Mỹ thuật - LUYỆN VẼ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM (12)

Chia sẻ: grandic

-HS cảm nhận được vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đường diềm trong cuộc sống. -HS biết cách vẽ và vẽ trang trí được đường diềm theo ý thích , biết sử dụng đường diềm vào các bài trang trí ứng dụng -HS có ý thức làm đẹp trong cuộc sống. -Một số đường diềm và đồ vật có trang trí đường diềm -Một số bài trang trí đường diềm -Một số hoạ tiết để sắp xếp vào đường diềm -Kéo, giấy màu, hồ dán ...

Nội dung Text: Mỹ thuật - LUYỆN VẼ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM (12)

MĨ THU T

LUY N V TRANG TRÍ Ư NG DI M (12)I M c tiêu:

-HS c m nh n ư c v p và làm quen v i ng d ng c a ư ng di m trong cu c s ng.

-HS bi t cách v và v trang trí ư c ư ng di m theo ý thích , bi t s d ng ư ng di m vào các
bài trang trí ng d ng

-HS có ý th c làm p trong cu c s ng.

II dùng d y h c:

-M t s ư ng di m và v t có trang trí ư ng di m

-M t s bài trang trí ư ng di m

-M t s ho ti t s p x p vào ư ng di m

-Kéo, gi y màu, h dán

III CÁc ho t ng :

Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1 Gi i thi u

2 Ti n hành

-H 1: Quan sát , nh n xét

-GV cho hs quan sát m t s hình nh
hình 1,g i ý b ng các câu h i:

- ư ng di m ư c trang trí nh ng
v t nào?
-Bát , ĩa, qu n, áo, khăn, mũ…
-Em còn bi t nh ng v t nào ư c
trang trí b ng ư ng di m?
-Tranh v , l hoa…
-Nh ng ho ti t nào thư ng ư c s
d ng trang trí ư ng di m?
-Hình tròn, hình vuông ,hoa, lá…
-Cách s p x p ho ti t ư ng di m
như th nào?

-Em có nh n xét gì v màu s c c a các -X p xen k …
ư ng di m hình 1?

-GV tóm t t các nh n xét c a h c sinh -Hài hoà ,nh nhàng, p…
-H 2:Cách trang trí ư ng di m

-GV gi i thi u hình g i ý cách v qua
hình 2

-H 3:Th c hành
-HS xem hình 2
-HS làm bài theo cá nhân

-HS t v ư ng di m

-H 4:Nh n xét, ánh giá
-HS th c hành
-GV và HS ch n bài trang trí ư ng
di m p nh n xét và x p lo i

*D n dò: Chu n b bài sau
-HS ch n bài trang trí p tri n lãm ,
nh n xét.
Ti ng Vi t

ÔN LUY N T P LÀM VĂN


I M c tiêu :

-Giúp hs c ng c ki n th c v văn k chuy n

- Bi t k l i m t câu chuy n ng n b ng l i c a mình.

IICác ho t ng d y và h c

Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1 Bài cũ

Ôn l i ki n th c cũ :G i hs tr l i :

+ Th nào là văn k chuy n ? - H c sinh xung phong tr l i

+Ngo i hình , l i nói ,hành ng, suy nghĩ c a
nhân v t nói lên i u gì ?

+ M t o n văn trong bài văn k chuy n g m
có m y ph n ?

2 H c sinh luy n t p:

Gviên ghi lên b ng :

D Mèn ang i thì g p Nhà Trò ang ng i
khóc, D Mèn bèn lân la h i chuy n . B ng
l i c a mình, em hãy k l i cu c nói chuy n
gi a D Mèn và Nhà Trò. - Hs c .
- Bài này thu c th lo i gì ?
- Yêu c u hs cho bi t các s vi c di n ra. - Văn k chuy n

+ SV1: D Mèn ang i thì g p nhà Trò ang - Hs nêu các s vi c di n ra
khóc.

+ SV2 :Nhà Trò k l i hoàn c nh kh n khó c a
mình .

+ SV3: Thái và hành ng c a D Mèn khi
nghe chuy n c a Nhà Trò

Lưu ý hs v i bài này nên phát tri n theo trình
t th i gian .Nên chuy n các l i d n tr c ti p
thành l i d n gián ti p, ch gi l i nh ng l i - Hs nghe
tr c ti p nh m b c l tính cách c a nhân v t.

- Cho Hs l n lư t làm mi ng k l i các s
vi c

- Yêu c u hs làm bài .
-C l p nh n xét .
- G i vài em c bài làm c a mình

- Ch m m t s bài , nh n xét
- Hs làm bài
3. C ng c d n dò :
- C l p nh n xét
D n hs hoàn thành bài làm c a mình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản