Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới

Chia sẻ: taonemay108

M c tiêu ụ - quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá: - Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữa vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới

www.themegallery.com
L/O/G/O
Chuyên đề xêmina
• Mục tiêu, quan điểm, nội dung
công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nước ta thời kì đổi mớiwww.themegallery.com
Mục tiêu - quan điểm công nghiệp
hoá, hiện đại hoá- Cải biến nước ta thành một nước công
nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.
- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
gắn với phát triển kinh tế tri thức.www.themegallery.com
1 Gắn với phát triển kinh tế tri thức.


2 Gắn. với kinh tế thị trường định
hướng XHCN và hội nhập

3 Phát huy nguồn lực con người


4 KH và CN là nền tảng và động
lực của CNH.

5 Phát triển nhanh, hiệu quả và bền
vững
www.themegallery.com
Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự
sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữa
vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển
kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng
cuộc sống
www.themegallery.com
• Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của
toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo .
• Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thác thị
trường thế giới để tiêu thụ những sản phẩm mà
nước ta có nhiều lợi thế, thu hút vốn đầu tư
nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi
kinh nghiệm quản lí tiên tiến của thế giới.


www.themegallery.com
• Lực lượng cán bộ khoa
học và công nghệ, khoa
học quản lí và đội ngũ
công nhân lành nghề giữ
vai trò quan trọng đối với
tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa
• Để nguồn lực con người
đáp ứng yêu cầu, cần đặc
biệt chú ý đến phát trển
giáo dục, đào tạo
www.themegallery.com
• Phát triển khoa học công nghệ là yêu cầu tất
yếu và bức xúc.
• Phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ,
mua sáng chế kết hợp với phát triển công
nghiệp nội sinh.
• Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào
tạo được xem là quốc sách hàng đầu, là nền
tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại
hóa

www.themegallery.com
• Mục tiêu của công nghiệp hóa và của tăng
trưởng kinh tế là vì con người; vì dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh.
• Bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn sự đa
dạng sinh học chính là bảo vệ điều kiện
sống của con người và cũng là nội dung của
sự phát triển bền vững


www.themegallery.com
Nội dung CNH-HĐH
• Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế
có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết
hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của con người
Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.
• Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng
trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của
đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng
dự án kinh tế-xã hội .


www.themegallery.com
• Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí theo ngành,
lĩnh vực và lãnh thổ.
• Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất
lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất
là các ngành, lĩnh vực có sức mạnh cạnh
tranh


www.themegallery.com
Định hướng CNH-HĐH
• Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đổng bộ
các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông
dân.
• Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng
và dịch vụ.
• Phát triển kinh tế vùng.www.themegallery.com
• Phát triển kinh tế biển
• Chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu công
nghệ
• Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc
gia, cải thiện môi trường tự nhiên
www.themegallery.com
L/O/G/O
THANK YOU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản