ SKD‘S ODŽP OD›QK Vƒš\ NK† 7URQJ WKˆ‡QJ QJKL…›S GXŽQJ WK…P SKˆ‡QJ SKD‘S PX†šL YDŽ QJƒP Y†L %DR TXDQ WUˆ‘QJ ‡‘ QKL…›W „†œ WKƒšS 1KL…›W „†œ OD›QK KD›Q FK…š YL VLQK Yƒ›W KRD›W „†œQJ TXD‘ WU‰QK VLQK KR‘D FXD WUˆ‘QJ E KD›Q FK…š 1KL…›W „†œ  4& +  EDR TXDQ WKD‘QJ 1KL…›W „†œ W‡‘L KD›Q „…šQ 4F WUˆ‘QJ E „†QJ 1…Q […šS WUˆ‘QJ YDŽR SKRŽQJ OD›QK FR‘ QKL…›W „†œ JLDP WˆŽ WˆŽ „…˜ WUD‘QK Jƒ\ UD FD‘F EL…šQ „†˜L Yƒ›W O\‘ „†œW QJ†œW FKR WUˆ‘QJ 7Uˆ‡‘F NKL ODŽP OD›QK Fƒ—Q FKRœQ QKˆQJ WUˆ‘QJ Wˆ‡L W†šW EX†—QJ K‡L QKR ORŽQJ „R Q‚“P ‡ WUXQJ WƒP /RD›L ER QKˆQJ WUˆ‘QJ [ƒšX EX†—QJ K‡L WR ORŽQJ „R Q‚“P O…›FK E Qˆ‘W FR‘ Y…šW FR‘ P†šF SK†L FR‘ PD‘X „DQJ SKD‘W WUL…˜Q /RŽQJ „R FR‘ Yƒ˜\ ORŽQJ WU‚–QJ QKR %DR TXDQ E‚“QJ [ˆ O\‘ QKL…›W 
 7. 1KL…›W „†œ FR‘ WD‘F GX›QJ Y† KRD›W FD‘F HQ]\PH FXD WUˆ‘QJ GL…›W YL NKXƒ˜Q WU…Q YR WUˆ‘QJ SK†L E GL…›W &KX‘ \‘ QKL…›W „†œ W‡‘L KD›Q ODŽP „†QJ 4& 1Jˆ‡ŽL WD D‘S GX›QJ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS „‚›F WUˆ‘QJ QKL…›W „†œ FKX\…Q FK‡ „L [D FR‘ WK…˜ EDR TXDQ OƒX GDŽL WURQJ „L…—X NL…›Q NK†QJ WUˆ OD›QK „ˆ‡œF 3Kˆ‡QJ SKD‘S [ˆ O\‘ 1KX‘QJ WUˆ‘QJ YDŽR Qˆ‡‘F QR‘QJ 4& c 4& c 4& c 4& c KD\ 4& cc U†—L Vƒš\ NK† QKDQK NK†QJ NKŒ QR‘QJ 3Kˆ‡QJ SKD‘S Qƒ—\ D‘S GX›QJ FKR WUˆ‘QJ Eƒ˜Q „D UˆD KD\ WUˆ‘QJ GXŽQJ FKR FD‘F PX›F „ŒFK UL…QJ EL…›W %DR TXDQ E‚“QJ Vƒš\ NK† &KRœQ WUˆ‘QJ W†šW Vƒš\ NK† WUˆ‘QJ WKDŽQK E†œW E‚“QJ WKL…šW E Vƒš\ PDŽQJ KD\ Vƒš\ SKXQ %†œW WUˆ‘QJ NK† FR‘ WK…˜ ODŽ E†œW WUˆ‘QJ WRDŽQ TXD KD\ E†œW ORŽQJ WU‚–QJ ORŽQJ „R UL…QJ 4XD‘ WU‰QK Vƒš\ NK† QJ‚Q QJˆŽD „ˆ‡œF Vˆ› Kˆ KRQJ WUˆ‘QJ GR YL VLQK Yƒ›W YDŽ FD‘F KRD›W „†œQJ FXD FD‘F PHQ WURQJ WUˆ‘QJ %DR TXDQ E‚“QJ KR‘D FKƒšW 0X†šL WUR Y†L D‘S GX›QJ U†œQJ UDL WURQJ EDR WUˆ‘QJ ‡ JLD „‰QK YDŽ WURQJ WKˆ‡QJ PD›L D 7Uˆ‘QJ PX†šL &KRœQ WUˆ‘QJ W†šW UˆD VD›FK ODX NK† EDR WUˆ‘QJ O‡‘S GDŽ\ FP K†˜Q K‡œS WUR PX†šL 0X†šL VH QJƒšP Gƒ—Q YDŽR WUˆ‘QJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YL VLQK Yƒ›W WURQJ WUˆ‘QJ %DR TXDQ WKD‘QJ E 7Uˆ‘QJ QJƒP Y†L 1ˆ‡‘F Y†L „ˆ‡œF SKD WˆŽ Y†L QXQJ YDŽ Qˆ‡‘F VD›FK ŒW PX†šL &D2 +2 &D 2+ 4 
 8. &D 2+ &2 &D&2 +2 &D&2 FR‘ WD‘F GX›QJ EW NŒQ O†™ WKRD‘W NKŒ ODŽP K‡L Qˆ‡‘F WURQJ WUˆ‘QJ ŒW WKRD‘W UD YDŽ YL NKXƒ˜Q NK†QJ [ƒP QKƒ›S YDŽR WUˆ‘QJ „ˆ‡œF .KL OX†œF SKDL FKRœF WKXQJ O† QKR Q…šX NK†QJ WUˆ‘QJ VH E…˜ %DR TXDQ  WKD‘QJ 9 3+h1 /2$€, 75mv1* 7Uˆ‘QJ „ˆ‡œF SKƒQ ORD›L WKHR SKƒ˜P FKƒšW KD\ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 3KƒQ ORD›L WKHR SKƒ˜P FKƒšW 3Kƒ˜P FKƒšW WUˆ‘QJ „ˆ‡œF [D‘F „QK WKHR W‰QK WUD›QJ YR EX†—QJ K‡L WUD›QJ WKD‘L ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ B 9R VD›FK QK‚”Q SK‚”QJ B 6RL WUˆ‘QJ 7ˆ‡L B 7X‘L NKŒ NK†QJ GL „†œQJ QKR  PP B /RŽQJ „R ‡ WUXQJ WƒP B /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F TXD‘QK WURQJ VX†šW ;ƒšX B 7X‘L NKŒ WR GL „†œQJ ODŽ GR PDŽQJ QJRDŽL E ERQJ Qˆ‘W B /RŽQJ WU‚–QJ E Yƒ˜Q „X›F FR‘ Y…šW PDŽX 9ˆD ORŽQJ „R WU‚–QJ Oƒ˜Q O†œQ 'ƒ›S .K† FR‘ ORŽQJ „R GŒQK YR 9…šW EDR TXDQ + FDR GX›QJ FX› EDR TXDQ ƒ˜P WD›R „L…—X NL…›Q FKR QƒšP P†šF [ƒP QKƒ›S /X‘F „ƒ—X QƒšP P†šF PRœF QJRDŽL YR VDX [ƒP QKƒ›S YDŽR ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ WKDŽQK WˆŽQJ FX›P QƒšP FR‘ QKL…—X PDŽX V‚–F NKD‘F QKDX 0XŽL OD› GR EDR TXDQ FKXQJ KR‘D FKƒšW FR‘ PXŽL 
 9. 3KƒQ ORD›L WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 7Uˆ‘QJ JDŽ WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 7Uˆ‘QJ YW WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 7Uˆ‘QJ QJ†™QJ WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 3KƒQ ORD›L WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 7KŒ GX› WUˆ‘QJ JDŽ /RD›L  ! J /RD›L   J /RD›L   J /RD›L   J 9, .,j}0 1*+,j€0 75mv1* 3KDL „DP EDR NKD‘FK TXDQ 7Uˆ‘QJ P‡‘L  QJDŽ\ 7Uˆ‘QJ Wˆ‡L  QJDŽ\ 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X  4 &DP TXDQ B +‰QK GD‘QJ HOLS WL…X FKXƒ˜Q iˆ‡ŽQJ NŒQK QJ‚–Q„ˆ‡ŽQJ NŒQK GDŽL B i†œ VD›FK Eƒ˜Q B i†œ QJX\…Q YH›Q B 0DŽX V‚–F B 6RL WUˆ‘QJ /†˜ WKRD‘W NKŒ 9 WUŒ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ 
 10. %X†—QJ K‡L Wˆ‡L  PP ;ƒšX ! PP 'ƒ\ FK‚“QJ 3K†L „L…˜P PD‘X QƒšP B /‚–F WUˆ‘QJ Wˆ‡L O‚–F NK†QJ QJKH WL…šQJ N…X [ƒšX QJKH WL…šQJ N…X JDŽ E…›QK ORŽQJ WU‚–QJ ORDQJ K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ B &ƒQ WUˆ‘QJ „D‘QK JLD‘ WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ FƒQ TXD WUˆ‘QJ Oƒš\ WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK Gˆ›D YDŽR N…šW TXD „…˜ […šS ORD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ QKR E…›QK „H JLDL „RD›Q FX†šL B iR WŠ WURœQJ WKD\ „†˜L WKHR WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ 7Š WURœQJ WUˆ‘QJ Wˆ‡L  B iƒ›S WUˆ‘QJ NL…˜P WUD PDŽX V‚–F ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ „‹D SK†L Gƒ\ FK‚“QJ +‰QK GD‘QJ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F 9L VLQK Yƒ›W /ƒš\ WUˆ‘QJ QJKL QJ‡Ž ODX VD›FK E‚“QJ F†—Q GXŽQJ NH›S V‚–W K‡ OˆD „…˜ ODŽP Y† WUXŽQJ „ƒ›S E…˜ YR GXŽQJ †šQJ KX‘W Y† WUXŽQJ KX‘W Pƒ™X WUˆ‘QJ Fƒš\ FKX\…˜Q YDŽR P†L WUˆ‡ŽQJ QX†L Fƒš\ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản