Music sheet: Không - Nguyễn Ánh 9

Chia sẻ: KRX KRX | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
709
lượt xem
103
download

Music sheet: Không - Nguyễn Ánh 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về sheet nhạc bài hát không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nguyễn Ánh 9 (1940 - ) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Từng là một nhạc công chơi dương cầm, Nguyễn Ánh 9 sáng tác và có được nhiều ca khúc giá trị. Ông tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 1940 ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, cũng có nguồn viết ông sinh 1939. Ông là út trong một gia đình khá giả có ba người con. Gia đình Nguyễn Đình Ánh chuyển đến Nha Trang và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Music sheet: Không - Nguyễn Ánh 9

  1. Khoâng. £ Nguyeãn AÙnh 9 4 « Œ « « « « « « «£ « « £ b4 « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ « « Œ « « «« « « «= ˆ « ˆ « « ˆ l ˆ ˆ ˆ « ˙ ˆ « ====================== l & « « « l « ˆ « ˆ « «« « ˆ «# _ ˆˆ « « « Khoâng khoâng toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « « «£ « « « « « £ « Œ « « « « « « «£ « « « «£ « « « l « « « _ _ _ ˆ __ __ « « « ˆ & _ _ « « ˙ « _ « ˆ « « « ˆ ˆ _ « « l « ˆ « ˆ « « « _ _ « ˆ _ _ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ =========================lˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « « £ coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh £ « «. ‰ « « « « ˆ «. « « « « ˆ «. « « « « « ˆ « « « « &b « ˙ « « l« « «. ˆ ˙ « « « ll ˆ « « « « j ˆ « « « « ˆ « ˆ =========================l l _ _ « « « _ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « j « « « « _ j ˆ « £ nöõa anh ôi Tình ñôøi thay traéng ñoåi ñen tình ñôøi coøn laém bon chen Tình « «£ « « « «£ « « « « « «. « « b « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ _ _ « « « j « « =========================l « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ & _ _ « ˆ «. « l _ _ ˆ ˆ «. « l ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ j « ˆ « « ˆ « « « _ j ˆ « ñôøi coøn laém ñam meâ neân tình coøn laém eâ cheà Tình mình coù nghóa gì ñaâu Tình £ « £ £ b « « « ˆ «. « l « « « « «. « « « « « « & _ _ « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ _ _ « « « « =========================l l ˆ « ˆ j « ˆ ˆ « l _ _ _« « ˆ _ « « « ˙ j « « « ˆ « « « _ « « « ˆ ˆ « « ˆ « Œ « « «£ « « «£ « « «£ « « « Œ « « «£ « mình ñaõ laém thöông ñau Tình mình gian doái cho nhau Thoâi ñaønh heïn laïi kieáp sau « b « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « «« « & ˆ ˆ « « ˆ l ˆ « ˆ ˆ « « ˙ ˆ « « =========================l « « « ˆ l « ˆ « ˆ « « #_ « ˆ« ˆ ˆ «« « Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « ˆ « « «£ « « £ « « #_ _ « « « « « « « « ˙ « « Œ « « « «£ « « « ˆ ˆ « « « ˆ _ _ « « _ « ˆ « =========================l & « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « l ˆ « ˆ « « «« « coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng b « « «£ « « « «£ « l « . « « l « _ « _ ˆ « « « _ « ˆ _ _ _ « _ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ « « =========================l l & « _ « « _ « ˆ ˙ « « ˆ « w « « coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa anh ôi.
Đồng bộ tài khoản