Music sheet: Không - Nguyễn Ánh 9

Chia sẻ: a25251325z

Tài liệu tham khảo về sheet nhạc bài hát không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nguyễn Ánh 9 (1940 - ) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Từng là một nhạc công chơi dương cầm, Nguyễn Ánh 9 sáng tác và có được nhiều ca khúc giá trị. Ông tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 1940 ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, cũng có nguồn viết ông sinh 1939. Ông là út trong một gia đình khá giả có ba người con. Gia đình Nguyễn Đình Ánh chuyển đến Nha Trang và...

Nội dung Text: Music sheet: Không - Nguyễn Ánh 9

Khoâng.
£
Nguyeãn AÙnh 9
4 « Œ « « « « « « «£ « « £
b4 « « « « « « « « « «
« ˆ « « « « « ˆ « « Œ « « ««
« « «=
ˆ
« ˆ « « ˆ l ˆ ˆ ˆ « ˙
ˆ «
====================== l
& « « « l «
ˆ
« ˆ « ««
« ˆ «# _
ˆˆ «
«
«
Khoâng khoâng toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng


b « « «£ « «
« « «
£
« Œ « « « « « « «£ « « « «£ «
« « l
« « « _ _ _ ˆ __ __ «
« « ˆ
& _ _ « « ˙
« _ « ˆ «
«
«
ˆ ˆ
_ «
«
l «
ˆ
« ˆ « « « _ _ « ˆ _ _ˆ «
« ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ
=========================lˆ ˆ « « ˆ « «
« « « « « ˆ «
« «
ˆ « «
«
£
coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh
£ «
«. ‰ « « « « ˆ «. « « « « ˆ «.
« « « «
« ˆ « « « «
&b «
˙
«
« l«
« «.
ˆ ˙
« « « ll ˆ « « « «
j
ˆ «
« « « ˆ «
ˆ
=========================l l _ _ « « «
_ « ˆ ˆ « ˆ
« « «
ˆ ˆ «
j
« «
«
«
_
j
ˆ
«

£
nöõa anh ôi Tình ñôøi thay traéng ñoåi ñen tình ñôøi coøn laém bon chen Tình

« «£ « « « «£ « « « « « «. «
«
b « « « «
« ˆ ˆ « «
« « ˆ ˆ _ _ « « «
j « «
=========================l
« « « ˆ «
« « « « ˆ « ˆ
& _ _ « ˆ «. « l _ _ ˆ ˆ «. « l ˆ « « « «
« « « « « ˆ ˆ « « « «
« « ˆ ˆ
j «
ˆ «
« ˆ «
« « _
j
ˆ
«
ñôøi coøn laém ñam meâ neân tình coøn laém eâ cheà Tình mình coù nghóa gì ñaâu Tình
£ « £ £
b « « « ˆ «. « l « « « « «.
« «
« « « «
& _ _ « « ˆ « « « « « « « « «
« ˆ ˆ
ˆ «
« «
« « « « ˆ « ˆ
_ _ « « « «
=========================l l
ˆ « ˆ
j
« ˆ ˆ « l _ _ _« «
ˆ _ « « « ˙
j « « « ˆ «
« « _ «
« « ˆ
ˆ «
« ˆ

« Œ « « «£ « « «£ « « «£ « « « Œ « « «£ «
mình ñaõ laém thöông ñau Tình mình gian doái cho nhau Thoâi ñaønh heïn laïi kieáp sau

«
b « « « « « « ˆ « « « « «
« ˆ « « « « « « « ˆ « « «« «
& ˆ ˆ « « ˆ l ˆ « ˆ ˆ « « ˙
ˆ « «
=========================l
« « « ˆ l «
ˆ
« ˆ « « #_
« ˆ« ˆ
ˆ ««
«
Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng

b « ˆ « « «£ « «
£
« « #_ _ « « «
« « « « « ˙ «
« Œ «
« « «£ «
« « ˆ
ˆ « «
« ˆ _
_ « « _ « ˆ «
=========================l
& «
«
_
ˆ
« « « ˆ
ˆ «
ˆ
« l ˆ
« ˆ
« « ««
«
coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng


b « « «£ « « « «£ « l « .
« « l
«
_
«
_
ˆ « « « _
« ˆ _ _
_
«
_
ˆ
« « « «
« «
ˆ ˆ « ˆ «
« _ ˆ
« «
=========================l l
& «
_ «
«
_
«
ˆ
˙
« «
ˆ
« w
« «
coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa anh ôi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản