Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 27

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
10
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. Chương 27: Hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền trung Queensland.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 27

  1. HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt ë miÒn trung Queensland K.j. Murphy, C.H. Middleton Giíi thiÖu ThiÕu pr«tªin cã thÓ còng x¶y ra trong mïa m−a, ®Æc biÖt nÕu l−îng m−a qu¸ cao vµo cuèi MiÒn trung Queensland vÒ c¬ b¶n cã thÓ ®−îc mïa m−a. ChÝnh m−a to lµm mÊt chÊt dinh ph©n chia thµnh 2 hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt d−ìng ë cá tr−ëng thµnh. N¨ng l−îng vµ theo vïng: pr«tªin cã thÓ trë thµnh c¸c yÕu tè dinh d−ìng 1. HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Speargrass ë giíi h¹n trong mïa kh«. Photpho còng trë nªn duyªn h¶i miÒn Nam thiÕu ë giai ®o¹n nµy, tuy nhiªn cho ¨n lo¹i thøc ¨n bæ sung trong giai ®o¹n nµy lµ kh«ng 2. HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Brigalow. kinh tÕ, bëi v× yÕu tè giíi h¹n chÝnh lµ n¨ng Hai hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt nµy ®−îc ph©n l−îng vµ pr«tªin. c¸ch bëi d·y nói Great Dividing. Môc tiªu bæ sung trong mïa kh« nh×n chung lµ HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Speargrass n»m ë cung cÊp pr«tªin vµ n¨ng l−îng - vÝ dô, urª phÝa ®«ng cña d·y Great Dividing, trong khi (nit¬ phi pr«tªin) vµ rØ mËt. M8U, tøc lµ rØ mËt hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Brigalow n»m ë vµ 8% urª ®· ®−îc sö dông réng r·i. RØ mËt, phÝa t©y cña d·y nµy. Nh×n chung hÖ thèng urª vµ n−íc ®· ®−îc sö dông trong mét thêi ch¨n nu«i bß thÞt Speargrass cã l−îng m−a cao gian dµi, víi chi phÝ bæ sung thÊp th«ng qua h¬n hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Brigalow. C¶ c¸c thïng liÕm. ë nh÷ng vïng xa bê biÓn, hai vïng cã l−îng m−a cao trong mïa hÌ víi muèi th−êng ®−îc dïng thay thÕ cho rØ mËt h¬n 85% l−îng m−a hµng n¨m r¬i vµo gi÷a nh− lµ chÊt dÉn. C¸c chÊt bæ sung kh¸c ®−îc sö th¸ng 12 ®Õn th¸ng ba (mïa Èm). dông bao gåm bét pr«tªin nh− bét c¬m dõa kh« vµ bét h¹t b«ng. HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Speargrass HÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt Brigalow Vïng duyªn h¶i Speagrass cã l−îng m−a hµng Vïng Brigalow ®−îc mang tªn cña c©y n¨m xÊp xØ 800mm. Vïng Speagrass ®−îc Brigalow (Acacia harpophylla) lµ lo¹i c©y chñ mang tªn loµi cá Black Speargrass lùc trong vïng. Nh×n chung vïng nµy rÊt giµu (Heteropogor contortur), ®ã lµ loµi cá chñ lùc photpho. Loµi cá chñ yÕu ë vïng nµy lµ cá trong hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt ë ®©y. Mét sè Buffel (Cenchrus ciliaris) lµ lo¹i c©y thÝch nghi chÊt dinh d−ìng thiÕu hôt th−êng x¶y ra trong cao ®èi víi ®Êt sÐt nÆng ë ®©y. Bëi v× chÊt mïa m−a. Nh×n chung photpho lµ chÊt dinh l−îng cña lo¹i cá nµy t¨ng lªn khi sö dông cá d−ìng th−êng thiÕu hôt trong vïng nµy víi Seca Stylo (Stylosanthes scabra cv. Seca) nªn møc ®−îc ghi nhËn Ýt h¬n 12ppm. Bß, ®Æc biÖt nhu cÇu bæ sung trong mïa kh« gi¶m xuèng. lµ bß gièng, th−êng cã nhu cÇu ®−îc bæ sung §Ó thiÕt lËp ®ång cá trong vïng nµy ®ßi hái photpho trong mïa m−a bëi v× ®©y lµ lo¹i gia ph¶i khai hoang vµ chuÈn bÞ ®Êt theo quy tr×nh. sóc ®ang t¨ng tr−ëng, tiÕt s÷a, c¶ hai giai ®o¹n Vïng Brigalow còng rÊt thÝch hîp ®Ó trång mét nµy ®Òu cã nhu cÇu vÒ photpho. lo¹i c©y kh¸c cã pr«tªin th« cao, ®ã lµ c©y keo dËu (Leucaena Leucocephala). Mét hçn hîp bæ sung photpho ®· ®−îc sö dông ë vïng cùc duyªn h¶i lµ 5 kynofos: 1 rØ mËt. T¹i nh÷ng vïng xa bê biÓn h¬n n÷a, muèi ®−îc sö dông nh− lµ chÊt dÉn thay thÕ rØ mËt. Gi¸ trÞ dinh d−ìng cña ®ång cá KÕt qu¶ ®¹t tèt nhÊt nÕu nh÷ng chÊt bæ sung Giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y cá ¶nh h−ëng tíi nµy ®−îc ®Æt ë nh÷ng n¬i che ch¾n ®Ó gi¶m sù gi¸ trÞ dinh d−ìng cña cá. ë giai ®o¹n thµnh h− háng do m−a. thôc hµm l−îng chÊt x¬ cña cá t¨ng lªn, kÕt qu¶ lµm gi¶m tû lÖ tiªu hãa vµ gi¶m hµm l−îng n¨ng l−îng, pr«tªin vµ kho¸ng. Hµm l−îng 196
  2. pr«tªin cña c©y cá tr−ëng thµnh th−êng xuyªn viÖc c¶i tiÕn t×nh tr¹ng dinh d−ìng cña bß trong lµ yÕu tè h¹n chÕ trong ch¨n nu«i bß thÞt. mïa kh«. H×nh 1: Møc dinh d−ìng cña cá vµ nhu cÇu cña c¸c Keo dËu ®−îc coi lµ mét nguån pr«tªin rÊt h÷u lo¹i kh¸c nhau Ých trong mïa kh«, ®Æc biÖt ë t¹i c¸c khu vùc thÝch hîp ®Ó nã ph¸t triÓn. §ã lµ mét nguån Gi¸ trÞ dinh thøc ¨n chÊt l−îng cao rÊt tèt cho bª cai s÷a vµ d−ìng cña cá bª vç bÐo. Seca Stylo lµ mét lo¹i cá hä ®Ëu nhiÖt ®íi kh¸c kh«ng cã hiÖu lùc nh− keo dËu trong viÖc h¹n chÕ gi¶m khèi l−îng trong mïa Nhu cÇu duy tr× kh«. Tuy nhiªn Stylo cã thÓ ph¸t triÓn tèt ë Nhu cÇu duy tr× cña bß nu«i con nh÷ng vïng keo dËu kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. Nhu cÇu duy tr× R i cña bß c¹n s÷a Hå ao trªn ®ång cá cã thÓ còng lµ mét thuËn Mïa m−a Mïa m−a lîi ®Ó c¶i thiÖn dinh d−ìng mïa kh« ë nh÷ng Mïa kh« vïng thuËn lîi cho hÖ thèng tÝch lòy n−íc. Søc khoÎ gia sóc lµ mét vÊn ®Ò quan träng H×nh 1 cho thÊy møc dinh d−ìng cña ®ång cá ®¶m b¶o tèi −u ho¸ ch¨n nu«i bß thÞt trong lµ h¹n chÕ trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh nh÷ng hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt t¹i ®©y. Ch¨n trong n¨m. Bß tiÕt s÷a nu«i con bÞ ¶nh h−ëng nu«i bß thÞt c«ng nghiÖp ë Australia may m¾n nhiÒu h¬n bß kh«ng tiÕt s÷a nu«i con (bß c¹n kh«ng cã bÖnh nguy hiÓm nµo th−êng gÆp trªn s÷a). H×nh d¹ng ®−êng cong dinh d−ìng vµ lç thÕ giíi. Bª th−êng xuyªn ®−îc tiªm chñng víi hæng mïa vô chñ yÕu lµ do ph©n bè l−îng m−a lo¹i vacxin 5 trong 1 ®Ó chèng l¹i uèn v¸n vµ quyÕt ®Þnh. S−¬ng gi¸ còng lµ nguyªn nh©n c¸c bÖnh kh¸c. Ng−êi ch¨n nu«i còng tiªm xÊu lµm gi¶m dinh d−ìng. Lo¹i cá hßa th¶o chñng chèng l¹i bÖnh lepto vµ chøng ngé ®éc vµ c©y hä ®Ëu kh¸c nhau còng cã ¶nh h−ëng thÞt ë nh÷ng vïng thiÕu photpho. Ve bÐt vµ tíi h×nh d¹ng cña lç hæng dinh d−ìng. giun trong hÖ thèng ch¨n nu«i nµy kh«ng ®−îc T×nh tr¹ng thiÕu dinh d−ìng ë gia sóc ®−îc thÓ coi lµ mét vÊn ®Ò lín bëi v× viÖc sö dông bß hiÖn qua tèc ®é sinh tr−ëng thÊp, tû lÖ sinh s¶n Bos indicus vµ con lai Bos indicus nh÷ng gièng thÊp vµ tû lÖ chÕt cao. Møc dinh d−ìng thÊp cã cã søc ®Ò kh¸ng ký sinh trïng cao h¬n bß Bos thÓ lµ nguyªn nh©n lµm gi¶m l−îng tiÕt s÷a, taurus. Nh÷ng quan quan t©m trë l¹i ®èi víi gi¶m khèi l−îng cai s÷a ë bª. c¸c gièng cña Anh vµ Ch©u ¢u trong c¸c ch−¬ng tr×nh nh©n gièng ë vïng nµy ®ßi hái Nghiªn cøu biÓu ®å 1 cho thÊy giai ®o¹n lý t¨ng c−êng kiÓm so¸t nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ký sinh t−ëng ®Ó sinh bª ë vïng nµy lµ vµo 3 th¸ng trïng. cuèi cña n¨m, giai ®o¹n ®Çu mïa m−a. Bß c¸i ®ang tiÕt s÷a trong khi mïa m−a ë cao ®iÓm. Nhu cÇu ngµy cµng t¨ng ®èi víi gia sóc giÕt Cuèi mïa m−a, bª sÏ ®−îc cai s÷a do ®ã thÞt sím h¬n ®ßi hái ph¶i c¶i tiÕn chiÕn l−îc kh«ng cã stress nµo ®èi víi bß c¸i trong suèt s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng c¸c ®ßi hái chi tiÕt cña mïa kh«. Thêi gian cho phèi gi«ng lý t−ëng lµ thÞ tr−êng. NhiÒu vïng cña Spaergrass kh«ng 3 th¸ng ®Çu n¨m (th¸ng giªng - th¸ng 3), ®©y phï hîp cho viÖc vç bÐo vµ xu h−íng ®èi víi lµ thêi gian chÝnh cña mïa m−a. c¸c vïng nµy lµ s¶n xuÊt nhiÒu bß dù tr÷ phï hîp cho viÖc vç bÐo ë vïng Brigalow. Vïng ®Êt Tr−íc khi cai s÷a (th¸ng 4-5) bª ®−îc ®ãng cã chÊt l−îng cao h¬n thuéc duyªn h¶i cã thÓ dÊu, thiÕn, c−a sõng vµ tiªm phßng. Nh×n sö dông ®Ó nu«i d−ìng c¶ bß ®ùc thiÕn vµ bß chung, ®©y lµ c¸c thñ tôc vÒ qu¶n lý ®−îc tiÕn c¸i t¬. hµnh mét th¸ng tr−íc khi cai s÷a. C¸c hÖ thèng ch¨n nu«i bß thÞt theo vïng nµy Bª cai s÷a cÇn ®−îc chó ý ®Æc biÖt trong giai cña miÒn trung Queensland cho phÐp ng−êi ®o¹n ®Çu mïa kh« tr−íc khi cai s÷a. C¸c ch¨n nu«i cã c¬ héi lý t−ëng ®Ó cung cÊp thÞt nghiªn cøu cho thÊy r»ng chÕ dé dinh d−ìng bß cho thÞ tr−êng thÕ giíi víi c¸c ®ßi hái vÒ trong giai ®o¹n nµy cã ¶nh h−ëng lín nhÊt tíi s¶n phÈm protein chÊt l−îng cao, “ s¹ch vµ chÊt l−îng thÞt. Do ®ã nhiÒu nghiªn cøu trong xanh”. ch¨n nu«i bß thÞt ë vïng nµy tËp trung vµo 197

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản