Mỹ thuật 6 - Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại (2)

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm bắt được đặc điểm mĩ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại thông qua việc tìm hiểu các hiện vật, hình ảnh được phát hiện từ thời nguyên thuỷ. - Học sinh có nhận thức đúng đắn về giá trị của mĩ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại. - Học sinh có ý thức giữ gìn, trân trọng các giá trị, hiện vật mà cha ông ta để lại.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản