Mỹ thuật - VẼ TRANH ĐỀ TÀI SINH HOẠT (12)

Chia sẻ: grandic

-HS biết được những công việc bình thường diễn ra hằng ngày của các em (đi học, làm việc nhà giúp gia đình) -HS biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt -HS có ý thức tham gia vào công việc giúp đỡ gia đình -Một số tranh của hoạ sĩ về đề tài sinh hoạt -Một số tranh của học sinh vẽ

Nội dung Text: Mỹ thuật - VẼ TRANH ĐỀ TÀI SINH HOẠT (12)

MĨ THU T (TC)

LUY N V TRANH TÀI SINH HO T (12)
I M c tiêu:

-HS bi t ư c nh ng công vi c bình thư ng di n ra h ng ngày c a các em ( i h c,
làm vi c nhà giúp gia ình)

-HS bi t cách v và v ư c tranh th hi n rõ n i dung tài sinh ho t

-HS có ý th c tham gia vào công vi c giúp gia ình

II dùng d y h c:

-M t s tranh c a ho sĩ v tài sinh ho t

-M t s tranh c a h c sinh v

III Các ho t ng:

Ho t ng th y Ho t ng trò

*Ho t ng 1:Tìm ch n n i dung tài

-GV chia nhóm hs trao iv n i -HS th o lu n nhóm ôi
dung tài

-GV treo tranh ho c yêu c u hs xem
-HS xem tranh
tranh v tài sinh ho t : h c tâph, lao
ng …sau ó t m t s câu h i :

-Các b c tranh v v tài gì ?Vì sao
em bi t ? -HS tr l i các câu h i

-Em thích b c b c tranh nào?Vì sao?

-K m t s ho t ng thư ng ngày c a
em nhà, trư ng .

-GV tóm t t, b sung, nêu các ho t -HS t k m t s ho t ng thư ng ngày
ng di n ra h ng ngày : i h c, vui c a các em
chơi , giúp gia ình: cho gà ăn, quét
nhà, tr ng cây tư i cây …

- á bóng, nh y dây, múa hát, c m
tr i…

-GV yêu c u hs ch n n i dung tài
v tranh

*Ho t ng 2:Cách v tranh

-GV g i ý cách v :

-V hình nh chính trư c, v hình nh
ph sau -Hs l ng nghe
-V các dáng ho t ng cho sinh ng

-V màu tươi sáng, có m, có nh t.

*Ho t ng 3:Th c hành

- ông viên hs làm bài theo hư ng d n
ho t ng 2.

*Ho t ng 4:Nh n xét, ánh giá
-HS th c hành
-GV cùng h c sinh ch n bài ánh
giá và tri n lãm, x p lo i tranh.

-D n dò:Sưu t m bài trang trí ư ng
di m -HS cùng ch n bài nh n xét.
Ti ng Vi t

ÔN LUY N T P LÀM VĂN


I M c tiêu :

-Giúp hs c ng c ki n th c v văn k chuy n

- Bi t k l i m t câu chuy n ng n b ng l i c a mình.

IICác ho t ng d y và h c

Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1 Bài cũ

Ôn l i ki n th c cũ :G i hs tr l i :

+ Th nào là văn k chuy n ? - H c sinh xung phong tr l i

+Ngo i hình , l i nói ,hành ng, suy nghĩ
c a nhân v t nói lên i u gì ?

+ M t o n văn trong bài văn k chuy n
g m có m y ph n ?

2 H c sinh luy n t p:

Gviên ghi lên b ng :

D Mèn ang i thì g p Nhà Trò ang ng i
khóc, D Mèn bèn lân la h i chuy n . B ng
l i c a mình, em hãy k l i cu c nói chuy n
gi a D Mèn và Nhà Trò. - Hs c .
- Bài này thu c th lo i gì ?
- Yêu c u hs cho bi t các s vi c di n ra. - Văn k chuy n

+ SV1: D Mèn ang i thì g p nhà Trò - Hs nêu các s vi c di n ra
ang khóc.

+ SV2 :Nhà Trò k l i hoàn c nh kh n khó
c a mình .

+ SV3: Thái và hành ng c a D Mèn
khi nghe chuy n c a Nhà Trò

Lưu ý hs v i bài này nên phát tri n theo
trình t th i gian .Nên chuy n các l i d n
tr c ti p thành l i d n gián ti p, ch gi l i - Hs nghe
nh ng l i tr c ti p nh m b c l tính cách
c a nhân v t.

- Cho Hs l n lư t làm mi ng k l i các s
vi c

- Yêu c u hs làm bài . -C l p nh n xét .

- G i vài em c bài làm c a mình

- Ch m m t s bài , nh n xét - Hs làm bài

3. C ng c d n dò : - C l p nh n xét

D n hs hoàn thành bài làm c a mình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản