Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 14

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
18
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. Chương 14: Giống thuần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 14

  1. Gièng thuÇn BM.Burns, J.D.Bertram, G.J.Fawcett, R.G.Miller vµ B.Dunn Giíi thiÖu chung Nh©n gièng thuÇn th−¬ng m¹i Tõ khi ®éng vËt hoang d· ®−îc thuÇn ho¸ ®Ó Nh©n gièng thuÇn cã nghÜa lµ sö dông c¸c c¸ thÓ nu«i, con ng−êi ®· t¹o ra nh÷ng ®µn gia sóc cã ®ùc vµ c¸i cña cïng 1 gièng ®Ó s¶n xuÊt thÕ hÖ c¸c ®Æc tÝnh gièng nhau. Nh÷ng quÇn thÓ vËt con thuÇn chñng. Nh©n gièng thuÇn lµ nh©n nu«i ph¸t triÓn trong c¸c gièng vµ nh©n gièng gièng ®¬n gi¶n nhÊt trong tÊt c¶ c¸c hÖ thèng thuÇn ®· ®−îc sö dông ®Ó gi÷ ®−îc c¸c ®Æc tÝnh nh©n gièng th−¬ng m¹i ®Ó qu¶n lý bëi v× tÊt c¶ duy nhÊt hoÆc chÊt l−îng tèt cña nh÷ng quÇn thÓ c¸c c¸ thÓ c¸i ë trong ®µn ®−îc phèi gièng víi ®ã. V× vËy, nh©n thuÇn lµ chän läc vµ phèi gièng c¸c ®ùc gièng cïng gièng. Trong quÇn thÓ lín, gi÷a c¸c c¸ thÓ trong cïng 1 gièng. Chän läc lµ nu«i chung tù do trªn ®ång cá th× cã nhiÒu ®ùc c¶i thiÖn, n©ng cao nh÷ng tiÕn bé di truyÒn trong gièng cïng ®−îc sö dông chung nh−ng trong c¸c c«ng t¸c nh©n thuÇn. C¸c biÕn ®æi di truyÒn quÇn thÓ nhá tÊt c¶ c¸c bß caÝ cã thÓ ®−îc phèi trong ch−¬ng tr×nh nh©n thuÇn cã thÓ ®¹t ®−îc víi cïng mét ®ùc gièng (Trong tr−êng hîp nµy, thµnh qu¶ bëi chän läc nh÷ng c¸ thÓ tèt nhÊt ®Ó ®ùc gièng ph¶i ®æi tr−íc khi bß c¸i hËu bÞ ®Õn lµm bè mÑ t¹o thÕ hÖ con cho t−¬ng lai, ®ång tuæi phèi gièng nh»m tr¸nh ®ång huyÕt). Do tÊt thêi lo¹i bá nh÷ng c¸ thÓ cã chÊt l−îng vµ n¨ng c¶ c¸c c¸ thÓ cïng chung 1 gièng, sù ®ång ®Òu suÊt thÊp. Th«ng qua chän läc, chóng ta chän vµ cã thÓ lín h¬n so víi nhiÒu hÖ thèng lai t¹o. x©y dùng s¬ ®å phèi gièng nh»m t¹o ra thÕ hÖ con cã n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao h¬n. Gi÷a c¸c lo¹i h×nh trung b×nh vµ nhá cña bß thÞt, ®Î khã th−êng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò trong nh©n C¸c ch−¬ng tr×nh chän läc trong thuÇn. Trong nh÷ng quÇn thÓ ®ñ lín, t¸ch c¸c bª gièng c¸i hËu bÞ ®−îc phèi gièng trªn ®ång cá ®Ó sö dông nh÷ng ®ùc gièng cã khèi l−îng s¬ sinh nhá Trong mét sè phÇn nªu trªn, chóng ta ®· th¶o phèi víi c¸c bª c¸i hËu bÞ sÏ gi¶m bít nh÷ng vÊn luËn c¸c ch−¬ng tr×nh chän läc trong gièng ®· ®Ò ®Î khã. ®−îc ph¸t triÓn m¹nh t¹i óc ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng c¸ thÓ tèt trong mét gièng, trong mét ®µn ®ã lµ Tuy nhiªn, cã mét sè bÊt lîi trong viÖc nh©n “Ch−¬ng tr×nh chän gièng thuÇn trong ®µn” vµ gièng thuÇn chñng. Do tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ ®Òu cïng trong 1 gièng nh−ng thuéc nhiÒu ®µn trªn 1 quèc 1 gièng nªn râ rµng chóng kh«ng cã −u thÕ lai. gia nh− Australia th× gäi lµ “Ch−¬ng tr×nh chän Còng t−¬ng tù nh− vËy, do bß ®ùc vµ c¸i ®Òu gièng thuÇn gi÷a c¸c ®µn”. HiÖn nay, “Ch−¬ng cïng gièng nªn kh«ng cã dÞp ®Ó thay thÕ nguån tr×nh chän gièng thuÇn gi÷a c¸c ®µn” cã thÓ sö gen. §Ó nh©n thuÇn ®−îc chÊp nhËn, gièng ph¶i dông ®Ó so s¸nh ®Æc tÝnh cña c¸c c¸ thÓ trong thÝch øng víi qu¶n lý vµ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng vµ gièng vµ ®ång thêi cã thÓ so s¸nh víi c¸c ®µn vµ thÝch hîp víi thÞ tr−êng. Nh−ng, lai t¹o vÉn lu«n c¸c n−íc kh¸c nhau. lu«n lµ mét bé phËn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cña ®µn gia sóc th−¬ng phÈm. 97
  2. ViÖc lai t¹o cã thÓ xÈy ra khi cã yªu cÇu cña thÞ Nh÷ng con c¸i cña sù giao phèi trªn sÏ ®−îc phèi tr−êng vÝ dô nh− ®ßi hái thÞt bß ph¶i tõ gièng víi c¸c bß ®ùc kh¸c nhau vÒ hÖ ph¶ nh−ng cïng Angus ë Hoa Kú, trong nh÷ng tr−êng hîp nh− gièng víi gièng cña bè nã. ThÕ hÖ con l¹i tiÕp vËy, tèt h¬n lµ chän mét sè bß ®ùc gièng kh¸c tôc phèi víi nh÷ng ®ùc gièng kh¸c to lín h¬n. lµm ®ùc cuèi cïng ®Ó phèi víi mét sè bß c¸i ®Ó T¹i nh÷ng thÕ hÖ ban ®Çu cña lai c¶i t¹o nµy, −u khai th¸c bß lai nu«i thÞt. thÕ lai ®−îc thÓ hiÖn. ¦u thÕ lai nµy lín hay nhá phô thuéc vµo thµnh phÇn cña c¸c bß c¸i nÒn. Trong mét sè tr−êng hîp, c¸c nhµ t¹o gièng ®· tæ ThÕ nh−ng, lai c¶i t¹o cø tiÕp tôc thùc hiÖn th× −u chøc nh©n thuÇn mét sè gièng bß mµ hä ®· cè thÕ lai cña nh÷ng thÕ hÖ sau sÏ gi¶m dÇn v× ®Þnh, nh©n thuÇn nh÷ng gièng mµ hä nu«i kh¸ chóng tiÕn tíi gÇn nh− thuÇn chñng do sù t¨ng l©u mÆc dÇu lîi nhuËn thÊp v× ®ã lµ niÒm tù hµo cña tÇn sè gen ®ång hîp tö. hoÆc v× lµ mét truyÒn thèng. TÊt nhiªn, nh©n thuÇn vÉn ®−îc tiÕn hµnh trong lóc ®ã mét phÇn Ngoµi ra, cßn cã mét sè ph−¬ng ph¸p lai t¹o cña ®µn gia sóc cã thÓ thùc hiÖn viÖc lai gièng ®Ó kh¸c biÖt, ë ®ã nh÷ng c¸ thÓ c¸i F1 ®−îc phèi víi t¹o ®µn gia sóc th−¬ng phÈm. ®ùc cuèi cïng, ë ®©y cÇn cã nh÷ng c¸ thÓ c¸i thuÇn ®Ó s¶n xuÊt c¸c c¸ thÓ c¸i F1. NÕu nh÷ng Lai c¶i t¹o lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p nh©n c¸ thÓ c¸i thuÇn chñng ®−îc thÞ tr−êng yªu thÝch gièng ng−îc víi nh©n thuÇn. Trong lai c¶i t¹o, bß th× ph¶i −u tiªn ®Ó bï l¹i nh÷ng thiÖt h¹i cña ®ùc gièng thuÇn chñng cña mét gièng nµo ®ã sÏ nh©n gièng thuÇn chñng. ®−îc phèi víi bÊt kú bß c¸i nµo trong ®µn. 98

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản